(ES) č. 969/2006Nařízení Komise (ES) č. 969/2006 ze dne 29. června 2006 o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44-48 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. června 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 969/2006

ze dne 29. června 2006

o otevření a správě celních kvót a pro dovoz kukuřice z třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV odst. 6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 (2) schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3) zejména stanoví otevření celní kvóty Společenství pro dovoz kukuřice v maximální roční výši 242 074 tun.

(2)

S cílem zajistit řádný a nespekulativní dovoz kukuřice, na nějž se vztahuje tato celní kvóta, by se mělo stanovit, aby dovoz byl podmíněn vydáním dovozní licence. Tyto licence musí být v rámci stanovených množství vydávány na žádost příslušných stran, případně za použití koeficientu přidělení.

(3)

K zajištění řádné správy této kvóty je třeba stanovit lhůty pro podání žádostí o licence a upřesnit údaje, které mají být uvedeny v žádostech a licencích.

(4)

Ve snaze ověřit skutečná množství, o něž žádá jeden hospodářský subjekt, je třeba stanovit pro hospodářský subjekt povinnost podat pouze jednu žádost o dovozní licenci za týdenní období, jakož i určit sankci pro případ nesplnění této povinnosti.

(5)

Za účelem zohlednění dodacích podmínek by měla být stanovena odchylka týkající se doby platnosti licencí.

(6)

Za účelem zajištění účinné správy této kvóty by měla být přijata odchylka od nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (4), pokud jde o převoditelnost licencí a tolerance týkající se množství propouštěného do volného oběhu.

(7)

Pro zajištění řádné správy kvót týkajících se dovozních licencí, je třeba odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí pro obiloviny a rýži (5), stanovit jistotu na poměrně vysoké úrovni.

(8)

Je třeba zajistit rychlou a vzájemnou komunikaci, včetně využití elektronické cesty, mezi Komisí a členskými státy v oblasti požadovaných a dovezených množství.

(9)

Původ produktů, na které se vztahuje toto nařízení, je určován v souladu s ustanoveními platnými v rámci Společenství. Pro ujištění se o původu produktů, je potřeba vyžadovat při dovozu osvědčení o původu, který vydávají orgány třetích zemí, z kterých kukuřice pochází, v souladu s právními předpisy Společenství.

(10)

Vzhledem k tomu, že dohoda schválená rozhodnutím 2006/333/ES stanoví provádění od dne 1. července 2006, je potřeba stanovit vstup v platnost tohoto nařízení v den jeho vydání v Úředním věstníku Evropské unie.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Otevírá se celní kvóta pro dovoz 242 074 tun kukuřice kódů KN 1005 10 90 a 1005 90 00 (pořadové číslo 09.4131).

2.   Celní kvóta se otevírá každý rok dne 1. ledna. Dovozní sazba pro produkt v rámci dovozní kvóty je 0 %.

Článek 2

1.   Celní kvóta se dělí na dvě pololetní tranše ve výši 121 037 tun, každá v následujících obdobích:

a)

tranše č. 1: od 1. ledna do 30. června;

b)

tranše č. 2: od 1. července do 31. prosince.

2.   Množství nevyužité v rámci tranše č. 1 bude automaticky převedeno do tranše č. 2. Pokud je tranše č. 1 vyčerpána, může Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 nařízení (ES) č. 1784/2003 otevřít následující tranši dříve.

Článek 3

Nestanoví-li toto nařízení jinak, jsou všechny dovozy v rámci kvóty uvedené čl. 1 odst. 1 podmíněny předložením dovozní licence vydané v souladu s nařízením (ES) č. 1291/2000.

Hospodářský subjekt může podat pouze jednu žádost o dovozní licenci na týdenní období podle čl. 4 odst. 1. Pokud hospodářský subjekt podá více než jednu žádost, všechny jeho žádosti jsou zamítnuty a jistoty složené při podání žádostí propadají ve prospěch příslušného členského státu.

Článek 4

1.   Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů členských států každý týden nejpozději v pondělí do 13:00 hodin bruselského času.

Žadatel podá svou žádost o licenci u příslušného orgánu členského státu, v němž je zaregistrován pro účely DPH.

V souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 složí žadatel jistotu na částku stanovenou v článku 9 tohoto nařízení.

Každá žádost o licenci musí být podána maximálně pro množství, jež je pro dotčenou tranši k dispozici. Žádost o dovozní licenci a dovozní licence uvádějí jen jednu zemi původu.

2.   Nejpozději do 18:00 hodin bruselského času v poslední den podávání žádostí o licence zašlou příslušné orgány Komisi elektronickou cestou oznámení v souladu se vzorem uvedeným v příloze I a celkové množství vyplývající ze součtu všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence. Sdělení se zašle i v případě, že v členském státě nebyly podány žádné žádosti. Tyto informace musí být sděleny odděleně od informací týkajících se jiných žádostí o dovozní licenci pro obiloviny.

Nezašle-li členský stát Komisi sdělení týkající se žádostí v předepsané lhůtě, má Komise za to, že v daném členském státě nebyly podány žádné žádosti.

3.   Jestliže součet množství poskytnutých od začátku období a množství podle odstavce 2 přesáhne příslušnou kvótu nebo tranši, stanoví Komise nejpozději třetí pracovní den po podání žádostí koeficienty přidělení, které se použijí pro požadovaná množství.

4.   Po případném použití koeficientů přidělení stanovených v souladu s odstavcem 3 vydají příslušné orgány členských států čtvrtý pracovní den, který následuje po posledním dni podání žádosti, dovozní licence odpovídající žádostem sděleným Komisi v souladu s odstavcem 2.

Nejpozději do 18:00 hodin bruselského času v den vydání licencí sdělí příslušné orgány členského státu Komisi elektronickou cestou celkové množství vyplývající ze součtu množství, pro které byly téhož dne vydány dovozní licence, a to na základě vzoru uvedeného v příloze I.

Článek 5

Dovozní licence jsou platné po dobu 45 dnů ode dne vydání. V souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 se doba platnosti licence počítá ode dne jejího skutečného vydání.

Článek 6

Odchylně od článku 9 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí převoditelná.

Článek 7

Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmí být množství propuštěné do volného oběhu vyšší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Za tímto účelem se do kolonky 19 uvedené licence zapíše číslice „0“.

Článek 8

Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují tyto údaje:

a)

v kolonce 8 název země původu produktu a slovo „ano“ se označí křížkem;

b)

v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze II;

c)

v kolonce 24 výraz „nulové dovozní clo“.

Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející ze země uvedené v kolonce 8.

Článek 9

Odchylně od čl. 12 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1342/2003 činí jistota k dovozním licencím podle tohoto nařízení 30 EUR za tunu.

Článek 10

Využití celní kvóty uvedené v článku 1 je podmíněno předložením osvědčení o původu vydaným příslušnými orgány třetích států, ze kterých kukuřice pochází, v souladu s ustanoveními článku 47 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (6). Původ produktů, na které se vztahuje toto nařízení, je určován v souladu s ustanoveními platnými v rámci Společenství.

Článek 11

Pro rok 2006 se otevírá jediná tranše v období od 1. července do 31. prosince v celkové výši 242 074 tun.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 410/2006 (Úř. věst. L 71, 10.3.2006, s. 7).

(5)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 830/2006 (Úř. věst. L 150, 3.6.2006, s. 3).

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Vzor sdělení uvedeného v čl. 4 odst. 2 a 4

Dovozní kvóta pro kukuřici otevřená nařízením (ES) č. 969/2006

 

Týden od

 

do

 

Pořadové č. 09.4131 – tranše č.


Číslo hospodářského subjektu

Požadované množství

(v tunách)

Země původu

Dodané množství

(v tunách) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadovaná množství celkem (v tunách):

Dodané množství celkem (v tunách) ():


(1)  Vyplnit pouze pro oznámení podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 969/2006.


PŘÍLOHA II

Poznámky uvedené v čl. 8 písm. b)

:

španělsky

:

Reglamento (CE) no 969/2006

:

česky

:

Nařízení (ES) č. 969/2006

:

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 969/2006

:

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 969/2006

:

estonsky

:

Määrus (EÜ) nr 969/2006

:

řecky

:

Κανονισμός (EK) αριθ. 969/2006

:

anglicky

:

Regulation (EC) No 969/2006

:

francouzsky

:

Règlement (CE) no 969/2006

:

maďarsky

:

969/2006/EK rendelet

:

italsky

:

Regolamento (CE) n. 969/2006

:

litevsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 969/2006

:

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 969/2006

:

maltsky

:

Regolament (KE) Nru 969/2006

:

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 969/2006

:

polsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 969/2006

:

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 969/2006

:

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 969/2006

:

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 969/2006

:

finsky

:

Asetus (EY) N:o 969/2006

:

švédsky

:

Förordning (EG) nr 969/2006


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU