(ES) č. 945/2006Nařízení Komise (ES) č. 945/2006 ze dne 26. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

Publikováno: Úř. věst. L 173, 27.6.2006, s. 12-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. června 2006 Nabývá účinnosti: 30. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 945/2006

ze dne 26. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 11a a 11c nařízení (ES) č. 1785/2003 stanoví výpočetní mechanismy pro dovozní clo pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 a pro omletou a poloomletou rýži kódu NC 1006 30 a jeho pravidelné stanovování.

(2)

Aby se zamezilo narušení fungování tohoto systému nekalými žádostmi o dovozní licence, je třeba stanovit v nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (2) výši jistoty u dovozních licencí na loupanou, omletou a poloomletou rýži na dostatečně vysoké úrovni.

(3)

Nařízení (ES) č. 1342/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 se vkládá nové písm. aa), které zní:

„aa)

30 EUR za tunu v případě vývozních licencí, na které se nevztahuje písm. a), pro produkty kódů KN 1006 20 a 1006 30.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 797/2006 (Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 830/2006 (Úř. věst. L 150, 3.6.2006, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU