(ES) č. 937/2006Nařízení Komise (ES) č. 937/2006 ze dne 23. června 2006 o otevření a správě celních kvót pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických

Publikováno: Úř. věst. L 172, 24.6.2006, s. 9-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2006 Nabývá účinnosti: 27. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 937/2006

ze dne 23. června 2006

o otevření a správě celních kvót pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článku XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 (2), která byla schválena rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), se Společenství zavazuje stanovit na každý kalendářní rok sníženou celní kvótu oproti společné externí kvótě při valorické sazbě 16 % pro kukuřičný lepek pocházející ze Spojených států amerických, který patří do podpoložky KN ex 2303 10 11 celní a statistické nomenklatury a společného celního sazebníku.

(2)

S cílem zabezpečit řádnou správu této celní kvóty je třeba umožnit hospodářským subjektům využívat výhody této celní kvóty v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), a umožnit využívání této kvóty v chronologickém pořadí podle dat přijetí celních prohlášení.

(3)

Původ výrobků se určuje v souladu s platnými ustanoveními Společenství. S cílem ověřit původ výrobků je třeba zohlednit kontrolní opatření zavedená příslušnými orgány Spojených států amerických a při dovozu si vyžádat osvědčení o původu vydané těmito orgány v souladu s právními předpisy Společenství.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na dovoz kukuřičného lepku spadajícího do podpoložky KN ex 2303 10 11 (podpoložka TARIC 10), který pochází ze Spojených států amerických, se každý rok počínaje rokem 2006 vztahuje valorické clo ve výši 16 % v rámci celní kvóty 10 000 tun čisté váhy.

Správa této celní kvóty se provádí pod sériovým číslem 09.0090.

Článek 2

1.   Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

2.   Využití celní kvóty uvedené v článku 1 je podmíněno předložením osvědčení o původu vydaného příslušnými orgány Spojených států amerických v souladu s ustanoveními článků 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93. Původ výrobků, na které se vztahuje toto nařízení, se určuje v souladu s platnými ustanoveními Společenství.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU