(ES) č. 909/2006Nařízení Komise (ES) č. 909/2006 ze dne 20. června 2006 , kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 168, 21.6.2006, s. 14-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. července 2006 Nabývá účinnosti: 11. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 909/2006

ze dne 20. června 2006,

kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy I a II nařízení (ES) č. 138/2004 stanovují metodiku a program předávání údajů pro souhrnný zemědělský účet (dále jen „SZÚ“) ve Společenství. V důsledku změn v Evropském systému účtů (ESA 95) týkajících se zachycení nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) je třeba aktualizovat metodiku SZÚ, aby byl zachován soulad s ESA, centrálním rámcem národních účtů.

(2)

Nařízení (ES) č. 138/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/EHS (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 138/2004 se mění podle přílohy I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II nařízení (ES) č. 138/2004 se mění podle přílohy II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2006.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 306/2005 (Úř. věst. L 52, 25.2.2005, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (ES) č. 138/2004 se mění takto:

1)

Bod 2.096 se vypouští.

2)

Za bod 2.107 se vkládá nový bod, který zní:

„j)   Nepřímo měřené finanční zprostředkovatelské služby (FISIM)

2.107.1

Podle konvence v ESA 95 se hodnota nepřímo měřených finančních zprostředkovatelských služeb (FISIM) využívaných zemědělským odvětvím zachytí jako mezispotřeba zemědělského odvětví (viz ESA 95, příloha I).“

3)

Název bodu 2.108 se nahrazuje tímto:

„k)   Ostatní výrobky a služby“.

4)

V bodě 2.108 se písm. i) nahrazuje tímto:

„i)

zúčtované bankovní poplatky (nikoliv však úroky z bankovních úvěrů)“.

5)

Bod 3.079 se nahrazuje tímto:

„3.079

Vzhledem k tomu, že se hodnota služeb poskytovaných finančními zprostředkovateli přiřazuje různým zákazníkům, je třeba skutečné platby úroků finančním zprostředkovatelům nebo skutečné příjmy úroků od nich očistit od marží, které představují implicitní poplatky finančních zprostředkovatelů. Částky úroků placených vypůjčovateli finančním zprostředkovatelům musí být sníženy o odhadnutou hodnotu těchto poplatků, zatímco částky úroků přijatých vkladateli musí být obdobně zvýšeny. Tyto poplatky se považují za platby za služby poskytované finančními zprostředkovateli jejich zákazníkům, nikoliv za platby úroků (viz 2.107.1 a 2.108 písm. i); ESA 95, dodatek I, 4.51).“


PŘÍLOHA II

V příloze II nařízení (ES) č. 138/2004 se položka 19.10 „Ostatní výrobky a služby“ nahrazuje těmito dvěma položkami:

Položka

Seznam proměnných

Předání týkající se sledovaného roku n

Listopad

roku n

(odhady)

Leden

roku n + 1

(odhady)

Září

roku n + 1

„19.10

Nepřímo měřené finanční zprostředkovatelské služby (FISIM)

X

X

X

19.11

Ostatní výrobky a služby

X

X

X“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU