(ES) č. 899/2006Nařízení Komise (ES) č. 899/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o úpravu celní kvóty Společenství pro některé druhy výživy pro psy a kočky zařazené v rámci kódu KN 230910

Publikováno: Úř. věst. L 167, 20.6.2006, s. 18-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. června 2006 Nabývá účinnosti: 23. června 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 899/2006

ze dne 19. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2133/2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin, pokud jde o úpravu celní kvóty Společenství pro některé druhy výživy pro psy a kočky zařazené v rámci kódu KN 2309 10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/333/ES ze dne 20. března 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2) a zejména na článek 2 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohodou uzavřenou mezi Společenstvím a Spojenými státy americkými (3), která byla schválená rozhodnutím 2006/333/ES, se stanoví na kalendářní rok počínaje rokem 2006 dovozní celní kvóta s celní valorickou sazbou ve výši 7 % pro některé druhy výživy pro psy a kočky zařazené v rámci kódu KN 2309 10.

(2)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), stanovilo pravidla pro správu celních kvót určených k použití podle chronologického pořadí dat celních prohlášení a k dohledu nad dovozy, na něž se vztahuje preferenční režim. S cílem zajistit harmonizovanou správu této nové celní kvóty s podobnými kvótami je třeba zakotvit správu této kvóty do příslušného ustanovení.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001 (5) musí být proto odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

K příloze II nařízení (ES) č. 2133/2001 se vkládá tento řádek:

Pořadové číslo:

Kód KN

Popis zboží

Hodnota kvóty v čisté hmotnosti

(tuny)

Celní sazba contingentaire

Původ

„09.0089

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Výživa pro psy a kočky, v balení pro maloobchodní prodej

2 058

valorická sazba ve výši 7 %

Všechny třetí země (erga omnes)“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993 s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise č. 402/2006 (Úř. věst. L 70, 9.3.2006, s. 35).

(5)  Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12. Nařízení ve znění nařízení č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU