(ES) č. 830/2006Nařízení Komise (ES) č. 830/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o dovoz obilovin a rýže

Publikováno: Úř. věst. L 150, 3.6.2006, s. 3-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. června 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 830/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o dovoz obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (2), a zejména na čl. 25 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 (3), kterým byla zavedena mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, mohou být obiloviny a rýže pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny a z celních území Černé Hory, Srbska nebo Kosova dováženy do Společenství bez množstevních omezení a s osvobozením od cel.

(2)

Podle článku 16 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (4), sdělují členské státy Komisi žádosti o dovozní či vývozní licence. V těchto sděleních se údaj o původu nevyžaduje u obilovin jiných než pšenice obecná.

(3)

Za účelem důkladného sledování dovozu obilovin a rýže by členské státy měly u všech druhů obilovin a rýže sdělovat původ uvedený v dovozních licencích.

(4)

Nařízení (ES) č. 1342/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 16 nařízení (ES) č. 1342/2003 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud jde o vydané dovozní licence, předají členské státy každý den údaje o množství, na něž se licence vztahují, podle původu a kódu produktu a v případě pšenice obecné podle stupně jakosti. Původ musí být uveden rovněž v oznámeních o dovozních licencích pro rýži.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1946/2005 (Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1092/2004 (Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU