(ES) č. 591/2006Nařízení Komise (ES) č. 591/2006 ze dne 12. dubna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 104, 13.4.2006, s. 11-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. dubna 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 591/2006

ze dne 12. dubna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze III.A nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2) stanoví maximální množství sýru čedar pocházejícího z Austrálie, které se má dovézt během kvótového období.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 267/2006 ze dne 30. ledna 2006 týkající se provedení dohod uzavřených Evropským společenstvím v návaznosti na jednání v rámci článku XXIV.6 dohody GATT z roku 1994, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3), stanoví dodatečný příděl 461 tun čedaru pocházejícího z Austrálie v rámci roční dovozní celní kvóty. Je proto vhodné upravit množství sýru v rámci kvóty č. 09.4521 uvedené v příloze III.A nařízení (ES) č. 2535/2001.

(3)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že se dotčená roční celní kvóta otevírá dne 1. ledna, vstoupí toto nařízení co nejdříve v platnost a použije se ode dne 1. ledna 2006.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části III.A přílohy III nařízení (ES) č. 2535/2001 se část, která se vztahuje ke kvótě č. 09.4521, nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. dubna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 316/2006 (Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 22).

(3)  Úř. věst. L 47, 17.2.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

Číslo kvóty

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od ledna do prosince (množství v tunách)

Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1

„09.4521

ex 0406 90 21

Celé sýry čedar (obvyklého tvaru plochého válce o čisté hmotnosti nejméně 33 kg, avšak nejvýše 44 kg a sýry v blocích ve tvaru krychle nebo hranolu o čisté hmotnosti nejméně 10 kg) o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce

Austrálie

3 711

17,06

Viz příloha XI(B)“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU