(ES) č. 474/2006Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. března 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2006 Nabývá účinnosti: 24. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 474/2006

ze dne 22. března 2006

o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola II nařízení (ES) č. 2111/2005 (dále jen „základní nařízení“) stanoví postupy pro vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, a rovněž postupy, které členským státům za určitých okolností umožňují přijmout výjimečná opatření ukládající zákaz provozovat leteckou dopravu na jejich území.

(2)

V souladu s čl. 3 odst. 3 základního nařízení sdělily všechny členské státy Komisi totožnost leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy na jejich území, důvody, které k přijetí těchto zákazů vedly, a další podstatné informace.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo, pokud to nebylo možné, prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi a uvedla podstatné skutečnosti a úvahy, které byly základem pro rozhodnutí uložit jim zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství.

(4)

V souladu s článkem 7 základního nařízení poskytla Komise dotčeným leteckým dopravcům možnost konzultovat dokumenty předložené členskými státy, možnost předložit písemné připomínky a do deseti pracovních dnů přednést ústně jejich stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost (2).

(5)

V příloze základního nařízení jsou uvedena společná kritéria pro rozhodování o zákazu provozování letecké dopravy z bezpečnostních důvodů na úrovni Společenství.

(6)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Bangladesh, pokud jde o určité letadlo z jeho letadlového parku. Tyto nedostatky zjistil členský stát Německo při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (3).

(7)

Air Bangladesh neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Německa ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na korespondenci tohoto členského státu. Do dnešního dne nemělo Německo příležitost ověřit, zda byly bezpečnostní nedostatky odstraněny.

(8)

Orgány Bangladéše odpovědné za regulační dohled nad Air Bangladesh nevykonávají dostatečný dohled nad jedním konkrétním letadlem, které tento dopravce používá, v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(9)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že dopravci Air Bangladesh by mělo být uloženo přísné provozní omezení a měl by být zařazen do přílohy B.

(10)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Koryo. Tyto nedostatky zjistila Francie a Německo při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (4).

(11)

Při dalších inspekcích letištních ramp v rámci programu SAFA (5) bylo zjištěno trvalé zanedbávání ze strany Air Koryo řešit nedostatky, o kterých byl dříve informován Francií.

(12)

Na skryté systémové bezpečnostní nedostatky ze strany Air Koryo ukazují průkazné informace o vážné události, které sdělila Francie.

(13)

Air Koryo prokázal neschopnost odstranit tyto bezpečnostní nedostatky.

(14)

Air Koryo neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Francie ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na žádost uvedeného členského státu.

(15)

Nápravný akční plán předložený leteckým dopravcem Air Koryo jako odpověď na žádost Francie nebyl přiměřený a dostatečný, aby mohl napravit zjištěné bezpečnostní nedostatky závažné povahy.

(16)

Orgány Korejské lidově demokratické republiky odpovědné za regulační dohled nad Air Koryo nevykonávají dostatečný dohled nad tímto dopravcem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(17)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Air Koryo nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(18)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích u některých letadel, která provozuje letecký dopravce Ariana Afghan Airlines. Tyto nedostatky zjistil členský stát Německo při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (6).

(19)

Ariana Afghan Airlines prokázal neschopnost odstranit tyto bezpečnostní nedostatky.

(20)

Ariana Afghan Airlines neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Německa ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl dostatečně na korespondenci tohoto členského státu.

(21)

Příslušné orgány Afghánistánu, v němž jsou letadla, která letecký dopravce Ariana Afghan Airlines používá, zaregistrována, nevykonávají dostatečný dohled nad letadly, která tento dopravce používá, v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(22)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Ariana Afghan nesplňuje příslušné bezpečnostní normy u všech letadel, která provozuje, s výjimkou letadla A310 poznávací číslo F-GYYY, které je zaregistrováno ve Francii a podléhá dohledu francouzských orgánů.

(23)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce BGB Air. Tyto nedostatky zjistila Itálie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (7).

(24)

BGB Air prokázal neschopnost nebo neochotu odstranit bezpečnostní nedostatky, o čemž svědčí předložení sebehodnocení podle norem ICAO na základě kontrolního seznamu zahraničního provozovatele předloženého Itálií, které nebylo v souladu s následnými zjištěními inspekcí SAFA.

(25)

BGB Air neodpověděl dostatečně na dotaz úřadu pro civilní letectví Itálie ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na některé dopisy zaslané tímto členským státem.

(26)

Nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by dopravce BGB Air vypracoval nápravný akční plán, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Itálie.

(27)

Orgány Kazachstánu odpovědné za regulační dohled nad BGB Air nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Itálie v případě vzniku obav v souvislosti s bezpečností provozu BGB Air, který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že nereagovaly na korespondenci zaslanou tímto členským státem.

(28)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že BGB Air nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(29)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích při provozování letecké nákladní dopravy na straně leteckého dopravce Buraq Air. Tyto nedostatky zjistilo Švédsko a Nizozemsko při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (8).

(30)

Buraq Air neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Německa ohledně bezpečnostních stránek při provozování letecké nákladní dopravy, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na korespondenci tohoto členského státu.

(31)

Orgány Libye odpovědné za regulační dohled nad Buraq Air nevykonávají dostatečný dohled nad provozováním letecké nákladní dopravy tohoto dopravce v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(32)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že dopravci Buraq Air by měla být uložena přísná provozní omezení a měl by být zařazen do přílohy B.

(33)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Service Comores. Tyto nedostatky zjistil členský stát Francie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (9).

(34)

Neexistují důkazy o provádění nápravného akčního plánu dopravcem Air Service Comores, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Francie.

(35)

Orgány odpovědné za regulační dohled nad Air Service Comores prokázaly neschopnost odstranit bezpečnostní nedostatky.

(36)

Orgány Komor odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly včas s úřadem pro civilní letectví Francie, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce, který v tomto státě získal licenci nebo oprávnění.

(37)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Air Service Comores nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(38)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce GST Aero Air Company. Tyto nedostatky zjistila Itálie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (10).

(39)

GST Aero Air Company prokázal neschopnost nebo neochotu odstranit bezpečnostní nedostatky.

(40)

GST Aero Air Company neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Itálie ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na korespondenci zaslanou tímto členským státem.

(41)

Neexistují důkazy o provádění nápravného akčního plánu dopravcem GST Aero Air Company, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Itálie.

(42)

Orgány Kazachstánu odpovědné za regulační dohled nad GST Aero Air Company nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Itálie, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu dopravce, který v tomto státě získal licenci nebo oprávnění, o čemž svědčí to, že na korespondenci zaslanou Itálií reagovaly jen částečně.

(43)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že GST Aero Air Company nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(44)

Orgány Kyrgyzstánu odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem u leteckého dopravce Phoenix Aviation. I když osvědčení leteckého provozovatele společnosti Phoenix vydal Kyrgyzstán, existují důkazy, že tato letecká společnost měla hlavní sídlo své obchodní činnosti ve Spojených arabských emirátech, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy. Ve vyšetřovací zprávě Státního výboru USA pro bezpečnost v dopravě (NTSB) (11) k nehodě letu č. 904 společnosti Kam Air, který provozoval letecký dopravce Phoenix Aviation, se uvádí, že Phoenix Aviation má své hlavní sídlo ve Spojených arabských emirátech.

(45)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Phoenix Aviation nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(46)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Phuket Airlines. Tyto nedostatky zjistily členské státy Spojené království a Nizozemsko při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (12).

(47)

Phuket Airlines prokázal neschopnost odstranit včas a dostatečně bezpečnostní nedostatky.

(48)

Orgány Thajska odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Nizozemska, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce Phuket Airlines, který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že neodpověděly na příslušnou korespondenci tohoto členského státu.

(49)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Phuket Airlines nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(50)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Reem Air. Tyto nedostatky zjistilo nejprve Nizozemsko při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (13).

(51)

Při dalších inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (14) potvrdilo Nizozemsko v případě jednoho konkrétního letadla trvalé zanedbávání ze strany Reem Air řešit nedostatky.

(52)

Reem Air prokázal neschopnost nebo neochotu odstranit bezpečnostní nedostatky.

(53)

Reem Air neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Nizozemska ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o které svědčí to, že neodpověděl na korespondenci zaslanou uvedeným členským státem.

(54)

Neexistují důkazy o provádění nápravného akčního plánu dopravcem Reem Air, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Nizozemska.

(55)

Orgány Kyrgyzstánu odpovědné za regulační dohled nad Reem Air nevykonávají dostatečný dohled nad tímto dopravcem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy, o čemž svědčí přetrvávající závažné bezpečnostní nedostatky. Kromě toho dokazují informace, které Komisi dodal Reem Air během slyšení poskytnutého této společnosti, že i když osvědčení leteckého provozovatele společnosti Reem Air vydal Kyrgyzstán, má tato letecká společnost hlavní sídlo své obchodní činnosti ve Spojených arabských emirátech, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(56)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Reem Air nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(57)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Silverback Cargo Freighters. Tyto nedostatky zjistila Belgie při inspekci letištních ramp prováděné v rámci programu SAFA (15).

(58)

Silverback Cargo Freighters, který rovněž zajišťuje údržbu (kontroly A a B) svých vlastních letadel, neodpověděl dostatečně na dotaz úřadu pro civilní letectví tohoto členského státu ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o kterém svědčí to, že neodpověděl na příslušné žádosti předložené tímto členským státem.

(59)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Silverback Cargo Freighters nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(60)

Přes veškerou snahu mají úřady pro civilní letectví Konžské demokratické republiky (KDR) přetrvávající obtíže při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem, o čemž svědčí Souhrnná zpráva z auditu Ředitelství pro civilní letectví Konžské demokratické republiky (Kinshasa, 11. až 18. června 2001) uskutečněného v rámci všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). V současné době zejména nefunguje žádný systém vydávání osvědčení leteckého provozovatele.

(61)

Orgány KDR odpovědné za regulační dohled následně prokázaly neschopnost provádět dostatečný bezpečnostní dohled.

(62)

Dopravci Central Air Express se ukládá zákaz provozování letecké dopravy z důvodů prokázaných nedostatků týkajících se mezinárodních bezpečnostních norem a jeho nedostatečné spolupráce s členským státem.

(63)

Belgie (16) a Hewa Bora Airways (HBA) poskytly informace ukazující, že v případě HBA byly nedostatky zjištěné v minulosti belgickými orgány v případě určitých letadel do značné míry odstraněny. Belgie dále Komisi informovala, že má v úmyslu provádět v případě HBA systematické inspekce letištních ramp. Vzhledem k tomu by mělo být tomuto leteckému dopravci povoleno nadále provozovat současnou leteckou dopravu.

(64)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že by měli být všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění Konžské demokratické republiky (KDR), zařazeni do přílohy A s výjimkou dopravce Hewa Bora Airways (HBA), který by měl být zařazen do přílohy B.

(65)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Spojeného království, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu dopravců, kteří v tomto státě získali licenci nebo oprávnění. Spojené království požádalo generálního ředitele pro civilní letectví (Director General of Civil Aviation – DGCA) v Rovníkové Guineji dopisem ze dne 27. března 2002 (17) o objasnění těchto bodů:

značný nárůst počtu letadel zaregistrovaných v Rovníkové Guineji a návrhy, aby se správou rejstříku zabývala Kancelář pro registraci letadel (Aircraft Registration Bureau – ARB) nebo podobná organizace;

skutečnost, že řada provozovatelů majících osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydané Rovníkovou Guineou, nemá hlavní sídlo své obchodní činnosti v Rovníkové Guineji.

Dopis rovněž generálního ředitele pro civilní letectví upozorňoval, že Spojené království nebude moci leteckým společnostem Rovníkové Guiney povolit další obchodní operace na svém území, pokud se orgány Spojeného království nepřesvědčí, že je nad těmito společnostmi prováděn dostatečný dohled. Na tento dopis Rovníková Guinea neodpověděla.

(66)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem, o níž svědčí zejména audity a související nápravné akční plány vypracované na základě všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP) Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Takovýto audit Rovníkové Guiney na základě USOAP proběhl v květnu 2001, přičemž zpráva z auditu (18) ukázala, že úřad pro civilní letectví nebyl v době konání auditu schopen poskytnout dostatečný dohled nad svými leteckými společnostmi a zajistit, aby jejich provoz byl v souladu s normami ICAO. Mezi skutečnosti zjištěné během auditu patřilo zejména:

chybí organizace schopná zabezpečit bezpečnostní dohled, zejména pak vyškolení pracovníci v oblasti udělování licencí, provozu letadel nebo letové způsobilosti;

neschopnost zjistit číslo letadla v rejstříku nebo čísla vydaných a platných osvědčení způsobilosti letadla;

není vytvořen strukturovaný systém osvědčování a dohledu nad leteckými provozovateli;

nejsou přijaty předpisy o leteckém provozu;

není prováděn dohled nad schválenými provozovateli;

není vytvořen systém zaměřený na plnění základních povinností agentury pro kontrolu způsobilosti letadla.

Generální ředitelství pro civilní letectví Rovníkové Guiney rovněž dosud nepředložilo ICAO akční plán na vyřešení zjištění vyplývajících z tohoto auditu (19) a následně neproběhla ani kontrolní mise.

(67)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy. Ve skutečnosti někteří držitelé osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydaného Rovníkovou Guineou nemají hlavní sídlo své obchodní činnosti v Rovníkové Guineji, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy (20).

(68)

Orgány Rovníkové Guiney odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Rovníkové Guiney, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

(70)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce International Air Services, který získal oprávnění v Libérii. Tyto nedostatky zjistila Francie při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (21).

(71)

Orgány Libérie odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Spojeného království, když byly informovány o závažných bezpečnostních nedostatcích zjištěných během inspekce letištních ramp u letadla zaregistrovaného Libérií, kterou provedl úřad pro civilní letectví Spojeného království dne 5. března 1996 (22). Vznikly obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckých dopravců, kteří v Libérii získali licenci nebo oprávnění, když úřad pro civilní letectví Spojeného království informoval dne 12. března 1996 liberijského DCA, že budou zamítnuty všechny žádosti o povolení provozovat obchodní služby ve Spojeném království pro letadla zaregistrovaná v Libérii, pokud liberijské orgány neprokáží, že mají účinný regulační systém, který zajistí způsobilost letadla zapsaného do rejstříku Libérie. Liberijské orgány dosud neodpověděly. Podobně nespolupracovaly liberijské orgány v plné míře s úřadem pro civilní letectví Francie, neboť odmítly odpovědět, když tento členský stát projevil obavy o bezpečnost provozu dopravce, který získal licenci nebo oprávnění v Libérii.

(72)

Orgány Libérie odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem. Samotná vláda Libérie v roce 1996 (23) připustila, že z důvodu občanského konfliktu nebylo možné udržet regulační dohled nad letadlem z Monrovie zaregistrovaným v Libérii. I když byla v roce 2003 podepsána souhrnná mírová dohoda a OSN i prozatímní národní vláda Libérie začínají pomalu uskutečňovat opatření na zlepšení bezpečnosti, schopnost vlády spravovat její rejstřík se pravděpodobně od roku 1996 nezlepšila. Vzhledem k bezpečnostní situaci ICAO dosud v Libérii neprovedla audit na základě všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (USOAP).

(73)

Orgány Libérie odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Libérie, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

(75)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Universal Ltd. Tyto nedostatky zjistilo Švédsko při inspekci letištních ramp prováděné v rámci programu SAFA (24).

(76)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřadem pro civilní letectví Švédska, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce Air Universal Ltd., který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že neodpověděly na korespondenci tohoto členského státu.

(77)

Všem dopravcům, kteří podléhají dohledu ze strany Sierry Leone, bylo v dřívější době zamítnuto nebo zrušeno oprávnění k provozování letecké dopravy nebo technické povolení Spojeným královstvím.

(78)

I když osvědčení leteckého provozovatele společnosti Air Universal Ltd. vydala Sierra Leone, existují důkazy, že tato letecká společnost má hlavní sídlo své obchodní činnosti v Jordánsku, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(79)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nad Air Universal Ltd. nevykonávají dostatečný dohled nad tímto dopravcem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy.

(80)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že Air Universal Ltd. nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

(81)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckých dopravců, kteří získali oprávnění Sierry Leone. Tyto nedostatky zjistily tři členské státy, Spojené království, Malta a Švédsko, při inspekcích letištních ramp prováděných v rámci programu SAFA (25).

(82)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nespolupracovaly v plné míře s úřady pro civilní letectví Švédska a Malty, když byly vyjádřeny obavy v souvislosti s bezpečností provozu leteckého dopravce Air Universal Ltd., který v tomto státě získal oprávnění, o čemž svědčí to, že neodpověděly na korespondenci tohoto členského státu.

(83)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem v souladu s jejich povinnostmi vyplývajícími z Chicagské úmluvy. Sierra Leone nemá příslušný fungující systém na provádění kontrol svých provozovatelů nebo letadel a nemá technické kapacity a zdroje, aby tento úkol zvládla. Někteří držitelé osvědčení leteckého provozovatele vydaného Sierrou Leone neměli hlavní sídlo své obchodní činnosti v Sieře Leone, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(84)

Nápravný akční plán předložený Sierrou Leone je považován za nevhodný (nebo nedostatečný), aby mohl napravit všechny zjištěné závažné bezpečnostní nedostatky. Úřad pro civilní letectví Sierry Leone uzavřel smlouvu se soukromou společností International Aviation Surveyors (IAS), aby jeho jménem prováděla některé činnosti související s dohledem. Tato dohoda mezi dvěma stranami ve formě memoranda o porozumění (26) však neposkytuje odpovídající systém dohledu nad letadly zapsanými v rejstříku Sierry Leone. Zejména:

letadla/letecké společnosti, na něž se memorandum o porozumění vztahuje, neměly základnu v Sieře Leone a pracovníci IAS nebyli umístěni ani do Sierry Leone, ani do země, kde měly základnu letecké společnosti;

zdá se, že IAS neměla žádnou výkonnou pravomoc;

IAS nesla odpovědnost za běžné inspekce dotyčných leteckých společností, ale nebyla specifikována míra inspekční činnosti;

memorandum o porozumění poskytovalo IAS smluvní vztah s dotyčnými leteckými společnostmi;

zdá se, že memorandum o porozumění se nevztahovalo přiměřeným způsobem na dohled nad letovými operacemi.

(85)

Orgány Sierry Leone odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (sl) Ltd, Heavylift Cargo, paramount airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Sierry Leone, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

(87)

Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Jet Africa, který získal oprávnění Svazijska. Tyto nedostatky zjistilo Nizozemsko při inspekci letištních ramp prováděné v rámci programu SAFA (27).

(88)

Jet Africa neodpověděl dostatečně a včas na dotaz úřadu pro civilní letectví Nizozemska ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu, což ukazuje na nedostatek průhlednosti či komunikace, o které svědčí to, že neodpověděl na korespondenci zaslanou uvedeným členským státem.

(89)

Nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by dopravce Jet Africa vypracoval nápravný akční plán, který by vedl k nápravě závažných bezpečnostních nedostatků, jako odpověď na žádost Nizozemska.

(90)

Orgány Svazijska odpovědné za regulační dohled prokázaly neschopnost při provádění a prosazování příslušných bezpečnostních norem, o čemž svědčí zejména audit na základě USOAP, který proběhl v březnu 1999. Zpráva z auditu (28) došla k závěru, že v době auditu nebylo Svazijsko schopné uspokojivě vykonávat povinnosti spojené s bezpečnostním dohledem, pokud jde o jeho rejstřík leteckých společností a letadel. Rovněž uvedla, že nebylo možné stanovit skutečný počet letadel v rejstříku, neboť rejstřík nebyl řádně veden. Auditorský tým rovněž nemohl stanovit skutečný počet licencí vydaných Svazijskem, které byly dosud v platnosti, protože nebyly vedeny záznamy. Kontrolní mise auditu na základě USOAP neproběhla, protože Svazijsko neposkytlo ICAO informace o dosaženém pokroku při provádění akčního plánu na řešení zjištění vyplývajících z auditu.

(91)

Orgány Svazijska odpovědné za regulační dohled nad těmito leteckými dopravci prokázaly neschopnost provádět příslušný bezpečnostní dohled nad těmito dopravci: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Na základě společných kritérií se proto soudí, že všem leteckým dopravcům, kteří získali oprávnění Svazijska, by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy a měli by být zařazeni do přílohy A.

(93)

Vzhledem k tomu, že by nebyla ohrožena bezpečnost, může být všem leteckým dopravcům dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(94)

Seznam Společenství má být aktualizován pravidelně a tehdy, jakmile je to požadováno, aby byl zohledněn vývoj v oblasti bezpečnosti, pokud jde o dotyčné letecké dopravce, a to na základě dalších důkazů o podniknutých nápravných opatřeních.

(95)

Vzhledem k důkazům, které poskytla společnost Tuninter a orgány Tuniska odpovědné za regulační dohled nad touto společností a které dále potvrdila Itálie, se má za to, že existují ověřené důkazy o tom, že tento letecký dopravce odstranil závažné bezpečnostní nedostatky zjištěné italskými orgány během dvou inspekcí na místě.

(96)

Na základě informací poskytnutých Německem se má za to, že již nadále neexistují ověřené důkazy o neschopnosti nebo neochotě orgánů Tádžikistánu odpovědných za regulační dohled nad leteckými dopravci, kteří získali oprávnění v tomto státě.

(97)

Na základě informací poskytnutých Belgii, které ukazují, že nedostatky, které vedly k uložení zákazu provozování letecké dopravy v uvedeném státě leteckým dopravcům I.C.T.T.P.W. a South Airlines, již byly plně odstraněny, se má za to, že neexistují ověřené důkazy o přetrvávajících závažných nedostatcích na straně těchto leteckých dopravců.

(98)

Na základě informací poskytnutých Německem, které ukazují, že konkrétní letadlo, kvůli kterému bylo společnosti Atlant Soyuz uloženo provozní omezení, již nadále není součástí jeho letadlového parku, se má za to, že neexistují ověřené důkazy o přetrvávajících závažných nedostatcích na straně tohoto leteckého dopravce.

(99)

Na základě informací, které jsou v tomto stádiu k dispozici, se má za to, že neexistují ověřené důkazy o neodstraněných závažných nedostatcích na straně leteckého dopravce Air Mauritanie. Nicméně je třeba dále posoudit schopnost orgánů Mauritánie odpovědných za regulační dohled nad tímto leteckým dopravcem. Za tímto účelem by měla Komise do 2 měsíců provést za pomoci orgánů všech zúčastněných členských států hodnocení orgánů Mauritánie odpovědných za regulační dohled nad tímto leteckým dopravcem a podniků, za něž odpovídají.

(100)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II základního nařízení.

Článek 2

Zákazy provozování letecké dopravy

1.   Letečtí dopravci uvedení v příloze A podléhají zákazu provozovat veškerou leteckou dopravu ve Společenství.

2.   Letečtí dopravci uvedení v příloze B podléhají ve Společenství provozním omezením. Provozní omezení spočívají v zákazu používat konkrétní letadla nebo konkrétní typy letadel uvedené v příloze B.

Článek 3

Prosazování

Členské státy uvědomí Komisi o všech opatřeních přijatých podle čl. 3 odst. 1 základního nařízení za účelem prosazování zákazů provozování letecké dopravy na jejich území, které jsou na seznamu Společenství a vztahují se na letecké dopravce, jimž jsou tyto zákazy uloženy.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Zřízený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).

(3)  LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

(4)  DGAC/F 2000-210

Chybí odkaz na další inspekci SAFA provedenou Německem.

(5)  DGAC/F-2000-895.

(6)  LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

(7)  ENAC-IT-2005-237.

(8)  LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

(9)  DGAC/F-2005-1222.

(10)  ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

(11)  Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2. března 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

(12)  CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

(13)  CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

(14)  CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

(15)  BCAA-2005-36.

(16)  Inspekce letištních ramp v rámci programu SAFA provedená belgickými orgány dne 11. března 2006 v Bruselu.

(17)  Korespondence mezi Ministerstvem dopravy Spojeného království a DGCA v Rovníkové Guineji o „rejstříku letadel Rovníkové Guiney“ (ze dne 27. března 2002).

(18)  ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (Malabo, 14. až 18. května 2001).

(19)  ICAO Pracovní dokument Rady C-WP/12471

(20)  Korespondence mezi Ministerstvem Spojeného království a ECAC o „vydávání dokumentů letadla neschválenými společnostmi“ (ze dne 6. srpna 2003).

(21)  DGAC/F-2004 nos 315, 316

(22)  UK-CAA Regulation Group – Aircraft Survey Report, 5. března 1996 (Office code: 223).

(23)  Korespodence mezi Ministerstvem dopravy Libérie a DGCA Spojeného království o „neschopnosti udržovat regulační dohled nad letadly zaregistrovanými v Libérii z důvodu liberijského občanského konfliktu“, 28. srpna 1996.

(24)  LFV-S-04-0037.

(25)  CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

(26)  Memorandum o porozumění mezi DCA Sierra Leone a „Mezinárodní leteckou inspekcí FAST“ o inspekcích, dohledem a poskytováním regulačních služeb mimoregionálním provozovatelům letecké dopravy (IAS/SL DCA MOA 201101).

(27)  CAA/NL-2004-98.

(28)  ICAO-USOAP Summary Report – Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland (Mbabane, 9. až 12 března 1999).


PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU VE SPOLEČENSTVÍ (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého dopravce (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Označení ICAO

Stát provozovatele

Air Koryo

Neznámé

KOR

Korejská lidově demokratická republika (KLDR)

Air Service Comores

Neznámé

Neznámé

Komory

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afghánistán

BGB Air

AK-0194-04

Neznámé

Kazachstán

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Kazachstán

Phoenix Aviation

02

PHG

Kyrgyzstán

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Thajsko

Reem Air

07

REK

Kyrgyzstán

Silverback Cargo Freighters

Neznámé

VRB

Rwanda

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Konžské demokratické republiky (KDR) odpovědných za regulační dohled, včetně

Neznámé

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Konžská demokratická republika (KDR)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

AIGLE AVIATION

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR BOYOMA

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

ATO – Air Transport Office

Neznámé

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Konžská demokratická republika (KDR)

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

CAA – Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Konžská demokratická republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

CHC STELAVIA

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

COMAIR

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

C0-ZA AIRWAYS

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

DAS AIRLINES

Neznámé

RKC

Konžská demokratická republika (KDR)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Konžská demokratická republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Konžská demokratická republika (KDR)

GOMA EXPRESS

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

I.T.A.B. – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

JETAIR – Jet Aero Services, s.p.r.l.

Neznámé

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Neznámé

KNS

Konžská demokratická republika (KDR)

KIVU AIR

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

LAC – Lignes Aériennes Congolaises

Neznámé

LCG

Konžská demokratická republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

MANGO MAT

Podpis ministra

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

RWABIKA „BUSHI EXPRESS“

Neznámé

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK//2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

TRACEP

Neznámé

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Neznámé

Konžská demokratická republika (KDR)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Rovníkové Guiney odpovědných za regulační dohled, včetně

Neznámé

Neznámé

Rovníková Guinea

Air Consul SA

Neznámé

RCS

Rovníková Guinea

Avirex Guinee Equatoriale

Neznámé

AXG

Rovníková Guinea

COAGE – Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Neznámé

COG

Rovníková Guinea

Ecuato Guineana de Aviacion

Neznámé

ECV

Rovníková Guinea

Ecuatorial Cargo

Neznámé

EQC

Rovníková Guinea

GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA

Neznámé

GEA

Rovníková Guinea

GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Neznámé

GET

Rovníková Guinea

Jetline Inc.

Neznámé

JLE

Rovníková Guinea

KNG Transavia Cargo

Neznámé

VCG

Rovníková Guinea

Prompt Air GE SA

Neznámé

POM

Rovníková Guinea

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Neznámé

UTG

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled, včetně

Neznámé

Neznámé

Libérie

International Air Services

Neznámé

IAX

Libérie

SATGUR AIR TRANSPORT, Corp.

Neznámé

TGR

Libérie

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd

Neznámé

WTC

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

Neznámé

Neznámé

Sierra Leone

AEROLIFT, Co. Ltd

Neznámé

LFT

Sierra Leone

AFRIK AIR LINKS

Neznámé

AFK

Sierra Leone

AIR LEONE, Ltd

Neznámé

RLL

Sierra Leone

AIR RUM, Ltd

Neznámé

RUM

Sierra Leone

AIR SALONE, Ltd

Neznámé

RNE

Sierra Leone

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Neznámé

DTY

Sierra Leone

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Neznámé

FIR

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Neznámé

Neznámé

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Neznámé

PRR

Sierra Leone

STAR AIR, Ltd

Neznámé

SIM

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Neznámé

Neznámé

Sierra Leone

WEST COAST AIRWAYS Ltd

Neznámé

WCA

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Svazijska odpovědných za regulační dohled, včetně

Neznámé

Neznámé

Svazijsko

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd

Neznámé

AIA

Svazijsko

AIRLINK SWAZILAND, Ltd

Neznámé

SZL

Svazijsko

Jet Africa

Neznámé

OSW

Svazijsko

NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd

Neznámé

NEY

Svazijsko

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Neznámé

Neznámé

Svazijsko

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Neznámé

SWX

Svazijsko


(1)  Všem leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Zákaz provozovat leteckou dopravu uložený společnosti Ariana Afghan Airlines se vztahuje na všechna letadla provozovaná tímto leteckým dopravcem s výjimkou tohoto: A310 poznávací číslo F-GYYY.


PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM VE SPOLEČENSTVÍ (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého dopravce (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)

Označení ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla

Poznávací číslo/a a případně výrobní číslo/a

Stát zápisu letadla do rejstříku

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladéš

B747-269B

S2-ADT

Bangladéš

Buraq Air

002/01

BRQ

Libye

IL-76

UN-76007 (cons. č. 0003426765)

5a-DNA (cons. č. 0023439140

5A-DMQ (cons. č. 73479392)

UN-76008 (cons. č. 0033448404)

Libye

Buraq Air

002/01

BRQ

Libye

Let L-410

5A-DMT (cons. č. 871928)

Libye

HBA (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Konžská demokratická republika (KDR)

Celý letadlový park s výjimkou: L-101

Celý letadlový park s výjimkou: 9Q-CHC (cons. č. 193H-1206

Konžská demokratická republika (KDR)


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Hewa Bora Airways má povoleno používat ke svému současnému provozu v Evropském společenství pouze konkrétní uvedená letadla.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU