(ES) č. 438/2006Nařízení Komise (ES) č. 438/2006 ze dne 16. března 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1530/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Itálii

Publikováno: Úř. věst. L 80, 17.3.2006, s. 6-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. března 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. března 2006 Nabývá účinnosti: 20. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 438/2006

ze dne 16. března 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1530/2005, kterým se zavádí nouzová destilace podle článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro stolní vína v Itálii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména na čl. 33 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 1530/2005 (2) se pro stolní vína v Itálii zavedla nouzová destilace podle článku 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(2)

Jelikož probíhá několik destilačních opatření zároveň, byly italské orgány nuceny konstatovat, že kapacity palíren a kontrolních orgánů nepostačují k zajištění řádného průběhu destilací. Za účelem zajištění účinnosti opatření podle nařízení (ES) č. 1530/2005 je proto nezbytné prodloužit lhůtu pro dodávku alkoholu intervenční agentuře stanovené uvedeným nařízením až do 31. května 2006.

(3)

Nařízení (ES) č. 1530/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1530/2005 se druhá věta nahrazuje tímto:

„V souladu s čl. 6 odst. 1 musí být vyrobený alkohol dodán intervenční agentuře nejpozději do 31. května 2006.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 246, 22.9.2005, s. 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU