(ES) č. 316/2006Nařízení Komise (ES) č. 316/2006 ze dne 22. února 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 22-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. února 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. února 2006 Nabývá účinnosti: 26. února 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 316/2006

ze dne 22. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2006/67/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních, změně dohody o přidružení mezi ES a Jordánskem (dohoda o přidružení) a nahrazení příloh I, II, III a IV a protokolů 1 a 2 této dohody (2), stanoví pro sýry pocházející z Jordánska volný a neomezený přístup do Společenství.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) stanoví mimo jiné prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro mléko a mléčné výrobky pro dohodu o přidružení. Protože ustanovení o dovozních kvótách pro sýry pocházející z Jordánska nejsou nadále slučitelná s volným a neomezeným přístupem tohoto produktu do Společenství podle protokolu 1 dohody o přidružení nahrazené výše uvedenou dohodou ve formě výměny dopisů, je třeba je zrušit.

(3)

Kapitola III nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví roční celní kvótu másla pocházejícího z Nového Zélandu.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 2175/2005 ze dne 21. prosince 2005 o provedení dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Novým Zélandem podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii a o doplnění přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (4), stanoví dodatečný příděl 735 tun másla pocházejícího z Nového Zélandu v rámci ročních dovozních celních kvót. Je proto vhodné upravit množství másla v rámci kvóty č. 09.4589 uvedené v příloze III části A nařízení (ES) č. 2535/2001.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

V článku 5 se zrušuje písmeno g).

2.

V čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě kvót uvedených v čl. 5 písm. c), d), e), f) a h) se však žádost o licenci vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené na každé období.“

3.

V příloze I se zrušuje část G.

4.

V části A přílohy III se část, která se vztahuje ke kvótě č. 09.4589, nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Úř. věst. L 41, 13.2.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1036/2005 (Úř. věst. L 171, 2.7.2005, s. 19).

(4)  Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 9.


PŘÍLOHA

„Číslo kvóty

Kód KN

Popis

Země původu

Roční kvóta od ledna do prosince

(množství v tunách)

Maximální kvóta leden–červen

(množství v tunách)

Dovozní clo

(EUR/100 kg čisté hmotnosti)

Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1

09.4589

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu

Nový Zéland

77 402

42 571

86,88

viz příloha IV“

ex 0405 10 30

Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané ‚Ammix‘ a ‚Roztíratelný‘)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU