(ES) č. 311/2006Nařízení Komise (ES) č. 311/2006 ze dne 22. února 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

Publikováno: Úř. věst. L 52, 23.2.2006, s. 10-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. února 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. února 2006 Nabývá účinnosti: 23. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 311/2006

ze dne 22. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 27/2006, pokud jde o množství, na které se vztahuje stálé nabídkové řízení pro vývoz pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 27/2006 (2) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení pro vývoz 500 000 tun pšenice obecné ze zásob německé intervenční agentury.

(2)

Nabídková řízení, která proběhla od zahájení tohoto nabídkového řízení, měla za následek téměř úplné vyčerpání množství poskytnutých hospodářským subjektům. S ohledem na silnou poptávku v posledních týdnech a na situaci na trhu je třeba uvolnit nová množství a umožnit německé intervenční agentuře, aby zvýšila množství zařazené do nabídkového řízení za účelem vývozu o 500 000 tun.

(3)

Nařízení (ES) č. 27/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (ES) č. 27/2006 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Nabídkové řízení se vztahuje na maximální množství 1 000 000 tun pšenice obecné, jež má být vyvezeno do třetích zemí kromě Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory (3) a Švýcarska.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 6, 11.1.2006, s. 15.

(3)  Včetně Kosova, jak je stanoveno v usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU