(ES) č. 307/2006Nařízení Komise (ES) č. 307/2006 ze dne 21. února 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury

Publikováno: Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 11-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. února 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2006 Nabývá účinnosti: 25. února 2006
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 24. března 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 307/2006

ze dne 21. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 80/2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 80/2006 (2) bylo zahájeno stálé nabídkové řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury.

(2)

S ohledem na předpokládané potřeby trhů a množství, kterými disponuje německá intervenční agentura, Německo informovalo Komisi o záměru své intervenční agentury zvýšit množství, které je předmětem nabídkového řízení, o 50 000 tun. S ohledem na situaci na trhu je vhodné žádosti Německa vyhovět.

(3)

Nařízení (ES) č. 80/2006 by proto mělo být pozměněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 80/2006 se množství „50 000“ tun nahrazuje množstvím „100 000“ tun.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 14, 19.1.2006, s. 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU