(ES) č. 305/2006Nařízení Rady (ES) č. 305/2006 ze dne 21. února 2006 o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího

Publikováno: Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. února 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. února 2006 Nabývá účinnosti: 22. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 305/2006

ze dne 21. února 2006

o zavedení zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2005/888/SZBP ze dne 12. prosince 2005 o zvláštních omezujících opatření proti některým osobám podezřelým z účasti na zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího (1),

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. října 2005 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1636 (2005), ve které vzala na vědomí závěry zprávy mezinárodní vyšetřovací komise, které se týkaly teroristického bombového útoku ze dne 14. února 2005, při němž došlo v libanonském Bejrútu k zabití 23 osob, včetně bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího, a ke zranění desítek dalších osob.

(2)

Rada bezpečnosti vzala s vážným znepokojením na vědomí závěr mezinárodní vyšetřovací komise, že existují provázané důkazy, které naznačují, že do tohoto teroristického činu byli zapojeni libanonští a syrští představitelé, a s cílem pomoci při vyšetřování tohoto trestného činu a aniž by tím bylo dotčeno konečné určení viny či neviny jakýchkoli osob před soudem, rozhodla v souladu s kapitolou VII Charty Organizace spojených národů o uložení opatření namířených proti všem osobám podezřelým z podílu na přípravě, podpoře, organizování či spáchání tohoto teroristického činu.

(3)

Společný postoj 2005/888/SZBP provádí opatření stanovená v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005), a zejména zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osob, které výbor Rady bezpečnosti zřízený podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005) zařadil na seznam osob podezřelých z podílu na přípravě, z podpory, organizování či zavraždění bývalého předsedy libanonské vlády Rafíka Harírího a dalších osob dne 14. února 2005.

(4)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto, především aby se zajistilo jejich jednotné používání hospodářskými subjekty ve všech členských státech, jsou k jejich provedení, pokud jde o Společenství, nezbytné právní předpisy Společenství.

(5)

Bylo by účelné, aby byla Komise zmocněna měnit přílohy tohoto nařízení, případně na základě oznámení nebo informace příslušného Výboru pro sankce a členských států.

(6)

Členské státy by měly stanovit sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení. Stanovené sankce by měly být přiměřené, účinné a odrazující.

(7)

Aby se zajistila účinnost opatření stanovených v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„Výborem pro sankce“ výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005);

2.

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

a)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, poštovní poukázky a jiné platební prostředky;

b)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

c)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

d)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

e)

úvěry, právo na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

f)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy;

g)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

3.

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků nebo přístupu k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít k jakékoli změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy nebo určení nebo jiné změně, která by umožnila využití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

4.

„hospodářskými zdroji“ aktiva jakéhokoli druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale mohou být použita k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

5.

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.

6.

„územím Společenství“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených.

Článek 2

1.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým či právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I nebo jsou jimi vlastněné, držené nebo ovládané, se zmrazují.

2.   Fyzickým nebo právnickým osobám nebo subjektům uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé nebo nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2, se zakazuje.

Článek 3

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou

a)

nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k hrazení přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb; nebo

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů,

pokud dotčený členský stát oznámí toto rozhodnutí Výboru pro sankce a pokud tento výbor jeho rozhodnutí schválí.

2.   Dotčený příslušný orgán uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o všech povoleních udělených podle odstavce 1.

3.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužijí na doplňování zmrazených účtů o úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů, pokud veškeré takové úroky či jiné výnosy jsou zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

Článek 4

Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním institucím, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, které byly na účet osoby nebo subjektu uvedených na seznamu převedeny třetími osobami, pokud takto připsané částky na tyto účty budou rovněž zmrazeny podle čl. 2 odst. 1. Finanční neprodleně uvědomí o těchto převodech příslušné orgány.

Článek 5

1.   Aniž jsou dotčena použitelná pravidla o ohlašování, důvěrnosti a profesním tajemství a článek 284 Smlouvy, fyzické a právnické osoby a subjekty:

a)

neprodleně poskytnou příslušným orgánům uvedeným v příloze II členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi;

b)

spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupní příslušným orgánům dotčeného členského státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy. Tyto účely zahrnují spolupráci při veškerých mezinárodních šetřeních souvisejících s aktivy nebo finančními převody fyzických a právnických osob a subjektů uvedených na seznamu v příloze I.

Článek 6

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí je zpřístupnit učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá vznik žádné odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby nebo subjektu, který je provádí, nebo jeho vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.

Článek 7

O opatřeních přijatých podle tohoto nařízení se Komise a členské státy neprodleně vzájemně informují a předávají si veškeré další důležité informace, jež mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace týkající se problémů s jeho porušováním a vynucováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 8

1.   Komise je oprávněna

a)

měnit přílohu I na základě rozhodnutí Výboru pro sankce a

b)

měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

2.   Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty Organizace spojených národů, udržuje Komise veškeré nezbytné styky s Výborem pro sankce za účelem účinného provádění tohoto nařízení.

Článek 9

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy oznámí Komisi tato pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny jejich následné změny.

Článek 10

Toto nařízení se použije

a)

na území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru;

b)

na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v pravomoci členského státu;

c)

na státní příslušníky členského státu bez ohledu na to, zda se nacházejí na území Společenství či nikoliv;

d)

na právnické osoby nebo subjekty založené nebo zřízené podle práva členského státu;

e)

na právnické osoby nebo subjekty v souvislosti s jakoukoli obchodní činností, která je provozována zcela nebo částečně v rámci Společenství.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 2006.

Za Radu

předseda

K. GASTINGER


(1)  Úř. věst. L 327, 14.12.2005, s. 26.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob a subjektů podle článku 2

(Příloha bude doplněna poté, co budou osoby a subjekty zařazeny na seznam výborem zřízeným podle odst. 3 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1636 (2005))


PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů podle článků 3, 4 a 5

BELGIE

Federale Overheidsdienst Financiën Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 233 74 65

E-mail: [email protected]

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: [email protected]

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 2 5704 4501

Fax: +420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 2418 2987

Fax: +420 2 2418 4080

DÁNSKO

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 K?benhavn K

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 K?benhavn K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 K?benhavn K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NĚMECKO

Co se týče finančních prostředků:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 3800

Fax: (49) 69 709097 3800

Co se týče hospodářských zdrojů

pro informace podle článku 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststr. 34—37

D-10115 Berlin

Tel.: 01888-615-9

Fax: 01888-615-5358

Email: [email protected]

pro povolování výjimek podle článku 3:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196 908-0

Fax: (49) 6196 908-800

ESTONSKO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: + 372 6680 500

Faks: + 372 6680 501

ŘECKO

A.   Zmrazení prostředků

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str.

10 563 Athens — Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

?.   ???????? ?????????

????????? ?????????? ??? ???????????

?????? ?/??? ??????????? ?????????

?/???: ????? 5

10 563 ?????

???.: + 30 210 3332786

???: + 30 210 3332810

B.   Omezení dovozu a vývozu

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address: Kornarou Str. 1

10 563 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax: + 30 210 3286404

?.   ??????????? ????????? — ????????

????????? ?????????? ??? ???????????

?????? ?/??? ?????????? ??? ??????????? ?????????

?/???: ???????? 1

?.?. 10 563 ????? — ?????

???.: + 30 210 3286401-3

???: + 30 210 3286404

ŠPANĚLSKO

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 912 09 95 11

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 39 83

FRANCIE

Minist?re de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Services, Investissements et Propriété intellectuelle

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopieur: (33) 1 53 18 96 55

Minist?re des affaires étrang?res

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la politique étrang?re et de sécurité commune

37, Quai d'Orsay

75007 Paris

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopieur: (33) 1 43 17 45 84

IRSKO

United Nations Section

Department of Foreign Affairs

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Fax: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Fax: + 353 1 679 8882

ITÁLIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.M.M. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 2296

Fax: (39) 06 3691 3567

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax: (39) 06 4761 3032

KYPR

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: + 357 22 60 11 06

Fax: + 357 22 60 27 41/47

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Prokurat?ra

Noziedz?gi ieg?tu l?dzek?u legaliz?cijas nov?ršanas dienests

Kalpaka bulv?ris 6

R?ga, LV-1801

Tel.: (371) 70144431

Fax: (371) 7044804

Latvijas Republikas ?rlietu ministrija

Br?v?bas bulv?ris 36

R?ga, LV-1395

Tel.: (371) 7016201

Fax: (371) 7828121

LITVA

Saugumo politikos departamentas

Lietuvos Respublikos užsienio reikal? ministerija

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Lithuania

Tel. +370 5 236 25 16

Fax. +370 5 231 30 90

LUCEMBURSKO

Minist?re des Affaires étrang?res et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Minist?re des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

MAĎARSKO

Hungarian National Police Headquarters

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér. 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1139 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Fax: + 356 21 25 15 20

NIZOZEMSKO

De Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE

Den Haag

Tel.: (31-70) 342 89 97

Fax: (31-70) 342 79 84

RAKOUSKO

A.   Zmrazení prostředků

Österreichische Nationalbank

(Austrian National Bank)

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (+ 43-1) 404 20-0

Fax (+ 43-1) 404 20-7399

B.   Omezení dovozu a vývozu a veškerá další omezení

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

(Federal Ministry of Economics and Labour)

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

POLSKO

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00–916 Warszawa

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Faks (+48 22) 694 54 50

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcç?o-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcç?o-Geral dos Assuntos Europeus e Relaç?es

Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Fax: (351) 21 882 3399

SLOVINSKO

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 2000

Faks: 00386 1 478 2341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 478 3311

Faks: 00386 1 433 1031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 471 2211

Faks: 00386 1 431 8164

SLOVENSKO

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax: 00421 2 5249 3048

FINSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel (358-9) 16 00 5

Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

 

Článek 3:

Försäkringskassan

SV-103 51 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 786 90 00

Fax +46 (0) 8 411 27 89

 

Články 4 a 5:

Finansinspektionen

Box 6750

SV-113 85 Stockholm

Tfn +46 (0) 8 787 80 00

Fax +46 (0) 8 24 13 35

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7270 4901

Fax + 44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. + 44 (0) 20 7601 4768

Fax + 44 (0) 20 7601 4309

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Komise Evropských společenství

Generální ředitelství pro vnější vztahy

Ředitelství pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP) a pro evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP): Koordinace a příspěvek Komise

Právní a institucionální záležitosti, společné akce v rámci SZBP, sankce, Kimberleyský proces

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 55 85/299 11 76

Fax (32-2) 296 75 63

Email: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU