(ES) č. 266/2006Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 266/2006 ze dne 15. února 2006 , kterým se stanoví doprovodná opatření pro signatářské země protokolu o cukru, jež jsou dotčeny reformou režimu cukru v EU

Publikováno: Úř. věst. L 50, 21.2.2006, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. února 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 28. února 2006 Nabývá účinnosti: 28. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 266/2006

ze dne 15. února 2006,

kterým se stanoví doprovodná opatření pro signatářské země protokolu o cukru, jež jsou dotčeny reformou režimu cukru v EU

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 179 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropské společenství se v rámci Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT-ES“), zavázalo podporovat země AKT na jejich cestě ke snížení chudoby a k dosažení udržitelného rozvoje a uznává důležitost komoditních odvětví a protokolů, které se jich týkají.

(2)

Ustanovení o společné organizaci trhu v odvětví cukru stanovená nařízením Rady (ES) č. 1260/2001 (3) budou přepracována s ohledem na legislativní návrhy předložené Komisí Radě.

(3)

Podle protokolu o cukru připojeného k příloze V dohody o partnerství AKT-ES jsou některé země AKT při vývozu cukru závislé na trhu EU. Reforma výrazně změní jejich tržní podmínky.

(4)

Proces přizpůsobování signatářských zemí protokolu o cukru těmto novým tržním podmínkám bude složitý, uvážíme-li sociálně hospodářský význam a multifunkční úlohu odvětví cukru a jeho významnou závislost na trhu EU u řady těchto zemí.

(5)

Ve svém sdělení Evropskému parlamentu a Radě o dosažení vhodného zemědělského modelu pro Evropu prostřednictvím reformované SZP – reformy odvětví cukru se Komise zavázala, že signatářským zemím protokolu o cukru poskytne v procesu přizpůsobování podporu, a zásady pro své návrhy podpory stanovila v pracovním dokumentu o akčním plánu doprovodných opatření pro signatářské země protokolu o cukru dotčené reformou režimu cukru v EU. Tento pracovní dokument byl se signatářskými zeměmi protokolu o cukru projednán.

(6)

Mají-li být vyhlídky na úspěšné přizpůsobení novým podmínkám co nejlepší, je pro signatářské země protokolu o cukru prvořadá co nejrychlejší podpora, která bude v plné míře doplňkem současné pomoci.

(7)

Proto je nezbytné poskytnout signatářským zemím protokolu o cukru nad rámec pomoci poskytované v rámci dohody o partnerství AKT-ES finanční a technickou pomoc, včetně případné rozpočtové podpory, která jim umožní přizpůsobit se novým tržním podmínkám a která jim nabídne široký rozsah podpory s uvážením rozdílné situace jak mezi jednotlivými zeměmi, tak i v rámci zemí samých. Musí zahrnovat zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cukrové třtiny, rozvoj alternativních hospodářských činností a s pomocí vhodných prostředků zvládnutí závažných širších sociálních, environmentálních a hospodářských důsledků toho, že se sníží podíl cukru na jejich hospodářství, nebo kombinaci několika těchto opatření.

(8)

Jelikož by tato pomoc měla odrážet specifické podmínky přizpůsobování, kterých je pro jednotlivé dodavatelské země AKT v důsledku reformy zapotřebí, měla by se vytyčit objektivní kritéria ke stanovení rozsahu této pomoci.

(9)

Pomoc by měla být poskytována po dobu jednoho roku, přičemž až do roku 2013 by měla být dostupná další podpora prostřednictvím rozvojové části nástroje rozvojové a hospodářské spolupráce.

(10)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž doprovodit proces přizpůsobování v signatářských zemích protokolu o cukru dotčených reformou režimu cukru v EU, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků navržené akce lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(11)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Zavádí se systém finanční a technické pomoci, včetně případné rozpočtové podpory, jako doprovodné opatření k procesu přizpůsobování signatářských zemí protokolu o cukru, které se střetávají s novými podmínkami na trhu v odvětví cukru v důsledku nadcházející reformy společné organizace trhu v odvětví cukru.

2.   S výhradou čl. 11 odst. 3 se tento systém provede pro rok 2006.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1.

„signatářskými zeměmi protokolu o cukru“ rozumějí země AKT uvedené v příloze;

2.

„cukrem“ rozumí surový třtinový nebo bílý třtinový cukr.

Článek 3

Způsobilost k získání pomoci a postup

1.   Signatářské země protokolu o cukru jsou způsobilé k získání finanční a technické pomoci, včetně případné rozpočtové podpory.

2.   Finanční a technická pomoc se poskytne na žádost každé jednotlivé signatářské země protokolu o cukru. Žádosti o finanční a technickou pomoc se podávají do 29. dubna 2006.

3.   Žádost se podloží souhrnnou víceletou strategií přizpůsobování, kterou vymezí dotyčná země v souladu s článkem 4 po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami. Víceletá strategie přizpůsobování může zahrnout prováděná opatření a rovněž současné i budoucí finanční důsledky již realizovaných sociálních plánů, s výslovnou podmínkou, že tato opatření a dotyčné sociální plány jsou jasně v souladu s cíli stanovenými v čl. 4 odst. 1.

4.   Signatářské země protokolu o cukru, jež podají žádost, která nebude podložena souhrnnou víceletou strategií přizpůsobování, budou v roce 2006 způsobilé k získání finanční a technické pomoci pouze pro vypracování této strategie.

Článek 4

Víceletá strategie přizpůsobování

1.   Víceletá strategie přizpůsobování sleduje alespoň jeden z těchto cílů:

a)

zvýšit tam, kde jde o udržitelný proces, konkurenceschopnost odvětví cukru a cukrové třtiny, zejména z hlediska dlouhodobé hospodářské životaschopnosti tohoto odvětví a s ohledem na situaci jednotlivých účastníků řetězce;

b)

podpořit hospodářskou diverzifikaci oblastí závislých na cukru, například přesměrováním současné výroby cukru na výrobu bioethanolu a dalších produktů z cukru pro nepotravinářské účely;

c)

řešit širší dopady procesu přizpůsobování, které se mohou týkat například zaměstnanosti a sociálních služeb, využívání půdy a obnovy životního prostředí, odvětví energetiky, výzkumu a inovací a makroekonomické stability.

2.   Strategie přinejmenším definuje sledované cíle a stanoví přístup a prostředky, jimiž se má těchto cílů dosáhnout, odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran a finanční plán provádění strategie.

Posuzuje udržitelnost v současných i budoucích tržních podmínkách ze sociálního hlediska a z hlediska ochrany životního prostředí. Prokazuje, že je v souladu s obecnými strategiemi rozvoje země a s jejím zaměřením na snižování chudoby.

3.   V rámci víceleté strategie je definován konkrétní plán pomoci na rok 2006. Při sestavování plánu se věnuje zvláštní pozornost:

a)

usilování o efektivnost nákladů a udržitelný dopad;

b)

jasnému vymezení a sledování cílů a ukazatelů výsledků.

Článek 5

Opatření přijatá Komisí

1.   Po konzultaci s dotyčnou signatářskou zemí protokolu o cukru se víceletá strategie přizpůsobování přijme v souladu s článkem 4 postupem podle čl. 7 odst. 2.

2.   Zvláštní pozornost bude věnována situaci v každé jednotlivé signatářské zemi protokolu o cukru. U zemí nacházejících se ve stavu politické krize, která nesouvisí s vývojem v odvětví cukru, posoudí Komise pomoc podle tohoto nařízení vždy případ od případu.

3.   Pomoc signatářským zemím protokolu o cukru, které nemají vypracovánu víceletou strategii přizpůsobování, bude v roce 2006 podléhat jednoročnímu pracovnímu programu přijatému postupem podle čl. 7 odst. 2.

4.   Pomoc poskytovaná podle tohoto nařízení je doplňková, avšak rovněž dodatečná k pomoci poskytované v rámci dalších nástrojů rozvojové pomoci.

Článek 6

Provádění opatření

Opatření financovaná podle tohoto nařízení se provádějí v souladu s obecnými pravidly stanovenými nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (5) (dále jen „finanční nařízení“). Pokud jde o řídící postupy, jedná se zejména o čl. 53 odst. 1 písm. a) a odst. 2 finančního nařízení a o článek 36 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (6) o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení.

Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen zeměpisně příslušný výbor pro rozvoj (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je 30 dní.

V souladu s čl. 7 odst. 3 uvedeného rozhodnutí musí být plně respektováno právo Evropského parlamentu být pravidelně informován.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 8

Celková částka

Finanční referenční částka pro provádění tohoto nařízení se pro rok 2006 stanoví na 40 000 000 EUR (dále jen „celková částka“).

Článek 9

Rozdělení celkové částky

1.   V rámci celkové částky vyčleněné pro dobu platnosti tohoto nařízení stanoví Komise nejvyšší částky, jež budou dány k dispozici jednotlivým signatářským zemím protokolu o cukru k financování činností podle čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 3, a to na základě potřeb jednotlivých zemí, zejména s ohledem na dopad reformy na odvětví cukru v dotyčné zemi a na význam odvětví cukru pro hospodářství. Měřítko pro přidělovací kritéria vychází z údajů kampaní před rokem 2004.

2.   Další pokyny k rozdělení celkové částky mezi signatářské země protokolu o cukru stanoví Komise postupem podle čl. 7 odst. 2.

3.   Finanční referenční částka pro provádění finanční a technické pomoci podle čl. 3 odst. 4 s cílem napomoci vypracování víceleté strategie se stanoví na 300 000 EUR.

4.   Z celkové částky se použije orientační částka 3 % na zajištění lidských a materiálních zdrojů potřebných pro účinnou správu pomoci a dohled nad ní.

Článek 10

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Veškeré dohody vyplývající z tohoto nařízení musí obsahovat ustanovení zajišťující ochranu finančních zájmů Společenství, zejména pokud jde o podvod, korupci nebo jiné nekalé jednání, v souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (7) a (Euratom, ES) č. 2185/96 (8) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (9).

2.   Dohody musí výslovně opravňovat Komisi a Účetní dvůr k tomu, aby mohly provádět audit dokumentů nebo audit na místě kteréhokoliv dodavatele nebo subdodavatele, který obdržel jakékoliv finanční prostředky Společenství. Dohody musí rovněž výslovně opravňovat Komisi provádět kontroly a inspekce na místě tak, jak je stanoveno v nařízení (Euratom, ES) č. 2185/96.

3.   Veškeré smlouvy vyplývající z provádění pomoci zajistí pro období během plnění smluv a po něm práva Komise a Účetního dvora podle odstavce 2.

Článek 11

Doba platnosti

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Použije se do dne 31. prosince 2006. Použije se i nadále pro právní akty a závazky vztahující se k provádění rozpočtového roku 2006.

3.   Pokud nástroj rozvojové a hospodářské pomoci nevstoupí dne 1. ledna 2007 v platnost, doba platnosti tohoto nařízení se prodlužuje až do vstupu uvedeného nástroje v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. února 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2006.

(2)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda naposledy pozměněná dohodou ze dne 25. června 2005 (Úř. věst. L 287, 28.10.2005, s. 4).

(3)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 3).

(7)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(9)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.


PŘÍLOHA

Signatářské země protokolu o cukru, na které odkazuje článek 2

1.

Barbados

2.

Belize

3.

Guyana

4.

Jamajka

5.

Svatý Kryštof a Nevis

6.

Trinidad a Tobago

7.

Fidži

8.

Konžská republika

9.

Pobřeží slonoviny

10.

Keňa

11.

Madagaskar

12.

Malawi

13.

Mauricius

14.

Mosambik

15.

Svazijsko

16.

Tanzanie

17.

Zambie

18.

Zimbabwe


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU