(ES) č. 247/2006Nařízení Rady (ES) č. 247/2006, ze dne 30. ledna 2006 , kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

Publikováno: Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. ledna 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. února 2006 Nabývá účinnosti: 15. února 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 228/2013 Pozbývá platnosti: 21. března 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 247/2006,

ze dne 30. ledna 2006,

kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Mimořádná zeměpisná poloha nejvzdálenějších regionů působí v této oblasti zvýšení přepravních nákladů při zásobování základními produkty určenými k lidské spotřebě, ke zpracování nebo jako zemědělské vstupy. Objektivní skutečnosti vyplývající z ostrovní povahy a odlehlosti navíc působí hospodářským subjektům a producentům v nejvzdálenějších regionech další obtíže, které jejich činnost těžce poškozují. V určitých případech trpí producenti a hospodářské subjekty dvojí odloučeností. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením cen uvedených základních produktů. Je proto vhodné zavést zvláštní režim zásobování, aby se zajistilo zásobování nejvzdálenějších regionů a zmírnilo zvýšení nákladů v důsledku jejich odlehlosti, ostrovní povahy a vzdálené polohy.

(2)

K tomuto účelu by se odchylně od článku 23 Smlouvy měl dovoz některých zemědělských produktů ze třetích zemí osvobodit od platných dovozních cel. S ohledem na jejich původ a na celní režim, které pro ně stanoví předpisy Společenství, by se měly produkty propuštěné na celní území Společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladňování v celním skladu považovat za přímo dovážené, aby se na ně vztahovaly výhody vyplývající ze zvláštního režimu zásobování.

(3)

Aby bylo dosaženo cíle snížit v nejvzdálenějších regionech ceny a zmírnit zvýšené náklady vyplývající z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a vzdálené polohy, přitom však zachovat konkurenceschopnost produktů Společenství, je třeba poskytnout podporu na dodávky produktů pocházejících ze Společenství do nejvzdálenějších regionů. Tato podpora by měla přihlížet ke zvýšeným nákladům na dopravu do nejvzdálenějších regionů a vývozním cenám pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpracování, ke zvýšeným nákladům souvisejícím s ostrovní povahou a vzdálenou polohou.

(4)

Jelikož množství, na která se vztahuje zvláštní režim zásobování, jsou omezena potřebami zásobování nejvzdálenějších regionů, nenarušuje toto opatření řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by ani neměly vyvolat odklon obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat zasílání nebo vývoz těchto produktů z nejvzdálenějších regionů. Zasílání nebo vývoz těchto produktů by však měly být povoleny, pokud je zisk plynoucí ze zvláštního režimu zásobování vrácen, nebo aby byl v případě zpracovaných produktů umožněn regionální obchod nebo obchod mezi dvěma portugalskými nejvzdálenějšími regiony. U všech nejvzdálenějších regionů je rovněž třeba zohlednit tradiční obchodní toky se třetími zeměmi, a všem těmto regionům by měl být proto povolen vývoz zpracovaných produktů odpovídající tradičnímu vývozu. Toto omezení by se rovněž nemělo vztahovat na tradiční zasílání zpracovaných produktů. Pro přehlednost je třeba upřesnit referenční období pro definování tradičně vyvážených nebo zasílaných množství.

(5)

Je však třeba přijmout náležitá opatření, aby byla možná nezbytná restrukturalizace odvětví výroby cukru na Azorách. Tato opatření by měla zohlednit, že v odvětví cukru na Azorách, pokud má být životaschopné, je třeba zajistit určitou úroveň potřeb spojených s produkcí a zpracováním. Navíc Portugalsko bude mít na základě tohoto nařízení prostředky na podporu místní produkce cukrové řepy. Na základě výše uvedeného by mělo být pouze výjimečně dovoleno, aby zasílání cukru z Azor do zbývající části Společenství překročilo objem tradičních toků po omezenou dobu čtyř let, za předpokladu postupného snižování ročních limitů. Vzhledem k tomu, že množství, které je možné znovu odeslat, bude přiměřené a omezené na úroveň nezbytně nutnou pro zajištění životaschopnosti místní produkce a zpracování cukru, nebude dočasné zasílání cukru z Azor vnitřní trh Společenství nepříznivě ovlivňovat.

(6)

V případě cukru v kvótě C určeného pro zásobování Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by měl být nadále uplatňován režim osvobození od dovozních cel podle nařízení Komise (EHS) č. 2177/92 ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke zvláštnímu režimu zásobování cukrem oblastí Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů (4) v období stanoveném v čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizací trhů v odvětví cukrů (5).

(7)

Kanárské ostrovy byly dosud v rámci zvláštního režimu zásobovány mléčnými přípravky kódů KN 1901 90 99 a KN 2106 90 92 určenými pro průmyslové zpracování. Další zásobování těmito produkty by mělo být povoleno pro přechodné období, dokud neproběhne restrukturalizace místního průmyslu.

(8)

Aby bylo dosaženo cílů zvláštního režimu zásobování, musí se hospodářské výhody režimu odrazit v produkčních nákladech a musí vést ke snížení cen až ke konečnému uživateli. Zvláštní režim zásobování by tedy měl být poskytnut pouze za podmínky, že se skutečně promítne na dalších úrovních, a musí být prováděny patřičné kontroly.

(9)

Politika Společenství na podporu místní produkce v nejvzdálenějších regionech se týkala mnoha produktů a opatření pro jejich výrobu, uvádění na trh nebo zpracování. Tato opatření se ukázala jako účinná a zajistila trvání a rozvoj zemědělství. Společenství by mělo v podpoře těchto produkčních řetězců, které jsou klíčovým činitelem environmentální, sociální a hospodářské rovnováhy nejvzdálenějších regionů, pokračovat. Zkušenost ukázala, že užší partnerství s místními orgány může stejně jako v případě politiky rozvoje venkova pomoci zaměřit se cíleněji na konkrétní otázky významné pro dané regiony. Proto je třeba pokračovat v podpoře místní produkce prostřednictvím obecných programů na nejvhodnější zeměpisné úrovni, které předloží příslušný členský stát Komisi.

(10)

Aby se přispělo k dosažení cílů rozvoje místní zemědělské produkce a zásobování zemědělskými produkty, je třeba harmonizovat úroveň programování zásobování daných regionů a systematizovat spolupráci mezi Komisí a členskými státy. Program zásobování by měly vypracovat orgány určené členským státem a předložit jej Komisi ke schválení.

(11)

Je třeba podpořit zemědělce v nejvzdálenějších regionech, aby dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s jejich uváděním na trh. K tomuto účelu může být vhodné používání grafického symbolu zavedeného Společenstvím.

(12)

Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) (6) definuje opatření pro rozvoj venkova, na něž lze poskytovat podporu Společenství, a podmínky pro získání této podpory. Struktury některých hospodářství nebo zpracovatelských či obchodních podniků v nejvzdálenějších regionech vykazují závažné nedostatky a čelí zvláštním obtížím. Je tedy třeba stanovit u některých typů investic možnost odchýlení od ustanovení, kterými se omezuje poskytování některé strukturální podpory podle nařízení (ES) č. 1257/1999.

(13)

Ustanovení čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 omezuje poskytování podpory v oblasti lesnictví na lesy a zalesněné plochy, které jsou v majetku soukromých vlastníků nebo jejich sdružení a v majetku obcí nebo jejich sdružení. Části lesů a zalesněných ploch na území nejvzdálenějších regionů jsou však ve vlastnictví jiných orgánů veřejné moci, než jsou obce. Za těchto okolností by měly být podmínky stanovené v uvedeném článku zpružněny.

(14)

Ustanovení čl. 24 odst. 2 a příloha nařízení (ES) č. 1257/1999 stanoví maximální roční částky přicházející v úvahu pro agroenvironmentální podporu Společenství. Se zřetelem ke zvláštní situaci životního prostředí v některých velmi citlivých pastevních oblastech na Azorách a k ochraně krajiny a tradičního rázu zemědělské půdy, zejména terasovitého pěstování plodin na Madeiře, je třeba stanovit, že u některých opatření lze tuto částku zvýšit až na dvojnásobek.

(15)

Může být povolena odchylka od stálé politiky Společenství nepovolovat státní podpory pro produkci, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká zemědělská produkce v nejvzdálenějších regionech v důsledku odlehlosti, ostrovní povahy a vzdálené polohy, malé rozlohy, hornatosti, horského podnebí a hospodářské závislosti na malém množství produktů.

(16)

Rostlinolékařský stav zemědělských plodin v nejvzdálenějších regionech je vystaven mimořádným obtížím, které souvisejí s klimatickými podmínkami a s nedostatečností kontrolních opatření, která jsou zde dosud prováděna. Proto je třeba zavádět programy na potírání škodlivých organismů, včetně biologických metod. Je třeba vymezit finanční příspěvek Společenství na uskutečnění těchto programů.

(17)

Zachování vinohradnictví, jež je nejrozšířenějším pěstitelským oborem na Madeiře a na Kanárských ostrovech a velmi důležitým pěstitelským oborem na Azorách, je z hospodářského hlediska i z hlediska životního prostředí nesmírně důležité. Na tyto regiony by se neměly vztahovat prémie za vzdání se vinohradnictví ani tržní mechanismy, aby se přispělo k podpoře produkce, avšak v případě Kanárských ostrovů by mělo být možné použít opatření týkajících se nouzové destilace v případě výjimečného narušení trhu v důsledku problémů s jakostí. Podobně se také na Madeiře a na Azorách kvůli technickým a socioekonomickým obtížím nepodařilo ve stanovené lhůtě provést přeměnu všech ploch osázených hybridy odrůdové skladby zakázanými v rámci společné organizace trhu s vínem. Víno z těchto vinic je určeno výhradně pro tradiční místní spotřebu. Dodatečná lhůta umožní přeměnu těchto vinic a zároveň zachová regionální hospodářskou strukturu, která je na vinohradnictví silně odkázaná. Portugalsko by mělo Komisi každoročně informovat o pokroku dosaženém při přeměně dotyčných ploch.

(18)

Na Azorách dosud není dokončena restrukturalizace mlékárenského odvětví. S ohledem na vysoký stupeň závislosti Azor na produkci mléka, ve spojení s dalšími znevýhodněními vyplývajícími z jejich vzdálené polohy a neexistence ziskových alternativních produkčních řetězců, by měla být potvrzena odchylka od některých ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (7), zavedená článkem 23 nařízení Rady (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů (Poseima) (8), a obnovená nařízením Rady (ES) č. 55/2004 (9), pokud jde o používání doplňkové dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků na Azorách.

(19)

Podpora produkce kravského mléka na Madeiře nestačila k zachování rovnováhy mezi vnitřním a vnějším zásobováním, zejména kvůli vážným strukturálním obtížím, jimiž toto odvětví trpí, a kvůli jeho nízké schopnosti přizpůsobit se novému hospodářskému prostředí. V důsledku toho je třeba i nadále povolit výrobu rekonstituovaného UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího ze Společenství, aby se více pokryla místní spotřeba.

(20)

Potřeba zachovat místní produkci prostřednictvím pobídek je důvodem pro to, aby se ve francouzských zámořských departementech a na Madeiře nepoužilo nařízení (ES) č. 1788/2003. Pro Madeiru by tato odchylka měla být omezena nejvýše na 4 000 tun, což odpovídá současné produkci ve výši 2 000 tun a umožňuje přiměřené zvýšení produkce odhadované v současnosti nejvýše na 2 000 tun.

(21)

Je třeba podpořit tradiční chov hospodářských zvířat. Aby se ve francouzských zámořských departementech a na Madeiře pokryla místní spotřeba, je třeba za jistých podmínek a v rámci maximálního ročního stanoveného množství povolit bezcelní dovoz býků určených na výkrm ze třetích zemí. Je třeba obnovit možnost poskytnutou Portugalsku nařízením Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (10), jež je opravňuje k převedení práva na prémii na krávy bez tržní produkce mléka z kontinentu na Azory, a upravit tento nástroj v souladu s novými opatřeními na podporu nejvzdálenějších regionů.

(22)

Pěstování tabáku má na Kanárských ostrovech historický význam. Z hospodářského hlediska zůstává tabákový průmysl i nadále jednou z hlavních průmyslových činností v regionu. Ze sociálního hlediska vyžaduje pěstování tabáku vysoký podíl lidské práce a zabývají se jím malá hospodářství. Jelikož však toto pěstování není dostatečně ziskové, hrozí nebezpečí, že zanikne. Tabák se v současné době pěstuje pouze na malé ploše na ostrově La Palma a je určen pro malovýrobu doutníků. Proto je třeba Španělsku povolit, aby i nadále poskytovalo podporu jako doplněk podpory Společenství, aby zůstala tato tradiční plodina s ohledem na podporu s ní spojené řemeslné činnosti zachována. Pro zachování rukodělné výroby tabákových výrobků je dále třeba, aby byl dovoz surového tabáku a tabákových polotovarů na Kanárské ostrovy do výše ročního množství odpovídajícího 20 000 tunám surového odřapíkovaného tabáku i nadále osvobozen od cla.

(23)

Provádění tohoto nařízení nesmí ohrozit úroveň zvláštní podpory, které dosud využívaly nejvzdálenější regiony. Proto by měly mít členské státy na provádění nezbytných opatření k dispozici částky odpovídající výši podpory, kterou již Společenství poskytuje podle nařízení Rady (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů (Poseidom) (11), a nařízení (ES) č. 1453/2001 a nařízení Rady (ES) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů (Poseican) (12), jakož i částky přidělované zemědělcům usazeným v těchto regionech podle nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (13), nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem (14) a nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (15) a částky poskytované na zásobování francouzského zámořského departementu Réunion rýží podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (16). Nový systém podpory zemědělské produkce v nejvzdálenějších regionech stanovený tímto nařízením by měl být koordinován s podporou téže produkce platnou ve zbývající části Společenství.

(24)

Je třeba zrušit nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001. Rovněž je třeba změnit nařízení (ES) č. 1782/2003 a nařízení (ES) č. 1785/2003, aby se zajistila koordinace příslušných opatření.

(25)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (17).

(26)

Programy stanovené v tomto nařízení by se měly začít používat poté, co Komise oznámí jejich schválení. Aby mohly být tyto programy včas zahájeny, mělo by být členským státům a Komisi umožněno, aby mezi dnem vstupu tohoto nařízení v platnost a dnem použitelnosti programů přijaly veškerá přípravná opatření.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

PŘEDMĚT

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství k nápravě obtíží způsobených odlehlostí, ostrovní povahou, vzdálenou polohou, malou rozlohou, složitým povrchem a podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů regionů uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy (dále jen „nejvzdálenější regiony“).

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 2

Předběžný odhad dodávek

1.   Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty uvedenými v příloze I Smlouvy, jež mají v nejvzdálenějších regionech zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro výrobu jiných produktů nebo jako zemědělské vstupy.

2.   Pro každý rok se vyhotoví předběžný odhad dodávek, v němž bude stanoveno množství zemědělských produktů uvedených v odstavci 1 nezbytných k pokrytí potřeb zásobování. Samostatný předběžný odhad lze vyhotovit pro potřeby podniků balících a zpracovávajících produkty určené na místní trh, pro tradiční zasílání do zbývající části Společenství nebo pro vývoz v rámci regionálního obchodu nebo tradičních obchodních toků.

Článek 3

Fungování režimu zásobování

1.   V mezích množství stanoveného v předběžném odhadu dodávek se na produkty pocházející ze třetích zemí, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, při přímém dovozu do nejvzdálenějších regionů neuplatňuje žádné clo.

Pro účely této hlavy se za přímo dovezené ze třetích zemí považují též produkty, které byly na celním území Společenství propuštěny do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladňování v celním skladu.

2.   Aby se zajistilo uspokojení potřeb zjištěných podle čl. 2 odst. 2, pokud jde o cenu a jakost, a aby byl ochráněn podíl Společenství na zásobování, poskytuje se podpora na zásobování nejvzdálenějších regionů produkty ze Společenství, které jsou uchovávány ve veřejných intervenčních skladech nebo jsou dostupné na trhu Společenství.

Při stanovení výše podpory se u každého příslušného druhu produktu přihlíží ke zvýšeným nákladům na dopravu do nejvzdálenějších regionů a k cenám stanoveným pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, ke zvýšeným nákladům souvisejícím s ostrovní povahou a vzdálenou polohou.

3.   Při uplatňování zvláštního režimu zásobování se přihlíží zejména

a)

ke zvláštním potřebám nejvzdálenějších regionů, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, k požadavkům na jakost;

b)

k obchodním tokům se zbývající částí Společenství;

c)

k hospodářské stránce navrhovaných podpor.

4.   Zvláštní režim zásobování se použije pouze tehdy, pokud hospodářský prospěch vyplývající z osvobození od dovozních cel nebo z podpory skutečně připadne konečnému uživateli.

Článek 4

Vývoz do třetích zemí a zasílání do zbývající části Společenství

1.   Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, mohou být vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části Společenství jen za podmínek stanovených postupem podle čl. 26 odst. 2.

Tyto podmínky zahrnují placení dovozních cel u produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 nebo vrácení podpory obdržené v rámci zvláštního režimu zásobování na produkty uvedené v čl. 3 odst. 2.

Tyto podmínky se nepoužijí na obchodní toky mezi francouzskými zámořskými departementy

2.   Omezení uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na produkty zpracované v nejvzdálenějších regionech z produktů, u kterých se využilo zvláštního režimu zásobování a které jsou

a)

vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části Společenství v rámci množstevních limitů odpovídajících tradičnímu vývozu a tradičnímu zasílání. Tato množství upřesní Komise postupem podle čl. 26 odst. 2 na základě průměrného vývozu a zasílání v letech 1989, 1990 a 1991;

b)

vyváženy do třetích zemí v rámci regionálních obchodních toků při dodržení míst určení a podmínek stanovených postupem podle čl. 26 odst. 2;

c)

zasílány z Azor na Madeiru nebo naopak;

d)

zasílány z Madeiry na Kanárské ostrovy nebo naopak.

Při takovémto vývozu produktů se neposkytuje žádná vývozní náhrada.

3.   Odchylně od odst. 2 písm. a) je možné zaslat z Azor do zbývající části Společenství v následujících letech tato maximální množství cukru (kódu KN 1701):

:

v roce 2006

:

3 000 tun

:

v roce 2007

:

2 285 tun

:

v roce 2008

:

1 570 tun

:

v roce 2009

:

855 tun.

Článek 5

Cukr

1.   Během období uvedeného v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1260/2001 je cukr v kvótě C uvedený v článku 13 uvedeného nařízení, který je vyvážen v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Komise (EHS) č. 2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty (18), a určen ke spotřebě na Madeiře a na Kanárských ostrovech v podobě bílého cukru kódu KN 1701 a k rafinaci a ke spotřebě na Azorách v podobě surového cukru kódu KN 1701 12 10, osvobozen za podmínek stanovených v tomto nařízení od dovozních cel v rámci limitu stanoveného v předběžném odhadu dodávek uvedeném v článku 2 tohoto nařízení.

2.   V případě zásobování Azor surovým cukrem se potřeby vyhodnotí s přihlédnutím k vývoji místní produkce cukrové řepy. Množství, na něž se vztahuje režim zásobování, se určí tak, aby celkový roční objem cukru rafinovaného na Azorách nepřesáhl 10 000 tun.

Článek 6

Mléčné přípravky

Odchylně od článku 2 mohou být na Kanárské ostrovy v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2009 i nadále dodávány mléčné přípravky určené pro průmyslové zpracování kódu KN 1901 90 99 až do výše 800 tun ročně a kódu KN 2106 90 92 až do výše 45 tun ročně. Podpora poskytnutá na zásobování těmito dvěma produkty ze Společenství nesmí přesáhnout 210 EUR za tunu u prvního produktu a 59 EUR za tunu u druhého a je zahrnuta do limitu stanoveného v článku 23.

Článek 7

Dovoz rýže na Réunion

Na dovoz produktů kódů KN 1006 10, 1006 20 a 1006 40 00 do francouzského zámořského departementu Réunion, které jsou určeny pro tamní spotřebu, se neukládá žádné clo.

Článek 8

Prováděcí pravidla k režimu zásobování

Prováděcí pravidla k této hlavě se přijmou postupem podle čl. 26 odst. 2. Tato pravidla vymezují především podmínky, za kterých mohou členské státy změnit množství produktů a finanční prostředky přidělené každoročně na různé produkty, na něž se vztahuje zvláštní režim zásobování, a podle potřeby zavést systém dovozních licencí nebo dodacích listů.

HLAVA III

OPATŘENÍ NA PODPORU MÍSTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Článek 9

Podpůrné programy

1.   Zavádějí se podpůrné programy Společenství pro nejvzdálenější regiony, které zahrnují zvláštní opatření na podporu místní zemědělské produkce, na niž se vztahuje hlava II části třetí Smlouvy.

2.   Podpůrné programy Společenství se zavádějí na územní úrovni, kterou daný členský stát pokládá za nejvhodnější. Vypracovávají je příslušné orgány určené členským státem, které je po konzultaci příslušných orgánů a organizací na odpovídající územní úrovni předloží Komisi.

3.   Pro každý nejvzdálenější region může být předložen pouze jeden podpůrný program Společenství.

Článek 10

Opatření

Podpůrné programy Společenství zahrnují opatření nezbytná k zajištění trvání a rozvoje místní zemědělské produkce v jednotlivých nejvzdálenějších regionech.

Článek 11

Slučitelnost a soudržnost

1.   Opatření přijímaná v rámci podpůrných programů musí být v souladu s právem Společenství a soudržná s ostatními politikami Společenství a s opatřeními, která jsou v rámci těchto politik přijímána.

2.   Zajištěna musí být soudržnost opatření přijatých v rámci podpůrných programů s opatřeními prováděnými v rámci jiných nástrojů společné zemědělské politiky, zejména společných organizací trhů, rozvoje venkova, jakosti produktů, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí.

Především nemůže být žádné opatření na základě tohoto nařízení financováno jako

a)

dodatečná podpora na režimy prémií nebo podpory v rámci společné organizace trhu, s výjimkou případů odůvodněných na základě objektivních kritérií;

b)

podpora výzkumných projektů, opatření na podporu výzkumných projektů nebo opatření, které může Společenství financovat na základě rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti (19);

c)

podpora opatření v oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1257/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (20).

Článek 12

Obsah podpůrných programů Společenství

Podpůrný program Společenství zahrnuje

a)

kvantifikovaný popis současné situace zemědělské produkce s ohledem na výsledky dostupných hodnocení, který ukazuje rozdíly, mezery a rozvojový potenciál, použité finanční zdroje a hlavní výsledky operací provedených na základě nařízení Rady (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001;

b)

popis navrhované strategie, vybraných priorit, jejích kvantifikovaných cílů a hodnocení očekávaného hospodářského a sociálního dopadu a dopadu na životní prostředí, včetně vlivu na zaměstnanost;

c)

popis zamýšlených opatření, především režimů podpory pro provádění programu, a případně informace o tom, zda je zapotřebí studií, demonstračních projektů, odborné přípravy nebo činností technické pomoci spojených s přípravou, prováděním nebo úpravou daných opatření;

d)

rozvrh provádění opatření a obecnou orientační tabulku financování uvádějící finanční prostředky, které mají být použity;

e)

prokázání slučitelnosti a soudržnosti různých opatření v rámci programů a kritéria a kvantitativní ukazatele sloužící ke sledování a hodnocení;

f)

opatření přijatá k zajištění účinného a náležitého provádění programů, včetně opatření pro propagaci, sledování a hodnocení, a stanovený soubor kvantifikovaných ukazatelů použitelných v hodnocení programů a ustanovení o kontrolách a sankcích;

g)

určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za provádění programu a určení orgánů nebo přidružených subjektů a hospodářských a sociálních partnerů na vhodných úrovních a výsledky provedených konzultací.

Článek 13

Sledování

Postupy a fyzické a finanční ukazatele pro zajištění účinného sledování provádění programů Společenství se přijmou postupem podle čl. 26 odst. 2.

HLAVA IV

DOPROVODNÁ OPATŘENÍ

Článek 14

Grafický symbol

1.   Pro zlepšení povědomí o jakostních zemědělských produktech, nezpracovaných i zpracovaných, typických pro nejvzdálenější regiony a pro zvýšení jejich spotřeby se zavádí grafický symbol.

2.   Podmínky pro užití grafického symbolu uvedeného v odstavci 1 navrhují příslušné profesní organizace. Vnitrostátní orgány předloží tyto návrhy se svým stanoviskem Komisi ke schválení.

Na užívání symbolu dohlíží orgán veřejné moci nebo subjekt pověřený příslušnými vnitrostátními orgány.

Článek 15

Rozvoj venkova

1.   Odchylně od článku 7 nařízení (ES) č. 1257/1999 je v případě nejvzdálenějších regionů celková hodnota podpory na investice zaměřené zejména na podporu diverzifikace, restrukturalizace nebo nasměrování k udržitelnému zemědělství u malých zemědělských hospodářství, jak jsou definovány v komplementu programu podle čl. 18 odst. 3 a v čl. 19 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (21), vyjádřená v procentech objemu způsobilých investic, omezena nejvýše na 75 %.

2.   Odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 je v případě nejvzdálenějších regionů celková hodnota podpory na investice do zpracovatelských podniků a do podniků uvádějících na trh zemědělské produkty pocházející převážně z místní produkce v odvětvích, která jsou definována v komplementu programu podle čl. 18 odst. 3 a v čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999, vyjádřená v procentech objemu způsobilých investic, omezena nejvýše na 65 %. U malých a středních podniků je celková hodnota podpory za týchž podmínek omezena nejvýše na 75 %.

3.   Omezení uvedené v čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 se nepoužije na tropické nebo subtropické lesy nebo na zalesněné plochy ležící na území francouzských zámořských departementů, Azor a Madeiry.

4.   Odchylně od čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 lze maximální roční částky přicházející v úvahu pro podporu Společenství, stanovené v příloze uvedeného nařízení, zvýšit až na dvojnásobek u opatření na ochranu jezer na Azorách a u opatření na ochranu krajiny a tradičních vlastností zemědělské půdy, zejména udržování podpěrných terasových kamenných zdí na Madeiře.

5.   Popis opatření plánovaných na základě tohoto článku se případně začleňuje do programů pro tyto regiony podle článků 18 a 19 nařízení (ES) č. 1260/1999.

Článek 16

Státní podpora

1.   U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, na něž se vztahují její články 87, 88 a 89, může Komise v odvětví produkce, zpracování a uvádění těchto produktů na trh schválit provozní podporu, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce v nejvzdálenějších regionech způsobené odlehlostí, ostrovní povahou a vzdálenou polohou.

2.   Členské státy mohou poskytnout dodatečné financování provádění podpůrných programů Společenství uvedených v hlavě III. V takových případech oznámí členské státy státní podporu Komisi a Komise ji schválí v souladu s tímto nařízením jako součást těchto programů. Takto oznámená podpora se považuje za oznámenou ve smyslu čl. 88 odst. 3 první věty Smlouvy.

Článek 17

Rostlinolékařské programy

1.   Francie a Portugalsko předloží Komisi programy na potírání organismů škodících rostlinám nebo rostlinným produktům ve francouzských zámořských departementech a na Azorách a Madeiře. Programy uvádějí zejména cíle, jichž má být dosaženo, opatření, jež mají být provedena, dobu jejich trvání a náklady. Programy předložené podle tohoto článku se nemohou týkat ochrany banánů.

2.   Společenství přispěje na financování programů uvedených v odstavci 1 na základě technického rozboru regionální situace.

3.   O finančním příspěvku Společenství uvedeném v odstavci 2 a o výši podpory se rozhoduje postupem podle čl. 26 odst. 1 a 3. Týmž postupem se definují opatření, na která se příspěvek Společenství vztahuje.

Tento příspěvek může pokrývat až 60 % oprávněných výdajů francouzských zámořských departementů a až 75 % oprávněných výdajů na Azorách a Madeiře. Vyplácí se na základě dokumentace poskytnuté francouzskými a portugalskými orgány. Pokud je to nezbytné, může Komise uspořádat a provést šetření, které jejím jménem uskuteční odborníci podle článku 21 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (22).

Článek 18

Víno

1.   Hlava II kapitola II a hlava III kapitoly I a II nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (23) a kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu (24), se nepoužijí na Azory a Madeiru.

2.   Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 lze na produkci vína, které smí být v oběhu pouze v těchto regionech, použít hrozny pocházející ze zakázaných přímých hybridů odrůdové skladby (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbémont) sklizené v regionech Azory a Madeira.

Portugalsko do dne 31. prosince 2013, případně s pomocí prémie stanovené v kapitole III hlavě II nařízení (ES) č. 1493/1999, postupně zruší vinohrady osázené zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby.

Portugalsko každoročně sdělí Komisi, jak postupuje přeměna a restrukturalizace ploch osázených zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby.

3.   Hlava II kapitola II a hlava III nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 se nepoužijí na Kanárské ostrovy, s výjimkou nouzové destilace stanovené v článku 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 v případě výjimečného narušení trhu následkem problémů s jakostí.

Článek 19

Mléko

1.   Od hospodářského roku 1999/2000 se pro účely rozdělení doplňkové dávky mezi producenty podle článku 4 nařízení (ES) č. 1788/2003 považují za producenty ve smyslu čl. 5 písm. c) uvedeného nařízení pouze producenti, kteří jsou usazeni a provozují výrobu na Azorách a kteří uvádějí na trh množství produktů překračující jejich referenční množství zvýšená o procentní podíl uvedený ve třetím pododstavci tohoto odstavce.

Doplňková dávka se hradí za množství překračující referenční množství takto zvýšené o uvedený procentní podíl po přerozdělení nevyužitého množství z rezervy vyplývající ze zvýšení mezi producenty ve smyslu čl. 5 písm. c) nařízení (ES) č. 1788/2003, kteří jsou usazeni a provozují výrobu na Azorách, a v poměru k referenčnímu množství, které je každému producentovi dostupné.

Procentní podíl uvedený v prvním pododstavci se rovná poměru mezi množstvím 73 000 tun v hospodářských letech 1999/2000 až 2004/05 a 23 000 tun od hospodářského roku 2005/06 na jedné straně a celkovým referenčním množstvím dostupným pro jednotlivá hospodářství k 31. březnu 2000 na straně druhé. Použije se pouze na referenční množství dostupná k 31. březnu 2000.

2.   Množství mléka nebo ekvivalentu mléka uvedeného na trh, které překračuje referenční množství, ale které dodržuje procentní podíl stanovený v odstavci 1 po přerozdělení v něm uvedeném, se nezapočítává při výpočtu případného překročení kvót v Portugalsku podle článku 1 nařízení (ES) č. 1788/2003.

3.   Režim doplňkové dávky, který se vztahuje na producenty kravského mléka podle nařízení (ES) č. 1788/2003, se nevztahuje na francouzské zámořské departementy, a pokud místní produkce mléka nepřekročí 4 000 tun, ani na Madeiru.

4.   Odchylně od článků 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (25), a do výše potřeb místní spotřeby se na Madeiře povoluje výroba UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího ze Společenství, pokud toto opatření zajistí sběr a odbyt místní produkce mléka. Tento výrobek je určen výlučně pro místní spotřebu.

Prováděcí pravidla k tomuto odstavci se přijmou postupem podle čl. 26 odst. 2. Prováděcí pravidla určí zejména množství čerstvého místního mléka, jež může být začleněno do rekonstituovaného UHT mléka uvedeného v prvním pododstavci.

Článek 20

Chov hospodářských zvířat

1.   Dokud stav místních mladých býčků nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby bylo zajištěno zachování a rozvoj místní produkce hovězího masa ve francouzských zámořských departementech a na Madeiře, lze dovážet bez použití cel uvedených v článku 30 nařízení (ES) č. 1254/1999 skot pocházející ze třetích zemí a určený k výkrmu a ke spotřebě ve francouzských zámořských departementech a na Madeiře.

Na zvířata, na něž se vztahuje osvobození uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, se použijí čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 1.

2.   Počet zvířat, na která se vztahuje osvobození uvedené v odstavci 1, se určuje, pokud je odůvodněná potřeba dovozu, přičemž se přihlíží k vývoji místní produkce. Tento počet a prováděcí pravidla k tomuto článku, která obsahují zejména minimální dobu výkrmu, se stanoví postupem podle čl. 26 odst. 2. Tato zvířata jsou určena především producentům, kteří chovají alespoň 50 % zvířat na výkrm místního původu.

3.   V případě použití článku 67 a čl. 68 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (ES) č. 1782/2003 může Portugalsko snížit vnitrostátní strop pro platby pro skopové a kozí maso a práva na prémie na krávy bez tržní produkce mléka. V tom případě se odpovídající částka postupem podle čl. 26 odst. 2 převede ze stropů stanovených podle výše uvedených ustanovení na finanční prostředky uvedené v čl. 23 odst. 2 druhé odrážce.

Článek 21

Státní podpora pěstování tabáku

Španělsku se povoluje poskytovat podporu na pěstování tabáku na Kanárských ostrovech jako doplněk k prémii zavedené v hlavě I nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (26). Poskytování této podpory nesmí vést k diskriminaci mezi producenty na souostroví.

Podpora nesmí přesáhnout 2 980,62 EUR za tunu. Doplňková podpora se vyplácí nejvýše na 10 tun ročně.

Článek 22

Osvobození tabáku od cla

1.   Žádné clo se neuplatňuje na přímý dovoz surového nebo polozpracovaného tabáku na Kanárské ostrovy

a)

kódu KN 2401 a

b)

těchto položek:

2401 10 neodřapíkovaný tabák,

2401 20 částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák,

ex 2401 20 vnější pláště doutníků upravené na podložkách, ve svitcích, určené k výrobě tabákových výrobků,

2401 30 tabákový odpad,

ex 2402 10 nedokončené doutníky bez obalu,

ex 2403 10 řezaný tabák (konečná směs tabáku pro výrobu cigaret, doutníčků a doutníků),

ex 2403 91 homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák, též ve formě listů nebo částí parenchymu,

ex 2403 99 pórovitý tabák.

Osvobození uvedené v prvním pododstavci se vztahuje na produkty určené pro místní výrobu tabákového zboží do výše ročního množství dovozu 20 000 tun ekvivalentu surového odřapíkovaného tabáku.

2.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijmou postupem podle čl. 26 odst. 2.

HLAVA V

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 23

Finanční prostředky

1.   Opatření stanovená v tomto nařízení, s výjimkou článku 15, jsou intervencemi zaměřenými na stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (27) pro období do 31. prosince 2006. S účinkem od 1. ledna 2007 představují stejná opatření intervenční opatření zaměřená na regulaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (28).

2.   Společenství financuje opatření uvedená v hlavě II a III tohoto nařízení do této roční maximální výše:

:

francouzské zámořské departementy

:

84,7 milionů EUR,

:

Azory a Madeira

:

77,3 milionů EUR,

:

Kanárské ostrovy

:

127,3 milionů EUR.

3.   Částky, které jsou ročně přidělovány na programy uvedené v hlavě II, nesmějí přesáhnout

:

pro francouzské zámořské departementy

:

20,7 milionů EUR,

:

pro Azory a Madeiru

:

17,7 milionů EUR,

:

pro Kanárské ostrovy

:

72,7 milionů EUR.

4.   Pro rok 2006 se roční částky uvedené v odstavcích 2 a 3 snižují o částky výdajů vynaložených na základě opatření prováděných v souladu s nařízeními uvedenými v článku 29.

HLAVA VI

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 24

1.   V rámci přidělování finančních prostředků uvedeného v čl. 23 odst. 2 a 3 předloží členské státy Komisi do 14. dubna 2006 návrh celkového programu.

Návrh programu obsahuje návrh předběžného odhadu dodávek uvedený v čl. 2 odst. 2 označující produkty, jejich množství a výši podpory Společenství na zásobování spolu s návrhem programu podpory místní produkce uvedeným v čl. 9 odst. 1.

2.   Komise zhodnotí navrhované celkové programy a postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2 rozhodne o jejich schválení do čtyř měsíců od předložení.

3.   Každý celkový program se použije ode dne, kdy Komise oznámí dotyčnému členskému státu jeho schválení.

Článek 25

Prováděcí pravidla

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se přijmou postupem podle čl. 26 odst. 2. Zahrnují zejména

podmínky, za kterých mohou členské státy změnit množství a úroveň podpory na zásobování a podpůrná opatření nebo přidělení finančních prostředků na podporu místní produkce,

ustanovení o minimálních požadavcích na kontroly a sankce, které musí členské státy uplatňovat,

stanovení opatření a způsobilých částek podle čl. 23 odst. 1 na studie, demonstrační projekty, odbornou přípravu a činnosti technické pomoci uvedené v čl. 12 písm. c) a maximálního procentního podílu na financování těchto opatření vypočteného z celkové částky připadající na každý program.

Článek 26

Řídící výbor

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přímé platby, zřízený článkem 144 nařízení (ES) č. 1782/2003, s výjimkou provedení článku 15 tohoto nařízení, při němž je Komisi nápomocen Výbor pro zemědělské struktury a rozvoj venkova, zřízený článkem 50 nařízení (ES) č. 1260/1999, a provedení článku 17 tohoto nařízení, při němž je Komisi nápomocen Stálý rostlinolékařský výbor, zřízený rozhodnutím 76/894/EHS (29).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 27

Vnitrostátní opatření

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno dodržování tohoto nařízení, zejména pokud jde o kontroly a správní sankce, a uvědomí o nich Komisi.

Článek 28

Sdělení a zprávy

1.   Členské státy sdělí Komisi každoročně do 15. února částky, které jim byly zpřístupněny a které hodlají během následujícího roku vynaložit na provádění programů, na něž se vztahuje toto nařízení.

2.   Členské státy předloží Komisi každoročně do 31. července zprávu o provádění opatření stanovených v tomto nařízení v předchozím roce.

3.   Do 31. prosince 2009 a následně každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o účincích činností uskutečněných na základě tohoto nařízení a případně k ní připojí vhodné návrhy.

Článek 29

Zrušení

Zrušují se nařízení (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001 a (ES) č. 1454/2001.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze I.

Článek 30

Přechodná opatření

Postupem podle čl. 26 odst. 2 může Komise přijmout nezbytná přechodná opatření k zajištění plynulého přechodu mezi platnou právní úpravou pro rok 2005 a opatřeními zavedenými tímto nařízením.

Článek 31

Změna nařízení (ES) č. 1782/2003

Nařízení (ES) č. 1782/2003 se mění takto:

1.

Článek 70 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

všechny další přímé platby uvedené v příloze VI, poskytnuté zemědělcům během referenčního období ve francouzských zámořských departementech, na Azorách a na Madeiře, na Kanárských ostrovech a na ostrovech v Egejském moři, a přímé platby poskytnuté během referenčního období podle článku 6 nařízení (EHS) č. 2019/93.“;

b)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Aniž je dotčen čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2019/93, poskytují členské státy přímé platby uvedené v odstavci 1 tohoto článku v mezích stropů stanovených v souladu s čl. 64 odst. 2 tohoto nařízení za podmínek stanovených v kapitolách 3, 6 a 7 až 13 hlavy IV tohoto nařízení a v článku 6 nařízení (EHS) č. 2019/93.“;

2.

V čl. 71 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Aniž je dotčen čl. 70 odst. 2 tohoto nařízení, provede dotyčný členský stát během přechodného období každou z přímých plateb uvedených v příloze VI za podmínek stanovených v kapitolách 3, 6 a 7 až 13 hlavy IV tohoto nařízení a v článku 6 nařízení (EHS) č. 2019/93, a to v mezích rozpočtových stropů odpovídajících složce, kterou představují tyto přímé platby ve vnitrostátním stropu uvedeném v čl. 41 tohoto nařízení, stanoveném postupem podle čl. 144 odst. 2 tohoto nařízení.“;

3.

Přílohy I a VI se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 32

Změna nařízení (ES) č. 1785/2003

Nařízení (ES) č. 1785/2003 se mění takto:

1.

článek 5 se zrušuje;

2.

v článku 11 se zrušuje odstavec 3.

Článek 33

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro každý dotčený členský stát se však použije ode dne, kdy Komise oznámí schválení celkového programu uvedeného v čl. 24 odst. 1, kromě článků 24, 25, 26, 27 a 30, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, a čl. 4 odst. 3, který se použije ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. ledna 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Viz poznámka pod čarou č. 1.

(3)  Úř. věst. C 231, 20.9.2005, s. 75.

(4)  Úř. věst. L 217, 31.7.1992, s. 71. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 21/2002 (Úř. věst. L 8, 11.1.2002, s. 15).

(5)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(6)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2223/2004 (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 123. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2217/2004 (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 8, 14.1.2004, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2183/2005 (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 56).

(11)  Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004 (Úř. věst. L 305, 1.10.2004, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1690/2004.

(13)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005 (Úř. věst. L 307, 25.11.2005, s. 2).

(14)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1913/2005.

(15)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(16)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(17)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18)  Úř. věst. L 262, 16.9.1981, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 95/2002 (Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 37).

(19)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(20)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

(21)  Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 173/2005 (Úř. věst. L 29, 2.2.2005, s. 3).

(22)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/77/ES (Úř. věst. L 296, 12.11.2005, s. 17).

(23)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(24)  Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1216/2005 (Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 32).

(25)  Úř. věst. L 351, 23.12.1997, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1602/1999 (Úř. věst. L 189, 22.7.1999, s. 43).

(26)  Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1679/2005 (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 1).

(27)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1290/2005 (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).

(28)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

(29)  Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25.


PŘÍLOHA I

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1452/2001

Nařízení (ES) č. 1453/2001

Nařízení (ES) č. 1454/2001

Nařízení (ES) č. 1785/2003

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 1

 

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 2

 

Článek 2

Čl. 3 odst. 1 až 4

Čl. 3 odst. 1 až 4

Čl. 3 odst. 1 až 4

 

Článek 3

Čl. 3 odst. 5

Čl. 3 odst. 5

Čl. 3 odst. 5

 

Článek 4

 

Čl. 3 odst. 6 třetí pododstavec.

 

 

Článek 5

 

 

 

Čl. 11 odst. 3

Článek 7

Čl. 3 odst. 6 první a druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 6 první a druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 6 první a druhý pododstavec

 

Článek 8

Článek 5

 

 

 

Článek 6

 

 

 

Článek 8

 

 

 

Článek 9

 

 

 

Článek 11

 

 

 

Článek 12

 

 

 

Článek 13

 

 

 

Článek 14

 

 

 

Článek 15

 

 

 

Článek 16

 

 

 

Článek 17

 

 

 

Článek 18

 

 

 

 

Článek 5

 

 

 

Článek 6

 

 

 

Článek 7

 

 

 

Článek 9

 

 

Článek 19

Článek 11

Článek 18

 

Článek 14

 

Článek 13

 

 

 

Článek 14

 

 

 

Článek 15

 

 

 

Článek 16

 

 

 

Článek 17

 

 

 

Článek 18

 

 

 

Článek 19

 

 

 

Článek 20

 

 

 

Čl. 22 odst. 1 a 2, čl. 22 odst. 3 první a druhý pododstavec, čl. 22 odst. 4 a 5

 

 

 

Článek 24

 

 

 

Článek 25

 

 

 

Článek 26

 

 

 

Článek 27

 

 

 

Článek 28

 

 

 

Článek 30

 

 

 

 

Článek 4

 

 

 

Článek 5

 

 

 

Článek 7

 

 

 

Článek 8

 

 

 

Článek 9

 

 

 

Článek 10

 

 

 

Článek 11

 

 

 

Článek 13

 

 

 

Článek 14

 

 

 

Článek 17

 

 

Článek 31

 

 

Čl. 21 odst. 1 a 2

Čl. 33 odst. 1 a 2

Čl. 19 odst. 1 a 2

 

Čl. 15 odst. 1 a 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 33 odst. 3

 

 

Čl. 15 odst. 3

 

Čl. 33 odst. 5

 

 

Čl. 15 odst. 4

Čl. 21 odst. 5

Čl. 33 odst. 6

Čl. 19 odst. 4

 

Čl. 15 odst. 5

Článek 24

Článek 36

Článek 22

 

Čl. 16 odst. 1

 

 

 

 

Čl. 16 odst. 2

Článek 20

Článek 32

 

 

Článek 17

 

Článek 8

 

 

Čl. 18 odst. 1

 

Článek 10

 

 

Čl. 18 odst. 2

 

 

Článek 12

 

Čl. 18 odst. 3

 

Článek 23

 

 

Čl. 19 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 2

Čl. 15 odst. 3

 

 

Čl. 19 odst. 3

 

Čl. 15 odst. 4

 

 

Čl. 19 odst. 4

Článek 7

Článek 12

 

 

Čl. 20 odst. 1 a 2

 

Čl. 22 odst. 3 třetí pododstavec

 

 

Čl. 20 odst. 3

 

 

Článek 15

 

Článek 21

 

 

Článek 16

 

Článek 22

Článek 25

Článek 37

Článek 23

 

Čl. 23 odst. 1

 

 

 

 

Čl. 23 odst. 2, 3 a 4

Článek 22

Článek 34

Článek 20

 

Článek 25

Článek 23

Článek 35

Článek 21

 

Článek 26

Článek 26

Článek 38

Článek 24

 

Článek 27

Článek 27

Článek 39

Článek 25

 

Článek 28

 

 

 

 

Článek 29

 

 

 

 

Článek 31

 

 

 

 

Článek 32

Článek 29

Článek 41

Článek 27

 

Článek 33


PŘÍLOHA II

Přílohy I a VI nařízení (ES) č. 1782/2003 se mění takto:

1.

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Seznam režimů podpory splňujících kritéria uvedená v článku 1

Odvětví

Právní základ

Poznámky

Jednotná platba

Hlava III tohoto nařízení

Oddělená platba (viz příloha VI) (1)

Jednotná platba na plochu

Hlava IV a článek 143b tohoto nařízení

Oddělená platba nahrazující všechny přímé platby uvedené v této příloze

Pšenice tvrdá

Hlava IV kapitola 1 tohoto nařízení

Podpora na plochu (prémie na jakost)

Bílkovinné plodiny

Hlava IV kapitola 2 tohoto nařízení

Podpora na plochu

Rýže

Hlava IV kapitola 3 tohoto nařízení

Podpora na plochu

Skořápkové ovoce

Hlava IV kapitola 4 tohoto nařízení

Podpora na plochu

Energetické plodiny

Hlava IV kapitola 5 tohoto nařízení

Podpora na plochu

Brambory určené pro výrobu škrobu

Hlava IV kapitola 6 tohoto nařízení

Podpora produkce

Mléko a mléčné výrobky

Hlava IV kapitola 7 tohoto nařízení

Prémie pro mléčné výrobky a dodatečná platba

Plodiny na orné půdě ve Finsku a v některých regionech Švédska

Hlava IV kapitola 8 tohoto nařízení (2)  (5)

Zvláštní regionální podpora pro plodiny na orné půdě

Osiva

Hlava IV kapitola 9 tohoto nařízení (2)  (5)

Podpora produkce

Plodiny na orné půdě

Hlava IV kapitola 10 tohoto nařízení (3)  (5)

Podpora na plochu, včetně plateb za vynětí půdy z produkce, platby za silážní píci, doplňkové částky (2), jakož i příplatek a zvláštní podpora na pro pšenici tvrdou

Skopové a kozí maso

Hlava IV kapitola 11 tohoto nařízení (3)  (5)

Prémie na bahnice a kozy, doplňková prémie a některé dodatkové platby

Hovězí a telecí maso

Hlava IV kapitola 12 tohoto nařízení (5)

Zvláštní prémie (3), prémie na porážky mimo sezónu, prémie na krávy bez tržní produkce mléka (včetně toho, pokud je vyplácena na jalovice, a včetně dodatečné vnitrostátní prémie na krávy bez tržní produkce mléka v případě spolufinancování) (3), porážková prémie (3), extenzifikační prémie, dodatečné platby

Luskoviny

Hlava IV kapitola 13 tohoto nařízení (5)

Podpora na plochu

Zvláštní druhy zemědělské činnosti a jakostní produkce

Článek 69 tohoto nařízení (4)

 

Sušená krmiva

Čl. 71 odst. 2 druhý pododstavec tohoto nařízení (5)

 

Režim pro malé zemědělce

Článek 2a

nařízení (ES) č. 1259/1999

Přechodná podpora na plochu pro zemědělce, kteří dostávají méně než 1 250 EUR

Olivový olej

Hlava IV kapitola 10b tohoto nařízení

Podpora na plochu

Housenky bource morušového

Článek 1

nařízení (EHS) č. 845/72

Podpora určená na podporu chovu

Banány

Článek 12

nařízení (EHS) č. 404/93

Podpora produkce

Sušené vinné hrozny

Čl. 7 odst. 1

nařízení (ES) č. 2201/96

Podpora na plochu

Tabák

Hlava IV kapitola 10c tohoto nařízení

Podpora produkce

Chmel

Hlava IV kapitola 10d tohoto nařízení (3)  (5)

Podpora na plochu

Posei

Hlava III nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (6)

Přímé platby ve smyslu článku 2, vyplácené na základě opatření stanovených v programech

Ostrovy v Egejském moři

Články 6 (2)  (5) 8, 11 a 12

nařízení (EHS) č. 2019/93

Odvětví: hovězí a telecí maso; brambory; olivy; med

Bavlna

Hlava IV kapitola 10a tohoto nařízení

Podpora na plochu

2.

Příloha VI se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VI

Seznam přímých plateb souvisejících s jednotnou platbou uvedenou v článku 33

Odvětví

Právní základ

Poznámky

Plodiny na orné půdě

Články 2, 4 a 5

nařízení (ES) č. 1251/1999

Podpora na plochu, včetně plateb za vynětí půdy z produkce, platby za silážní píci, doplňkové částky (7), příplatek a zvláštní podpora na pšenici tvrdou

Bramborový škrob

Čl. 8 odst. 2

nařízení (EHS) č. 1766/92

Platba pro zemědělce, kteří produkují brambory určené k výrobě škrobu

Luskoviny

Článek 1

nařízení (ES) č. 1577/96

Podpora na plochu

Rýže

Článek 6

nařízení (ES) č. 3072/95

Podpora na plochu

Osiva (7)

Článek 3

nařízení (EHS) č. 2358/71

Podpora produkce

Hovězí a telecí maso

Články 4, 5, 6, 10, 11, 13 a 14

nařízení (ES) č. 1254/1999

Zvláštní prémie, prémie na porážky mimo sezónu, prémie na krávy bez tržní produkce mléka (včetně toho, pokud je vyplacena na jalovice, a včetně dodatečné vnitrostátní prémie na krávy bez tržní produkce mléka v případě spolufinancování), porážková prémie, extenzifikační prémie, dodatečné platby

Mléko a mléčné výrobky

Hlava IV kapitola 7 tohoto nařízení

Prémie pro mléčné výrobky a dodatečné platby (8)

Skopové a kozí maso

Článek 5

nařízení (ES) č. 2467/98

Článek 1

nařízení (EHS) č. 1323/90

Články 4 a 5, čl. 11 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 první, druhá a čtvrtá

odrážka nařízení (ES) č. 2529/2001

Prémie na bahnice a kozy, doplňková prémie a některé dodatkové platby

Ostrovy v Egejském moří (7)

Čl. 6 odst. 2 a 3

nařízení (EHS) č. 2019/93

Odvětví: hovězí a telecí maso

Sušená krmiva

Článek 3

nařízení (ES) č. 603/95

Prémie pro zpracované produkty (uplatněná v souladu s přílohou VII písm. D tohoto nařízení)

Bavlna

Odstavec 3 protokolu č. 4 o bavlně, připojeného k aktu o přistoupení Řecka

Podpora v podobě platby za nevyzrněnou bavlnu

Olivový olej

Článek 5 nařízení č. 136/66/EHS

Podpora produkce

Tabák

Článek 3 nařízení č. 2075/92/EHS

Podpora produkce

Chmel

Článek 12 nařízení (EHS) č. 1696/71

Podpora na plochu

Článek 2 nařízení (EHS) č. 1098/98

Podpora na dočasné vyřazení z užívání


(1)  Počínaje 1. lednem 2005 nebo později v případě použití článku 71. Pro rok 2004 nebo pozdější datum se v případě použití článku 71 na přímé platby uvedené na seznamu přílohy VI vztahuje příloha I, s výjimkou sušených krmiv.

(2)  V případě použití článku 70.

(3)  V případě použití článků 66, 67, 68 nebo 68a.

(4)  V případě použití článku 69.

(5)  V případě použití článku 71.

(6)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.“

(7)  S výjimkou použití článku 70.

(8)  Počínaje rokem 2007, s výjimkou použití článku 62.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU