(ES) č. 227/2006Nařízení Komise (ES) č. 227/2006 ze dne 9. února 2006 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 39, 10.2.2006, s. 3-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. února 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2006 Nabývá účinnosti: 2. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 227/2006

ze dne 9. února 2006

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze zařazeno do kódů KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (2).

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedeného ve sloupci 2.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

László KOVÁCS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2175/2005 (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,05

Kyseliny citrónové

0,95

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za surový cukr ve smyslu doplňkové poznámky 1 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

2.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,5

Kyseliny citrónové

0,5

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za bílý cukr ve smyslu doplňkové poznámky 3 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

3.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,5

Kyseliny citrónové

0,4

Kyseliny askorbové

0,1

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za bílý cukr ve smyslu doplňkové poznámky 3 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

4.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

99,7

Kyseliny citrónové

0,2

Kyseliny askorbové

0,1

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za bílý cukr ve smyslu doplňkové poznámky 3 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90.

5.

Přípravek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

90

Kakaového másla

10

Tento přípravek je světlý, nažloutlý, velmi sladký, hrubý prášek s chutí kakaového másla.

2106 90 98

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Tento potravinový přípravek je vhodný pro lidskou spotřebu a je předkládán ve formě lepkavého prášku (vysvětlivky k HS k číslu 2106, bod B).

6.

Přípravek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

95

Kakaového másla

5

Tento přípravek je tvořen bílými, sladkými, lepkavými krystaly s mírnou kakaovou chutí.

2106 90 98

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2106, 2106 90 a 2106 90 98.

Tento potravinový přípravek je vhodný pro lidskou spotřebu a je předkládán ve formě lepkavých krystalů (vysvětlivky k HS k číslu 2106, bod B).

7.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

97,5

Kakaového másla

2,5

Tento výrobek je tvořen bílým, sladkým, krystalickým práškem, který se podobá komerčnímu bílému cukru.

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek nelze považovat za surový cukr ve smyslu doplňkové poznámky 1 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90, protože množství kakaového másla není dostatečné pro změnu charakteristických rysů cukru.

8.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

97,7

Chloridu sodného

2,3

Výrobek je předkládán ve formě bílého, krystalického, sladkého a mírně slaně chutnajícího prášku.

Je tvořen především krystaly sacharosy. Velmi sporadicky lze rozeznat krystaly chloridu sodného ve tvaru krychle.

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek je tvořen směsí sacharosy v krystalové formě a chloridu sodného. Nelze ho považovat za surový cukr ve smyslu doplňkové poznámky 1 ke kapitole 17 KN.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90. Přítomnost malého množství chloridu sodného (2,3 % hmotnostní) nezmění charakteristické rysy výrobku jako cukru kapitoly 17 KN.

9.

Přípravek sestávající z (% hmotnostní)

Bílého cukru

90

Pšeničné mouky

10

2106 90 98

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 2106, 2106 90, 2106 90 98.

Tento potravinový přípravek je vhodný pro lidskou spotřebu a musí být zařazen do podpoložky 2106 90 98.

10.

Výrobek sestávající ze (% hmotnostní)

Sacharosy

95

Laktosy

5

1701 99 90

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 99, 1701 99 90.

Výrobek musí být zařazen jako ostatní cukr do podpoložky KN 1701 99 90, protože obsah laktózy nemění charakteristické rysy výrobku jako cukru kapitoly 17 KN.

11.

Výrobek sestávající z (% hmotnostní)

Bílého cukru

97

Výtažku z lékořice

3

Výrobek má formu granulovaného cukru a je předkládán v balení pro drobný prodej.

1701 91 00

Zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů KN 1701, 1701 91, 1701 91 00.

Výrobek musí být zařazen jako aromatizovaný cukr podpoložky KN 1701 91 00 (vysvětlivky k HS ke kapitole 17, Všeobecné vysvětlivky, první odstavec, druhá věta, a k číslu 1701, pátý odstavec).

Přítomnost malého množství výtažku z lékořice nemění charakteristické rysy výrobku jako cukru kapitoly 17 KN.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU