(ES) č. 115/2006Nařízení Rady (ES) č. 115/2006 ze dne 23. ledna 2006 o uzavření Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel

Publikováno: Úř. věst. L 21, 25.1.2006, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. ledna 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2006
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 17. ledna 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 115/2006

ze dne 23. ledna 2006

o uzavření Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel (2) vedly obě strany jednání s cílem stanovit změny nebo dodatky, které mají být učiněny v dohodě na konci doby provádění protokolu k uvedené dohodě.

(2)

Dne 23. září 2004 byl jako výsledek těchto jednání parafován nový protokol, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody.

(3)

V zájmu Společenství je uvedený protokol schválit.

(4)

Způsob rozdělení rybolovných práv mezi členské státy by měl být stanoven na základě tradičního rozdělení rybolovných práv v rámci dohody o rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Protokol, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel, se schvaluje jménem Společenství.

Znění protokolu se připojuje k tomuto nařízení (3).

Článek 2

Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:

:

plavidla lovící tuňáka vlečnou sítí

:

Španělsko

:

22 plavidel,

Francie

:

17 plavidel,

Itálie

:

1 plavidlo,

:

plavidla lovící na dlouhý vlasec s návazci

:

Španělsko

:

2 plavidla,

Francie

:

5 plavidel,

Portugalsko

:

5 plavidel.

Jestliže žádosti o licence těchto členských států nevyčerpají rybolovná práva stanovená protokolem, může vzít Komise v úvahu žádosti o licence z ostatních členských států.

Článek 3

Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov podle protokolu, oznámí Komisi množství odlovů z jednotlivých populací v seychelské rybolovné oblasti v souladu s nařízením Komise (ES) č. 500/2001 ze dne 14. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o kontrolu úlovků rybářských plavidel Společenství ve vodách třetích zemí a na volném moři (4).

Článek 4

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat protokol zavazující Společenství.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko ze dne 15. prosince 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 119, 7.5.1987, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 348, 30.12.2005, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 73, 15.3.2001, s. 8.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU