(ES) č. 73/2006Nařízení Rady (ES) č. 73/2006 ze dne 13. ledna 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny a o konečném výběru uloženého prozatímního antidumpingového cla

Publikováno: Úř. věst. L 12, 18.1.2006, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. ledna 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2006
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 18. března 2008

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 73/2006

ze dne 13. ledna 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 92/2002 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny a o konečném výběru uloženého prozatímního antidumpingového cla

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1), a zejména na články 8 a 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PŘEDCHOZÍ POSTUP

(1)

V oznámení zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství dne 21. října 2000 informovala Komise o zahájení antidumpingového řízení (2) ohledně dovozu močoviny (dále jen „dotyčný výrobek“) pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Egypta, Estonska, Libye, Litvy, Polska, Rumunska a Ukrajiny.

(2)

Výsledkem tohoto řízení bylo, že v červenci 2001 byla nařízením Komise (ES) č. 1497/2001 (3) na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny uložena prozatímní antidumpingová cla a řízení týkající se dovozu močoviny pocházející z Egypta a Polska bylo ukončeno.

(3)

Ve stejném nařízení přijala Komise závazek nabídnutý bulharským vyvážejícím výrobcem Chimco AD. S výhradou podmínek uvedených v nařízení (ES) č. 1497/2001 byl dovoz dotyčného výrobku od této společnosti do Společenství podle čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení osvobozen od zmíněného prozatímního antidumpingového cla.

(4)

Na dovoz močoviny pocházející z Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Estonska, Libye, Litvy, Rumunska a Ukrajiny byla později nařízením Rady (ES) č. 92/2002 (4) uložena konečná cla. S výhradou podmínek v něm uvedených toto nařízení rovněž osvobodilo od placení konečných antidumpingových cel zboží, které vyrobila a prvnímu nezávislému zákazníkovi ve Společenství přímo vyvezla společnost Chimco AD, protože závazek této společnosti byl s konečnou platností přijat již v prozatímní fázi řízení. Jak je uvedeno v 137. bodu odůvodnění konečného nařízení, byla minimální cena závazku upravena v důsledku změny úrovně pro odstranění újmy.

B.   NEDODRŽENÍ ZÁVAZKU

(5)

Závazek, který společnost Chimco AD nabídla, ji zavazuje mimo jiné k tomu, že dotyčný výrobek bude do Společenství vyvážet za minimální dovozní cenu uvedenou v závazku nebo za cenu vyšší. Tato minimální cena musí být dodržena ve čtvrtletních vážených průměrech. Společnost se rovněž zavazuje neobcházet závazek uzavíráním kompenzačních dohod s jinou stranou. Chimco AD musí navíc Evropské komisi zasílat čtvrtletní zprávy o všech svých vývozních prodejích dotyčného výrobku do Evropského společenství.

(6)

Společnost Chimco AD nepředložila další údaje ke dvěma čtvrtletním zprávám technicky přijatelným způsobem. Posléze společnost Chimco AD ke čtvrtletním zprávám nepředkládala žádné údaje. Proto se dospělo k závěru, že společnost neplní svou povinnost zasílat Evropské komisi čtvrtletní zprávy o veškerém svém vývozu dotyčného výrobku do Evropského společenství, a tím porušila svůj závazek.

(7)

Podrobnější popis zjištěného porušování obsahuje nařízení Komise (ES) č. 2082/2005 (5).

(8)

Vzhledem k těmto porušením bylo přijetí závazku nabídnutého společností Chimco AD (doplňkový kód TARIC A272) zrušeno nařízením Komise (ES) č. 2082/2005 a na dovoz dotyčného výrobku vyráběného a vyváženého společností Chimco AD by se mělo okamžitě uložit konečné antidumpingové clo.

(9)

V souladu s čl. 8 odst. 9 nařízení (ES) č. 384/96 musí být sazba antidumpingového cla stanovena na základě skutečností zjištěných v rámci šetření, které vedlo k závazku. Protože dotyčné šetření bylo v nařízení (ES) č. 92/2002 ukončeno závěrečným zjištěním o dumpingu a újmě, považuje se za vhodné, aby byla konečná antidumpingová sazba stanovena na úrovni a ve formě uložené uvedeným nařízením, a to ve výši 21,43 EUR za tunu k čisté ceně s dodáním na hranice Společenství před zaplacením cla.

C.   ZMĚNA NAŘÍZENÍ (ES) č. 92/2002

(10)

Na základě výše uvedených skutečností by mělo být nařízení (ES) č. 92/2002 odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 92/2002 se mění takto:

1.

V čl. 1 odst. 2 se řádek týkající se Bulharska nahrazuje tímto:

„Země původu

Výrobce

Konečné antidumpingové clo (EUR/t)

Doplňkový kód TARIC

Bulharsko

Všechny společnosti

21,43

—“

2.

V čl. 2 odst. 1 se zrušuje níže uvedený řádek tabulky týkající se Bulharska:

„Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Bulharsko

Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza

A272“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Radu

U. PLASSNIK

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. C 301, 21.10.2000, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 4.

(4)  Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1107/2002 (Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 1).

(5)  Úř. věst. L 333, 20.12.2005, s. 26.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU