(ES) č. 65/2006Nařízení Komise (ES) č. 65/2006 ze dne 13. ledna 2006 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 11, 17.1.2006, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. ledna 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. února 2006 Nabývá účinnosti: 6. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 65/2006

ze dne 13. ledna 2006

o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě nařízení (ES) č. 2320/2002 je Komise povinna přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti pro celé Evropské společenství. Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), bylo prvním právním aktem obsahujícím taková opatření.

(2)

Je třeba přijmout opatření dále upřesňující společné základní normy.

(3)

Zejména by mělo být možné zkušebně a na omezenou dobu testovat nové technologie a postupy. Těmito zkouškami nesmí být ohrožena celková úroveň letecké bezpečnosti.

(4)

Nařízení (ES) č. 622/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do nařízení (ES) č. 622/2003 se vkládá nový článek 3a, který zní:

„Článek 3a

Nové technické metody a postupy

1.   Členské státy mohou povolit jinou technickou metodu nebo postup pro provádění bezpečnostních kontrol, než jaké jsou uvedeny v příloze, pokud:

a)

jsou používány k posouzení nového způsobu provádění dotčené bezpečnostní kontroly a

b)

nebudou mít negativní vliv na dosahovanou celkovou úroveň bezpečnosti.

2.   Nejméně čtyři měsíce před plánovaným zavedením informuje dotčený členský stát Komisi a ostatní členské státy písemně o navrhované nové metodě nebo postupu, které má tento členský stát v úmyslu povolit, a přiloží posouzení stanovující způsob, kterým zaručí, aby byl při používání nové metody nebo postupu splněn požadavek odst. 1 písm. b). Toto oznámení musí rovněž obsahovat podrobné údaje o místě či místech, na nichž budou metoda nebo postup používány a o zamýšlené době hodnocení.

3.   Obdrží-li členský stát od Komise kladnou odpověď nebo neobdrží-li do tří měsíců od doručení písemné žádosti žádnou odpověď, může poté členský stát zavedení nové metody nebo postupu povolit.

Má-li Komise pochybnosti o tom, že navrhovaná nová metoda nebo postup poskytují dostatečné záruky zachování celkové úrovně letecké bezpečnosti ve Společenství, informuje o tom Komise daný členský stát do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 2 a vysvětlí své obavy. Za těchto okolností dotčený členský stát metodu či postup nezahájí, dokud neodstraní pochybnosti Komise.

4.   Doba hodnocení každé technické metody nebo postupu smí činit nejvýše osmnáct měsíců. Tuto dobu hodnocení může Komise prodloužit nejvýše o dalších dvanáct měsíců, pokud daný členský stát toto prodloužení náležitě odůvodní.

5.   Po dobu hodnocení podává příslušný orgán dotčeného členského státu Komisi v rozmezí nejvýše šesti měsíců zprávu o pokroku v hodnocení. O obsahu této zprávy o pokroku informuje Komise ostatní členské státy.

6.   Doba hodnocení nesmí nikdy překročit 30 měsíců.“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2006.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 857/2005 (Úř. věst. L 143, 7.6.2005, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU