2006/137/ES2006/137/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/137/ES ze dne 18. prosince 2006 , kterou se mění směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

Publikováno: Úř. věst. L 389, 30.12.2006, s. 261-263 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. prosince 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1629 Pozbývá platnosti: 7. října 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/137/ES

ze dne 18. prosince 2006,

kterou se mění směrnice 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby

(2006/137/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2006/87/ES zavádí harmonizované podmínky pro vydávání technických osvědčení pro plavidla vnitrozemské plavby v celé síti vnitrozemských vodních cest Společenství.

(2)

Technické požadavky stanovené v přílohách směrnice 2006/87/ES v podstatě přejímají ustanovení nařízení o inspekci lodní plavby na Rýně ve znění schváleném Ústřední komisí pro plavbu na Rýně (CCNR) v roce 2004. Podmínky a technické požadavky pro vydávání osvědčení pro vnitrozemskou plavbu podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně se pravidelně aktualizují a bylo zjištěno, že odpovídají stávajícímu technickému rozvoji.

(3)

Aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže a nerovné míře bezpečnosti, je žádoucí, zejména v zájmu sbližování na evropské úrovni, přijmout rovnocenné technické požadavky pro celou síť vnitrozemských vodních cest Společenství a následně je pravidelně aktualizovat, aby byla zachována jejich rovnocennost.

(4)

Směrnice 2006/87/ES opravňuje Komisi upravit tyto technické požadavky, a to s ohledem na technický pokrok a vývoj vyplývající z činnosti dalších mezinárodních organizací, zejména komise CCNR.

(5)

Tyto úpravy by měly být provedeny urychleně, aby se zaručilo, že nutné technické požadavky na vydávání osvědčení Společenství pro plavidla vnitrozemské plavby poskytují míru bezpečnosti rovnocennou té, která je požadována pro vydávání osvědčení podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně.

(6)

Opatření nezbytná k provedení směrnice 2006/87/ES by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3).

(7)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke stanovení podmínek, za kterých je možné změnit technické požadavky a správní postupy uvedené v přílohách směrnice 2006/87/ES. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/87/ES, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(8)

Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou zkráceny pro přijetí změn příloh směrnice 2006/87/ES.

(9)

Z naléhavých důvodů je k přijetí každé změny příloh směrnice 2006/87/ES v důsledku technického pokroku nebo vývoje vyplývajícího z činnosti dalších mezinárodních organizací, zejména komise CCNR, stejně jako pro přijímání dočasných požadavků nezbytné použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

(10)

Směrnice 2006/87/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/87/ES se mění takto:

1.

V článku 19 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dvacet jedna dní v případě odst. 3 písm. c), patnáct dní v případě odst. 4 písm. b) a jeden měsíc v případě odst. 4 písm. e).

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Úprava příloh a doporučení k prozatímním osvědčením

1.   Všechny změny, jež jsou nezbytné pro přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku nebo vývoji v této oblasti, k němuž dochází na základě činnosti jiných mezinárodních organizací, zejména Ústřední komise pro plavbu na Rýně (dále jen komise ‚CCNR‘), pro zajištění toho, aby se obě osvědčení uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) vydávala na základě technických požadavků, jež zaručují stejnou úroveň bezpečnosti, nebo pro zohlednění případů uvedených v článku 5, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy uvedený v čl. 19 odst. 4.

Tyto změny musí být provedeny rychle, aby bylo zaručeno, že technické požadavky pro vydávání osvědčení Společenství pro plavidla vnitrozemské plavby uznaného pro plavbu na Rýně zajišťují stejnou míru bezpečnosti, jako je míra bezpečnosti požadovaná pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně.

2.   Bez ohledu na odstavec 1 Komise přijímá schválení uvedená v čl. 5. odst. 2 postupem podle čl. 19 odst. 2.

3.   Komise rozhoduje o doporučeních výboru k vydávání prozatímních osvědčení Společenství pro plavidla vnitrozemské plavby podle článku 2.19 přílohy II.“

3.

Příloha II se mění takto:

1.

Článek 1.06 se nahrazuje tímto:

„1.06

Dočasné požadavky

Dočasné požadavky, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejich doplněním, lze přijmout regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 4 této směrnice, pokud se zjistí, že k přizpůsobení vnitrozemské vodní dopravy technickému vývoji je nutné povolit odchylky od této směrnice nebo povolit zkoušky. Požadavky se zveřejní a jsou platné po dobu nejvýše tří let. Ve všech členských státech vstupují v platnost současně a zrušují se za stejných podmínek.“

2.

V článku 10.03a se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Zařízení, která rozstřikují menší množství vody, musí být typově schválena podle rezoluce IMO A 800(19) nebo jinou uznanou normou. Tato uznání, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3 této směrnice. Schválení typu provádí schválená klasifikační společnost nebo akreditovaný zkušební ústav. Akreditovaný zkušební ústav musí splňovat harmonizované normy pro činnost zkušebních laboratoří (EN ISO/IEC 17025:2000).“

3.

V článku 10.03b se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Hasicí látky

K ochraně strojoven, kotelen a strojoven čerpadel je v pevných hasicích zařízeních možno použít pouze tyto hasicí látky:

a)

CO2 (oxid uhličitý);

b)

HFC 227ea (heptafluorpropan);

c)

IG-541 (52 % dusík, 40 % argon, 8 % oxid uhličitý).

Povolení používat jiné hasicí látky, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se uděluje regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3 této směrnice.“

Článek 2

1.   Členské státy, které mají vnitrozemské vodní cesty podle čl. 1 odst. 1 směrnice 2006/87/ES, uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí s účinkem od 30. prosince 2008. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem publikace v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům, které mají vnitrozemské vodní cesty, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 směrnice 2006/87/ES.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006.

(2)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU