2006/103/ESSměrnice Rady 2006/103/ES ze dne 20. listopadu 2006 , kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky

Publikováno: Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 344-351 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. listopadu 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2006/103/ES

ze dne 20. listopadu 2006,

kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti dopravní politiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 56 aktu o přistoupení se stanoví, že u právních aktů orgánů, které zůstávají v platnosti po dni 1. ledna 2007 a musejí být upraveny v důsledku přistoupení, ale jejich nezbytné úpravy nebyly uvedeny v aktu o přistoupení nebo v jeho přílohách, přijme tyto nezbytné úpravy Rada s výjimkou případů, kdy původní právní akt přijala Komise.

(2)

V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Evropské unie.

(3)

Směrnice 82/714/EHS (2), 91/439/EHS (3), 91/440/EHS (4), 91/672/EHS (5), 92/106/EHS (6), 96/26/ES (7), 1999/37/ES (8), 1999/62/ES (9) a 2003/59/ES (10) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 82/714/EHS, 91/439/EHS, 91/440/EHS, 91/672/EHS, 92/106/EHS, 96/26/ES, 1999/37/ES, 1999/62/ES a 2003/59/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ke dni přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.

(6)  Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38.

(7)  Úř. věst. L 124, 23.5.1996, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57.

(9)  Úř. věst. L 187, 20.7.1999, s. 42.

(10)  Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4.


PŘÍLOHA

DOPRAVNÍ POLITIKA

A.   SILNIČNÍ DOPRAVA

1.

31991 L 0439: Směrnice Rady 91/439/EHS ze dne 29. června 1991 o řidičských průkazech (Úř. věst. L 237, 24. 8. 1991, s. 1), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

31994 L 0072: směrnice Rady 94/72/ES ze dne 19. 12. 1994 (Úř. věst. L 337, 24. 12. 1994, s. 86),

31996 L 0047: směrnice Rady 96/47/ES ze dne 23. 7. 1996 (Úř. věst. L 235, 17. 9. 1996, s. 1),

31997 L 0026: směrnice Rady 97/26/ES ze dne 2. 6. 1997 (Úř. věst. L 150, 7. 6. 1997, s. 41),

32000 L 0056: směrnice Komise 2000/56/ES ze dne 14. 9. 2000 (Úř. věst. L 237, 21. 9. 2000, s. 45),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 L 0059: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. 7. 2003 (Úř. věst. L 226, 10. 9. 2003, s. 4),

32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. 9. 2003 (Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1).

a)

V příloze I bodu 2 se třetí odrážka za slovy: „strana 1 obsahuje:“ nahrazuje tímto:

„—

rozlišovací značku členského státu vydávajícího průkaz; značky členských států jsou tyto:

B

:

Belgie

BG

:

Bulharsko

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Německo

EST

:

Estonsko

GR

:

Řecko

E

:

Španělsko

F

:

Francie

IRL

:

Irsko

I

:

Itálie

CY

:

Kypr

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Lucembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Nizozemsko

A

:

Rakousko

PL

:

Polsko

P

:

Portugalsko

RO

:

Rumunsko

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Finsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené království“.

b)

V příloze I bodu 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud si členský stát přeje provést tyto záznamy v národním jazyce jiném než v jednom z těchto jazyků: bulharštině, španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, finštině nebo švédštině, vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.“.

c)

V příloze Ia bodu 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

rozlišovací značku členského státu vydávajícího průkaz, tištěno inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obklopeno 12 žlutými hvězdami; rozlišovací značky jsou tyto:

B

:

Belgie

BG

:

Bulharsko

CZ

:

Česká republika

DK

:

Dánsko

D

:

Německo

EST

:

Estonsko

GR

:

Řecko

E

:

Španělsko

F

:

Francie

IRL

:

Irsko

I

:

Itálie

CY

:

Kypr

LV

:

Lotyšsko

LT

:

Litva

L

:

Lucembursko

H

:

Maďarsko

M

:

Malta

NL

:

Nizozemsko

A

:

Rakousko

PL

:

Polsko

P

:

Portugalsko

RO

:

Rumunsko

SLO

:

Slovinsko

SK

:

Slovensko

FIN

:

Finsko

S

:

Švédsko

UK

:

Spojené království“.

d)

V příloze Ia bodu 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

slova ‚Vzor Evropských společenství‘ v jazyku (jazycích) členského státu vydávajícího průkaz a slova ‚řidičský průkaz‘ v ostatních jazycích Společenství vytištěná růžově na pozadí řidičského průkazu:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort“;

e)

V příloze Ia bodu 2 se písmeno b) za slovy „Strana 2 obsahuje“ nahrazuje tímto:

„Pokud si členský stát přeje provést tyto záznamy v národním jazyce jiném než v jednom z těchto jazyků: bulharštině, španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, finštině nebo švédštině, vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.“.

2.

31992 L 0106: Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368, 17. 12. 1992, s. 38), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

V čl. 6 odst. 3 se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládá nová odrážka, která zní:

„—   Bulharsko:

данък върху превозните средства;“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„—   Rumunsko:

Taxa asupra mijloacelor de transport;“.

3.

31996 L 0026: Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy (Úř. věst. L 124, 23. 5. 1996, s. 1), naposledy pozměněná:

31998 L 0076: směrnicí Rady 98/76/ES ze dne 1. 10. 1998 (Úř. věst. L 277, 14. 10. 1998, s. 17),

12003 T: Aktem o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32004 L 0066: směrnicí Rady 2004/66/ES ze dne 26. 4. 2004 (Úř. věst. L 168, 1. 5. 2004, s. 35).

V příloze Ia se poznámka pod čarou 1 nahrazuje tímto:

(1)

Rozlišovací značka státu: (B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dánsko, (D) Německo, (EE) Estonsko, (GR) Řecko, (E) Španělsko, (F) Francie, (IRL) Irsko, (I) Itálie, (CY) Kypr, (LV) Lotyšsko, (LT) Litva, (L) Lucembursko, (HU) Maďarsko, (MT) Malta, (NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (RO) Rumunsko, (SI) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko, (UK) Spojené království.“.

4.

31999 L 0037: Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1. 6. 1999, s. 57), ve znění:

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 L 0127: směrnice Komise 2003/127/ES ze dne 23. 12. 2003 (Úř. věst. L 10, 16. 1. 2004, s. 29).

a)

V příloze I bodu II.4 se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BG

:

Bulharsko“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RO

:

Rumunsko“.

b)

V příloze I bodu III.1 oddíle A písm. b) se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BG

:

Bulharsko“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RO

:

Rumunsko“.

c)

V příloze II bodu II.4 se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BG

:

Bulharsko“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RO

:

Rumunsko“.

d)

V příloze II bodu III.1 oddíle A písm. b) se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„BG

:

Bulharsko“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„RO

:

Rumunsko“.

5.

31999 L 0062: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 20. 7. 1999, s. 42), ve znění:

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32006 L 0038: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. 5. 2006 (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 8).

V čl. 3 odst. 1 se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„—   Bulharsko:

данък върху превозните средства,“;

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„—   Rumunsko:

Taxa asupra mijloacelor de transport.“.

6.

32003 L 0059: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10. 9. 2003, s. 4), ve znění:

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. 4. 2004 (Úř. věst. L 168, 1. 5. 2004, s. 35).

a)

V příloze II bodu 2 písm. c) za slovy „strana 1 obsahuje“ se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„BG

:

Bulharsko“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovinsko:

„RO

:

Rumunsko“.

b)

V příloze II bodu 2 písm. e) za slovy „strana 1 obsahuje“ se mezi údaje pro Belgii a Českou republiku vkládají tyto údaje:

„карта за квалификация на водача“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovensko:

„Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto“.

c)

V příloze II bodu 2 písm. b) za slovy „strana 2 obsahuje“ se druhá věta nahrazuje tímto:

„Pokud si členský stát přeje provést tyto záznamy v národním jazyce jiném než v jednom z těchto jazyků: bulharštině, španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, finštině nebo švédštině, vypracuje dvojjazyčnou verzi průkazu, ve které použije jeden z výše uvedených jazyků, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této přílohy.“

B.   ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

31991 L 0440: Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. června 1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24. 8. 1991, s. 25), ve znění:

32001 L 0012: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. 2. 2001 (Úř. věst. L 75, 15. 3. 2001, s. 1),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32004 L 0051: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/51/ES ze dne 29. 4. 2004 (Úř. věst. L 164, 30. 4. 2004, s. 164).

V příloze I se v seznamu přístavů za údaje pro Belgii vkládají slova:

„БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин“;

dále, za údaje pro Portugalsko:

„ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova“

C.   DOPRAVA PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH

1.

31982 L 0714: Směrnice Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (Úř. věst. L 301, 28. 10. 1982, s. 1), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33).

Příloha I se mění takto:

i)

V „KAPITOLE II“, „Zóna 3“ se doplňují slova:

„Bulharská republika

Řeka Dunaj: od říčního km 845,650 do říčního km 374,100“,

„Rumunsko

Řeka Dunaj: od hranice Srbska-Černé hory s Rumunskem (km 1075) k Černému moři na rameni Sulina,

kanál Dunaj – Černé moře (délka 64,410 km): od soutoku s Dunajem, na km 299,300 Dunaje v Cernavodă (km 64 a km 410 kanálu), do přístavu Constanta jih – Agigea (km ‚0‘ kanálu),

Kanál Poarta Albă – Midia Năvodari (délka 34,600 km): od soutoku s kanálem Dunaj – Černé moře na km 29 a km 410 v Poarta Albă (km 27 a km 500 kanálu) do přístavu Midia (km ‚0‘ kanálu)“;

ii)

V „KAPITOLE III“, „Zóna 4“ se vkládají slova:

„Rumunsko

Všechny ostatní vodní cesty neuvedené v seznamu pro zónu 3.“.

2.

31991 L 0672: Směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (Úř. věst. L 373, 31. 12. 1991, s. 29), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23. 9. 2003, s. 33),

32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. 9. 2003 (Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1).

a)

Příloha I se mění takto:

i)

Pod nadpisem „Skupina A“ se doplňují nové položky, které znějí:

„Rumunsko:

brevet de căpitan fluvial categoria A (osvědčení A vůdce plavidla) (v souladu s vyhláškou ministra veřejných prací, dopravy a bytové výstavby č. 984/4. 7. 2001, kterou se schvaluje nařízení o vydávání vnitrostátních osvědčení způsobilosti pro pracovníky říční plavby, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).“;

ii)

Pod nadpisem „Skupina B“ se doplňují nové položky, které znějí:

„Bulharská republika

Свидетелство за правоспособност ‚Капитан вътрешно плаване‘ (osvědčení způsobilosti pro vůdce plavidel ve vnitrozemské vodní plavbě)

Свидетелство за правоспособност ‚Щурман вътрешно плаване‘ (osvědčení způsobilosti pro kontrolora vnitrozemské vodní plavby) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. V souladu s výnosem ministra dopravy a spojů č. 6 ze dne 25. července 2003 o způsobilosti námořníků v Bulharské republice, DV č. 83/2003).“,

„Rumunsko

brevet de căpitan fluvial categoria B (osvědčení B vůdce plavidla) (v souladu s vyhláškou ministra veřejných prací, dopravy a bytové výstavby č. 984/4. 7. 2001, kterou se schvaluje nařízení o vydávání vnitrostátních osvědčení způsobilosti pro pracovníky říční plavby, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).“;

b)

v příloze II se doplňují slova:

„Rumunsko

Řeka Dunaj: od Brăila (km 175) k Černému moři na rameni Sulina“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU