2006/98/ESSměrnice Rady 2006/98/ES ze dne 20. listopadu 2006 , kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti daní

Publikováno: Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 129-136 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. listopadu 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2006/98/ES

ze dne 20. listopadu 2006,

kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti daní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 56 aktu o přistoupení se stanoví, že u právních aktů orgánů, které zůstávají v platnosti po dni 1. ledna 2007 a musejí být upraveny v důsledku přistoupení, ale jejich nezbytné úpravy nebyly uvedeny v aktu o přistoupení nebo v jeho přílohách, přijme tyto nezbytné úpravy Rada s výjimkou případů, kdy původní právní akt přijala Komise.

(2)

V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Evropské unie.

(3)

Směrnice 69/335/EHS (2), 77/388/EHS (3), 77/799/EHS (4), 79/1072/EHS (5), 83/182/EHS (6), 90/434/EHS (7), 90/435/EHS (8), 2003/48/ES (9) a 2003/49/ES (10) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 69/335/EHS, 77/388/EHS, 77/799/EHS, 79/1072/EHS, 83/182/EHS, 90/434/EHS, 90/435/EHS, 2003/48/ES a 2003/49/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ke dni přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s.11.

(2)  Úř. věst. L 249, 3.10.1969, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 11.

(6)  Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 59.

(7)  Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6.

(9)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.

(10)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49.


PŘÍLOHA

DANĚ

1.

31969 L 0335: Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (Úř. věst. L 249, 3.10.1969, s. 25), ve znění:

11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

31973 L 0079: směrnice Rady 73/79/EHS ze dne 9.4.1973 (Úř. věst. L 103, 18.4.1973, s. 13),

31974 L 0553: směrnice Rady 74/553/EHS ze dne 7.11.1974 (Úř. věst. L 303, 13.11.1974, s. 9),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

31985 L 0303: směrnice Rady 85/303/EHS ze dne 10.6.1985 (Úř. věst. L 156, 15.6.1985, s. 23),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V čl. 3 odst. 1 písm. a) se doplňují nové položky, které znějí:

„společnosti podle bulharského práva nazvané:

‚Акционерно дружество‘

‚Командитно дружество с акции‘

‚Дружество с ограничена отговорност‘;

společnosti podle rumunského práva nazvané:

‚societăţi în nume colectiv‘

‚societăţi în comandită simplă‘

‚societăţi pe acţiuni‘

‚societăţi în comandită pe acţiuni‘

‚societăţi cu răspundere limitată‘.“

2.

31977 L 0388: Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1), ve znění:

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 95),

31980 L 0368: směrnice Rady 80/368/EHS ze dne 26.3.1980 (Úř. věst. L 90, 3.4.1980, s. 41),

31984 L 0386: směrnice Rady 84/386/EHS ze dne 31.7.1984 (Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 58),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 167),

31989 L 0465: směrnice Rady 89/465/EHS ze dne 18.7.1989 (Úř. věst. L 226, 3.8.1989, s. 21),

31991 L 0680: směrnice Rady 91/680/EHS ze dne 16.12.1991 (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 1),

31992 L 0077: směrnice Rady 92/77/EHS ze dne 19.10.1992 (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 1),

31992 L 0111: směrnice Rady 92/111/EHS ze dne 14.12.1992 (Úř. věst. L 384, 30.12.1992, s. 47),

31994 L 0004: směrnice Rady 94/4/ES ze dne 14.2.1994 (Úř. věst. L 60, 3.3.1994, s. 14),

31994 L 0005: směrnice Rady 94/5/ES ze dne 14.2.1994 (Úř. věst. L 60, 3.3.1994, s. 16),

31994 L 0076: směrnice Rady 94/76/ES ze dne 22.12.1994 (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 53),

31995 L 0007: směrnice Rady 95/7/ES ze dne 10.4.1995 (Úř. věst. L 102, 5.5.1995, s. 18),

31996 L 0042: směrnice Rady 96/42/ES ze dne 25.6. 1996 (Úř. věst. L 170, 9.7.1996, s. 34),

31996 L 0095: směrnice Rady 96/95/ES ze dne 20.12.1996 (Úř. věst. L 338, 28.12.1996, s. 89),

31998 L 0080: směrnice Rady 98/80/ES ze dne 12.10.1998 (Úř. věst. L 281, 17.10.1998, s. 31),

31999 L 0049: směrnice Rady 1999/49/ES ze dne 25.5.1999 (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 27),

31999 L 0059: směrnice Rady 1999/59/ES ze dne 17.6.1999 (Úř. věst. L 162, 26.6.1999, s. 63),

31999 L 0085: směrnice Rady 1999/85/ES ze dne 22.10.1999 (Úř. věst. L 277, 28.10.1999, s. 34),

32000 L 0017: směrnice Rady 2000/17/ES ze dne 30.3.2000 (Úř. věst. L 84, 5.4.2000, s. 24),

32000 L 0065: směrnice Rady 2000/65/ES ze dne 17.10.2000 (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 44),

32001 L 0004: směrnice Rady 2001/4/ES ze dne 19.1.2001 (Úř. věst. L 22, 24.1.2001, s. 17),

32001 L 0115: směrnice Rady 2001/115/ES ze dne 20.12. 2001 (Úř. věst. L 15, 17.1.2002, s. 24),

32002 L 0038: směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7.5.2002 (Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 41),

32002 L 0093: směrnice Rady 2002/93/ES ze dne 3.12.2002 (Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 27),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0092: směrnice Rady 2003/92/ES ze dne 7.10.2003 (Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 8),

32004 L 0007: směrnice Rady 2004/7/ES ze dne 20.1.2004 (Úř. věst. L 27, 30.1.2004, s. 44),

32004 L 0015: směrnice Rady 2004/15/ES ze dne 10.2.2004 (Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 61),

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26.4.2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35),

32005 L 0092: směrnice Rady 2005/92/ES ze dne 12.12.2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 19),

32006 L 0018: směrnice Rady 2006/18/ES ze dne 14.2.2006 (Úř. věst. L 51, 22.2.2006, s. 12).

a)

Článek 28m se nahrazuje tímto:

„Článek 28m

Přepočítací koeficient

Pro určení ekvivalentu částek, které jsou v této hlavě vyjádřeny v ECU, použijí členské státy směnný kurz platný k 16. prosinci 1991. Avšak Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko použijí směnný kurz platný ke dni jejich přistoupení.“

b)

Název HLAVY XVIc se nahrazuje tímto:

Přechodná opatření v souvislosti s přistoupením k Evropské unii Rakouska, Finska a Švédska k 1. lednu 1995 a České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k 1. květnu 2004 a Bulharska a Rumunska k 1. lednu 2007“.

c)

V hlavě XVIc se v čl. 28p odst. 1 druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

‚novými členskými státy‘ rozumí území členských států přistupujících k Evropské unii k 1. lednu 1995, k 1. květnu 2004 a k 1. lednu 2007, jak je toto území vymezeno pro jednotlivé členské státy v článku 3 této směrnice,“.

d)

V hlavě XVIc se v čl. 28p odst. 7 poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato podmínka se považuje za splněnou v následujících případech:

v případě Rakouska, Finska a Švédska, jestliže den prvního použití daných dopravních prostředků nastal před 1. lednem 1987;

v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, jestliže den prvního použití daných dopravních prostředků nastal před 1. květnem 1996;

v případě Bulharska a Rumunska, jestliže den prvního použití daných dopravních prostředků nastal před 1. lednem 1999;

jestliže je výše daně splatné při dovozu zanedbatelná.“.

3.

31977 L 0799: Směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného (Úř. věst. L 336, 27.12.1977, s. 15), ve znění:

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

31979 L 1070: směrnice Rady 79/1070/EHS ze dne 6.12.1979 (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 8),

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31992 L 0012: směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25.2.1992 (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0093: směrnice Rady 2003/93/ES ze dne 7.10.2003 (Úř. věst. L 264, 15.10.2003, s. 23),

32004 L 0056: směrnice Rady 2004/56/ES ze dne 21.4.2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 70),

32004 L 0106: směrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16.11.2004 (Úř. věst. L 359, 4.12.2004, s. 30).

a)

V čl. 1 odst. 3 se doplňují nové položky, které znějí:

„v Bulharsku:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

v Rumunsku:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren“.

b)

V čl. 1 odst. 5 se doplňují nové položky, které znějí:

„v Bulharsku:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

v Rumunsku:

Ministerul Finanţelor Publice nebo jeho pověřený zástupce“

4.

31979 L 1072: Osmá směrnice Rady 79/1072/EHS ze dne 6. prosince 1979 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani neusazeným v tuzemsku (Úř. věst. L 331, 27.12.1979, s. 11), ve znění:

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31986 L 0560: třinácté směrnice Rady 86/560/EHS ze dne 17.11.1986 (Úř. věst. L 326, 21.11.1986, s. 40),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

V příloze C bodu D se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

v Bulharsku: …………;

v Rumunsku: …………“.

b)

V příloze C bodu I prvním pododstavci se doplňují zkratky:

„BGN …

RON …“.

c)

V příloze C bodu I druhém pododstavci se doplňují zkratky:

„BGN …

RON …“.

5.

31983 L 0182: Směrnice Rady 83/182/EHS ze dne 28. března 1983 o osvobození od daní, které platí v rámci Společenství pro určité dopravní prostředky dočasně dovezené do jednoho členského státu z jiného členského státu (Úř. věst. L 105, 23.4.1983, s. 59), ve znění:

11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

31991 L 0680: směrnice Rady 91/680/EHS ze dne 16.12.1991 (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 1),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

V příloze se doplňují nové položky, které znějí:

„BULHARSKO

данък върху превозните средства

RUMUNSKO

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))“.

6.

31990 L 0434: Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 1), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32005 L 0019: směrnice Rady 2005/19/ES ze dne 17.2.2005 (Úř. věst. L 58, 4.3.2005, s. 19).

a)

V čl. 3 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

корпоративен данък in Bulgaria,

impozit pe profit in Romania,“.

b)

V příloze se doplňují nová písmena, která znějí:

„aa)

společnosti podle bulharského práva nazvané: ‚събирателното дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, ‚командитното дружество с акции‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, ‚държавни предприятия‘ založené podle bulharského práva a vykonávající obchodní činnost;

ab)

společnosti podle rumunského práva nazvané: ‚societãţi pe acţiuni‘, ‚societãţi în comanditã pe acţiuni‘, ‚societãţi cu rãspundere limitatã‘“ .

7.

31990 L 0435: Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 20.8.1990, s. 6), ve znění:

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 L 0123: směrnice Rady 2003/123/ES ze dne 22.12.2003 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 41).

a)

V čl. 2 odst. 1 písm. c) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

корпоративен данък v Bulharsku,

impozit pe profit v Rumunsku,“.

b)

Příloha se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

SEZNAM SPOLEČNOSTÍ ZMÍNĚNÝCH V ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. A)

a)

společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) a směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců, a dále družstevní společnosti založené podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 23. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) a směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců;

b)

společnosti podle belgického práva nazvané ‚société anonyme‘/‚naamloze vennootschap‘, ‚société en commandite par actions‘/‚commanditaire vennootschap op aandelen‘, ‚société privée a responsabilité limitée‘/‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative a responsabilité limitée‘/‚coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚société coopérative a responsabilité illimitée‘/‚coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid‘, ‚société en nom collectif‘/‚vennootschap onder firma‘, ‚société en commandite simple‘/‚gewone commanditaire vennootschap‘, veřejné podniky, které přijaly některou z výše uvedených právních forem, a jiné společnosti založené podle belgického práva, které podléhají belgické korporační dani;

c)

společnosti podle bulharského práva nazvané: ‚събирателното дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, ‚командитното дружество с акции‘, ‚неперсонифицирано дружество‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘‚държавни предприятия‘ založené podle bulharského práva a vykonávající obchodní činnost;

d)

společnosti podle českého práva nazvané: ‚akciová společnost‘, ‚společnost s ručením omezeným‘;

e)

společnosti podle dánského práva nazvané ‚aktieselskab‘ a ‚anpartsselskab‘. Ostatní společnosti, které podléhají dani podle zákona o korporační dani, pokud je jejich zdanitelný příjem vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými daňovými právními předpisy vztahujícími se na ‚aktieselskaber‘;

f)

společnosti podle německého práva nazvané ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Kommanditgesellschaft auf Aktien‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftung‘, ‚Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft‘, ‚Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts‘ a jiné společnosti založené podle německého práva, které podléhají německé korporační dani;

g)

společnosti podle estonského práva nazvané: ‚täisühing‘, ‚usaldusühing‘, ‚osaühing‘, ‚aktsiaselts‘, ‚tulundusühistu‘;

h)

společnosti podle řeckého práva nazvané ‚ανώνυμη εταιρεία‘, ‚εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)‘ a jiné společnosti založené podle řeckého práva, které podléhají řecké korporační dani;

i)

společnosti podle španělského práva nazvané: ‚sociedad anónima‘, ‚sociedad comanditaria por acciones‘, ‚sociedad de responsabilidad limitada‘, veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým právem. Jiné subjekty založené podle španělského práva, které podléhají španělské korporační dani (‚Impuesto sobre Sociedades‘);

j)

společnosti podle francouzského práva nazvané ‚société anonyme‘, ‚société en commandite par actions‘, ‚société a responsabilité limitée‘, ‚sociétés par actions simplifiées‘, ‚sociétés d'assurances mutuelles‘, ‚caisses d'épargne et de prévoyance‘, ‚sociétés civiles‘, automaticky podléhající korporační dani, ‚coopératives‘, ‚unions de coopératives‘, veřejnoprávní podniky průmyslové a obchodní povahy a jiné společnosti založené podle francouzského práva, které podléhají francouzské korporační dani;

k)

společnosti založené nebo existující podle irského práva, subjekty registrované podle ‚Industrial and Provident Societies Act‘, subjekty typu ‚building societies‘ registrované podle ‚Building Societies Acts‘ a spořitelní banky ve smyslu ‚Trustee Savings Banks Act‘ z roku 1989;

l)

společnosti podle italského práva nazvané ‚societa per azioni‘, ‚societa in accomandita per azioni‘, ‚societa a responsibilita limitata‘, ‚societa cooperativa‘, ‚societa di mutua assicurazione‘ a soukromé a veřejné subjekty vykonávající činnost zcela nebo převážně obchodní povahy;

m)

podle kyperského práva: ‚εταιρείες‘, jak jsou vymezeny v zákonech o dani z příjmů;

n)

společnosti podle lotyšského práva nazvané: ‚akciju sabiedrība‘, ‚sabiedrība ar ierobežotu atbildību‘;

o)

společnosti vytvořené podle litevského práva;

p)

společnosti podle lucemburského práva nazvané ‚société anonyme‘, ‚société en commandite par actions‘, ‚société a responsabilité limitée‘, ‚société coopérative‘, ‚société coopérative organisée comme une société anonyme‘, ‚association d'assurances mutuelles‘, ‚association d'épargne-pension‘, ‚entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public‘, a jiné společnosti založené podle lucemburského práva, které podléhají lucemburské korporační dani;

q)

společnosti podle maďarského práva nazvané: ‚közkereseti társaság‘, ‚betéti társaság‘, ‚közös vállalat‘, ‚korlátolt felelősségű társaság‘, ‚részvénytársaság‘, ‚egyesülés‘, ‚szövetkezet‘;

r)

společnosti podle maltského práva nazvané: ‚Kumpaniji ta‘ Responsabilita ‚Limitata‘, ‚Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum fazzjonijiet‘;

s)

společnosti podle nizozemského práva nazvané ‚naamloze vennnootschap‘, ‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid‘, ‚Open commanditaire vennootschap‘, ‚Coöperatie‘, ‚onderlinge waarborgmaatschappij‘, ‚Fonds voor gemene rekening‘, ‚vereniging op coöperatieve grondslag‘, ‚vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt‘ a jiné společnosti založené podle nizozemského práva, které podléhají nizozemské korporační dani;

t)

společnosti podle rakouského práva nazvané ‚Aktiengesellschaft‘, ‚Gesellschaft mit beschränkter Haftun‘, ‚Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit‘, ‚Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften‘, ‚Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts‘, ‚Sparkassen‘ a jiné společnosti založené podle rakouského práva, které podléhají rakouské korporační dani;

u)

společnosti podle polského práva nazvané: ‚spółka akcyjna‘, ‚spółka z ograniczoną odpowiedzialnością‘;

v)

obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné podniky, které jsou založeny v souladu s portugalským právem;

w)

společnosti podle rumunského práva nazvané: ‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘;

x)

společnosti podle slovinského práva nazvané: ‚delniška družba‘, ‚komanditna družba‘, ‚družba z omejeno odgovornostjo‘;

y)

společnosti podle slovenského práva nazvané: ‚akciová společnost‘, ‚společnost s ručením omezeným‘, ‚komanditná spoločnosť‘;

z)

společnosti podle finského práva nazvané ‚osakeyhtiö‘/‚aktiebolag‘, ‚osuuskunta‘/‚andelslag‘,‚säästöpankki‘/‚sparbank‘ a ‚vakuutusyhtiö‘/‚försäkringsbolag‘;

aa)

společnosti podle švédského práva nazvané ‚aktiebolag‘, ‚försäkringsaktiebolag‘, ‚ekonomiska föreningar‘, ‚sparbanker‘, ‚ömsesidiga försäkringsbolag‘;

ab)

společnosti založené podle práva Spojeného království.“.

8.

32003 L 0048: Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38), ve znění:

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26.4.2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35),

32004 D 0587: rozhodnutí Rady 2004/587/ES ze dne 19.7.2004 (Úř. věst. L 257, 4.8.2004, s. 7).

V příloze se mezi údaje pro Belgii a Španělsko vkládají tyto údaje:

„Bulharsko

Общините (obce)

Социалноосигурителни фондове (fondy sociálního zabezpečení)“

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Slovensko:

„Rumunsko

autorităţile administraţiei publice locale (místní orgány veřejné správy)“.

9.

32003 L 0049: Směrnice Rady 2003/49/EHS ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49), ve znění:

32004 L 0066: směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26.4.2004 (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35),

32004 L 0076: směrnice Rady 2004/76/ES ze dne 29.4.2004 (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 106).

a)

V čl. 3 písm. a) bodu iii) se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

корпоративен данък v Bulharsku,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi v Rumunsku“.

b)

V příloze se doplňují nová písmena, která znějí:

„aa)

společnosti podle bulharského práva nazvané: ‚събирателното дружество‘, ‚командитното дружество‘, ‚дружеството с ограничена отговорност‘, ‚акционерното дружество‘, ‚командитното дружество с акции‘, ‚кооперации‘, ‚кооперативни съюзи‘, ‚държавни предприятия‘ založené podle bulharského práva a vykonávající obchodní činnost;

ab)

společnosti podle rumunského práva nazvané: ‚societăţi pe acţiuni‘, ‚societăţi în comandită pe acţiuni‘, ‚societăţi cu răspundere limitată‘.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU