2006/94/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/94/ES ze dne 12. prosince 2006 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 5-9 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 12. prosince 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 16. ledna 2007 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1072/2009 Pozbývá platnosti: 4. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/94/ES

ze dne 12. prosince 2006

o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 71 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

První směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení určitých společných pravidel pro mezinárodní dopravu (silniční přeprava zboží pro cizí potřebu) (3) byla několikrát podstatně změněna (4) . Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Společná dopravní politika zahrnuje mimo jiné stanovení společných pravidel pro mezinárodní přepravu zboží po silnici, která se uskutečňuje směrem na území členského státu nebo z něj nebo tranzitem přes území jednoho či více členských států. Tato pravidla je nutno stanovit tak, aby přispívala k dobrému fungování vnitřního dopravního trhu.

(3)

Je nezbytné zajistit postupný rozvoj mezinárodní silniční přepravy zboží s přihlédnutím k vývoji vzájemného obchodu a pohybu zboží v rámci Společenství.

(4)

Určité druhy přepravy nepodléhají žádným kvótám ani povolením k přepravě. V rámci organizace trhu zavedené nařízením Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států (5) je žádoucí s ohledem na zvláštní povahu některých z těchto druhů dopravy i nadále je nepodmiňovat povolením Společenství ani žádným jiným povolením.

(5)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost stanovených v příloze II části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Členské státy liberalizují za podmínek stanovených v odstavci 2 druhy mezinárodní silniční dopravy pro cizí potřebu a vlastní potřebu, které jsou uvedeny v příloze I, pokud tato doprava vede z jejich území nebo na jejich území nebo jím prochází.

2.   Přeprava a jízdy bez nákladu související s přepravou uvedenou v příloze I nepodléhají povolení Společenství ani jinému povolení k přepravě.

Článek 2

Touto směrnicí se nemění podmínky, za nichž jednotlivé členské státy udělují svým státním příslušníkům oprávnění pro činnosti uvedené v této směrnici.

Článek 3

První směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic ve vnitrostátním právu a pro jejich použitelnost stanovených v příloze II části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 12. prosince 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

M. PEKKARINEN


(1)  Úř. věst. C 241, 28.9.2004, s. 19.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 (Úř. věst. C 104 E, 30.4.2004, s. 545) a rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2006.

(3)  Úř. věst. L 70, 6.8.1962, s. 2005/62. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (EHS) č. 881/92 (Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1).

(4)  Viz přílohu II část A.

(5)  Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


PŘÍLOHA I

Druhy přepravy, které nepodléhají povolení Společenství ani jinému povolení pro přepravu

1.

Přeprava poštovních zásilek v rámci veřejné služby.

2.

Přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel.

3.

Přeprava zboží motorovými vozidly, jejichž celková přípustná hmotnost, včetně celkové hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 6 t nebo jejichž užitečná hmotnost, včetně užitečné hmotnosti přípojného vozidla, nepřesahuje 3,5 t.

4.

Přeprava zboží motorovými vozidly, pokud splňuje tyto podmínky:

a)

přepravované zboží je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáváno, kupováno, pronajímáno, najímáno, vyráběno, získáváno, zpracováváno nebo opravováno;

b)

účelem přepravy je převést zboží z nebo do podniku, jeho přeprava uvnitř podniku, popř. mimo podnik, jde-li o přepravu pro vlastní potřebu;

c)

motorová vozidla pro takovou přepravu musí být řízena vlastními zaměstnanci podniku;

d)

vozidla přepravující zboží musí podniku patřit nebo jím být koupena na úvěr nebo je musí mít podnik v pronájmu, přičemž v naposledy uvedeném případě musí tato vozidla splňovat podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro přepravu zboží po silnici (1).

Toto ustanovení se nepoužije na náhradní vozidlo během krátkodobé poruchy běžně používaného vozidla;

e)

přeprava smí být pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku.

5.

Přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelních pohromách.


(1)  Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

První směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení určitých společných pravidel pro mezinárodní dopravu (silniční přeprava zboží pro cizí potřebu)

(Úř. věst. 70, 6.8.1962, s. 2005/62)

 

Směrnice Rady 72/426/EHS

(Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 155)

 

Směrnice Rady 74/149/EHS

(Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 8)

 

Směrnice Rady 77/158/EHS

(Úř. věst. L 48, 19.2.1977, s. 30)

 

Směrnice Rady 78/175/EHS

(Úř. věst. L 54, 25.2.1978, s. 18)

 

Směrnice Rady 80/49/EHS

(Úř. věst. L 18, 24.1.1980, s. 23)

 

Směrnice Rady 82/50/EHS

(Úř. věst. L 27, 4.2.1982, s. 22)

 

Směrnice Rady 83/572/EHS

(Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 33)

pouze článek 2

Směrnice Rady 84/647/EHS

(Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72)

pouze článek 6

Nařízení Rady (EHS) č. 881/92

(Úř. věst. L 95, 9.4.1992, s. 1)

pouze článek 13

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost (uvedené v článku 3)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

První směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení určitých společných pravidel pro mezinárodní dopravu (silniční přeprava zboží pro cizí potřebu)

31. prosince 1962

 

72/426/EHS

 

74/149/EHS

1. července 1974

77/158/EHS

1. července 1977

 

78/175/EHS

1. července 1978

 

80/49/EHS

1. července 1980

82/50/EHS

1. ledna 1983

 

83/572/EHS

1. ledna 1984

 

84/647/EHS

30. června 1986

 


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

První směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU