2006/65/ESSměrnice Komise 2006/65/ES ze dne 19. července 2006 , kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 198, 20.7.2006, s. 11-14 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. července 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2006
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2006/65/ES

ze dne 19. července 2006,

kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V návaznosti na zveřejnění vědecké studie nazvané Používání trvalých barev na vlasy a riziko rakoviny močového měchýře v roce 2001 došel Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům (dále jen SCCNFP) k závěru, že možná rizika jsou znepokojující. Doporučil, aby Komise učinila další kroky ke kontrole používání chemických látek obsažených v barvách na vlasy.

(2)

Dále výbor SCCNFP doporučil vytvořit ucelenou strategii posuzování bezpečnosti barev na vlasy, včetně požadavků na zkoušky kosmetických přísad do barev na vlasy s ohledem na jejich možnou genotoxicitu/mutagenitu.

(3)

V návaznosti na stanoviska výboru SCCNFP se Komise společně s členskými státy a zúčastněnými stranami dohodla na celkové strategii regulace barev na vlasy, podle níž měly průmyslové subjekty předkládat podklady s vědeckými údaji ohledně barev na vlasy, aby je mohl výbor SCCNFP vyhodnotit.

(4)

Nejprve bylo v rámci uplatňování strategie rozhodnuto o tom, že se upřednostní látky používané v trvalých barvách na vlasy, které v průběhu veřejné konzultace nebyly výslovně podpořeny, pokud jde o jejich používání v barvách na vlasy. Je proto potřeba, aby takové látky byly zakázány.

(5)

Podle stanoviska výboru SCCNFP představují určitá azobarviva pro spotřebitele zdravotní riziko. Byla proto odstraněna z pozitivního seznamu barviv povolených pro používání v kosmetických prostředcích uvedeného v příloze IV směrnice 76/768/EHS. Ze stejného důvodu je rovněž zapotřebí, aby bylo zakázáno jejich používání v barvách na vlasy.

(6)

Pokud jde o látky používané v barvách na vlasy dočasně povolené v příloze III části 2 směrnice 76/768/EHS, je třeba prodloužit příslušné dočasné období.

(7)

Přílohy II a III směrnice 76/768/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy II a III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění toho, aby nejpozději ode dne 1. prosince 2006 nebyly kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s touto směrnicí, uváděny na trh výrobci Společenství nebo dovozci usazenými ve Společenství, ani prodávány nebo jinak předávány konečnému spotřebiteli.

Článek 3

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 1. září 2006. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnání mezi ustanoveními uvedených předpisů a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. července 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/80/ES (Úř. věst. L 303, 22.11.2005, s. 32).


PŘÍLOHA

Směrnice 76/768/EHS se mění takto:

1.

V příloze II se doplňují tato referenční čísla 1212–1233:

Ref. č.

Chemický název

Č. CAS

„1212

6-methoxypyridin-2,3-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

94166-62-8

1213

Naftalen-2,3-diol, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

92-44-4

1214

N 1-fenylbenzen-1,2,4-triamin, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

136-17-4

1215

2,6-bis(2-hydroxyethoxy)pyridin-3,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

117907-42-3

1216

4-amino-2-(methoxymethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

29785-47-5

1217

1-methylpyrazol-4,5-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

20055-01-0

1218

1-[(4-chlorfenyl)methyl]pyrazol-4,5-diamin-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

163183-00-4

1219

2-amino-4-chlorfenol, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

95-85-2

1220

indol-4-ol, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

2380-94-1

1221

2-methoxy-5-methylbenzen-1,4-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

56496-88-9

1222

5-amino-4-fluor-2-methylfenol-sulfát (2:1), je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

163183-01-5

1223

3-(diethylamino)fenol, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

91-68-9

1224

N,N'-dimethylpyridin-2,6-diamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

 

1225

3-(cyklopentylamino)fenol, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

104903-49-3

1226

N-(2-methoxyethyl)-1,4-fenylendiamin a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

72584-59-9

1227

4-ethoxy-6-methylbenzen-1,3-diamin, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

113715-25-6

1228

Naftalen-1,7-diol, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

575-38-2

1229

3,4-diaminobenzoová kyselina, je-li používána jako látka v produktech na barvení vlasů

619-05-6

1230

4-amino-2-(aminomethyl)fenol a hydrochlorid, je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

79352-72-0

1231

1-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftol (Solvent Red 1, CI 12150), je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

1229-55-6

1232

natrium-4-({3-[(dimethylfenyl)azo]-2,4-dihydroxyfenyl}azo)benzen-1-sulfonát (Acid Orange 24, CI 20170), je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

1320-07-6

1233

natrium-8-{[4-(fenylazo)fenyl]azo}-6-hydroxynaftalen-1,3-disulfonát (Acid Red 73, CI 27290), je-li používán jako látka v produktech na barvení vlasů

5413-75-2“

2.

Sloupec g v příloze III části 2 se mění takto:

a)

referenční čísla 17, 23, 40, 42 se zrušují;

b)

datum „31.8.2006“ se pro referenční čísla 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60 nahrazuje datem „31.12.2007“;

c)

datum „31.12.2006“ se pro referenční čísla 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 a 58 nahrazuje datem „31.12.2007“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU