2006/61/ESSměrnice Komise 2006/61/ES ze dne 7. července 2006 , kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 206, 27.7.2006, s. 12-26 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. července 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 16. srpna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2006/61/ES

ze dne 7. července 2006,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu (1), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu (2), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (3), a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (4), a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

U obilovin a produktů rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, odrážejí limity reziduí použití minimálních množství pesticidů potřebných pro dosažení účinné ochrany rostlin, aplikovaných takovým způsobem, aby bylo množství reziduí co nejmenší a toxikologicky přijatelné, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele z hlediska odhadu jejich přijatelného denního příjmu. U potravin živočišného původu odrážejí maximální limity reziduí spotřebu obilovin a produktů rostlinného původu ošetřených pesticidy u zvířat, přičemž se zohlední případné přímé důsledky použití veterinárních léčiv. Maximální limity reziduí (MLR) stanovené na úrovni Společenství představují nejvyšší množství reziduí, které se může v komoditách vyskytovat, pokud byly dodrženy zásady správné zemědělské praxe.

(2)

Maximální limity reziduí pesticidů jsou neustále přezkoumávány a měněny s ohledem na nové informace a údaje. Maximální limity reziduí jsou stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti, pokud povolená použití přípravků na ochranu rostlin nevedou k detekovatelným množstvím reziduí pesticidů v potravinách nebo na jejich povrchu, nebo pokud nejsou povolena žádná použití, nebo pokud nebyla použití, která byla povolena členskými státy, podložena nezbytnými údaji, anebo pokud použití přípravků na ochranu rostlin ve třetích zemích vedoucí k přítomnosti reziduí pesticidů v potravinách nebo na potravinách, které mohou být uváděny do oběhu na trhu ve Společenství, nebyla podložena nezbytnými údaji.

(3)

Komise byla informována, že bude možná nutné na základě nových informací o toxikologii a příjmu reziduí ze strany spotřebitele přezkoumat maximální limity reziduí u některých pesticidů. Komise požádala patřičné členské státy zpravodaje, aby předložily návrhy na přezkoumání maximálních limitů reziduí ve Společenství. Tyto návrhy byly Komisi předloženy.

(4)

Celoživotní a krátkodobá expozice spotřebitelů pesticidům uvedeným v této směrnici prostřednictvím potravin byla znovu posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací (5). Na tomto základě je vhodné stanovit nové MLR, které zajistí, aby nedošlo k nepřijatelné expozici spotřebitelů.

(5)

Případná akutní expozice spotřebitelů těmto pesticidům prostřednictvím jednotlivých potravin, které mohou obsahovat rezidua, byla posouzena a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými ve Společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací. Byl učiněn závěr, že rezidua pesticidů v množství nepřevyšujícím tyto nové maximální limity reziduí nevyvolají akutní toxické účinky.

(6)

Prostřednictvím Světové obchodní organizace byly o těchto nových MLR vedeny konzultace s obchodními partnery Společenství a jejich připomínky k těmto limitům byly zohledněny.

(7)

Přílohy směrnic 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 86/362/EHS se mění v souladu s přílohou I této směrnice.

Článek 2

Příloha II směrnice 86/363/EHS se mění v souladu s přílohou II této směrnice.

Článek 3

Příloha II směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou III této směrnice.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 20. ledna 2007 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat od 21. ledna 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. července 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/59/ES (Úř. věst. L 175, 29.6.2006, s. 61).

(2)  Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/59/ES.

(3)  Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/59/ES.

(4)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/45/ES (Úř. věst. L 130, 18.5.2006, s. 27).

(5)  Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PŘÍLOHA I

Část A přílohy II směrnice 86/362/EHS se mění takto:

1.

Vkládá se nový řádek pro atrazin, který zní:

Rezidua pesticidů

Maximální limity v mg/kg

„Atrazin

0,05 (1)

OBILOVINY

2.

Řádky pro anzifos-ethyl, ethefon a triazofos se nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů

Maximální limity v mg/kg

„Azinfos-ethyl

0,05 (2)

OBILOVINY

Ethefon

0,5 ječmen, žito

0,2 tritikale, pšenice

0,05 (2) jiné obiloviny

Triazofos

0,02 (2)

OBILOVINY


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.“

(2)  Označuje mez stanovitelnosti.“


PŘÍLOHA II

Část A přílohy II směrnice 86/363/EHS se mění takto:

1.

V části A přílohy II směrnice 86/363/EHS se řádky pro anzifos-ethyl a triazofos nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů

Maximální limity v mg/kg

 

v tuku obsaženém v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod položkami č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602 (1) (4)

v syrovém kravském mléce a v plnotučném kravském mléce uvedeném v příloze I pod položkou č. 0401; v ostatních potravinách pod položkami č. 0401, 0402, 0405 00 a 0406 v souladu s (2) (4)

v čerstvých vejcích bez skořápek, v ptačích vejcích a žloutcích uvedených v příloze I pod položkami č. 0407 00 a 0408 (3) (4)

„Azinfos-ethyl

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

Triazofos

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

2.

V části A přílohy II směrnice 86/363/EHS se řádek pro fenthion nahrazuje tímto:

Rezidua pesticidů

Maximální limity v mg/kg

 

v tuku obsaženém v mase, masných polotovarech, drobech a živočišných tucích uvedených v příloze I pod položkami č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602 (1) (4)

v syrovém kravském mléce a v plnotučném kravském mléce uvedeném v příloze I pod položkou č. 0401; v ostatních potravinách pod položkami č. 0401, 0402, 0405 00 a 0406 v souladu s (2) (4)

v čerstvých vejcích bez skořápek, v ptačích vejcích a žloutcích uvedených v příloze I pod položkami č. 0407 00 a 0408 (3) (4)

„Fenthion a jeho kyslíkatý analog, jejich sulfoxidy a sulfony vyjádřené jako fenthion

0,05 (2)

0,01 (2)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.“

(2)  Označuje mez stanovitelnosti.“


PŘÍLOHA III

Část A přílohy II směrnice 90/642/EHS se mění takto:

1.

Vkládá se nový sloupec pro fenthion, který zní:

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Fenthion a jeho kyslíkatý analog, jejich sulfoxidy a sulfony vyjádřené jako fenthion

„1.

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

 

 

i)

CITRUSOVÉ PLODY

3

 

 

Grapefruity

 

 

 

Citrony

 

 

 

Kyselé lajmy

 

 

 

Mandarinky (včetně klementin a ostatních hybridů)

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

Šedok

 

 

 

Ostatní

 

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

0,01 (1)

 

 

Mandle

 

 

 

Para ořechy

 

 

 

Kešu ořechy

 

 

 

Kaštany jedlé

 

 

 

Kokosové ořechy

 

 

 

Lískové ořechy

 

 

 

Makadamie

 

 

 

Pekanové ořechy

 

 

 

Piniové oříšky

 

 

 

Pistácie

 

 

 

Vlašské ořechy

 

 

 

Ostatní

 

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

0,01 (1)

 

 

Jablka

 

 

 

Hrušky

 

 

 

Kdoule

 

 

 

Ostatní

 

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

 

 

 

Meruňky

 

 

 

Třešně a višně

2

 

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

 

 

Švestky a slívy

 

 

 

Ostatní

0,01 (1)

 

v)

BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE

0,01 (1)

 

 

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

 

 

 

 

Hrozny stolní

 

 

 

 

Hrozny moštové

 

 

 

b)

Jahody (kromě lesních)

 

 

 

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

 

 

 

 

Ostružiny

 

 

 

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

Ostružinomaliny

 

 

 

 

Maliny

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

d)

Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě planě rostoucích)

 

 

 

 

Borůvky

 

 

 

 

Klikvy

 

 

 

 

Rybíz (červený, černý a bílý)

 

 

 

 

Angrešt

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

e)

Planě rostoucí bobulové ovoce a planě rostoucí ovoce

 

 

vi)

RŮZNÉ

 

 

 

Avokádo

 

 

 

Banány

 

 

 

Datle

 

 

 

Fíky

 

 

 

Kiwi

 

 

 

Kumkvaty

 

 

 

Liči

 

 

 

Mango

 

 

 

Olivy (pro přímou spotřebu)

1

 

 

Olivy (pro lisování oleje)

1

 

 

Papáje

 

 

 

Mučenka (passiflora)

 

 

 

Ananas

 

 

 

Ostatní

0,01 (1)

2.

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

0,01 (1)

 

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

 

 

 

Řepa salátová

 

 

 

Mrkev

 

 

 

Kasava

 

 

 

Celer bulvový

 

 

 

Křen

 

 

 

Topinambury

 

 

 

Pastinák

 

 

 

Petržel kořenová

 

 

 

Ředkve

 

 

 

Černý kořen

 

 

 

Batáty

 

 

 

Tuřín

 

 

 

Vodnice

 

 

 

Jam

 

 

 

Ostatní

 

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

 

 

 

Česnek

 

 

 

Cibule kuchyňská

 

 

 

Šalotka

 

 

 

Cibule jarní

 

 

 

Ostatní

 

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

a)

Lilkovité

 

 

 

 

Rajčata

 

 

 

 

Paprika zeleninová

 

 

 

 

Lilky

 

 

 

 

Okra

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

 

 

Okurky salátové

 

 

 

 

Okurky nakládačky

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

 

 

Melouny cukrové

 

 

 

 

Tykve

 

 

 

 

Melouny vodní

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

d)

Kukuřice setá cukrová

 

 

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

 

 

 

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

 

Brokolice

 

 

 

 

Květák

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

Kapusta růžičková

 

 

 

 

Zelí hlávkové

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

 

 

Pekingské zelí

 

 

 

 

Kadeřávek

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

d)

Kedlubny

 

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

 

 

a)

Salát a podobná zelenina

 

 

 

 

Řeřicha setá

 

 

 

 

Polníček

 

 

 

 

Salát hlávkový

 

 

 

 

Endivie

 

 

 

 

Večernice (ruccola)

 

 

 

 

Listy a řepíky brukve

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

b)

Špenát a podobná zelenina

 

 

 

 

Špenát

 

 

 

 

Mangold (řapíky)

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

c)

Potočnice lékařská

 

 

 

d)

Čekanka salátová

 

 

 

e)

Čerstvé bylinky

 

 

 

 

Kerblík

 

 

 

 

Pažitka

 

 

 

 

Petrželová nať

 

 

 

 

Celerová nať

 

 

 

 

Ostatní

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

 

 

Fazolové lusky

 

 

 

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

Hrachové lusky

 

 

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

Ostatní

 

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

 

 

 

Chřest

 

 

 

Kardy

 

 

 

Celer řapíkatý

 

 

 

Fenykl sladký

 

 

 

Artyčoky

 

 

 

Pór

 

 

 

Reveň

 

 

 

Ostatní

 

 

viii)

HOUBY

 

 

 

a)

Houby pěstované

 

 

 

b)

Houby volně rostoucí

 

3.

Luštěniny

0,01 (1)

 

Fazole

 

 

Čočka

 

 

Hrách

 

 

Ostatní

 

4.

Olejnatá semena

0,02 (1)

 

Lněná semena

 

 

Jádra podzemnice olejné

 

 

Mák

 

 

Sezamová semena

 

 

Slunečnicová semena

 

 

Semena řepky

 

 

Sojové boby

 

 

Hořčičná semena

 

 

Bavlníková semena

 

 

Semena konopí

 

 

Ostatní

 

5.

Brambory

0,01 (1)

 

Konzumní brambory rané

 

 

Konzumní brambory pozdní

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,1 (1)

2.

Sloupce pro atrazin, anzifos-ethyl, cyfluthrin, ethefon, methamidofos, methomyl, parakvat a triazofos se nahrazují tímto:

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí

Atrazin

Azinfos-ethyl

Cyfluthrin, včetně jiných směsí izomerů (suma izomerů)

Ethefon

Methamidofos

Methomyl/thiodikarb (jejich suma, vyjádřeno jako methomyl)

Parakvat

Triazofos

„1.

Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0,01 (2)

 

i)

CITRUSOVÉ PLODY

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

 

 

 

 

Grapefruity

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

Citrony

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Kyselé lajmy

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Mandarinky (včetně klementin a ostatních hybridů)

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Pomeranče

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

Šedok

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

ii)

OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

 

 

0,02 (2)

0,1

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

Mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kešu ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaštany jedlé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokosové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lískové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadamie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanové ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piniové oříšky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlašské ořechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

JÁDROVÉ OVOCE

 

 

0,2

 

0,01 (2)

0,2

 

 

 

 

Jablka

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdoule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

iv)

PECKOVÉ OVOCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meruňky

 

 

0,3

 

0,1

0,2

 

 

 

 

Třešně a višně

 

 

0,2

3

 

0,1

 

 

 

 

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů)

 

 

0,3

 

0,05

0,2

 

 

 

 

Švestky a slívy

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

v)

BOBULOVINY A DROBNÉ OVOCE

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

a)

Hrozny révy vinné stolní a moštové

 

 

0,3

1

 

 

 

 

 

 

 

Hrozny stolní

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

Hrozny moštové

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

b)

Jahody (kromě lesních)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

c)

Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

Ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostružinomaliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Ostatní drobné ovoce a bobuloviny (kromě planě rostoucích)

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

Borůvky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybíz (červený, černý a bílý)

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Angrešt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

e)

Planě rostoucí bobulové ovoce a planě rostoucí ovoce

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

vi)

RŮZNÉ

 

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

Avokádo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fíky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olivy (pro přímou spotřebu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olivy (pro lisování oleje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papáje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mučenka (passiflora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

2.

Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená

 

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0,01 (2)

 

i)

KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

 

 

 

 

 

Řepa salátová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celer bulvový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petržel kořenová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředkve

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

Černý kořen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuřín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

ii)

CIBULOVÁ ZELENINA

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

Česnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibule kuchyňská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibule jarní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

 

a)

Lilkovité

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčata

 

 

0,05

1

 

0,2

 

 

 

 

 

Paprika zeleninová

 

 

0,3

3

 

 

 

 

 

 

 

Lilky

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

Okurky salátové

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Okurky nakládačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tykve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kukuřice setá cukrová

0,1

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

iv)

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0,05

 

0,02

 

 

 

 

 

 

Brokolice

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Květák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0,2

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

Kapusta růžičková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelí hlávkové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

0,3

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

 

Pekingské zelí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadeřávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kedlubny

 

 

0,02 (2)

 

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

0,05 (2)

 

 

0,05 (2)

0,01 (2)

 

 

 

 

 

a)

Salát a podobná zelenina

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeřicha setá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salát hlávkový

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Endivie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večernice (ruccola)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy a řepíky brukve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

b)

Špenát a podobná zelenina

 

 

0,02 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Špenát

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

Mangold (řapíky)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

c)

Potočnice lékařská

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

d)

Čekanka salátová

 

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

e)

Čerstvé bylinky

 

 

0,02 (2)

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,05 (2)

 

0,05

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

Fazolové lusky

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Vyluštěná fazolová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrachové lusky

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

Vyluštěná hrachová zrna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

vii)

ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

 

 

Chřest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celer řapíkatý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artyčoky

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Pór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reveň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

0,01 (2)

 

 

 

 

viii)

HOUBY

0,05 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

 

 

a)

Houby pěstované

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Houby volně rostoucí

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Luštěniny

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

Fazole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Olejnatá semena

0,05 (2)

0,02 (2)

 

 

 

 

0,02 (2)

0,01 (2)

 

Lněná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jádra podzemnice olejné

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Mák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezamová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunečnicová semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semena řepky

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Sojové boby

 

 

 

 

0,2

0,1

 

 

 

Hořčičná semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bavlníková semena

 

 

 

2

0,2

0,1

 

 

 

Semena konopí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní

 

 

0,02 (2)

0,1 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

 

 

5.

Brambory

0,05 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

Konzumní brambory rané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzumní brambory pozdní

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,1 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

7.

Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0,1 (2)

0,05 (2)

20

0,1 (2)

0,02 (2)

10

0,05 (2)

0,02 (2)


(1)  Označuje mez stanovitelnosti.“

(2)  Označuje mez stanovitelnosti.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU