2006/1/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82-85 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. ledna 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 24. února 2006 Nabývá účinnosti: 24. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/1/ES

ze dne 18. ledna 2006

o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 84/647/EHS ze dne 19. prosince 1984 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (3) byla podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Použití najatých vozidel umožňuje z národohospodářského hlediska v určitých případech optimální alokaci zdrojů tím, že se omezí plýtvání výrobními faktory.

(3)

Tato možnost činí z mikroekonomického hlediska organizaci dopravy pružnější a zvyšuje tím produktivitu podniků.

(4)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„vozidlem“ motorové vozidlo, tahač, přívěs a návěs nebo souprava vozidel, která jsou určena výhradně pro přepravu zboží;

b)

„najatým vozidlem“ každé vozidlo, které je dopravci v rámci smlouvy s podnikem poskytujícím vozidlo dáno na určitou dobu za úhradu k dispozici pro silniční přepravu zboží pro cizí nebo vlastní potřebu.

Článek 2

1.   Každý členský stát umožní, aby vozidla najatá podniky usazenými na území jiného členského státu byla provozována na jeho území za účelem přepravy mezi členskými státy, jestliže

a)

je vozidlo registrováno nebo uvedeno do provozu v souladu s právními předpisy uvedeného jiného členského státu;

b)

se smlouva vztahuje výlučně na nájem vozidla bez řidiče a není spjata s jinou smlouvou o využití řidiče nebo pomocníků řidiče uzavřenou s týmž podnikem;

c)

najaté vozidlo je k výlučné dispozici podniku používajícímu je během doby platnosti smlouvy o pronájmu;

d)

najaté vozidlo je řízeno pracovníkem podniku, který je najal.

2.   Dodržení podmínek uvedených v odst. 1 písm. a) až d) musí být prokázáno na základě následujících dokladů, které se musí nacházet ve vozidle:

a)

smlouva o pronájmu nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno pronajímatele, nájemce, datum a trvání smlouvy a identifikace vozidla;

b)

není-li osobou najímající vozidlo řidič, řidičova pracovní smlouva nebo ověřený výtah z této smlouvy, kde je uvedeno zejména jméno zaměstnavatele, jméno zaměstnance, datum a trvání pracovní smlouvy nebo písemný doklad o mzdě novějšího data.

Doklady podle písmen a) a b) mohou být případně nahrazeny rovnocenným dokladem vydaným příslušnými orgány členského státu.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že jejich podniky mohou pro silniční přepravu zboží používat najatá vozidla, která jsou v jejich zemi registrována nebo uvedena do provozu v souladu s právními předpisy, za stejných podmínek jako vozidla těmto podnikům patřící, a to pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 2.

2.   Členské státy mohou z působnosti odstavce 1 vyloučit dopravu pro vlastní potřebu prováděnou vozidly s přípustnou celkovou hmotností nad šest tun.

Článek 4

Touto směrnicí nejsou dotčeny právní předpisy členského státu, které stanoví pro užívání najatých vozidel podmínky méně přísné než podmínky stanovené v článcích 2 a 3.

Článek 5

Aniž jsou dotčeny články 2 a 3, není touto směrnicí ovlivněno používání pravidel, která se týkají:

a)

organizace trhu silniční přepravy zboží pro cizí a vlastní potřebu, zejména týkající se přístupu na trh a omezení silniční kapacity kvótami;

b)

stanovení přepravních sazeb a podmínek pro silniční přepravu zboží;

c)

stanovení cen za nájem vozidla;

d)

dovozu vozidel;

e)

podmínek pro přístup k činnosti nebo povolání pronajímatele silničních vozidel.

Článek 6

Směrnice 84/647/EHS se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení uvedených směrnic ve vnitrostátním právu stanovených v příloze I části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 7

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst. C 108, 30.4.2004, s. 56.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 10. února 2004 (Úř. věst. C 97 E, 22.4.2004, s. 66) a rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72. Směrnice ve znění směrnice 90/398/EHS (Úř. věst. L 202, 31.7.1990, s. 46).

(4)  Viz příloha I část A.


PŘÍLOHA I

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 6)

Směrnice Rady 84/647/EHS

(Úř. věst. L 335, 22.12.1984, s. 72)

Směrnice Rady 90/398/EHS

(Úř. věst. L 202, 31.7.1990, s. 46)

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 6)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Směrnice 84/647/EHS

30. června 1986

Směrnice 90/398/EHS

31. prosince 1990


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 84/647/EHS

Tato směrnice

Článek 1, návětí

Článek 1, návětí

Čl. 1 první odrážka

Čl. 1 písm. a)

Čl. 1 druhá odrážka

Čl. 1 písm. b)

Článek 2, návětí

Čl. 2 odst. 1, návětí

Čl. 2 body 1 až 4

Čl. 2 odst. 1 písm. a) až d)

Čl. 2 bod 5 první pododstavec, návětí

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec, návětí

Čl. 2 bod 5 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 2 odst. 2 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 2 bod 5 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Článek 4

Článek 5, návětí

Článek 5, návětí

Čl. 5 první odrážka

Čl. 5 písm. a)

Čl. 5 druhá odrážka

Čl. 5 písm. b)

Čl. 5 třetí odrážka

Čl. 5 písm. c)

Čl. 5 čtvrtá odrážka

Čl. 5 písm. d)

Čl. 5 pátá odrážka

Čl. 5 písm. e)

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 6

Článek 7

Článek 9

Článek 8

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU