1673/2006/ESRozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES ze dne 24. října 2006 o financování evropské normalizace

Publikováno: Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 9-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. října 2006 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 5. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 5. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1025/2012 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1673/2006/ES

ze dne 24. října 2006

o financování evropské normalizace

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 a čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská normalizace představuje dobrovolnou činnost, kterou vyvíjejí ve vlastním zájmu zúčastněné strany, které si přejí vytvořit normy a jiné produkty normalizace v reakci na své potřeby. Tyto produkty normalizace vytváří Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI), orgány uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (3) (dále jen „evropské normalizační orgány“).

(2)

Směrnice 98/34/ES stanoví, že Komise může po poradě s výborem zřízeným uvedenou směrnicí předkládat evropským normalizačním orgánům žádosti o vypracování norem. Partnerské vztahy mezi těmito orgány a Společenstvím a Evropským sdružením volného obchodu, které rovněž podporuje evropskou normalizaci, upravují obecné zásady spolupráce mezi CEN, CENELEC, ETSI a Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu ze dne 28. března 2003 (4).

(3)

Je nezbytné, aby se Společenství podílelo na financování evropské normalizace vzhledem k užitečné roli, kterou tato normalizace hraje při podpoře jeho právních předpisů a politik. Evropská normalizace na jedné straně přispívá k fungování a k upevnění vnitřního trhu, a to především díky takzvaným směrnicím nového přístupu v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí a spotřebitelů, a k zajištění interoperability v odvětvích, jako je doprava. Na druhé straně evropská normalizace pomáhá zlepšit konkurenceschopnost podniků tím, že usnadňuje zejména volný pohyb zboží a služeb, interoperabilitu sítí a komunikačních prostředků, technologický rozvoj a inovaci v činnostech, jako jsou informační technologie. Je tudíž vhodné zahrnout do tohoto rozhodnutí také financování činností evropské normalizace v oblasti informačních technologií a telekomunikací, které upravuje mimo jiné rozhodnutí Rady 87/95/EHS ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací (5).

(4)

Toto rozhodnutí by mělo poskytnout výslovný, úplný a podrobný právní základ pro financování poskytované Společenstvím na veškeré činnosti evropské normalizace, které jsou potřebné k provádění jeho politik a právních předpisů.

(5)

Je nutné zajistit, aby malé a střední podniky, zejména malé podniky, mikropodniky a řemeslné podniky, mohly používat evropské normy. Proto by tyto normy měly být vytvářeny a upravovány s ohledem na charakteristické rysy a prostředí těchto podniků.

(6)

Financování Společenstvím by mělo být zaměřeno na vytvoření norem a jiných produktů normalizace a mělo by usnadňovat podnikům jejich používání prostřednictvím překladů do různých úředních jazyků Společenství, posílit soudržnost evropského systému normalizace a zajistit spravedlivý a průhledný přístup k evropským normám všem účastníkům trhu v celé Evropské unii. To je důležité zejména v případech, kdy používání norem umožňuje dosahovat souladu s právními předpisy Společenství.

(7)

Rozpočtové prostředky vyhrazené na činnosti evropské normalizace by měl každoročně určovat rozpočtový orgán v mezích orientačního finančního krytí stanoveného na období příslušného finančního rámce a měly by být předmětem každoročního rozhodnutí Komise, které stanoví částky a případně i maximální míru spolufinancování podle typu činnosti.

(8)

S ohledem na velice rozsáhlé pole působnosti evropské normalizace v rámci podpory politik a právních předpisů Společenství a různé typy normalizačních činností je vhodné nastavit i různé způsoby financování. Jedná se především o granty bez výzvy k podávání návrhů u evropských normalizačních orgánů, v souladu s čl. 110 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (6), (dále jen „finanční nařízení“) a čl. 168 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7).

(9)

Totéž by se dále mělo vztahovat na subjekty, které ačkoli nejsou uznanými evropskými normalizačními orgány uvedenými v příloze I směrnice 98/34/ES, byly pověřeny v základním aktu a obdržely za úkol provádět přípravnou práci na podporu evropské normalizace ve spolupráci s evropskými normalizačními orgány.

(10)

Členské státy jsou vybízeny, aby pro úkoly spojené s normalizací zajistily řádné vnitrostátní financování.

(11)

Navíc pokud evropské normalizační orgány trvale podporují činnosti Společenství, měly by mít účinné a výkonné ústřední sekretariáty. Komise by proto měla mít pravomoc udělovat granty těmto orgánům, které sledují cíle v obecném evropském zájmu, bez toho, aby v případě grantů na provozní náklady uplatňovala zásadu postupného snižování uvedenou v čl. 113 odst. 2 finančního nařízení. Účinné fungování evropských normalizačních orgánů mimo jiné vyžaduje, aby členové těchto orgánů z členských států plnili své povinnosti, pokud jde o finanční příspěvek na evropský systém normalizace.

(12)

Financování normalizačních činností by mělo být schopno pokrýt i přípravné a doplňkové činnosti při vytváření norem či jiných produktů normalizace. Jedná se zejména o výzkumnou činnost, vypracovávání přípravných dokumentů pro právní předpisy, provádění mezilaboratorních zkoušek a validaci či hodnocení norem. Kromě toho by podpora normalizace na evropské a mezinárodní úrovni měla zahrnovat i provádění programů technické pomoci a spolupráce s třetími zeměmi. Za účelem zlepšení přístupu na trhy a posílení konkurenceschopnosti podniků z Evropské unie je proto vhodné zavést možnost udělování grantů i jiným subjektům prostřednictvím výzvy k podávání návrhů nebo, v případě potřeby, zadávání zakázek.

(13)

Komise a evropské normalizační orgány spolu pravidelně podepisují dohody o partnerství, které stanoví správní a finanční pravidla pro financování normalizačních činností v souladu s finančním nařízením. Evropský parlament a Rada by měly být o obsahu těchto dohod průběžně informovány.

(14)

S ohledem na zvláštní povahu normalizační práce, a zejména na to, že se na procesu normalizace podílejí různé zainteresované subjekty, je vhodné uznat, že spolufinancování činností při vytváření evropských norem a jiných produktů normalizace, na které je poskytován grant Společenství, je možné poskytovat formou věcného plnění, například poskytnutím odborníků.

(15)

Aby bylo zajištěno účinné provádění tohoto rozhodnutí, je vhodné umožnit využití potřebné odbornosti, zejména v oblasti auditu a finančního řízení, prostředků administrativní podpory, které by mohly usnadnit jeho provádění, a pravidelného hodnocení významnosti činností financovaných Společenstvím tak, aby byla ověřena jejich užitečnost a dopad.

(16)

Měla by být rovněž přijata přiměřená opatření k zabránění podvodům a nesrovnalostem a ke zpětnému získání neoprávněně vyplacených finančních prostředků podle nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (8), nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (10),

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro příspěvek Společenství na financování evropské normalizace za účelem podpory provádění zvláštních politik, opatření, akcí a právních předpisů Společenství.

Článek 2

Subjekty způsobilé k financování Společenstvím

Financování Společenstvím lze poskytovat uznaným evropským normalizačním orgánům, které jsou uvedeny v příloze I směrnice 98/34/ES, za účelem provádění činností uvedených v článku 3 tohoto rozhodnutí.

Financování Společenstvím lze však poskytnout rovněž jiným subjektům za účelem provádění přípravných či doplňkových prací pro evropskou normalizaci, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 písm. b), a na programy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. f).

Článek 3

Normalizační činnosti způsobilé k financování Společenstvím

1.   Společenství může financovat tyto činnosti evropské normalizace:

a)

tvorba a revize evropských norem a veškerých dalších produktů normalizace, které jsou nezbytné a vhodné pro provádění politik a právních předpisů Společenství;

b)

provádění přípravných či doplňkových prací pro evropskou normalizaci, jako jsou studie, programy, hodnocení, srovnávací analýzy, výzkumná činnost, laboratorní práce, mezilaboratorní zkoušky a práce týkající se posuzování shody;

c)

činnosti ústředních sekretariátů evropských normalizačních orgánů, jako jsou rozvoj politik, koordinace normalizačních činností, zpracovávání odborné dokumentace a poskytování informací zúčastněným stranám;

d)

ověřování kvality evropských norem a veškerých dalších produktů normalizace a jejich shody s odpovídajícími politikami a právními předpisy Společenství;

e)

v případě potřeby překlad evropských norem či jiných evropských produktů normalizace používaných na podporu politik a právních předpisů Společenství do jiných úředních jazyků Společenství, než jsou pracovní jazyky evropských normalizačních orgánů; příprava dokumentů vysvětlujících, vykládajících a zjednodušujících normy a příprava návodů pro uživatele a dokumentů shrnujících osvědčené postupy;

f)

činnost směřující k provádění programů technické pomoci a spolupráce s třetími zeměmi a k podpoře a využívání evropského systému normalizace a evropských norem zúčastněnými stranami v rámci Společenství a na mezinárodní úrovni.

2.   Činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) může Společenství financovat pouze poté, co byl výbor zřízený článkem 5 směrnice 98/34/ES konzultován k žádostem, které mají být předloženy u evropských normalizačních orgánů.

Článek 4

Financování

Rozpočtové prostředky vyhrazené na činnosti uvedené v tomto rozhodnutí stanoví každoročně rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Článek 5

Způsoby financování

1.   Financování Společenstvím se poskytuje tak, že se

a)

granty bez výzvy k podávání návrhů udělí evropským normalizačním orgánům na provádění činností uvedených v článku 3 a subjektům, které jsou pověřeny v základním aktu v souladu s článkem 49 finančního nařízení, na provádění prací uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) tohoto rozhodnutí ve spolupráci s evropskými normalizačními orgány;

b)

granty po výzvě k podávání návrhů nebo postupem zadávání veřejných zakázek udělí jiným subjektům na provedení normalizačních prací uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) nebo programů uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. f) ve spolupráci s evropskými normalizačními orgány.

2.   Činnosti ústředních sekretariátů evropských normalizačních orgánů, které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 písm. c), lze financovat buď na základě grantů na činnosti, nebo na základě grantů na provozní náklady. Granty na provozní náklady se v případě opětovného poskytnutí automaticky nesnižují.

3.   Komise stanoví způsoby financování uvedené v odstavcích 1 a 2, částky a případně i maximální procentní podíly financování podle typu činností. Rozhodnutí Komise v této věci se zveřejňují.

4.   Grantové dohody mohou umožnit paušální krytí režijních nákladů příjemce do výše 30 % celkových způsobilých přímých nákladů na akce kromě případů, kdy jsou nepřímé náklady příjemce hrazeny prostřednictvím provozního grantu financovaného ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

5.   Spolufinancování ve formě věcného plnění je přijatelné. Věcné plnění se oceňuje v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 2342/2002.

6.   Společné cíle spolupráce a správní a finanční podmínky pro granty udělované evropským normalizačním orgánům jsou definovány v rámcových dohodách o partnerství, které podepisuje Komise se zmíněnými orgány v souladu s finančním nařízením a nařízením (ES, Euratom) č. 2342/2002. O uzavření těchto dohod jsou informovány Evropský parlament a Rada.

Článek 6

Řízení a průběžná kontrola

1.   Rozpočtové prostředky určené rozpočtovým orgánem na financování normalizačních činností mohou pokrývat rovněž správní výdaje spojené s přípravnými činnostmi, průběžnou kontrolou, inspekcemi, auditem a hodnocením, které jsou přímo nezbytné pro dosahování cílů tohoto rozhodnutí, a to zejména se studiemi, schůzemi, informačními a publikačními činnostmi, dále výdaje spojené s informačními sítěmi za účelem výměny informací a veškeré další výdaje na technickou a administrativní podporu, které může Komise pro normalizační činnosti používat.

2.   Komise hodnotí významnost normalizačních činností financovaných Společenstvím s ohledem na potřeby politiky a právních předpisů Společenství a alespoň jednou za pět let o výsledcích tohoto hodnocení informuje Evropský parlament a Radu.

Článek 7

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise zajistí, aby byly finanční zájmy Společenství při provádění činností financovaných podle tohoto rozhodnutí chráněny pomocí uplatňování preventivních opatření proti podvodům, korupci a jinému protiprávnímu jednání, dále pomocí účinných kontrol a zpětného získávání neoprávněně vyplacených částek a v případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti, také pomocí účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízeními (ES, Euratom) č. 2988/95, (ES, Euratom) č. 2185/96 a (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokud jde o činnosti Společenství financované podle toho nařízení, pojmem „nesrovnalost“ podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 se rozumí jakékoliv porušení právního předpisu Společenství nebo smluvního závazku vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Evropské unie nebo rozpočty jí spravované, a to formou neoprávněného výdaje.

3.   Dohody a smlouvy uzavřené na základě tohoto rozhodnutí obsahují ustanovení o průběžné kontrole a finanční kontrole prováděné Komisí nebo jí pověřeným zástupcem a o auditu prováděném Účetním dvorem, který lze v případě potřeby provést na místě.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 24. října 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předsedkyně

P. LEHTOMÄKI


(1)  Úř. věst. C 110, 9.5.2006, s. 14.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. května 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 18. září 2006.

(3)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(4)  Úř. věst. C 91, 16.4.2003, s. 7.

(5)  Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31. Rozhodnutí ve znění nařízení (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Úř. věst. L 227, 19.8.2006, s. 3).

(8)  Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.

(10)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU