2006/915/ES2006/915/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2006 , kterým se prodlužuje lhůta platnosti rozhodnutí 2002/887/ES pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a  Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K(2006) 5997)

Publikováno: Úř. věst. L , 12.12.2006, s. 51-51 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 11. prosince 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1217 Pozbývá platnosti: 15. září 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. prosince 2006,

kterým se prodlužuje lhůta platnosti rozhodnutí 2002/887/ES pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska

(oznámeno pod číslem K(2006) 5997)

(2006/915/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na žádost Spojeného království,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2002/887/ES ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (2) povoluje členským státům odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. pocházející z Japonska na omezenou dobu a za zvláštních podmínek.

(2)

Jelikož okolnosti odůvodňující povolení stále trvají a nejsou známy žádné nové údaje, které by byly důvodem k přezkoumání zvláštních podmínek, je vhodné platnost povolení prodloužit.

(3)

Platnost rozhodnutí 2002/887/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem prodloužena.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2002/887/ES se mění takto:

1.

V článku 2 v prvním a druhém odstavci se slova „do 1. srpna 2005 a 1. srpna 2006“ nahrazují slovy „do 1. srpna 2007 a 1. srpna 2008“.

2.

V článku 4 se tabulka nahrazuje tímto:

„Rostliny

Období

Chamaecyparis:

1. ledna 2007–31. prosince 2008

Juniperus:

1. listopadu 2006–31. března 2007 a 1. listopadu 2007–31. března 2008

Pinus:

1. ledna 2007–31. prosince 2008“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/35/ES (Úř. věst. L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 309, 12.11.2002, s. 8. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/826/ES (Úř. věst. L 358, 3.12.2004, s. 32).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU