2006/505/ES2006/505/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 2006 , kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)

Publikováno: , 21.7.2006, s. 33-35 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 21. července 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. července 2006 Nabývá účinnosti: 21. července 2006
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 13. července 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. července 2006,

kterým se zřizuje prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů, jejímž úkolem je poskytovat Komisi poradenství v otázce objektivity a neutrality stanovisek Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)

(2006/505/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vysoká úroveň průhlednosti a srovnatelnosti účetního výkaznictví všech společností Společenství s veřejně obchodovanými cennými papíry je nezbytná pro vytvoření integrovaného kapitálového trhu, který funguje účinně, hladce a efektivně.

(2)

V zájmu lepšího fungování vnitřního trhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (1) stanoví, že společnosti uvedené na regulovaném trhu musí sestavovat své konsolidované účetní závěrky v souladu s jednotným souborem světových účetních standardů, obecně označovaných jako mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards – IFRS). Desátý bod odůvodnění nařízení stanoví vytvoření technického výboru pro účetnictví, jehož úkolem je poskytovat Komisi podporu a poradenství při posuzování mezinárodních účetních standardů.

(3)

Evropskou poradní skupinu pro účetní výkaznictví (EFRAG) založily v březnu 2001 organizace zastupující zpracovatele, uživatele a účetní profese, kteří se podílejí na účetním výkaznictví; EFRAG vydává stanoviska k otázkám, zda standard či výklad, které mají být schváleny, jsou v souladu s právními předpisy Společenství a zejména s požadavky formulovanými v nařízení (ES) č. 1606/2002 týkajícími se srozumitelnosti, relevantnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti, jakož i se zásadami věrného a pravdivého obrazu stanovenými ve směrnicích Rady 78/660/EHS (2) a 83/349/EHS (3).

(4)

Jelikož je EFRAG soukromým subjektem, je pro vysokou kvalitu, průhlednost a důvěryhodnost schvalovacího procesu důležité zřídit vhodnou institucionální infrastrukturu, která zabezpečí poskytování objektivních a vyvážených doporučení v oblasti schvalování.

(5)

V této souvislosti se Komise domnívá, že by měla být ustanovena prověřovací skupina pro poradenství v oblasti standardů složená z nezávislých odborníků a zástupců na vysoké úrovni reprezentujících vnitrostátní subjekty určující standardy, která by se vyjadřovala k doporučením v oblasti schvalování předloženým skupinou EFRAG s cílem zhodnotit, zda je jejich obsah vyvážený a objektivní,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ustavuje se skupina nevládních odborníků v oblasti účetnictví, dále jen „skupina“.

Článek 2

Úkoly

Úkolem skupiny je poskytovat Komisi předtím, než učiní rozhodnutí o schválení, poradenství v otázce, zda jsou stanoviska skupiny EFRAG týkající se schválení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a výkladů Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) vyvážené a objektivní.

Článek 3

Členství a jmenování

1.   Skupinu tvoří nejvýše sedm členů.

2.   Komise jmenuje členy skupiny z nezávislých odborníků, jejichž zkušenosti a schopnosti v oblasti účetnictví, zejména v otázkách účetního výkaznictví, jsou na úrovni Společenství široce uznávány. Členové budou vybíráni na základě způsobilých návrhů předložených po zveřejnění výzvy k podání kandidatur na internetových stránkách Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise.

3.   Komise při hodnocení kandidatur zohlední tato kritéria:

prokázanou způsobilost a odborné zkušenosti na vysoké úrovni, včetně evropské a/nebo mezinárodní úrovně, v oblasti účetnictví, zejména v otázkách účetního výkaznictví,

nezávislost,

potřebu vyváženého složení s ohledem na zeměpisný původ, pohlaví (4), činnosti a velikost dotčených podniků či subjektů.

4.   Členové jsou jmenováni osobně a radí Komisi nezávisle na vnějších vlivech. Členové se nepodílí na činnosti skupiny EFRAG ani před svým jmenováním do skupiny nevládních odborníků, ani po dobu svého funkčního období.

5.   Členové učiní každý rok písemné prohlášení, že se zavazují jednat ve veřejném zájmu, a také prohlášení, v němž uvedou, zda existuje či neexistuje zájem, který by mohl bránit jejich nezávislosti a nestrannosti.

6.   Členové skupiny jsou jmenováni na tříleté funkční období, které lze prodloužit. Jednací řád skupiny může stanovit každoroční částečnou obměnu 2 nebo 3 členů.

7.   V případě odstoupení člena skupiny během funkčního období, jakož i v případě, kdy člen již není schopen se účinně podílet na jednáních skupiny nebo nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4 či v článku 287 Smlouvy, jmenuje Komise nového člena skupiny v souladu s odstavci 3 a 4 na zbývající část jeho funkčního období.

8.   Jména členů, které Komise jmenovala, budou zveřejněna na internetové stránce Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby Evropské komise. Jména členů se shromažďují, zpracovávají a zveřejňují v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

Článek 4

Činnost

1.   Skupině předsedá jeden z jejích členů. Předseda bude volen prostou většinou na období jednoho roku.

2.   Zástupce Komise bude nápomocen při jednáních skupiny a může se účastnit debat. Jednání se mohou účastnit i další úředníci Komise, kteří mají zájem na otázkách, které skupina projednává.

3.   Poté, co skupina obdrží stanovisko skupiny EFRAG týkající se schválení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nebo výkladů Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC), poskytne poradenství v otázce, zda je stanovisko skupiny EFRAG objektivní a vyvážené.

4.   Skupina doručí Komisi své doporučení během krátké doby, což by nemělo být více než 3 týdny od data obdržení stanoviska skupiny EFRAG. Za mimořádných okolností, zejména jedná-li se o komplikovanou záležitost, může být tato lhůta prodloužena na čtyři týdny.

5.   Závěrečné doporučení skupiny bude zveřejněno na internetových stránkách Komise.

6.   Zjistí-li skupina konkrétní nedostatek, zahájí předseda skupiny dialog se skupinou EFRAG s cílem vyřešit záležitost předtím, než skupina vydá své závěrečné doporučení. Komise může být nápomocna v diskusích mezi skupinou nezávislých odborníků a skupinou EFRAG s cílem dosáhnout vyrovnaného řešení.

7.   Předseda skupiny technických odborníků (TEG) v rámci skupiny EFRAG se může účastnit jednání skupiny nezávislých odborníků jako pozorovatel. Je-li to přínosné a/nebo nezbytné, může předseda nebo zástupce Komise požádat i jiné odborníky nebo pozorovatele se zvláštními kompetencemi, pokud jde o téma, které je na programu jednání, aby se zúčastnili jednání skupiny.

8.   Informace získané v rámci účasti na jednání skupiny nesmí být vyzrazeny, pokud je Komise názoru, že se týkají důvěrných skutečností.

9.   Skupina přijme svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu přijatého Komisí (6).

10.   Vedle dokumentů zmíněných v tomto článku mohou útvary Komise na internetu v původním jazyku dotčeného dokumentu zveřejnit shrnutí, závěr, část závěru nebo pracovní dokument skupiny.

Článek 5

Výdaje na zasedání

V souladu s pravidly Komise pro poskytování náhrad externím odborníků uhradí Komise členům, odborníkům a pozorovatelům cestovní výdaje a případně též denní diety související s činností skupiny.

Členům, odborníkům a pozorovatelům za výkon funkce nepřísluší odměna.

Výdaje na zasedání se hradí v mezích limitů ročního rozpočtu, který skupině přidělily příslušné útvary Komise.

Článek 6

Použitelnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho platnost končí dnem 13. července 2009. Před tímto dnem rozhodne Komise o případném prodloužení jeho platnosti.

V Bruselu dne 14. července 2006.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

(3)  Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/43/ES.

(4)  Rozhodnutí Komise 2000/407/ES ze dne 19. června 2000 o vyváženém zastoupení mužů a žen ve výborech a odborných skupinách jí zřízených (Úř. věst. L 154, 27.6.2000, s. 34).

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  SEK(2005) 1004, příloha III.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU