2006/476/ES2006/476/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2006 , kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES, pokud jde o externí auditory Banque de France

Publikováno: 188, 11.7.2006, s. 7-8 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 12. června 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. června 2006 Nabývá účinnosti: 12. června 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 12. června 2006,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES, pokud jde o externí auditory Banque de France

(2006/476/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na článek 27.1 tohoto protokolu,

s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (1),

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2006/5 ze dne 13. dubna 2006 Radě Evropské unie o externích auditorech Banque de France (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 27.1 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „ECB“) mají účetnictví ECB a národních centrálních bank Eurosystému ověřovat nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Podle článku L.142-6 francouzského měnového a finančního zákoníku jmenuje Generální rada Banque de France dva statutární auditory, kteří jsou pověřeni prováděním auditu účetnictví Banque de France. Podle článku L.823-1 francouzského obchodního zákoníku se jmenuje náhradní auditor, jenž nahradí úřadující auditory v případě jejich odmítnutí, nemožnosti vykonávat funkci, odstoupení nebo úmrtí.

(3)

Mandát stávajících externích auditorů Banque de France skončí po provedení auditu za rozpočtový rok 2005. Je proto nezbytné jmenovat externí auditory od rozpočtového roku 2006.

(4)

Banque de France vybrala společnosti Deloitte & Associés a Mazars & Guerard jako své statutární auditory a společnost KPMG S.A. jako náhradního auditora pro rozpočtové roky 2006 až 2011 v souladu se svými pravidly pro zadávání veřejných zakázek a ECB má za to, že tito auditoři splňují nezbytné požadavky pro jmenování.

(5)

ECB má za to, že externí auditoři vybraní Banque de France splňují nezbytné požadavky pro jmenování, a Rada guvernérů ECB proto doporučila, aby společnosti Deloitte & Associés a Mazars & Guerard byly společně jmenovány externími auditory a aby společnost KPMG S.A. byla jmenována náhradním auditorem pro rozpočtové roky 2006 až 2011.

(6)

Je vhodné řídit se doporučením Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí 1999/70/ES,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Společnosti Deloitte & Associés a Mazars & Guerard se společně schvalují jako externí auditoři Banque de France pro rozpočtové roky 2006 až 2011.

Společnost KPMG S.A. se schvaluje jako náhradní auditor Banque de France pro rozpočtové roky 2006 až 2011.“

Článek 2

Toto rozhodnutí bude oznámeno Evropské centrální bance.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 12. června 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/212/ES (Úř. věst. L 79, 16.3.2006, s. 25).

(2)  Úř. věst. C 98, 26.4.2006, s. 25.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU