2006/383/ES2006/383/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 22. května 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (oznámeno pod číslem K(2006) 1982)

Publikováno: Úř. věst. L 148, 2.6.2006, s. 50-52 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. května 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. května 2006 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. května 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2005/1/ES, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

(oznámeno pod číslem K(2006) 1982)

(Pouze české znění je závazné)

(2006/383/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2005/1/ES (2) bylo České republice povoleno používat čtyři metody třídění jatečně upravených těl prasat.

(2)

Česká republika Komisi požádala o povolení dvou nových metod třídění jatečně upravených těl prasat a předložila výsledky disekcí tak, že předložila druhou část protokolu stanoveného v čl. 3 odst. 3 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat (3).

(3)

Z posouzení uvedené žádosti vyplývá, že podmínky pro povolení nových metod jsou splněny.

(4)

Vzhledem k technickým důvodům na jatkách požádala Česká republika o stanovení hranice pro používání metody třídění „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ na výši z předchozího týdne vyjádřenou v ročním průměru.

(5)

Rozhodnutí 2005/1/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovení tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/1/ES se mění takto:

1.

Článek 1 se mění takto:

a)

V prvním odstavci článku 1 se doplňují pátá a šestá odrážka, které zní:

„—

přístroj zvaný ‚Ultra-sound IS-D-05‘ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 5 přílohy,

přístroj zvaný ‚Needle IS-D-15‘ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 6 přílohy.“

b)

Druhý odstavec se nahrazuje tímto:

„Metodu třídění ‚Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)‘ lze použít pouze na jatkách, kde týdenní porážka v ročním průměru nepřesahuje 200 prasat.“

2.

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 22. května 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 301, 20.11.1984, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3513/93 (Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 1, 4.1.2005, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 285, 25.10.1985, s. 39. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3127/94 (Úř. věst. L 330, 21.12.1994, s. 43).


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2005/1/ES se doplňují nová část 5 a část 6, které zní:

„ČÁST 5

Ultra-sound IS-D-05

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí metody zvané ‚Ultra-sound IS-D-05‘.

2.

Přístroj na třídění IS-D-05 je zařízení na měření tloušťky libového masa a tloušťky sádla na základě reakce ultrazvukových impulsů, které jsou postupně převáděny do přesně stanoveného místa na jatečně upraveném těle. Ultrazvuková sonda skenuje jatečně upravené tělo pomocí série 3 x 100 ultrazvukových impulsů s frekvencí v okamžiku skenování 4 MHz.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočte podle následující rovnice:

Image = 60,69798 – 0,89211 S (IS-D-05) + 0,10560 M (IS-D-05)

kde:

Image

= odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S (IS-D-05)= tloušťka hřbetního sádla včetně kůže (v mm) v bodě měření 70 mm od podélné osy jatečně upraveného těla mezi druhým a třetím posledním žebrem (mm),

M (IS-D-05)= tloušťka svalu v bodě měření (mm).

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla s hmotností mezi 60 a 120 kilogramy.

ČÁST 6

Needle IS-D-15

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí metody zvané ‚Needle IS-D-15‘.

2.

Přístroj na třídění IS-D-15 je zařízení využívající vpichovou sondu, která se zavádí do určeného místa na jatečně upraveném těle; hloubka měření je přibližně 140 mm. Za jehlou je umístěno speciální optické zařízení, které pomocí optického kanálu osvětluje okolní tkáň nebo oblast a skenuje množství odražené světelné energie s definovanou vlnovou délkou. Terminál je rovněž vybaven přesným bezkontaktním měřicím zařízením, které určuje okamžitou hloubku zavedení s přesností na 46 mikrometrů.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočte podle následující rovnice:

Image = 60,92452 – 0,77248 S (IS-D-15) + 0,11329 M (IS-D-15)

kde:

Image

= odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S (IS-D-15)= tloušťka hřbetního sádla včetně kůže (v mm) v bodě měření 70 mm od podélné osy jatečně upraveného těla mezi druhým a třetím posledním žebrem (mm),

M (IS-D-15)= tloušťka svalu v bodě měření (mm).

Rovnice platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti mezi 60 a 120 kilogramy.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU