2006/324/ES2006/324/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

Publikováno: Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 17-18 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. února 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. února 2006 Nabývá účinnosti: 27. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 27. února 2006

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

(2006/324/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. března 2004 zmocnila Rada Komisi zahájit jednání s některými dalšími členy WTO podle článku XXIV.6 Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 v průběhu přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

(2)

Jednání vedla Komise po konzultaci s výborem zřízeným článkem 133 Smlouvy a v rámci směrnic pro jednání vydaných Radou.

(3)

Komise ukončila jednání o dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII GATT 1994. Uvedená dohoda by proto měla být schválena.

(4)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (1),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, pokud jde o odvolání určitých koncesí v souvislosti s odvoláním listin České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Komise přijme prováděcí pravidla k této dohodě ve formě výměny dopisů postupem podle čl. 3 odst. 2 nebo, v případě celních kvót pro položku 1604 20 celního sazebníku, čl. 4 odst. 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 3

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro obiloviny, zřízený článkem 25 nařízení (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (2) nebo příslušný výbor zřízený odpovídajícím článkem nařízení o společné organizaci trhu s dotčeným produktem.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 4

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený článkem 248a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 5

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Společenství (4).

V Bruselu dne 27. února 2006.

Za Radu

předsedkyně

U. PLASSNIK


(1)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(3)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(4)  Den vstupu dohody v platnost bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.5.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 120/19


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii

V Bangkoku dne 16. března 2006

Vážený pane,

v návaznosti na zahájení jednání mezi Evropským společenstvím (ES) a Thajským královstvím (Thajskem) podle článku XXIV.6 a článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k ES bylo mezi ES a Thajskem, s cílem ukončit jednání zahájená po oznámení ES ze dne 19. ledna 2004 pro WTO v souladu s článkem XXIV.6 GATT 1994, dohodnuto následující:

ES souhlasí, že do svých listin pro celní území ES 25 zahrne i koncese, které byly součástí jeho předchozí listiny pro ES 15.

ES souhlasí, že do svých listin pro ES 25 zahrne koncese obsažené v příloze k této dohodě.

Thajsko přijímá základní prvky přístupu ES k úpravě závazků ES 15 a závazků České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v návaznosti na nedávné rozšíření ES: vyloučení vývozních závazků; vyloučení celních kvót; a agregace domácích závazků k podpoře.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si ES a Thajsko po zvážení v souladu se svými vlastními postupy vymění dopisy o dohodě. ES vyvine veškeré úsilí, aby zajistilo, že náležitá prováděcí opatření budou zavedena před 1. lednem 2006, a za žádných okolností později než 1. července 2006.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Evropské společenství

PŘÍLOHA

1604 20 70: nová roční celní kvóta ve výši 2 558 tun, z níž 1 816 tun bude přiděleno Thajsku, zbytek erga omnes, se sazbou v rámci kvóty ve výši 0 % a mimo kvótu ve výši 24 %.

1604 20 50: nová roční celní kvóta ve výši 2 275 tun, z níž 1 410 tun bude přiděleno Thajsku, zbytek erga omnes, se sazbou v rámci kvóty ve výši 0 % a mimo kvótu ve výši 25 %.

1006 10 (neloupaná rýže): nová roční celní kvóta (erga omnes) ve výši 7 tun se sazbou v rámci kvóty ve výši 15 %.

1006 20 (loupaná rýže): nová roční celní kvóta (erga omnes) ve výši 1 634 tun se sazbou v rámci kvóty ve výši 15 %.

1006 30 (poloomletá nebo celoomletá rýže): zvýšení roční celní kvóty ve výši 25 516 tun (erga omnes) stávající kvóty pro ES 15 se sazbou v rámci kvóty ve výši 0 %.

Příděl 1 200 tun pro Thajsko bude zahrnut do stávající celní kvóty pro ES 15 pro poloomletou nebo celoomletou rýži se sazbou v rámci kvóty ve výši 0 %.

1006 40 (zlomková rýže): nová roční celní kvóta ve výši 31 788 tun (erga omnes) stávající kvóty pro ES 15 se sazbou v rámci kvóty ve výši 0 %.

V Bangkoku dne 16. března 2006

Vážený pane,

odkazuji se na Váš dopis, který uvádí:

„v návaznosti na zahájení jednání mezi Evropským společenstvím (ES) a Thajským královstvím (Thajskem) podle článku XXIV.6 a článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k ES bylo mezi ES a Thajskem, s cílem ukončit jednání zahájená po oznámení ES ze dne 19. ledna 2004 pro WTO v souladu s článkem XXIV.6 GATT 1994, dohodnuto následující:

ES souhlasí, že do svých listin pro celní území ES 25 zahrne i koncese, které byly součástí jeho předchozí listiny pro ES 15.

ES souhlasí, že do svých listin pro ES 25 zahrne koncese obsažené v příloze k této dohodě.

Thajsko přijímá základní prvky přístupu ES k úpravě závazků ES 15 a závazků České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v návaznosti na nedávné rozšíření ES: vyloučení vývozních závazků; vyloučení celních kvót; a agregace domácích závazků k podpoře.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si ES a Thajsko po zvážení v souladu se svými vlastními postupy vymění dopisy o dohodě. ES vyvine veškeré úsilí, aby zajistilo, že náležitá prováděcí opatření budou zavedena před 1. lednem 2006, a za žádných okolností později než 1. července 2006.“

Mám tu čest Vám tímto vyjádřit souhlas své vlády.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Thajské království

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU