2006/272/ES2006/272/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 5. dubna 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2004/453/ES, pokud jde o Švédsko a Spojené království (oznámeno pod číslem K(2006) 1259) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 99, 7.4.2006, s. 31-34 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 5. dubna 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 5. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 5. dubna 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2004/453/ES, pokud jde o Švédsko a Spojené království

(oznámeno pod číslem K(2006) 1259)

(Text s významem pro EHP)

(2006/272/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na čl. 12 odst. 3 a čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice,

vs ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2004/453/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Rady 91/67/EHS, pokud jde o opatření proti některým chorobám živočichů pocházejících z akvakultury (3), stanovilo dodatečné záruky týkající se některých chorob ryb.

(2)

Na základě požadavků stanovených v příloze I rozhodnutí 2004/453/ES bylo celé území Švédska prohlášeno za území prosté infekční nekrózy slinivky (IPN).

(3)

Od přijetí rozhodnutí 2004/453/ES Švédsko ohlásilo výskyt IPN v pobřežních oblastech. Jedno ohnisko bylo nahlášeno u volně žijících ryb. Další ohnisko bylo ohlášeno u chovných ryb, u nichž byly podle epidemiologické zprávy nejpravděpodobnějším zdrojem nákazy volně žijící ryby. V důsledku toho pobřežní oblasti nadále nesplňují požadavky na status oblasti prosté nákazy IPN stanovené v příloze I uvedeného rozhodnutí. Kontinentální části území však zůstávají bez nákazy.

(4)

Tyto dva případy výskytu by však neměli bránit Švédsku pokračovat v jeho programu IPN v pobřežních oblastech a zavádět opatření na eradikaci IPN, bude-li tato nákaza zjištěna u chovných nebo volně žijících ryb, v souladu s programem, který byl předložen Komisi před přijetím rozhodnutí 2004/453/ES.

(5)

Rozhodnutí 2004/453/ES stanoví, že v členských státech, kde jsou pouze části území prohlášeny za prosté nákazy, musí být nadále v oblastech prohlášených za prosté nákazy prováděn cílený dohled. Při přijímání tohoto požadavku nebylo možné předvídat, že může nastat zvláštní situace, kdy Irsko a Severní Irsko jsou prohlášené za oblasti prosté téže nákazy nebo nákaz, zatímco části Spojeného království nejsou prohlášené za oblasti prosté těchto nákaz.

(6)

Je vhodné umožnit Spojenému království, aby přerušilo cílený dohled nad některými nákazami, jejichž výskyt není hlášen v Severním Irsku, za předpokladu, že také Irsko bude prohlášeno za oblast prostou stejných nákaz.

(7)

Rozhodnutí 2004/453/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přílohy I, II a V rozhodnutí 2004/453/ES se mění takto:

1.

Příloha I kapitola II se nahrazuje zněním přílohy I tohoto rozhodnutí.

2.

Příloha II kapitola II se nahrazuje zněním přílohy II tohoto rozhodnutí.

3.

Příloha V bod A.5 se nahrazuje tímto:

„5.

V členských státech, kde jsou pouze části území prohlášeny za prosté nákazy podle přílohy I kapitoly II (nikoli celé území), musí být nadále v oblastech prohlášených za prosté nákazy prováděn cílený dohled v souladu s ustanoveními přílohy II kapitoly I.4.

Spojené království však může přerušit cílený dohled v Severním Irsku u těch nákaz, jejichž výskyt v Severním Irsku není hlášen, za předpokladu, že celé území Irska je prohlášeno za území bez výskytu stejných nákaz v souladu s přílohou I kapitolou II.“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 5. dubna 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 5.


PŘÍLOHA I

„KAPITOLA II

Území se schválenou nepřítomností některých chorob uvedených v příloze A sloupci I seznamu III směrnice Rady 91/67/EHS

Choroba

Členský stát

Území nebo část území

Jarní viróza kaprů (SVC)

Dánsko

Celé území

Finsko

Celé území; povodí řeky Vuoksi by mělo být považováno za nárazníkové pásmo

Irsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království

Území Severního Irska, ostrova Man, Jersey a Guernsey

Bakteriální onemocnění ledvin (BKD)

Irsko

Celé území

Spojené království

Území Severního Irska, ostrova Man a Jersey

Infekční nekróza slinivky (IPN)

Finsko

Pevninské části území; povodí řek Vuoksi a Kemijoki by měla být považována za nárazníková pásma

Švédsko

Pevninské části území

Spojené království

Území ostrova Man

Nákaza Gyrodactylus salaris

Finsko

Povodí Tenojoki a Näätämönjoki; povodí Paatsjoki, Luttojoki a Uutuanjoki jsou považována za nárazníková pásma

Irsko

Celé území

Spojené království

Území Velké Británie, Severního Irska, ostrova Man, Jersey a Guernsey“


PŘÍLOHA II

„KAPITOLA II

Území se schválenými programy tlumení a eradikace některých chorob uvedených v příloze A sloupci I seznamu III směrnice Rady 91/67/EHS

Choroba

Členský stát

Území nebo část území

Jarní viróza kaprů

Spojené království

Území Velké Británie

Bakteriální onemocnění ledvin

Finsko

Pevninské části území

Švédsko

Pevninské části území

Spojené království

Území Velké Británie

Infekční nekróza slinivky

Švédsko

Pobřežní části území“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU