2006/257/ES2006/257/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2006 , kterým se mění rozhodnutí 96/335/ES, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 97, 5.4.2006, s. 1-528 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. února 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2006 Nabývá účinnosti: 9. února 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/701 Pozbývá platnosti: 8. května 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. února 2006,

kterým se mění rozhodnutí 96/335/ES, kterým se stanoví soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích

(Text s významem pro EHP)

(2006/257/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 5a odst. 3 a čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Soupis a společná nomenklatura přísad používaných v kosmetických prostředcích, které jsou uvedeny v příloze rozhodnutí 96/335/ES (2), musí být aktualizovány v souladu s informacemi poskytnutými průmyslem.

(2)

Oddíl I přílohy rozhodnutí 96/335/ES by měl být aktualizován, aby se zajistila vědecká správnost a platnost některých stávajících položek, jakož i nových položek, a aby se zdokonalily položky s botanickými údaji a rovněž definice a funkční třídy.

(3)

Ukázalo se, že je nezbytné podstatným způsobem zrevidovat pravidla tvorby názvů uvedená v příloze rozhodnutí 96/335/ES, aby se stala srozumitelnější a přizpůsobila se změnám v Mezinárodní nomenklatuře kosmetických přísad (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI).

(4)

Je třeba upravit seznam zkratek uvedený v příloze rozhodnutí 96/335/ES a zohlednit zařazení nových přísad do soupisu.

(5)

Rozhodnutí 96/335/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Příloha rozhodnutí 96/335/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne 9. února 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/80/ES (Úř. věst. L 303, 22.11.2005, s. 32).

(2)  Úř. věst L 132, 1.6.1996, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha rozhodnutí 96/335/ES se mění takto:

(1)

Oddíl I se nahrazuje tímto:

„ODDÍL I

KOSMETICKÉ PŘÍSADY JINÉ NEŽ PARFEMAČNÍ A AROMATICKÉ SUROVINY

Úvod

Tento seznam byl vypracován zejména na základě informací poskytnutých evropským kosmetickým průmyslem zastoupeným Evropským sdružením výrobců kosmetiky, parfumerie a toaletních potřeb (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, COLIPA).

Seznam obsahuje všechny položky stanovené článkem 5a směrnice o kosmetických prostředcích, které se týkají identity a obvyklé funkce / obvyklých funkcí a omezení kosmetických přísad. Přísady jsou uvedeny v abecedním pořadí názvů podle INCI, které dohromady tvoří společnou nomenklaturu pro označování v celé EU.

Seznam obsahuje následující údaje:

1.

Název podle INCI

Vztahuje se ke společné nomenklatuře pro označování přísad na obalech kosmetických prostředků. Zásady použité při tvorbě názvů jsou připojeny.

„INCI“ je zkratkou termínu International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Vztahuje se k novému názvosloví vytvořenému sdružením COLIPA vzhledem k nutnosti skutečně mezinárodního přístupu. Je třeba poznamenat, že se v článku 5a směrnice o kosmetických prostředcích hovoří o názvech podle CTFA, což bylo nahrazeno termínem INCI jako správným označením nomenklatury. Název podle INCI může zahrnovat několik chemických látek.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. g) směrnice o kosmetických prostředcích musí být k označování kosmetických barviv použito číslo podle colour indexu (CI) nebo název uvedený v příloze IV. Číslo podle CI se tedy stává pro tyto přísady názvem podle INCI.

2.

Název INN

Jde o zkratku termínu International Non-proprietary Name (mezinárodní nechráněný název) vztahující se k názvu doporučenému Světovou zdravotnickou organizací. Uvádí se, pokud existuje.

3.

Název podle Evropského lékopisu

Název podle Evropského lékopisu. Uvádí se, pokud existuje.

4.

Číslo podle CAS

Tato zkratka se vztahuje k číselnému kódu z registru Chemical Abstracts Service. Číslo podle CAS je celosvětově používaný kód umožňující identifikaci chemických látek. Uvádí se, pokud je k dispozici.

5.

Číslo podle EINECS/ELINCS

Jde o číselný kód buď z Evropského seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) v případě existujících chemických látek, nebo z Evropského seznamu oznámených chemických látek (ELINCS) v případě nových chemických látek. Uvádí se, pokud existuje.

6.

Chemický název nebo název podle IUPAC

Tímto údajem je chemický název a název podle IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Tento název je také názvem ze seznamu EINECS, který je vytvořen podle názvosloví IUPAC, nebo názvem podle CAS, což nepochybně umožňuje vyhovující identifikaci přísady. Obě položky byly sloučeny, aby se neopakovaly.

7.

Omezení

Tento údaj se týká přísad, na něž se vztahují přílohy směrnice o kosmetických prostředcích, a to ve zkrácené formě (např. „III/1, 16“ znamená příloha III část 1 číslo 16). Seznam zahrnuje veškeré odkazy na přílohy až do směrnice Komise 2000/11/ES, kterou se přizpůsobují přílohy směrnice o kosmetických prostředcích technickému pokroku, včetně. Zakázané látky podle směrnic 2002/34/ES, 2004/93/ES, 2005/42/ES a 2005/80/ES však byly odstraněny.

Pravidelná aktualizace tohoto údaje bude nezbytná, jak se přílohy směrnice budou přizpůsobovat technickému pokroku.

8.

Funkce

Tento údaj se týká obvyklé funkce / obvyklých funkcí přísady, jak je používána v kosmetických prostředcích; přísada může mít několik funkcí.

Funkce uvedené v seznamu jsou definovány takto:

 

ABRAZIVUM

Odstraňuje materiály z různých povrchů různých částí těla nebo usnadňuje mechanické čištění zubů či zvýšení lesku.

 

ABSORBENT

Absorbuje látky, které jsou rozpuštěny ve vodě nebo v tucích nebo jemně dispergovány.

 

ANTIKOROZIVUM

Zamezuje korozi obalu.

 

ANTIMIKROBIÁLNÍ PŘÍSADA

Omezuje růst mikroorganismů na kůži.

 

ANTIOXIDANT

Zpomaluje reakce vyvolané kyslíkem, a tedy zamezuje oxidaci a žluknutí.

 

ANTIPERSPIRAČNÍ PŘÍSADA

Snižuje pocení.

 

ANTISTATICKÁ PŘÍSADA

Snižuje statickou elektřinu odstraněním povrchového elektrického náboje.

 

ADSTRINGENTNÍ PŘÍSADA

Stahuje pokožku.

 

BARVA NA VLASY

Slouží k barvení vlasů.

 

ČISTÍCÍ PŘÍSADA

Napomáhá udržovat povrch těla čistým.

 

DENATURAČNÍ PŘÍSADA

Způsobuje nepoživatelnost kosmetických prostředků. Většinou se přidává do kosmetických prostředků obsahujících ethylalkohol.

 

DEODORAČNÍ PŘÍSADA

Omezuje nebo maskuje nepříjemné tělesné pachy.

 

DEPILAČNÍ PŘÍSADA

Odstraňuje nežádoucí tělesné ochlupení.

 

EMULGÁTOR

Podporuje tvorbu dokonalých směsí nemísitelných kapalin změnou mezifázového napětí.

 

FILMOTVORNÁ PŘÍSADA

Po aplikaci vytváří souvislou vrstvu na kůži, na vlasech nebo na nehtech.

 

GELOTVORNÁ PŘÍSADA

Kapalnému prostředku dodává konzistenci gelu (částečně pevného přípravku vyznačujícího se určitou elasticitou).

 

HNACÍ PLYN

Zvyšuje tlak v obalech aerosolových přípravků za účelem vypuzení obsahu obalu při otevření ventilu. Některé kapalné hnací plyny mohou mít funkci rozpouštědel.

 

HYDROTROPNÍ PŘÍSADA

Zvyšuje rozpustnost látky, která se ve vodě rozpouští jenom málo.

 

CHELATAČNÍ ČINIDLO

Reaguje s ionty kovů, které by mohly mít vliv na stálost nebo vzhled kosmetického prostředku a tvoří s nimi komplexy (cheláty).

 

KERATOLYTIKUM

Pomáhá odstraňovat odumřelé buňky rohové vrstvy kůže.

 

KONZERVAČNÍ PŘÍSADA

Zpomaluje růst mikroorganismů v kosmetických prostředcích. Všechny uvedené přísady jsou z pozitivního seznamu konzervační přísad (příloha VI směrnice o kosmetických prostředcích).

 

KOSMETICKÉ BARVIVO

Barví kosmetický prostředek a/nebo kůži a/nebo kožní adnexa. Všechna uvedená barviva jsou z pozitivního seznamu barviv (příloha IV směrnice o kosmetických prostředcích).

 

NEHTOVÝ KONDICIONÉR

Zlepšuje kosmetické vlastnosti nehtů.

 

ODBARVOVACÍ PŘÍSADA

Zesvětluje odstín vlasů nebo kůže.

 

ODPĚŇOVACÍ PŘÍSADA

Potlačuje tvorbu pěny během výroby nebo snižuje pěnivost konečného výrobku.

 

OPALOVACÍ PŘÍSADA

Způsobuje ztmavnutí pokožky vystavené UV záření nebo bez jeho působení.

 

OSVĚŽUJÍCÍ PŘÍSADA

Dodává pokožce příjemnou svěžest.

 

OXIDAČNÍ PŘÍSADA

Mění chemickou povahu jiné látky oxidací.

 

PĚNÍCÍ PŘÍSADA

Změnou povrchového napětí kapaliny zadržuje početné bublinky vzduchu nebo jiného plynu v malém objemu kapaliny.

 

PERLEŤUJÍCÍ PŘÍSADA

Propůjčuje kosmetickým prostředkům perleťový vzhled.

 

PLEŤOVÝ KONDICIONÉR

Udržuje pokožku v dobrém stavu.

 

POJIVO

Zajišťuje soudržnost kosmetických prostředků.

 

PROMAŠŤUJÍCÍ PŘÍSADA

Doplňuje lipidy vlasům nebo vrchním vrstvám pokožky.

 

PROTISPÉKAVÁ PŘÍSADA

Umožňuje volný pohyb pevných částic, a tím zabraňuje aglomeraci práškových kosmetických prostředků do hrudek nebo ztvrdlé hmoty.

 

PŘÍSADA KE SNÍŽENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI

Snižuje objemovou hmotnost kosmetických prostředků.

 

PŘÍSADA K MASKOVÁNÍ PACHU

Snižuje nebo potlačuje základní pach nebo chuť prostředku.

 

PŘÍSADA K OCHRANĚ POKOŽKY

Napomáhá k ochraně kůže před škodlivými účinky zevních faktorů.

 

PŘÍSADA K UKLIDNĚNÍ POKOŽKY

Napomáhá k uklidnění pokožky těla nebo vlasové pokožky.

 

PŘÍSADA K PÉČI O DUTINU ÚSTNÍ

Skýtá dutině ústní kosmetické účinky, jako jsou čistící, deodorační a ochranné účinky.

 

PŘÍSADA K USNADNĚNÍ ROZČESÁVÁNÍ

Snižuje nebo zabraňuje nežádoucímu propletení vlasů vlivem změn na povrchu vlasů nebo vlivem jejich poškození, a tím usnadňuje rozčesávání.

 

PŘÍSADA K VLNĚNÍ A VYROVNÁVÁNÍ VLASŮ

Modifikuje chemickou strukturu vlasů a umožňuje je upravit do požadovaného účesu.

 

PŘÍSADA PODPORUJÍCÍ TVORBU PĚNY

Zvyšuje kvalitu pěny, která se v systému vytvoří, tím, že zlepšuje jednu nebo více z těchto vlastností: objem, texturu a/nebo stabilitu.

 

PŘÍSADA PROTI LUPŮM

Snižuje tvorbu lupů.

 

PŘÍSADA PROTI MAZOTOKU

Usnadňuje regulaci tvorby mazu.

 

PŘÍSADA PROTI TVORBĚ PLAKU

Snižuje tvorbu plaku.

 

PUFRAČNÍ PŘÍSADA

Stabilizuje pH kosmetických prostředků.

 

REDUKČNÍ PŘÍSADA

Mění chemickou povahu jiné látky sloučením s vodíkem nebo odstraněním kyslíku.

 

REGULÁTOR VISKOZITY

Zvyšuje nebo snižuje viskozitu kosmetických prostředků.

 

ROZPOUŠTĚDLO

Rozpouští jiné látky.

 

STABILIZAČNÍ PŘÍSADA

Zlepšuje stálost přísad nebo přípravku a jejich skladovatelnost.

 

STABILIZÁTOR EMULZE

Usnadňuje proces emulgace, zvyšuje stálost a prodlužuje trvanlivost kosmetických prostředků.

 

SURFAKTANT (POVRCHOVĚ AKTIVNÍ LÁTKA)

Snižuje povrchové napětí a usnadňuje rovnoměrné rozprostření kosmetického prostředku při jeho použití.

 

TONIKUM

Vytváří pocit pohody a dobrého stavu pokožky a vlasů.

 

UV ABSORBENT

Chrání kosmetický prostředek před účinky UV záření.

 

UV FILTR

Filtruje některé složky UV záření s cílem chránit pokožku nebo vlasy před jeho nepříznivými účinky. Všechny UV filtry na seznamu jsou látkami z pozitivního seznamu UV filtrů (příloha VII směrnice o kosmetických prostředcích).

 

VLASOVÝ FIXATÉR

Umožňuje tvarovatelnost vlasů do účesu.

 

VLASOVÝ KONDICIONÉR

Způsobuje, že vlasy se snadno češou, jsou pružné, vláčné a lesklé a/nebo jim dodává objem, lehkost, lesk, atd.

 

VYHLAZUJÍCÍ PŘÍSADA

Pomáhá dosáhnout hladký povrch pokožky snížením drsnosti a nerovnosti.

 

ZMĚKČOVADLO

Změkčuje jinou látku, která by se jinak jen těžko deformovala, roztírala nebo zpracovávala, a činí ji poddajnější.

 

ZNEPRŮHLEDŇOVACÍ PŘÍSADA

Snižuje průhlednost nebo průsvitnost kosmetických přípravků.

 

ZVLÁČŇUJÍCÍ PŘÍSADA

Zjemňuje a vyhlazuje kůži.

 

ZVLHČUJÍCÍ PŘÍSADA

Zvyšuje obsah vody v pokožce a udržuje ji hebkou a hladkou.

Název podle INCI

Název INN

Název podle Evropského lékopisu

Číslo podle CAS

Číslo podle EINECS/ELINCS

Chemický název nebo název podle IUPAC

Omezení

Funkce

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 

 

85085-34-3

285-364-0

Abies Balsamea Extract je výtažek získávaný z výhonků Abies balsamea, Pinaceae, jedle balzámová, borovicovité

 

Filmotvorná přísada/vlasový kondicionér

ABIES PECTINATA EXTRACT

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Extract je výtažek získávaný z kůry a jehličí jedle stříbrné, Abies pectinata, Pinaceae, jedle bělokorá, borovicovité

 

Tonikum/deodorační přísada

ABIES PECTINATA OIL

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Oil je prchavý olej získávaný z jehličí jedle stříbrné, Abies pectinata, Pinaceae, jedle bělokorá, borovicovité

 

Tonikum/přísada k maskování pachu

ABIES SIBIRICA OIL

 

 

91697-89-1

294-351-9

Abies Sibirica Oil je prchavý olej destilovaný z jehličí a větev Abies sibirica, Pinaceae, jedle sibiřská, borovicovité

 

Tonikum/přísada k maskování pachu

ABIETIC ACID

 

 

514-10-3

208-178-3

13-isopropylpodokarpa-7,13-dien-15-ová kyselina/(1R)(1,4a,4b,10a)-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10adekahydrofenanthren-1-karboxylová kyselina/abietová kyselina

 

Stabilizátor emulze

ABIETYL ALCOHOL

 

 

666-84-2

211-564-4

[1R-(1.alfa.,4a.beta.,4b.alfa.,10a.alfa.)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylfenanthren-1-methanol/abietylalkohol

 

Regulátor viskozity

ACACIA CATECHU

 

 

8001-76-1

232-291-7

Acacia Catechu je sušené drcené jádro získávané z Acacia catechu, Leguminosae, kapinice (akácie) katechové, bobovité

 

Barva na vlasy/astringentní přísada

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 

 

202148-87-6

 

Acacia Concinna Extract je výtažek získávaný z plodů Acacia concinna, Leguminosae

 

Pleťový kondicionér

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 

 

165800-52-2

 

Acacia Dealbata Extract je výtažek získávaný z listů Acacia dealbata, Leguminosae, kapinice (akácie), bobovité

 

Pleťový kondicionér

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 

 

98903-76-5

308-877-4

Accacia Decurrens Extract je výtažek získávaný z výhonků Acacia decurrens, Leguminosae, kapinice (akácie), bobovité

 

Tonikum

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 

 

89958-31-6

289-655-3

Acacia Farnesiana Extract je výtažek získávaný z květů a lodyh Acacia farnesiana, Leguminosae, kapinice (akácie) Farnesova, bobovité

 

Regulátor viskozity/astringentní přísada

ACACIA FARNESIANA GUM

 

 

2593593

232-519-5

Acacia Farnesiana Gum je rostlinný materiál získávaný ze sušeného exsudátu akácie, Acacia farnesiana, Leguminosae, kapinice (akácie) Farnesova, bobovité

 

Regulátor viskozity/astringentní přísada

ACACIA SENEGAL

acacia

acaciae gummi

2593228

232-519-5

Arabská guma

 

Regulátor viskozity

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 

 

97659-43-3

307-447-3

Acacia Senegal Extract je výtažek získávaný z květů a lodyh Acacia senegal, Leguminosae, kapinice (akácie) senegalská, bobovité

 

Regulátor viskozity

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 

 

90387-99-8

291-377-2

Acacia Senegal Gum Extract je výtažek získávaný ze živice Acacia senegal, Leguminosae, kapinice (akácie) senegalská, bobovité

 

Regulátor viskozity

ACANTHOPANAX SENTICOSUS EXTRACT

 

 

92346-80-0

296-164-8

Acanthopanax Senticosus je výtažek získávaný z kořenů eleuthero ginseng, Acanthopanax senticosus, Araliaceae, aralkovité

 

Přísada k uklidnění pokožky

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 

 

90063-88-0

290-048-0

Acer Pseudoplatanus Extract je výtažek získávaný z listů Acer pseudoplatanus, Aceraceae, javor horský, javorovité

 

Pleťový kondicionér

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 

 

91770-22-8

294-807-7

Acer Saccharinum Extract je výtažek získávaný z kůry a mízy sugar maple, Acer saccharinum, Aceraceae, javor stříbrný, javorovité

 

Keratolytikum

ACETALDEHYDE

 

 

75-07-0

200-836-8

Acetaldehyd

 

Nehtový kondicionér

ACETAMIDE MEA

 

 

142-26-7

205-530-8

N-(2-hydroxyethyl)acetamid

 

Antistatická přísada/zvlhčující přísada

ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

221375-78-6

 

[4-(2-acetamidoethoxy)butyl]trimethylamoniumchlorid

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/vlasový kondicionér

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

123776-56-7

 

3-(acetylamino)-N,N,N-trimethyl-1-propylamonium chlorid

 

Antistatická přísada

ACETAMINOPHEN

paracetamol

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

N-(4-hydroxyfenyl)acetamid/paracetamol

 

Stabilizační přísada

ACETAMINOSALOL

acetaminosalol

 

118-57-0

204-261-3

(4-acetamidofenyl)-2-hydroxybenzoát/(4-acetamidofenyl)salicylát/acetaminosalol

 

Antimikrobiální přísada

ACETANILID

acetanilide

 

103-84-4

203-150-7

Acetanilid

 

Stabilizační přísada

ACETIC ACID

acetic acid

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

Kyselina octová

 

Pufrační přísada

ACETONE

acetone

 

67-64-1

200-662-2

Aceton

 

Denaturační přísada/rozpouštědlo

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 

 

1386868

 

2-methyl-1-napftalenol-acetát

 

Barva na vlasy

ACETUM

 

 

90132-02-8

290-419-7

Ocet, ext

 

Antistatická přísada

ACETYL CYSTEINE

 

 

616-91-1

210-498-3

Acetylcystein

 

Antioxidant

ACETYL GLUCOSAMINE

 

 

10036-64-3

233-115-1

N-acetyl-.alfa.-D-glukosamin

 

Pleťový kondicionér

ACETYL GLUTAMIC ACID

 

 

1188-37-0

214-708-4

N-acetylglutamová kyselina

 

Pleťový kondicionér

ACETYL GLUTAMINE

 

 

35305-74-9

 

N-acetyl- L-glutamin

 

Pleťový kondicionér

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 

 

235433-29-1

 

Smíšené acetyl- a ricinoleoylglyceridy

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 

 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl-methyl-keton

 

Přísada k maskování pachu

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 

 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naftyl)ethan-1-on

 

Přísada k maskování pachu

ACETYL MANDELIC ACID

 

 

51019-43-3/7322-88-5

 

.alfa.-(acetyloxy)- benzenoctová kyselina

 

Pufrační přísada

ACETYL METHIONINE

 

 

65-82-7/1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-acetyl-DL-methionin

 

Pleťový kondicionér

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 

 

77-90-7

201-067-0

Tributyl-(O-acetylcitrát)

 

Filmotvorná přísada/změkčovadlo

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 

 

77-89-4

201-066-5

Triethyl-(O-acetylcitrát)

 

Filmotvorná přísada/změkčovadlo

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 

 

144-15-0

205-617-0

Tris(2-ethylhexyl)-2-acetoxypropan-1,2,3-trikarboxylát

 

Vyhlazující přísada/filmotvorná přísada/změkčovadlo

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

24817-92-3

 

Trihexyl-2-acetoxypropan-1,2,3-trikarboxylát

 

Antioxidant/chelatační činidlo/změkčovadlo

ACETYL TYROSINE

 

 

537-55-3

208-671-3

N-acetyl-L-tyrosin

 

Opalovací přísada

ACETYLATED CASTOR OIL

 

 

84929-62-4

284-546-7

Acetylovaný ricinový olej

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 

 

221378-54-7

 

Hexadecyl-(4-acetoxy-1-acetylpyrrolidin-2-karboxylát)

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 

 

22613-51-0

245-122-7

(2-acetoxyethyl)oktadekanoát/(2acetoxyethyl)stearát

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 

 

165800-53-3

 

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů bavlníkového oleje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 

 

91053-41-7

293-306-0

Acetylovaný hydrogenovaný lanolin

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 

 

93572-31-7

297-461-5

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů vepřového sádla

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 

 

68990-58-9

273-612-0

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů loje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 

 

91723-32-9

294-538-5

Acetáty hydrogenovaných mono, di a triglyceridů loje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 

 

174333-76-7

 

Acetáty hydrogenovaných monoglyceridů rostlinného oleje

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED LANOLIN

 

 

61788-48-5

262-979-2

Lanolinacetát

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 

 

61788-49-6

262-980-8

Estery lanolinových alkoholů s kyselinou octovou/acetáty lanolinových alkoholů

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 

 

226995-78-4

 

acetylovaný ester 12-hydroxy-cis-oktadec-9enové kyseliny s lanolinem/acetylovaný ricinoleát lanolinu

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 

 

68990-55-6

273-609-4

Acetáty monoglyceridů vepřového sádla

 

Vyhlazující přísada

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 

 

91744-63-7

294-627-9

Acetylované glyceridy palmojádrového oleje

 

Vyhlazující přísada/emulgátor

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 

 

121684-92-2

 

Acetáty dioktadekanoátu sacharosy/acetáty distearátu sacharosy

 

Vyhlazující přísada

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 

 

227200-23-9

 

N-acetyl-L-methioninát (ester) sloučeniny elastinu a methylsilanetriolu

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 

 

84082-83-7

282-030-6

Achillea Millefolium Extract je výtažek získávaný z listů a květů řebříčka, Achillea millefolium, Asteraceae, řebříček obecný, hvězdnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti lupům/osvěžující přísada/čistící přísada/tonikum

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 

 

2236206

282-030-6

Achillea Millefolium Oil je olej získávaný z kvetoucí rostliny řebříčka, Achillea millefolium, Asteraceae, řebříček obecný, hvězdnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti lupům/osvěžující přísada/čistící přísada/tonikum

ACID BLACK 1

 

 

1064-48-8

213-903-1

natrium-[4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrofenylazo)-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonát] (CI 20470)

 

Barva na vlasy

ACID BLACK 52

 

 

5610-64-0

227-029-3

Komplex chromu s 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaftalen-1-nyl)azo]-7-nitronaftalen-1-sulfonovou kyselinou (CI 15711)

 

barva na vlasy

ACID BLUE 1

 

 

129-17-9

204-934-1

Natrium(4-{[4-(diethylamino)fenyl](2,4disulfonatofenyl)methyliden}cyklohexa-2,5dien-1-yliden)diethylamonium (CI 42045)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 3

 

 

3536-49-0

222-573-8

Bis[hydrogen-[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylamonium], vápenatá sůl (CI 42045)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 9

 

 

3844-45-9

223-339-8

Dihydrogen-[(ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2'-sulfonatobenzhydryliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden](3-sulfonatobenzyl)amonium], disodná sůl (CI 42090)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 62

 

 

4368-56-3

224-460-9

Natrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)anthrachinon-2-sulfonát (CI 62045)

 

Barva na vlasy

ACID BLUE 74

indigotindisulfonate sodium

 

860-22-0

212-728-8

Dinatrium-5,5'-(2-(3-oxo-2,3-dihydro-1Hindazol-2-yliden)-1,2-dihydro-3H-indol-3on)disulfonát (CI 73015)

 

Barva na vlasy

ACID BROWN 13

 

 

6373-79-1

228-922-0

Dinatrium-6,6'-anilino-3,3'-{sulfonylbis[(2nitro-1,4-fenylen)imino]}bis(benzen-1sulfonát) (CI 10410)

 

Barva na vlasy

ACID GREEN 1

 

 

19381-50-1

243-010-2

Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6oxonaftalen-2-sulfonato (2-)-N5,O6]železitan sodný (CI 10020)

 

Barva na vlasy

ACID GREEN 25

 

 

4403-90-1

224-546-6

Dinatrium-2,2'-(9,10-dioxo-9,10dihydroanthracen-1,4-diyldiimino)bis(5methylbenzen-1-sulfonát) (CI 61570)

 

Barva na vlasy

ACID GREEN 50

 

 

3087-16-9

221-409-2

Natrium-(4-{[4-(dimethylamino)fenyl](2hydroxy-3,6-disulfonato-1naftyl)methyliden}cyklohexa-2,5-dien-1yliden)dimethylamonium (CI 44090)

 

Barva na vlasy

ACID ORANGE 3

 

 

6373-74-6

228-921-5

Natrium-2-anilino-5-(2,4dinitroanilino)benzen-1-sulfonát (CI 10385)

 

Barva na vlasy

ACID ORANGE 6

 

 

547-57-9

208-924-8

Natrium-4-[(2,4-dihydroxyfenyl)azo]benzen-1-sulfonát (CI 14270)

 

Barva na vlasy

ACID ORANGE 7

 

 

633-96-5

211-199-0

Natrium-4-[(2-hydroxy-1-naftyl)azo]benzen-1-sulfonát (CI 15510)

 

Barva na vlasy

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 14

 

 

3567-69-9

222-657-4

Dinatrium-4-hydroxy-3-[(4sulfonatonaftyl)azo]naftalen-1-sulfonát (CI 14720)

 

Barva na vlasy

ACID RED 14 ALUMINUM SALT

 

 

84238-07-3

282-478-2

Komplex hliníku a 4-hydroxy-3-[(4-sulfo-1-naftyl)azo]naftalen-1-sulfonové kyseliny (CI 14720:1)

 

Barva na vlasy

ACID RED 18

 

 

2611-82-7

220-036-2

Trinatrium-[1-(1-naftylazo)-2-hydroxynaftalen-4',6,8-trisulfonát] (CI 16255)

 

Barva na vlasy

ACID RED 18 ALUMINUM SALT

 

 

12227-64-4

235-438-3

Komplex hliníku a 7-hydroxy-8-[(4-sulfonaftalenyl)azo]-1,3-naftalendisulfonové kyseliny (CI 16255:1)

 

Barva na vlasy

ACID RED 27

 

 

915-67-3

213-022-2

Trinatrium-3-hydroxy-4-[(4'-sulfonato-1naftyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát (CI 16185)

 

Barva na vlasy

ACID RED 33

 

 

3567-66-6

222-656-9

Dinatrium-5-amino-3-(fenylazo)-4hydroxynaftalen-2,7-disulfonát (CI 17200)

 

Barva na vlasy

ACID RED 35

 

 

6441-93-6

229-231-7

Dinatrium-5-acetamido–4hydroxy-3-[(otolyl)azo]naftalen-2,7-disulfonát (CI 18065)

 

Barva na vlasy

ACID RED 51

erythrosine

 

16423-68-0

240-474-8

Dinatrium-2(2,4,5,7-tetrajod-6-oxido-3-oxo9H-xanthen-9-yl)benzoát (CI 45430)

 

Barva na vlasy

ACID RED 52

 

 

3520-42-1

222-529-8

Natrium-3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4disulfonatofenyl)xanthylium (CI 45100)

 

Barva na vlasy

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 87

 

 

17372-87-1

241-409-6

Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3oxo-9H-xanthen-9-yl)benzoát (CI 45380)

 

Barva na vlasy

ACID RED 92

 

 

18472-87-2

242-355-6

3,4,5,6-tetrachlor-2-(1,4,5,8-tetrabrom-6hydroxy-3-oxo-9H-xanthen-9-yl)benzoová kyselina (CI 45410)

 

Barva na vlasy

ACID RED 95

 

 

33239-19-9

251-419-2

Dinatrium-2-(4,5-dijod-6-oxido-3-oxo-9Hxanthen-9-yl)benzoát (CI 45425)

 

Barva na vlasy

ACID RED 195

 

 

 

 

Komplex chromu a 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaftalen-1-sulfonové kyseliny

IV/1

Kosmetické barvivo

ACID VIOLET 9

 

 

6252-76-2

228-377-9

Natrium-9-(2-karboxylatofenyl)-3-(2methylanilino)-6-(2-methyl-4sulfonatoanilino)xanthylium (CI 45190)

 

Barva na vlasy

ACID VIOLET 43

 

 

4430-18-6

224-618-7

Natrium-4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluen-3-sulfonát (CI 60730)

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 1

 

 

846-70-8

212-690-2

Dinatrium-5,7-dinitro-8-oxidonaftalen-2sulfonát (CI 10316)

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 3

 

 

95193-83-2

305-897-5

sulfonovaný 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion, sodné soli

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 23

 

 

1934-21-0

217-699-5

Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)-4[(4-sulfonatofenyl)azo]pyrazol-3-karboxylát (CI 19140)

 

Barva na vlasy

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

fluorescein sodium

 

518-47-8

208-253-0

Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-9H-xanthen-9yl)benzoát (CI 45350)

 

Barva na vlasy

ACIDOPHILUS/VITIS VINIFERA FERMENT

 

 

 

 

Acidophilus/Vitis vinifera Ferment je produkt získávaný fermentací hroznů (Vitis vinifera) mikroorganismy Acidophilus

 

Pleťový kondicionér

ACINETOBACTER FERMENT

 

 

 

 

Produkt získávaný fermentací mikroorganismy Acinetobacter

 

Pleťový kondicionér

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Extract je výtažek získávaný z kořene puškvorce, Acorus calamus, Araceae, puškvorec obecný, árónovité

 

Pleťový kondicionér

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Root Powder je prášek získávaný z kořene puškvorce, Acorus calamus, Araceae, puškvorec obecný, árónovité

 

Pleťový kondicionér

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 

 

25085-02-3

 

Kopolymer natriumpropenoátu s propenamidem/kopolymer natriumakrylátu s akrylamidem

 

Antistatická prisada/filmotvorná přísada

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer propenamidu s 2-butenamidem a/nebo N-alkylpropenamidem/kopolymer akrylamidu s 3-methylakrylamidem a/nebo N-alkylakrylamidem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer trimethyl(propenamidopropyl)amoniumchloridu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo s alkylpropenoáty/kopolymer (akrylamidopropyl)trimethylamoniumchloridu s akrylovou kyselinou, 3-methylakrylovou kyselinou a/nebo s alkylakryláty

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES COPOLYMER

 

 

25133-97-5

 

Kopolymer 2-methylpropenové kyseliny s ethylpropenoátem a methyl 2-methylpropenoátem/kopolymer methakrylové kyseliny s ethylakrylátem a methylmethakrylátem

 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer propenamidu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo s alkylpropenoáty/kopolymer akrylamidu s akrylovou kyselinou, 3-methylakrylovou kyselinou a/nebo s alkylakryláty

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer amoniumbutenoátu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo s alkylpropenoáty/kopolymer amonium-3-methylakrylátu s akrylovou kyselinou, 3methylakrylovou kyselinou a/nebo s alkylakryláty

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

Produkt reakce kopolymeru alkyl(C10-C30)propenoátu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou a/nebo alkylpropenoáty s propenyletherem sacharosy nebo s propenyletherem 2,2-bis(hydroxymethyl)propan-1,3-diolu

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer poloesteru itakonové kyseliny s polyethylenoxidem a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer poloesteru methakrylové kyseliny s polyethylenoxidem a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer polydimethylsiloxanu a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Protispékavá přísada/pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer dimethylaminoethylmethakrylátu a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer ethylhexylakrylátu, a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer methakrylové kyseliny, akrylové kyseliny a N-(2-ethylhexyl)-2-propenamidu

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 

 

26589-26-4

 

Kopolymer 2-methylpropenové kyseliny s 1-ethenylpyrrolidin-2-onem a s ethyl 2-methylpropenoátem/kopolymer methakrylové kyseliny s 1-vinyl-2-pyrrolidonem a ethylmethakrylátem

 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer butenoátu ethoxylovaného oktadekanolu s propenovou kyselinou, butenovou kyselinou nebo alkylpropenoáty/kopolymer 3-methylakrylátu ethoxylovaného oktadecylalkoholu s akrylovou kyselinou, 3-methylakrylovou kyselinou nebo alkylakryláty

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer poloesteru itakonové kyseliny s ethoxylovaným oktadekanolem a jednoho nebo více monomerů ze skupiny akrylové kyseliny, methakrylové kyseliny a jejich jednoduchých esterů

 

Regulátor viskozity

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 

 

25067-02-1

 

 

 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada/stabilizátor emulze/regulátor viskozity

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

61788-40-7

 

Hydrolyzovaný polyakrylonitril

 

Filmotvorná přísada

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Extract je výtažek získávaný z plodu kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Seed jsou podzemní semena kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 

 

 

 

Actinidia Chinensis Seed Oil je neprchavý olej vylisovaný ze semen kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Water je vodní roztok vonných složek plodu kiwi, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, aktinidie čínská

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ADANSONIA DIGITATA OIL

 

 

225233-93-2

 

Adansonia Digitata Oil je neprchavý olej získávaný z listů a dužiny plodů Adansonia digitata, Bombacaceae

 

Vyhlazující přísada/pleťový kondicionér

ADENOSINE

 

 

58-61-7

200-389-9

Adenosin

 

Pleťový kondicionér

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 

 

60-92-4

200-492-9

Adenosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate)

 

Pleťový kondicionér

ADENOSINE PHOSPHATE

adenosine phosphate

 

61-19-8

200-500-0

Adenosin 5'-monofosfát/adenosinfosfát

 

Pleťový kondicionér

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 

 

56-65-5

200-283-2

Adenosin 5'-trifosfát

 

Pleťový kondicionér

ADEPS BOVIS

 

 

61789-97-7

263-099-1

Lůj. Obsahuje převážně glyceridy mastných kyselin C16-C18

II/419 (je potřeba zpracovávat podle II/419)

Vyhlazující přísada

ADEPS SUILLUS

 

 

61789-99-9

263-100-5

Sádlo. Přečištěný vnitřní tuk vepře. Obsahuje převážně stearin, palmitin a olein

 

Vyhlazující přísada

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 

 

84649-72-9

283-457-0

Adiantum Capillus-veneris Extract je výtažek získávaný z listů netíku, Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae, netík vlas Venušin

 

Přísada proti lupum/astringentní přísada

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 

 

165800-54-4

 

Adiantum Pedatum Extract je výtažek získávaný z listů, Adiantum pedatum, Polypodiaceae

 

Přísada proti lupům/astringentní přísada

ADIPIC ACID

 

 

124-04-9

204-673-3

Hexandiová kyselina/adipová kyselina

 

Pufrační přísada

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 

 

26760-54-3

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 2,2'-oxybisethanolem a 1,2,3-propantriolem/kopolymer kyseliny adipové s dietylenglykolem a glycerinem

 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25085-20-5

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s N-(2-aminoethyl)-1,2-ethandiaminem/kopolymer kyseliny adipové s diethylentriaminem

 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

133184-01-7

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 1-(bis(2-aminoethyl)amino)-3-(dimethylamino)-2-propanolem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25212-19-5

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s chlormethyloxiranem a N-(2-aminoethyl)-1,2-ethandiaminem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

 

 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 1,3-benzendikarboxylovou kyselinou, 2,2-dimethyl-1,3-propandiolem a 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiolem

 

Filmotvorná přísada

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 

 

28407-73-0

 

Kopolymer kyseliny hexandiové s 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurankarboxylovou kyselinou a 2,2-dimethyl-1,3-propandiolem

 

Filmotvorná přísada

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 

 

90320-19-7

291-043-6

Aegopodium Podagraria Extract je výtažek získávaný z kvetoucí rostliny bršlice, Aegopodium podagraria, Apiaceae, bršlice kozí noha, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Bark Extract je výtažek získávaný z kůry jírovce, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, jírovec maďal, jírovcovité

 

Tonikum/astringentní přísada

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Extract je výtažek získávaný z jírovce, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, jírovec maďal, jírovcovité

 

Tonikum/astringentní přísada

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

Agar

 

Pojivo/regulátor viskozity

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 

 

95009-14-6

305-742-1

Agaricus Bisporus Extract je výtažek získávaný z pečárky dvouvýtrusé Agaricus bisporus, Agaricaceae, pečárka dvouvýtrusá

 

Vyhlazující přísada

AGAROSE

 

 

9012-36-6

232-731-8

Agarosa

 

Pleťový kondicionér/regulátor viskozity

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 

 

85186-53-4

286-037-5

Agave Americana Extract je výtažek získávaný z listů Agave americana, Agavaceae, agávovité

 

Pleťový kondicionér

AGAVE RIGIDA

 

 

 

 

Agave Rigida je rostlinný materiál získávaný z listů sisalu, Agave rigida, Agavaceae, agávovité

 

Přísada ke snížení objemové hmotnosti

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 

 

165800-55-5

306-786-4

Agave Rigida Extract je výtažek získávaný z listů sisalu, Agave rigida, Agavaceae, agávovité

 

Přísada ke snížení objemové hmotnosti

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 

 

84775-40-6

283-870-6

Agrimonia Eupatoria Extract je výtažek získávaný z listů řepíku, Agrimonia eupatoria, Rosaceae, řepík lékařský, růžovité

 

Pleťový kondicionér/astringentní přísada/antimikrobiální přísada

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 

 

84649-79-6

283-459-1

Agropyron Repens Extract je výtažek získávaný z kořenů pýru plazivého, Agropyron repens, Gramineae, pýr plazivý, lipnicovité

 

Pleťový kondicionér

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 

 

223749-75-5

 

Ahnfeltia Concinna Extract je výtažek získávaný z řas, Ahnfeltia concinna, Phyllophoraceae

 

Přísada k ochraně pokožky; gelotvorná přísada

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 

 

90131-67-2

290-380-6

Ailanthus Altissima Extract je výtažek získávaný z kůry Ailanthus altissima, Simarubaceae

 

Pleťový kondicionér

ALANINE

alanine

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

Alanin

 

Antistatická přísada

ALANINE GLUTAMATE

 

 

13187-90-1

 

Glutamová kyselina, sloučenina s alaninem

 

Pleťový kondicionér

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 

 

 

 

Kopolymer alaninu, histidinu a lysinu, komplex s mědí, hydrochlorid

 

Pleťový kondicionér

ALBUMEN

 

 

9006-50-2

310-127-6

Přírodní látky, albumin, vaječný bílek

 

Filmotvorná přísada

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 

 

84695-94-3

283-614-3

Alchemilla Vulgaris Extract je výtažek získávaný z listů a nadzemních částí kontryhelu, Alchemilla vulgaris, Rosaceae, kontryhel obecný, růžovité

 

Pleťový kondicionér/čistící přísada/astringentní přísada

ALCLOXA

alcloxa

 

1317-25-5

215-262-3

Alkloxa/alantoinatochlorotetrahydroxodihlinitý komplex

 

Antimikrobiální přísada/astringentní přísada

ALCOHOL

alcohol

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

Ethanol/ethylalkohol

 

Rozpouštědlo

ALCOHOL DENAT.

 

 

 

 

ethanol denaturovaný

 

Rozpouštědlo

ALDIOXA

aldioxa

 

5579-81-7

226-964-4

Aldioxa/alantoinatodihydroxohlinitý komplex

 

Antimikrobiální přísada/astringentní přísada

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 

 

223747-70-4

 

Aleurites Moluccana Extract je výtažek získávaný z voskových ořechů, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae, tungovník molucký, pryšcovité

 

Vyhlazující přísada

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 

 

8015-80-3

 

Aleurites Moluccana Nut je olej získávaný z voskových ořechů, Aleurites moluccana, Euphorbiaceae, , tungovník molucký, pryšcovité

 

Pleťový kondicionér

ALEURITIC ACID

 

 

6949-98-0

 

9,10,16-trihydroxy-hexadekanová kyselina

 

Pleťový kondicionér

ALGAE

 

 

 

 

 

 

Tonikum/osvěžující přísada/přísada k uklidnění pokožky/zvlhčující přísada

ALGIN

sodium alginate

natrii alginas

9005-38-3

 

Natriumalginát/alginát sodný

 

Pojivo/regulátor viskozity

ALGINIC ACID

alginic acid

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

Alginová kyselina

 

Pojivo/regulátor viskozity

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 

 

85251-58-7

286-469-4

Alkanna Tinctoria Extract je výtažek získávaný z kořenů kamejníku, Alkanna tinctoria, Boraginaceae, kamejník barvířský, brutnákovité

 

Tonikum

ALLANTOIN

allantoin

 

97-59-6

202-592-8

Allantoin/1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močovina

 

Přísada k uklidnění pokožky

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 

 

4207-40-3

224-126-2

Sloučenina N-acetyl-DL-methioninu s 1-(2,5dioxoimidazolidin-4-yl)močovinou (1:1)

 

Antistatická přísada/přísada k ochraně pokožky/přísada k uklidnění pokožky

ALLANTOIN ASCORBATE

 

 

57448-83-6

260-739-1

1-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)močovina L-askorbát

 

Antioxidant/přísada k uklidnění pokožky/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN BIOTIN

 

 

4492-73-3

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s 2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4d]imidazol-4-pentanovou kyselinou

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti mazotoku/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 

 

4207-41-4

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s vápenatou solí (2:1) 2-[2hydroxy-3-(hydroxymethyl)-3methylbutanamido]propanové kyseliny

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 

 

5119-24-4

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s galakturonovou kyselinou

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada k ochraně pokožky

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 

 

976175

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s 3-hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-ovou kyselinou (1:1)

 

Přísada k ochraně pokožky/přísada k uklidnění pokožky

ALLANTOIN PABA

 

 

4207-42-5

 

Sloučenina 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močoviny s 4-aminobenzoovou kyselinou (1:1)

 

UV absorbent

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 

 

29659-38-9

 

Sloučenina polygalakturonové kyseliny s 1-(2,5-dioxoimidazolidin-4yl)močovinou

 

Přísada k ochraně pokožky/přísada k uklidnění pokožky

ALLIUM CEPA EXTRACT

 

 

8054-39-5

232-498-2

Allium Cepa Extract je výtažek získávaný z hlízy cibule, Allium cepa, Liliaceae, cibule kuchyňská, liliovité

 

Přísada proti lupům

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 

 

8008-99-9

232-371-1

Allium Sativum Extract je výtažek získávaný z hlízy česneku, Allium sativum, Liliaceae, česnek setý, liliovité

 

Antimikrobiální přísada

ALLYL CAPROATE

 

 

123-68-2

204-642-4

allylhexanoát/allylkapronát

 

Vyhlazující přísada

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 

 

182212-41-5

 

Kopolymer vinylmethakrylátu a alylmethakrylátu

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 

 

56266-37-6

 

Kopolymer allyloktadekanoátu s ethenylacetátem

 

Filmotvorná přísada

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 

 

124046-50-0

 

Ethoxylovaný mandlový olej, 6 mol EO

 

Vyhlazující přísada

ALMONDAMIDE DEA

 

 

124046-18-0

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)- amidy mastných kyselin z mandlí

 

Surfaktant

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-03-3

 

[(Acylamino)propyl]benzyl(dimethyl)amoniumchlorid (acyl odvozen od mastných kyselin z mandlí)

 

Antistatická přísada

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

165586-98-1

 

[(Acylamino)propyl](karboxylatomethyl)dimethylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od mastných kyselin z mandlí)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

165586-99-2

 

N-[3-(dimethylamino)-propyl]-amidy mastných kyselin z mandlí

 

Antistatická přísada

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-20-4

 

N-oxidy N-[3-(dimethylamino)propyl]amidů mastných kyselin z mandlí

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 

 

223747-71-5

 

Alnus Firmifolia Extract je výtažek získávaný ze šištice Alnus firmifolia, Betulaceae

 

Pleťový kondicionér

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 

 

223747-76-0

 

Aloe Arborescens Extract je výtažek získávaný z listů Aloe arborescens, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Zvlhčující přísada/přísada k uklidnění pokožky

ALOE BARBADENSIS

 

 

 

 

Aloe Barbadensis je rostlinný materiál získávaný z listů aloe vera, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Extract je výtažek získávaný z listů aloe vera, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 

 

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Flower Extract je výtažek získávaný z květů aloe, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE BARBADENSIS GEL

 

 

 

 

Aloe Barbadensis Gel výtažek z listů aloe vera, Aloe barbadensis, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Vyhlazující přísada

ALOE FEROX EXTRACT

 

 

84649-82-1

283-462-8

Aloe Ferox Extract je výtažek získávaný z listů Aloe ferox, Liliaceae, aloe, liliovité

 

Zvlhčující přísada/přísada k uklidnění pokožky

ALPHA DAMASCONE

 

 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on

 

Přísada k maskování pachu

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 

 

27707-45-5

 

Homopolymer D-glukosy

 

Pleťový kondicionér

ALTHAEA OFFICINALIS

 

 

 

 

Althaea Officinalis je rostlinný materiál získávaný ze sušeného kořene proskurníku lékařského, Althaea officinalis, Malvaceae, proskurník lékařský, slézovité

 

Vyhlazující přísada

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

73049-65-7

277-254-6

Althaea Officinalis Extract je výtažek získávaný z kořene proskurníku lékařského, Althaea officinalis, Malvaceae, proskurník lékařský, slézovité

 

Vyhlazující přísada

ALTHAEA ROSEA POWDER

 

 

90045-76-4

289-940-2

Althaea Rosea Powder je získán drcením sušených květů topolovky, Althaea rosea, Malvaceae, topolovka růžová, slézovité

 

Pleťový kondicionér/zvlhčující přísada

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

Oxid hlinitý

 

Abrazivum/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ACETATE

aluminium acetate

 

139-12-8

205-354-1

Octan hlinitý

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM BEHENATE

 

 

18990-72-2

242-726-2

Aluminiumtridokosanoát/aluminiumtribehenát

 

Zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM BENZOATE

 

 

555-32-8

209-091-3

Aluminiumtribenzoát

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 

 

39431-98-6

254-448-9

Bromidpentahydroxid hlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM BUTOXIDE

 

 

2269-22-9

218-871-2

Hlinitá sůl 2-butanolu

 

Stabilizační přísada

ALUMINUM CAPRYLATE

 

 

6028-57-5

227-902-9

Aluminiumtris-(2-ethylhexanoát)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

165800-56-6

 

Hlinitá sůl bílkovinných hydrolyzátů s oktanovou kyselinou

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ALUMINUM CHLORIDE

aluminium chloride

 

7446-70-0

231-208-1

Chlorid hlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 

 

12042-91-0

234-933-1

Chloridpentahydroxid dihlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-76-6

 

Komplex polyethylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (Al2Cl(OH)5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 

 

245090-52-2

258-309-3

Komplex propylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (Al2Cl(OH)5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM CITRATE

 

 

813-92-3

 

Aluminiumcitrát, hlinitá sůl 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové kyseliny (1:1)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DIACETATE

aluminium subacetate

 

142-03-0

205-518-2

Diacetáthydroxid hlinitý

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 

 

26527-54-8

 

Hlinitá sůl bis(hexadecyl)-fosfátu

 

Stabilizátor emulze

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

 

233-632-2

Chloridhydroxid hlinitý (Al2(OH)4Cl2)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

10284-64-7

 

Chloridhydroxid hlinitý (Al:Cl 1:1)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-79-9

 

Komplex polyethylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (AlCl(OH)2)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-53-3

 

Komplex propylenglykolu s chlorhydroxidem hlinitým (AlCl(OH)2)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM DILINOLEATE

 

 

53202-37-2

 

Hlinitá sůl dimeru (Z,Z)-oktadec-9,12-dienové kyseliny

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM DIMYRISTATE

 

 

56639-51-1

260-305-1

Hydroxiddimyristát hlinitý/hydroxidditetradekanoát hlinitý

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM DISTEARATE

 

 

300-92-5

206-101-8

Hydroxiddistearát hlinitý/hydroxiddioktadekanoát hlinitý

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM FLUORIDE

 

 

7784-18-1

232-051-1

Fluorid hlinitý

III/1,34

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

ALUMINUM FORMATE

 

 

7360-53-4

230-898-1

Aluminiumtriformiát

 

Antimikrobiální přísada

ALUMINUM GLYCINATE

dihydroxyaluminium aminoacetate

 

13682-92-3

237-193-8

Dihydroxidglycinát hlinitý

 

Pufrační přísada

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 

 

 

 

Hlinité soli N-(acyl)-L-glutamové kyseliny, acyl odvozen od hydrogenovaných kyselin loje

 

Surfaktant

ALUMINUM HYDROXIDE

aluminium hydroxide

 

21645-51-2

244-492-7

Hydroxid hlinitý

 

Vyhlazující přísada/zvlhčující přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATE

 

 

72277-75-9

 

Aluminium16-methylheptadekanoát/aluminiumisostearát

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 

 

 

 

Hlinité soli isostearové kyseliny, laurové kyseliny a palmitové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 

 

 

 

Hlinité soli isostearové kyseliny, laurové kyseliny a stearové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 

 

 

 

Hlinité soli isostearové kyseliny a myristové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 

 

 

 

Hlinité soli isostearové kyseliny a palmitové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 

 

 

 

Hlinité soli isostearové kyseliny a stearové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM LACTATE

 

 

18917-91-4

242-670-9

Aluminiumtrilaktát

 

Pufrační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM LANOLATE

 

 

85005-39-6

284-972-3

Hlinité soli mastných kyselin lanolinu

 

Emulgátor/surfaktant

ALUMINUM METHIONATE

 

 

52667-15-9

258-085-7

Tris-μ-(methandisulfonato)dihlinitý komplex

 

Regulátor viskozity

ALUMINUM MYRISTATE

 

 

4040-50-0

223-728-2

Hlinitá sůl myristové kyseliny

 

Protispékavá přísada/stabilizátor emulze

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 

 

 

 

Hlinité soli myristové kyseliny a palmitové kyseliny (směs)

 

Stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM PCA

 

 

59792-81-3

261-931-8

Tris(5-oxo-L-prolinato-N1,O2) hlinitý komplex

 

Astringentní přísada

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 

 

1300-35-2

215-083-0

Aluminium tris(hydroxybenzensulfonát)

 

Antimikrobiální přísada/deodorační přísada

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

aluminium sesquichlorohydrate

 

11089-92-2

234-310-4

Chloridhydroxid hlinitý (Al4Cl3(OH)9)

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-86-8

 

Komplex chloridhydroxidu hlinitého s polyoxiranem (Al2Cl1.5(OH)4.5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-60-2

 

Komplex chloridhydroxidu hlinitého s propan1,2-diolem (Al2Cl1.5(OH)4.5)

 

Antiperspirační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM SILICATE

 

 

1327-36-2

215-475-1

Křemičitan hlinitý (CI 77004)

 

Abrazivum/absorbent/zneprůhledňovací přísada

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 

 

9087-61-0

 

Hydrogenoktenylbutandioát škrobu, hlinitá sůl

 

Absorbent/regulátor viskozity/protispékavá přísada

ALUMINUM STEARATE

aluminium monostearate

 

7047-84-9

230-325-5

Dihydroxidstearát hlinitý

IV/1

Kosmetické barvivo/protispékavá přísada

ALUMINUM STEARATES

 

 

 

 

Distearát hlinitý a tristearát hlinitý (směs)

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM SULFATE

aluminium sulfate

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

Síran hlinitý

 

Antiperspirační přísada/deodorační přísada

ALUMINUM TRISTEARATE

 

 

637-12-7

211-279-5

Aluminium tristearát

 

Vyhlazující přísada/stabilizátor emulze/zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 

 

162260-09-5

 

Komplexy hydrolyzátů kolagénu s hlinitými solemi undecenoylchloridu

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-55-9

308-576-8

Oktachlorid-ikosahydroxid oktahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 

 

174514-58-0

 

Komplex oktachlorid-ikosahydroxidu oktahlinito-zirkoničitého (Al8Zr(OH)20Cl8.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-54-8

308-575-2

Pentachlorid-trikosahydroxid oktahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 

 

125913-22-6

 

Komplex pentachlorid-trikosahydroxidu oktahlinito-zirkoničitého (Al8Zr(OH)23Cl5.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 

 

98106-52-6

308-573-1

Tetrachlorid-dodekahydroxid oktahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 

 

134910-86-4

 

Komplex tetrachlorid-dodekahydroxidu oktahlinitozirkoničitého (Al8Zr(OH)12Cl4.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 

 

246867-10-7

 

Chlorid-hydroxid hlinitozirkoničité komplexy s polyethylenglykolem. Koordinační komplex připraven reakcí tetrachlorid-dodekahydroxidu tetrahlinitozirkoničitého (Al4ZrCl4(OH)12) a polyethylenglykolu

III/1,50

Deodorační přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 

 

235433-35-9

 

Komplex připraven reakcí tetrachlorid-dodekahydroxidu tetrahlinitozirkoničitého (Al4ZrCl4(OH)12) a propylenglykolu

III/1,50

Deodorační přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 

 

98106-53-7

308-574-7

Trichloridtridekahydroxid tetrahlinitozirkoničitý

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 

 

134375-99-8

 

Komplex trichlorid-tridekahydroxidu oktahlinitozirkoničitého Al8Zr(OH)13Cl3.xH2O) a glycinu

III/1,50

Antiperspirační přísada/deodorační přísada/astringentní přísada

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 

 

 

 

Reakční produkt hydroxidu hlinito-hořečnatého a kyseliny stearovej

 

Stabilizátor emulze

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 

 

223747-79-3

 

Amaranthus Caudatus Extract je výtažek získávaný ze semen laskavce Amaranthus caudatus, Amaranthaceae, laskavec ocasatý, laskavcovité

 

Pleťový kondicionér

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

243842-22-0

 

 

 

Emulgátor/vlasový kondicionér

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

 

 

1,1'-iminobis(3-(tris(trimethylsiloxy)silyl)propan

 

Emulgátor/vlasový kondicionér

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

610-81-1

210-236-8

4-amino-3-nitrofenol

 

Barva na vlasy

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 

 

163183-01-5

 

5-amino-4-fluoro-2-methyl-fenyl sulfát (2:1) (sůl)

 

Barva na vlasy

2-AMINOBUTANOL

 

 

96-20-8

202-488-2

2-aminobutan-1-ol

 

Pufrační přísada

AMINOBUTYRIC ACID

 

 

56-12-2

200-258-6

4-aminobutanová kyselina

 

Vlasový kondicionér

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 

 

1628499

228-762-1

2-amino-6-chlor-4-nitrofenol

 

Barva na vlasy

5-AMINO-6-CHLORO-o-CRESOL

 

 

84540-50-1

283-144-9

3-amino-2-chlor-6-methylfenol

 

Antimikrobiální přísada/barva na vlasy

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

104333-03-1

 

5-amino-3-hydroxy-2,6-dimethoxypyridin

 

Barva na vlasy

AMINOETHANESULFINIC ACID

 

 

300-84-5

 

2-amino-ethansulfinová kyselina

 

Redukční přísada

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-70-8

204-101-2

2-amino-2-ethylpropandiol

 

Pufrační přísada

AMINOETHYL SULFATE

 

 

926-39-6

213-135-7

2-aminoethylhydrogensulphát

 

Surfaktant

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

57450-97-2

 

Fosfát (sůl) kopolymeru 2-aminoethylpropenoátu s propan-1,2-diolmonopropenoátem

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 

 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-amino-4-methoxyfenyl)amino]ethanol

 

Barva na vlasy

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 

 

83763-48-8

280-734-8

(3-ammonio-4-methoxyfenyl)(2-hydroxyethyl) amoniumsulfát

 

Barva na vlasy

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

16867-03-1

240-886-8

2-aminopyridin-3-ol

 

Barva na vlasy

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 

 

2835-95-2

220-618-6

5-amino-o-kresol

 

Barva na vlasy

4-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-99-6

220-621-2

4-amino-m-kresol

 

Barva na vlasy

6-AMINO-m-CRESOL

 

 

2835-98-5

220-620-7

6-amino-m-kresol

 

Barva na vlasy

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-69-5

204-100-7

2-amino-2-methylpropan-1,3-diol

 

Pufrační přísada

AMINOMETHYL PROPANOL

 

 

124-68-5

204-709-8

2-amino-2-methylpropanol

 

Pufrační přísada

2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl

 

 

135043-64-0

 

4-amino-2-(aminomethyl)fenol dihydrochlorid

 

Barva na vlasy

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 

 

117907-43-4

 

2-nitro-N(1)-(2-karboxyfenyl)- 1,4-benzendiamin

 

Barva na vlasy

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

603-85-0

210-060-1

2-amino-3-nitrofenol

 

Barva na vlasy

6-AMINO-o-CRESOL

 

 

17672-22-9

 

6-amino-2-methylfenol

 

Barva na vlasy

o-AMINOPHENOL SULFATE

 

 

67845-79-8

 

2-aminofenyl sulfát (2:1) (sůl)

 

Barva na vlasy

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 

 

3687-18-1

222-977-4

3-aminopropan-1-sulfonová kyselina

 

Surfaktant/hydrotropní přísada

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 

 

221389-16-8

 

N2-(3aminopropyl)-N2-dodecylglutamin

 

antistatická přísada/surfaktant/vlasový kondicionér

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 

 

 

 

Produkt reakce 5-(2-amino-1,3,5-triazin-4-yl)pentanamidu a 2-hydroxypropylaminu

 

Pleťový kondicionér

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 

 

6419-19-8

229-146-5

(nitrilotrimethylen)trisfosfonová kyselina

 

Chelatační činidlo

AMMI VISNAGA EXTRACT

 

 

84695-96-5

283-61-64

Ammi Visnaga Extract je výtažek plodů a lodyh pakmínu Ammi visnaga, Umbelliferae, pakmín pravý, okoličnaté

 

Pleťový kondicionér

AMMONIA

ammonia solution

 

7664-41-7

231-635-3

Amoniak bezvodý

III/1,4

Pufrační přísada

AMMONIUM ACETATE

 

 

631-61-8

211-162-9

Amoniumacetát/octan amonný

 

Pufrační přísada

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

 

 

Amonné soli hydrolyzovaného akrylonitrilu

 

Filmotvorná přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM ALGINATE

 

 

9005-34-9

 

Amoniumalginát

 

Pojivo/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM ALUM

alum, ammonium

 

7784-25-0

232-055-3

Síran amonnohlinitý

 

Antiperspirační přísada

AMMONIUM BENZOATE

 

 

1863-63-4

217-468-9

Amoniumbenzoát

VI/1,1

Konzervační přísada

AMMONIUM BICARBONATE

 

 

1066-33-7

213-911-5

Hydrogenuhličitan amonný

 

Pufrační přísada

AMMONIUM BISULFITE

 

 

10192-30-0

233-469-7

Hydrogensiřičitan amonný

VI/1,9

Konzervační přísada

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 

 

 

 

Amonné soli perfluorovaných alkyl(C9-C10)sulfonátů

 

Surfaktant

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 

 

68815-61-2

272-385-5

Amoniumalkyl(C12C15)sulfáty

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 

 

125301-89-5

 

Sulfát ethoxylovaného alkyl(C12-15)alkoholu, amonná sůl (průměrný molární poměr 1-4 mol EO)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 

 

90583-12-3

292-210-6

Amoniumalkyl(C12-C16)sulfáty

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Sulfát ethoxylovaného oktylalkoholu, amonná sůl (průměrný molární poměr 1-4 mol EO)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 

 

52286-18-7

 

Sulfát ethoxylovaného oktylalkoholu, amonná sůl (průměrný molární poměr 3 mol EO)

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM CARBAMATE

 

 

1111-78-0

214-185-2

Amoniumkarbamát

 

Pufrační přísada

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

Uhličitan amonný

 

Pufrační přísada

AMMONIUM CASEINATE

 

 

9005-42-9

 

Kasein, amonná sůl

 

Antistatická přísada

AMMONIUM CHLORIDE

ammonium chloride

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

Chlorid amonný

 

Pufrační přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 

 

61789-03-5

 

Amonné soli sulfatovaných monoglyceridů mastných kyselin z kokosového oleje

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM COCO-SULFATE

 

 

90989-98-3

292-758-6

Amoniumalkylsulfát (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 

 

223705-57-5

 

Amonné soli 2-sulfoethylesterů mastných kyselin z kokosového oleje

 

Surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 

 

223705-35-9

 

Amonné soli N-acyl-N-methylglycinů (acyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 

 

37475-88-0

253-519-1

Amonium-4-isopropylbenzen-1-sulfonát/amoniumkumensulfonát

 

Surfaktant/hydrotropní přísada

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 

 

130381-11-2

 

Amonná sůl sulfátu kopolymeru dimethylsilandiolu s oxiranem s koncovými skupinami mono((15-hydroxy-1,3-dimethyl-1-(3-(2-(2-(2-(sulfooxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)-3-((trimethylsilyl)oxy)-2,7,10,13-tetraoxa-1,3-disilapentadec-1-yl)oxy)-

 

Surfaktant/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 

 

1331-61-9

215-559-8

Amoniumdodecylbenzensulfonát

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM FLUORIDE

 

 

12125-01-8

235-185-9

Fluorid amonný

III/1,33

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 

 

16919-19-0

240-968-3

Hexafluorokřemičitan amonný

III/1,42

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

AMMONIUM GLYCOLATE

 

 

35249-89-9

 

Amoniumglykolát

 

Pufrační přísada

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 

 

53956-04-0

258-887-7

Amoniumglycyrrhizát

 

Pleťový kondicionér

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-34-2

 

Amonné soli bílkovinných hydrolyzátů

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMMONIUM HYDROXIDE

 

 

1336-21-6

215-647-6

Hydroxid amonný

 

Pufrační přísada/denaturační přísada

AMMONIUM IODIDE

 

 

12027-06-4

234-717-7

Jodid amonný

 

Antimikrobiální přísada

AMMONIUM ISOSTEARATE

 

 

191880-49-6

 

Amonium-16-methylheptadekanoát/amoniumisostearát

 

Emulgátor/surfaktant

AMMONIUM LACTATE

 

 

515-98-0

208-214-8

Amonium-2-hydroxypropanoát/amoniumlaktát

 

Pufrační přísada

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 1-4 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 5 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 5 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 7 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 7 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 9 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

Sulfo((dodecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl, 12 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 

 

68003-46-3

268-130-2

Amonium-N-dodekanoyl-N-methylglycinát/amonium-N-dodekanoylsarkosinát

 

Antistatická přísada/surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 

 

2235-54-3

218-793-9

Amoniumdodecylsulfát

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 

 

221391-03-3

 

Amoniumdodecylsulfobutanoát

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 

 

20859-38-5

 

Monofluorofosforečnan monoamonný

III/1,26

Přísada k péči o dutinu ústní/přísada proti zubnímu plaku

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 

 

27731-61-9

 

Sulfo((tetradecyloxy)poly(oxyethylen), amonná sůl

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 

 

52304-21-9

257-834-5

Amoniumtetradecylsulfát

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

Sulfát ethoxylovaného 4-nonylfenolu, amonná sůl, 4 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor/surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

Sulfát ethoxylovaného 4-nonylfenolu, amonná sůl, 30 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

AMMONIUM OLEATE

 

 

544-60-5

208-873-1

Amoniumoleát

 

Emulgátor/surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 

 

223705-48-4

 

Amoniumalkylsulfáty (alkyly odvozeny od mastných kyselin palmojádrového oleje)

 

Surfaktant/čistící přísada/pěnící přísada

AMMONIUM PERSULFATE

 

 

7727-54-0

231-786-5

Peroxodisíran amonný

 

Odbarvovací přísada

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 

 

61886-53-1

263-293-6

Amoniumhydroxybenzensulfonát

 

Antimikrobiální přísada/deodorační přísada

AMMONIUM PHOSPHATE

 

 

7722-76-1

231-764-5

Dihydrogenfosforečnan amonný

 

Přísada k péči o dutinu ústní/pufrační přísada

AMMONIUM POLYACRYLATE

 

 

2594383

 

Amoniumpolyakrylát

 

Surfaktant/stabilizační přísada

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 

 

62152-14-1

 

Amonium-poly{2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propansulfonát}

 

Stabilizátor emulze/regulátor viskozity

AMMONIUM PROPIONATE

 

 

17496-08-1

241-503-7

Amoniumpropionát

VI/1,2

Konzervační přísada

AMMONIUM STEARATE

 

 

1002-89-7

213-695-2

Amoniumoktadekanoát/amoniumstearát

 

Emulgátor/surfaktant/čistící přísada

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Zneprůhledňovací přísada

AMMONIUM SULFATE

 

 

7783-20-2

231-984-1

Síran amonný

 

Redukční přísada/regulátor viskozity

AMMONIUM SULFITE

 

 

10196-04-0

233-484-9

Siřičitan amonný

VI/1,9

Konzervační přísada

AMMONIUM TALLATE

 

 

68132-50-3

268-643-1

Amonné soli mastných kyselin talového oleje

 

Emulgátor/surfaktant

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 

 

5421-46-5

226-540-9

Amoniumsulfanylacetát/amoniumthioglykolát

III/1,2a

Depilační přísada/redukční přísada

AMMONIUM THIOLACTATE

 

 

13419-67-5

236-526-4

Amonium-2-sulfanylpropanoát

 

Depilační přísada/redukční přísada

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistatická přísada/pojivo/filmotvorná přísada

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 

 

26447-10-9

247-710-9

Amoniumxylensulfonát

 

Surfaktant/regulátor viskozity/hydrotropní přísada

AMNIOTIC FLUID

 

 

 

 

Přírodní látky – plodová voda získávaná z hovězího dobytku

 

Zvlhčující přísada/pleťový kondicionér

AMODIMETHICONE

 

 

71750-80-6

 

Polymer na bázi dimethylsiloxanu s koncovými (((3-((2-aminoethyl)amino)propyl)-dimethoxysilyl)oxy)-skupinami

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 

 

 

 

Kopolymer 3-(2-Aminoethylamino)propylsiloxanu a 12-hydroxyoktadekanoátu dimethylsiloxanu

 

Vlasový kondicionér

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 

 

 

 

Kopolymer 3-(2-Aminoethylamino)propylsiloxanu a ethoxylovaného a propoxylovaného dimethylsiloxanu

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 

 

91745-62-9

294-734-0

Amomum Aromaticum Extract je výtažek získávaný ze sušených plodů druhu Amomum aromaticum, Zingiberaceae, zázvorovité

 

Pleťový kondicionér

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

Kopolymer dimethylaminoethylmethakrylátu a soli 2-methyl-2-amino-1-propanolu s kyselinou akrylovou, methakrylovou nebo jedním z jejích jednoduchých esterů

 

Filmotvorná přísada/vlasový fixatér

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Filmotvorná přísada

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-82-3

 

Produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s isostearoyl chloridem a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Emulgátor

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-84-5

 

Produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s kalafunou a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Emulgátor

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

156715-41-2

 

Produkt reakce 2-hydroxy-N,N,N- trimethyl-1-propylamoniumchloridu polymerního produktu želatiny, hydrolyzátů keratinu a L-lysinu s isostearoyl chloridem a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Surfaktant/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-36-4

 

Produkt reakce hydrolyzátů kolagenu s isostearoyl chloridem a 2-amino2-methylpropan-1,3-diolem

 

Antistatická přísada/vyhlazující přísada/surfaktant/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 

 

156715-45-6

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů soje s isostearoyl chloridem a 2-amino-2-methyl-1-propanolem

 

Emulgátor/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 

 

222400-35-3

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů pšenice s isostearoyl chloridem a 2-amino-2-methyl-1-propanolem

 

Emulgátor/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér

AMYL ACETATE

 

 

628-63-7

211-047-3

Pentylacetát/amylacetát

 

Rozpouštědlo

AMYL BENZOATE

 

 

2049-96-9

218-077-6

Pentylbenzoát/amylbenzoát

 

Rozpouštědlo/přísada k maskování pachu

AMYL CINNAMAL

 

 

122-40-7

204-541-5

2-benzylidenheptanal

 

Přísada k maskování pachu

AMYL SALICYLATE

 

 

2050-08-0

218-080-2

Pentylsalicylát

 

Pleťový kondicionér

AMYLASE

 

 

9000-92-4

232-567-7

Amylasa

 

Pleťový kondicionér

AMYLODEXTRIN

 

 

9005-84-9

232-686-4

Amylodextrin

 

Absorbent

AMYLOGLUCOSIDASE

 

 

9032-08-0

232-877-2

Amylasa, gluko-

 

Pleťový kondicionér

AMYLOPECTIN

 

 

9037-22-3

232-911-6

Amylopektin

 

Regulátor viskozity

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 

 

8015-65-4

 

Amyris Balsamifera Oil je prchavý olej destilovaný z kůry Amyris balsamifera, Rutaceae, santalové dřevo, routovité

 

Tonikum

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 

 

89958-30-5

289-654-8

Anacardium Occidentale Extract je výtažek získávaný ze semen plodů ledvinovníku (kešu), Anacardium occidentale, Anacardiaceae, ledvinovník západní, ledvinovnikovité

 

Vyhlazující přísada

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 

 

8007-24-7

 

Anacardium Occidentale Nut Oil je neprchavý olej získávaný ze semen plodů ledvinovníku (kešu), Anacardium occidentale, Anacardiaceae, ledvinovník západní, ledvinovnikovité

 

Vyhlazující přísada

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 

 

84787-64-4

284-105-9

Anacyclus Pyrethrum Extract je výtažek získávaný z kořenů trahoku římského, Anacyclus pyrethrum, Compositae, trahok římský, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 

 

68917-26-0

272-839-2

Ananas Sativus Extract je výtažek získávaný z plodu ananasu, Ananas comosus, Bromeliaceae, ananas chocholatý, broméliovité

 

Osvěžující přísada/tonikum/zvlhčující přísada

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

90320-53-9

291-080-8

Anchusa Officinalis Extract je výtažek získávaný z plodů, listů a lodyh pilátu, Anchusa officinalis, Boraginaceae, pilát lékařský, brutnákovité

 

Pleťový kondicionér

ANETHOLE

 

 

104-46-1

203-205-5

1-methoxy-4-(1-propenyl)-benzen

 

Denaturační přísada

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Extract je výtažek získávaný z kořenů Japanese angelica, Angelica acutiloba, Umbelliferae

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Water je vodní roztok vonných složek z květů nebo kořenů děhelu, Angelica acutiloba, Umbelliferae, děhel, okoličnaté

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 

 

84775-41-7

283-871-1

Angelica Archangelica Extract je výtažek získávaný z kořenů anděliky, Angelica archangelica, Umbelliferae, andělika lékařská, miříkovité

 

Tonikum

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 

 

223747-83-9

 

Angelica Dahurica Extract je výtažek získávaný z kořenů děhelu, Angelica dahurica, Umbelliferae, děhel dahurský, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Keiskei Extract je výtažek získávaný z listů a lodyh druhu Angelica keiskei, Apiaceae, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Polymorpha Sinensis Extract je výtažek získávaný ze sušených kořenů anděliky čínské, Chinese angelica, Angelica polymorpha sinensis, Umbelliferae, andělika čínská, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 

 

83863-32-5

281-093-7

Aniba Rosaedora Extract je výtažek získávaný z růžového dřeva, Lauraceae, vavřínovité

 

Pleťový kondicionér

ANIBA ROSAEODORA OIL

 

 

8015-77-8

 

Aniba Rosaeodora Oil je prchavý olej získávaný z růžového dřeva, Lauraceae, vavřínovité

 

Tonikum

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 

 

223749-17-5

 

Anigozanthos Flavidus Flower Extract je výtažek získávaný z květů a listů klokaní tlapky, Anigozanthos flavidus, Haemodoraceae

 

Pleťový kondicionér

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 

 

98653-82-8

308-813-5

Anona Cherimolia Extract je výtažek získávaný z plodů láhevníku, Annona cherimolia, Annonaceae, láhevník čerimoja, láhevníkovité

 

Pleťový kondicionér

ANONA MURICATA EXTRACT

 

 

93165-81-2

296-969-4

Anona Muricata Extract je výtažek získávaný z plodů druhu Anona muricata, Anonaceae, láhevníkovité

 

Pleťový kondicionér

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Anthemis Nobilis Extract je výtažek získávaný z květů rmenu, Anthemis nobilis, Compositae, rmen sličný, hvězdnicovité

 

Tonikum/pleťový kondicionér

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 

 

8015-92-7

 

Anthemis Nobilis Oil je prchavý olej destilovaný ze sušených hlaviček květů rmenu, Compositae, rmen sličný, hvězdnicovité

 

Tonikum/pleťový kondicionér

ANTHOCYANINS

 

 

 

 

 

IV/1

Kosmetické barvivo

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 

 

85085-20-7

285-352-5

Anthriscus Cerefolium Extract je výtažek získávaný z kerblíku, Anthriscus cerefolium, Umbelliferae, kerblík třebule, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 

 

23749-19-7

 

Anthriscus Sylvestris Extract je výtažek získávaný z kerblíku lesního, Anthriscus sylvestris, Umbelliferae, kerblík lesní, miříkovité

 

Pleťový kondicionér

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 

 

89957-45-9

289-563-3

Anthyllis Vulneraria Extract je výtažek získávaný z květů úročníku Anthyllis vulneraria, Leguminosae, úročník bolhoj

 

Pleťový kondicionér

AORTA EXTRACT

 

 

225234-42-4

 

Aorta Extract je výtažek získávaný z aorty živočichů

 

Pleťový kondicionér

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 

 

89997-35-3

289-668-4

Apium Graveolens Extract je výtažek získávaný z rostliny, kořenů a semen celeru, Apium graveolens, Umbelliferae, celer vonný (miřík celer), miříkovité

 

Tonikum

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 

 

69071-70-1

 

Tuky a oleje, ethoxylované glyceridy kyselin z jáder meruněk, 6 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada/emulgátor/surfaktant

APRICOTAMIDE DEA

 

 

185123-36-8

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy kyselin z jáder meruněk

III/1,60

Surfaktant/regulátor viskozity/přísada podporující tvorbu pěny

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

133934-08-4

 

N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[(1-acyl)amino]-1-propylamonium, vnitřní sůl (acyl odvozen od kyselin z pecek meruněk)

 

Surfaktant/čistící přísada/přísada podporující tvorbu pěny

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

115340-78-8

 

Ethylsulfáty 3-[(1-acyl)amino]-N-ethyl-N,N-dimethyl-1-propylamonium (acyl odvozen od kyselin z pecek meruněk)

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

AQUA

water

aqua

7732-18-5

231-791-2

Voda

 

Rozpouštědlo

ARACHIDETH-20

 

 

26636-39-5

 

Ethoxylovaný arachidylalkohol, 20 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Surfaktant

ARACHIDIC ACID

 

 

506-30-9

208-031-3

Ikosanová kyselina/arachidová kyselina

 

Emulgátor

ARACHIDONIC ACID

 

 

506-32-1

208-033-4

Ikosa-5,8,11,14-tetraenová kyselina/arachidonová kyselina

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL ALCOHOL

 

 

629-96-9

211-119-4

Ikosan-1-ol/arachidylalkohol

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL BEHENATE

 

 

42233-14-7

255-728-3

Ikosyldokosanoát

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL GLYCOL

 

 

39825-93-9

254-647-0

Ikosan-1,2-diol

 

Zvlhčující přísada

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 

 

172399-14-3

 

2-hydroxyikosanylisostearát

 

Vyhlazující přísada

ARACHIDYL PROPIONATE

 

 

65591-14-2

265-839-9

Ikosanylpropanoát/ikosanylpropionát

 

Vyhlazující přísada

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 

 

 

 

Arachis Hypogaea Flour je prášek získávaný mletím arašidů, Arachis hypogaea, Leguminosae, podzemnice olejná, bobovité

 

Abrazivum/regulátor viskozity

ARACHIS HYPOGAEA OIL

peanut oil

arachidis oleum

2228777

232-296-4

Arachis Hypogaea Oil je čištěný neprchavý olej získávaný z jáder jednoho nebo více kultivarů arašidů, Arachis hypogaea, Leguminosae, podzemnice olejná, bobovité

 

Vyhlazující přísada/rozpouštědlo

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 

 

223749-20-0

 

Aralia Nudicaulis Extract je výtažek získávaný z kořenů druhu Aralia nudicaulis, Araliaceae, přestup podražcolistý, liliovité

 

Tonikum

ARBUTIN

 

 

497-76-7

207-850-3

4-Hydroxyfenyl .beta.-D-glukopyranosid

 

Antioxidant/pleťový kondicionér

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 

 

84012-12-4

281-657-2

Arbutus Unedo Extract je výtažek z listů planiky, Arbutus unedo, Ericaceae, planika, vřesovcovité

 

Tonikum

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 

 

84012-13-5

281-658-8

Arctium Lappa Extract je výtažek získávaný z kořenů lopuchu, Arctium lappa, Compositae, lopuch větší, hvězdnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/přísada proti mazotoku/pleťový kondicionér/astringentní přísada/tonikum

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 

 

 

 

Arctium Lappa Seed Oil je neprchavý olej vylisovaný ze semen druhu Arctium lappa, Compositae, lopuch, hvězdnicovité

 

Vyhlazující přísada

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 

 

84649-87-6

283-468-0

Arctium Majus Extract je výtažek získávaný z kořenů lopuchu, Arctium majus, Compositae, lopuch větší, hvězdnicovité

 

Čistící přísada/vlasový kondicionér/přísada proti lupům/pleťový kondicionér/astringentní přísada

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 

 

84649-88-7

283-469-6

Arctium Minus Extract je výtažek získávaný z kořenů lopuchu, Arctium minus, Compositae, lopuch menší, hvězdnicovité

 

Čistící přísada/vlasový kondicionér/přísada proti lupům/pleťový kondicionér/astringentní přísada

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 

 

84776-10-3

283-934-3

Arctostaphylos Uva-ursi Extract je výtažek získávaný z listů medvědice, Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, medvědice lékařská, vřesovcovité

 

Astringentní přísada/odbarvovací přísada

ARGANIA SPINOSA OIL

 

 

223747-87-3

 

Argania Spinosa Oil je neprchavý olej získávaný z pecek arganovníku, Argania spinosa, Sapotaceae, zapotovité

 

Pleťový kondicionér

ARGEMONE MEXICANA OIL

 

 

225233-94-3

 

Argemone Mexicana Oil je neprchavý olej získávaný ze semen druhu Argemone mexicana, Papaveraceae, mákovité

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

ARGILLA

 

 

12199-37-0

235-374-6

Přírodní látky. Smektit- skupina minerálů

 

Abrazivum/přísada ke snížení objemové hmotnosti/zvlhčující přísada

ARGININE

arginine

 

74-79-3

200-811-1

L-Arginin

 

Antistatická přísada

ARGININE ASPARTATE

 

 

7675-83-4

231-656-8

L-arginin-L-aspartát

 

Pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ARGININE COCOATE

 

 

90170-81-3

290-518-5

L-arginin-N2-koko acyl deriváty

 

Pleťový kondicionér

ARGININE GLUTAMATE

arginine glutamate

 

4320-30-3

224-350-0

L-arginin-L-glutamát

 

Pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

ARGININE HCL

 

 

1119-34-2

214-275-1

L-Arginin hydrochlorid

 

Pleťový kondicionér

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 

 

111129-35-2

 

L-Arginin-2-hexyldecyldihydrogenfosfát

 

Vyhlazující přísada

ARGININE PCA

 

 

56265-06-6

260-081-5

L-arginin-5-oxo-L-prolinát

 

Zvlhčující přísada

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 

 

31014-78-5

 

Kopolymer L-argininu a L-lysinu

 

Pleťový kondicionér

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 

 

223747-89-5

 

Armeria Maritima Extract je výtažek získávaný z nadzemních částí trávničky Armeria maritima, Plumbaginaceae, trávnička přímorská, olovencovité

 

Pleťový kondicionér

ARNICA MONTANA

 

 

 

 

Arnica Montana je rostlinný materiál získávaný ze sušených květů, kořenů nebo oddenků prhy, Arnica montana, Compositae, prha chlumní, hvězdnicovité

 

Tonikum/vyhlazující přísada/přísada proti lupům/antimikrobiální přísada

ARNICA MONTANA EXTRACT

 

 

68990-11-4

273-579-2

Arnica Montana Extract je výtažek získávaný ze sušených hlaviček květů prhy, Arnica montana, Compositae, prha chlumní, hvězdnicovité

 

Tonikum/vyhlazující přísada/přísada proti lupům/antimikrobiální přísada

AROMA

 

 

 

 

Esence nebo aromatické směsi a jejich složky

 

 

ARTEMIA EXTRACT

 

 

225234-40-2

 

Artemia Extract je výtažek získávaný ze žábronožky solné (Artemia salina)

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 

 

89957-58-4

289-576-4

Artemisia Abrotanum Extract je výtažek získávaný z listů a nadzemních částí pelyňku, Artemisia abrotanum, Compositae, pelyněk brotan, hvězdnicovité

 

Zvlhčující přísada

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 

 

84929-19-1

284-503-2

Artemisia Absinthium Extract je výtažek získávaný z kvetoucí rostliny pelyňku, Artemisia absinthium, Compositae pelyněk pravý, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 

 

223747-93-1

 

Artemisia Capillaris Extract je výtažek získávaný z květů druhu Artemisia capillaris, Compositae, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 

 

90131-45-6

290-356-5

Artemisia Dracunculus Extract je výtažek získávaný z kořenů estragonu, Artemisia dracunculus, Asteraceae, hvězdnicovité

 

Tonikum

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Extract je výtažek získávaný ze sušených listů Artemisia princeps, Compositae, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér/tonikum

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Water je vodní roztok vonných složek z listů Artemisia princeps, Compositae, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 

 

84775-45-1

283-874-8

Artemisia Vulgaris Extract je výtažek získávaný z celé rostliny černobýlu, Artemisia vulgaris, Compositae, pelyněk černobýl, hvězdnicovité

 

Pleťový kondicionér

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 

 

223748-00-3

 

Asarum Sieboldi Extract je výtažek získávaný z kořenů druhu Asarum sieboldi, Aristolochiaceae, podražcovité

 

Pleťový kondicionér

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 

 

84775-78-0

283-907-6

Ascophyllum Nodosum Extract je výtažek získávaný z řasy Ascophyllum nodosum, Fucaceae, chaluhovité

 

Pleťový kondicionér

ASCORBIC ACID

ascorbic acid

acidum ascoribicum

50-81-7

200-066-2

L-askorbová kyselina/vitamin C

 

Antioxidant/pufrační přísada

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 

 

 

 

Produkt reakce kyseliny L-askorbové s bílkovinnými hydrolyzáty

 

Pleťový kondicionér

ASCORBYL DIPALMITATE

 

 

28474-90-0

 

O,O-dihexadekanoyl-L-askorbová kyselina

 

Antioxidant

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 

 

 

 

Kopolymer kyseliny askorbové s pektinem a methylsilanolem

 

Antioxidant/regulátor viskozity

ASCORBYL PALMITATE

ascorbyl palmitate

 

137-66-6

205-305-4

6-O-palmitoylaskorbová kyselina

 

Antioxidant

ASCORBYL STEARATE

 

 

25395-66-8

246-944-9

O-stearoyl-L-askorbová kyselina

 

Antioxidant

ASIATIC ACID

 

 

464-92-6

 

(2.alfa.,3.beta.,4.alfa.)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-ová kyselina

 

Stabilizační přísada/pleťový kondicionér

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 

 

89957-75-5

289-594-2

Asimina Triloba Extract je výtažek získávaný z plodu muďoulu, Asimina triloba, Annonaceae, muďoul trojlaločný, láhevníkovité

 

Vyhlazující přísada

ASPARAGINE

 

 

70-47-3

200-735-9

L-Asparagin/2-amino-3-karbamoylpropanová kyselina

 

Antistatická přísada

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 

 

174393-71-6

 

Asparagopsis Armata Extract je výtažek získávaný z řas druhu Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae

 

Přísada k ochraně pokožky

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Extract je výtažek získávaný z vrcholků a lodyh chřestu Asparagus officinalis, Liliaceae, chřest obecný, liliovité

 

Pleťový kondicionér

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Root Extract je výtažek získávaný z kořenů chřestu, Asparagus officinalis, Liliaceae, chřest obecný, liliovité

 

Pleťový kondicionér

ASPARTAME

 

 

22839-47-0

245-261-3

N-methyl ester kyseliny 3-amino-N-(1-karboxy-2-fenylethyl)jantarové/aspartam

 

Přísada k maskování pachu

ASPARTIC ACID

aspartic acid

 

56-84-8

200-291-6

Asparagová kyselina/aspartová kyselina/2-aminobutandiová kyselina

 

antistatická přísada

ASPERGILLUS FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus Ferment je produkt získávaný fermentací plísní Aspergillus

 

Pleťový kondicionér

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 

 

 

 

Produkt fermentace štítosemenky plísní Aspergillus

 

Pleťový kondicionér

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 

 

90028-83-4

289-877-0

Asperula Odorata Extract je výtažek získávaný z květů a listů svízelu, Asperula odorata, Rubiaceae, svízel vonný, mořenovité

 

Pleťový kondicionér

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 

 

85085-21-8

285-353-0

Astragalus Gummifer Extract je výtažek získávaný z kořenů tragantové gumy, Astragalus gummifer, Leguminosae, kozinec slizodárný, bobovité

 

Stabilizátor emulze/filmotvorná přísada/regulátor viskozity

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Astragalus Gummifer Gum je sušená živičnatá tekutina získávaná z tragantové gumy, Leguminosae, kozinec slizodárný, bobovité

 

Regulátor viskozity

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 

 

94166-93-5

303-391-9

Astragalus Membranaceus Extract je výtažek získávaný z kořenů kozince Astragalus membranaceus, Leguminosae, kozinec blanitý, bobovité

 

Pleťový kondicionér

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 

 

223749-21-1

 

Astragalus Sinicus Extract je výtažek získávaný z rostliny druhu Astragalus sinicus, Leguminosae, kozinec, bobovité

 

Pleťový kondicionér

ATELOCOLLAGEN

 

 

9007-34-5

232-697-4

Kolageny. Vláknité bílkoviny tvořící jednu třetinu všech bílkovin organismu savců. Jde o polypeptid obsahující tři peptidové řetězce bohaté na prolin a hydroxyprolin

 

Pleťový kondicionér

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 

 

223748-04-7

 

Atriplex Nummularia je výtažek druhu Atriplex nummularia, Chenopodiaceae, mertlíkovité

 

Pleťový kondicionér

ATTALEA EXCELSA CERA

 

 

68917-70-4

272-847-6

Attalea Excelsa Cera je vosk získávaný z druhu Attalea excelsa, Arecaceae, arekovité

 

Antistatická přísada/filmotvorná přísada

ATTAPULGITE

 

 

12174-11-7

 

Palygorskit

 

Regulátor viskozity

AVENA SATIVA BRAN

 

 

 

 

Avena Sativa Bran jsou otruby získávané z ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum/absorbent/přísada ke snížení objemové hmotnosti

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Bran Extract je výtažek získávaný z ovesných otrub, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum

AVENA SATIVA EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Extract je výtažek získávaný ze zrna ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Vyhlazující přísada

AVENA SATIVA FLOUR

 

 

 

 

Avena Sativa Flour je mouka získávaná jemným mletím zrn ovsa Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum/absorbent/regulátor viskozity

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Kernel Extract je výtažek získávaný ze zrna ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 

 

 

 

Avena Sativa Kernel Oil je neprchavý olej vylisovaný ze zrna ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Rozpouštědlo

AVENA SATIVA MEAL

 

 

 

 

Avena Sativa Meal je hrubý šrot získávaný mletím zrn ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Abrazivum

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Meal Extract je výtažek získávaný z ovesného šrotu, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky

AVENA SATIVA PROTEIN

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein jsou bílkoviny získávané ze zrn ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Přísada k uklidnění pokožky/zvlhčující přísada/abrazivum/absorbent/vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/regulátor viskozity

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein Extract je výtažek získávaný z bílkovin z ovsa Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Pleťový kondicionér

AVENA SATIVA STARCH

 

 

9005-25-8

232-679-6

Škrob. Vysokomolekulární uhlohydrát obvykle získávaný ze zrn ovsa, Avena sativa, Poaceae, oves setý, lipnicovité

 

Regulátor viskozity

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 

 

97675-54-2

307-626-6

Averrhoa Carambola Extract je výtažek získávaný z plodu karamboly Averrhoa carambola, Oxalidaceae, karambola šťavelovité

 

Přísada k ochraně pokožky

AVOCADAMIDE DEA

 

 

124046-21-5

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-amidy kyselin z avokádových plodů

 

Emulgátor/stabilizátor emulze/surfaktant/regulátor viskozity/přísada podporující tvorbu pěny

AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-04-4

 

N,N-dimethyl-N-fenylmethyl-3-[(1-acyl)amino]-1-propylamonium chlorid (acyl je odvozen od kyselin avokádových plodů)

 

Antistatická přísada

AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

246865-42-9

 

3-[(1-acyl)amino]-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-1-propylamonium, vnitřní sůl (acyl je odvozen od kyselin avokádových plodů)

 

Surfaktant/čistící přísada/přísada podporující tvorbu pěny

AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

226994-25-8

 

N-[3-(dimethylamino)propyl]amidy kyselin z avokádových plodů

 

Antistatická přísada

AVOCADO OIL PEG-11 ESTERS

 

 

103819-44-9

 

Ethoxylované oleje z avokádových plodů, 11 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Vyhlazující přísada

AZELAIC ACID

 

 

123-99-9

204-669-1

Nonandiová kyselina

 

Pufrační přísada

AZELAMIDE MEA

 

 

242132-61-2

 

9-[(2-hydroxyethyl)amino]-9-oxo-nonanová kyselina

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/regulátor viskozity

AZULENE

 

 

275-51-4

205-993-6

Bicyklo[5.3.0]dekapentaen/azulen

 

Přísada k uklidnění pokožky

BABASSUAMIDE DEA

 

 

124046-24-8

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)amidy kyselin z babassu

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny

BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-05-5

 

N,N-dimethyl-N-fenylmethyl-3-[(1-acyl)amino]-1- propylamonium chlorid (acyl odvozen od kyselin babassu)

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

223704-95-8

 

3- [(1-acyl)amino -N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-1- propylamonium-hydroxid, vnitřní sůl (acyl odvozen od kyselin babassu)

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/čistící přísada

BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

223707-87-8

 

N-[3-(dimethylamino)propyl]-amidy kyselin babassu

 

Antistatická přísada

BABASSUAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-26-0

 

1-dimethylamino-3-[(1-acyl)amino]-propan- N-oxide

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

BAKUCHIOL

 

 

17015-60-0

 

4-(3-ethenyl-3,7-dimethyl-1,6-oktadienyl)-fenol (E)-

 

Antimikrobiální přísada

BAMBUSA ARUNDINACEA EXTRACT

 

 

91771-32-3

294-922-2

Bambusa Arundinacea Extract je výtažek získávaný z lodyh bambusovníku Bambusa arundinacea, Poaceae, bambusovník rákosovitý, lipnicovité

 

Pleťový kondicionér

BAMBUSA ARUNDINACEA POWDER

 

 

 

 

Bambusa Arundinacea Powder je prášek získávaný ze sušených mletých lodyh bambusovníku Bambusa arundinacea, Poaceae, bambusovník rákosovitý, lipnicovité

 

Abrazivum

BAMBUSA VULGARIS EXTRACT

 

 

91771-33-4

294-923-8

Bambusa Vulgaris Extract je výtažek získávaný z listů a lodyh bambusovníku Bambusa vulgaris, Poaceaea, bambusovník rákosovitý, lipnicovité

 

Zvlhčující přísada

BAPTISIA TINCTORIA

 

 

 

 

Baptisia Tinctoria je rostlinný materiál získávaný z kořenů divokého indiga, Baptisia tinctoria, Leguminosae, baptisie barvířská, bobovité

 

Tonikum

BAPTISIA TINCTORIA EXTRACT

 

 

84775-46-2

283-875-3

Baptisia Tinctoria Extract je výtažek získávaný z kořenů divokého indiga, Baptisia tinctoria, Leguminosae, baptisie barvířská, bobovité

 

Tonikum

BARIUM SULFATE

 

 

7727-43-7

231-784-4

Síran barnatý (CI 77120)

 

Zneprůhledňovací přísada

BARIUM SULFIDE

 

 

21109-95-5

244-214-4

Sulfid barnatý

III/1,23

Depilační přísada

BAROSMA BETULINA EXTRACT

 

 

84649-93-4

283-474-3

Barosma Betulina Extract je výtažek získávaný z kořenů zápašnice Barosma betulina, Rutaceae, zápašnice březová, routovité

 

Pleťový kondicionér

BASIC BLUE 3

 

 

33203-82-6

251-403-5

3,7-Bis(diethylamino)fenoxazin-5-ium chlorid

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 6

 

 

966-62-1

213-524-1

9-(dimethylamino)benzo[a]fenoxazin-7-ium chlorid (CI 51175)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 7

 

 

2390-60-5

219-232-0

[4-[4-(diethylamino)-.alfa.-[4-(ethylamino)-1-naftyl]benzyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]diethylamonium chlorid (CI 42595)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 9

methylthioninum chloride

methylthioninii chloridum

61-73-4

200-515-2

3,7-bis(dimethylamino)-fenothiazin-5-ium chlorid (CI 52015)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 26

 

 

2580-56-5

219-943-6

[4-[[4-anilino-1-naftyl][4-(dimethylamino)fenyl]methylen]cyklohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylamonium chlorid (CI 44045)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 41

 

 

12270-13-2

235-546-0

2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]fenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium methyl sulfát (CI 11154)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 47

 

 

67905-56-0

267-677-4

9,10-anthracendion,1-amino-4-[[4-[(dimethylamino)methyl]fenyl]amino]-monohydrochlorid (CI 61111)

 

Barva na vlasy

BASIC BLUE 99

 

 

68123-13-7

268-544-3

3-[(4-amino-6-brom-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naftyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chlorid (CI 56059)

 

Barva na vlasy

BASIC BROWN 4

 

 

4482-25-1

224-764-1

4,4'-[(4,4-methyl-1,3-fenylen)bis(azo)]bis[6-methyl-1,3-benzendiamin (CI 21010)

 

Barva na vlasy

BASIC BROWN 16

 

 

26381-41-9

247-640-9

[8-[(p-aminofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl]trimethylamonium chlorid (CI 12250)

 

Barva na vlasy

BASIC BROWN 17

 

 

71134-97-9

275-216-3

[8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-2-naftyl]trimethylamonium chlorid (CI 12251)

 

Barva na vlasy

BASIC GREEN 1

 

 

633-03-4

211-190-1

(4-{[4-(diethylamino)fenyl]fenylmethyliden}cyklohexa-2,5-dien-1-yliden)diethylamonium-hydrogensulfát (CI 42040)

 

Barva na vlasy

BASIC ORANGE 1

 

 

4438-16-8

224-654-3

4-methyl-6-(fenylazo)-1,3-benzendiamin monohydrochlorid (CI 11320)

 

Barva na vlasy

BASIC ORANGE 2

 

 

532-82-1

208-545-8

4-Fenylazofenylen-1,3-diamin monohydrochlorid (CI 11270)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 2

 

 

477-73-6

207-518-8

3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-fenylfenazinium chlorid (CI 50240)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 22

 

 

12221-52-2

 

5-(4'-dimethylaminofenylazo)-1,4-dimethyl-triazolium chlorid

 

Barva na vlasy

BASIC RED 46

 

 

12221-69-1

 

1,4-dimethyl-5-[[4-[methyl(fenylmethyl)amino]fenyl]azo]-1H-1,2,4-triazolium bromide (CI 110825)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 76

 

 

68391-30-0

269-941-4

[7-hydroxy-8-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftyl]trimethylamonium chlorid (CI 12245)

 

Barva na vlasy

BASIC RED 118

 

 

71134-97-9

275-216-3

8-[(4-amino-2-nitrofenyl)azo]-7-hydroxy-N,N,N-trimethyl-2-naftalenaminium chlorid (CI 12251:1)

 

Barva na vlasy

BASIC VIOLET 4

 

 

2390-59-2

219-231-5

[4-[bis[4-(diethylamino)fenyl]methylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]diethylamonium chlorid (CI 42600)

 

Barva na vlasy

BASIC VIOLET 14

 

 

632-99-5

211-189-6

(4-(4-aminofenyl)(4-iminocyklohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin hydrochlorid (CI 42510)

 

Barva na vlasy

BASIC YELLOW 11

 

 

4208-80-4

224-132-5

2-(2-((2,4-dimethoxyfenyl)amino)vinyl)-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chlorid (CI 48055)

 

Barva na vlasy

BASIC YELLOW 28

 

 

54060-92-3

258-946-7

2-[[(4-methoxyfenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium methylsulfát (CI 48054)

 

Barva na vlasy

BASIC YELLOW 57

 

 

68391-31-1

269-943-5

3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethylanilinium chlorid (CI 12719)

 

Barva na vlasy

BASSIA LATIFOLIA BUTTER

 

 

 

310-127-6

Bassia Latifolia Butter je přírodní tuk získávaný z plodů druhu Bassia latifolia, Chenopodiaceae, mertlíkovité

 

Vyhlazující přísada

BATYL ALCOHOL

batilol

 

544-62-7

208-874-7

3-(oktadecyloxy)-1,2-propandiol

 

Vyhlazující přísada

BATYL ISOSTEARATE

 

 

170754-20-8

 

3-oktadecyloxy-2-hydroxypropyl ester kyseliny isostearovej

 

Vyhlazující přísada

BATYL STEARATE

 

 

13232-26-3

 

2-(oktadecyloxy)-3-hydroxypropyl ester kyseliny stearovej

 

Vyhlazující přísada

BEAN PALMITATE

 

 

 

 

Produkt získávaný reakcí drcených fazolí druhu Phaseolus s chloridem kyseliny palmitové

 

Pleťový kondicionér

BEER

 

 

8029-31-0

 

Přírodní látky, pivo

 

Pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BEESWAX ACID

 

 

135457-95-3

 

Mastné kyseliny včelího vosku

 

Stabilizační přísada

BEHENALKONIUM CHLORIDE

 

 

16841-14-8

240-865-3

Benzyldokosyldimethylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/surfaktant/vlasový kondicionér

BEHENAMIDE

 

 

3061-75-4

221-304-1

Dokosanamid

 

Zneprůhledňovací přísada/regulátor viskozity

BEHENAMIDE DEA

 

 

70496-39-8

 

N,N-bis(2-hydroxyethyl)-dokosanamid

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny

BEHENAMIDE MEA

 

 

94109-05-4

302-442-2

N-(2-hydroxyethyl)-dokosanamid

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny

BEHENAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

138527-93-2

 

N-karboxymethyl-N,N-dimethyl-3-[(1-oxodokosanyl)amino]-1- propylamonium, vnitřní sůl

 

Surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/čistící přísada

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

60270-33-9

262-134-8

N-[3-(dimethylamino)propyl]-dokosanamid

 

Antistatická přísada/emulgátor

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE BEHENATE

 

 

125804-04-8

 

N-[3-(dimethylamino)propyl] dokosanamid-dokosanát

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE

 

 

221446-54-4

 

N-[3-(dimethylamino)propyl]dokosanamid-laktát

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

68797-65-9

 

N,N-dimethyl-N-ethyl-3-[(1-oxodokosanyl)amino]-1- propylamonium-ethyl-sulfát

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE

 

 

136920-10-0

 

N,N-dimethyl-N-(2,3-dihydroxypropyl)-3-[(1-oxodokosanyl)amino]- 1- propylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENAMINE OXIDE

 

 

26483-35-2

247-730-8

N,N-dimethyldokosylamin N-oxid

 

Surfaktant/pěnící přísada/čistící přísada

BEHENETH-5

 

 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 5 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-10

 

 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 10 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-20

 

 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 20 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-25

 

 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 25 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENETH-30

 

 

26636-40-8

 

Dokosanol, ethoxylovaný, 30 mol EO (průměrný molární poměr)

 

Emulgátor

BEHENIC ACID

 

 

112-85-6

204-010-8

Dokosanová kyselina

 

Emulgátor

BEHENOXY DIMETHICONE

 

 

193892-43-2

 

.alfa.-dokosyl-.omega.-(dokosyloxy)-poly(oxy(dimethylsilylen))

 

Vyhlazující přísada

BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

69537-38-8

274-033-6

2-hydroxy-3-[(1-oxodokosyl)oxy]propyltrimethylamonium chlorid

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

17301-53-0

241-327-0

Dokosyltrimethylamonium chlorid

VI/1,44

Konzervační přísada/vlasový kondicionér

BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE

 

 

81646-13-1

279-791-1

Dokosyltrimethylamonium methyl sulfát

 

Antistatická přísada/surfaktant/vlasový kondicionér

BEHENYL ALCOHOL

 

 

661-19-8

211-546-6

Dokosan-1-ol

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL BEESWAX

 

 

144514-52-3

 

Dokosyl ester mastných kyselin včelího vosku

 

Regulátor viskozity

BEHENYL BEHENATE

 

 

17671-27-1

241-646-5

Dokosyl dokosanoát

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL BENZOATE

 

 

103403-38-9

 

1-Dokosyl benzoát

 

Pleťový kondicionér/vyhlazující přísada

BEHENYL BETAINE

 

 

26920-62-7

248-108-9

(Karboxylatomethyl)dokosyldimethylamonium, vnitřní sůl

 

Antistatická přísada/surfaktant/přísada podporující tvorbu pěny/čistící přísada

BEHENYL ERUCATE

 

 

18312-32-8

242-201-8

Dokosyl (Z)-dokos-13-enoát

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE

 

 

39957-00-1

254-719-1

2-henikosyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-ethanol

 

Antistatická přísada/vlasový kondicionér

BEHENYL ISOSTEARATE

 

 

181496-25-3

 

Dokosyl isosterát

 

Vyhlazující přísada

BEHENYL/ISOSTEARYL BEESWAX

 

 

235433-32-6

 

Estery mastných kyselin včelího vosku s dokosanolem a 16-methylheptadekanolem

 

Vyhlazující přísada/emulgátor/filmotvorná přísada

BELAMCANDA CHINENSIS EXTRACT

 

 

223748-07-0

 

Belamcanda Chinensis Extract je výtažek získávaný z kořenů angínovníku čínského Belamcanda chinensis, Iridaceae, angínovník čínský, kosatcovité

 

Pleťový kondicionér

BELLIS PERENNIS EXTRACT

 

 

84776-11-4

283-935-9

Bellis Perennis Extract je výtažek získávaný z květů sedmikrásky, Bellis perennis, Compositae, sedmikráska obecná, hvězdnicovité

 

Čistící přísada

BENTONITE

bentonite

bentonitum

1302-78-9

215-108-5

Bentonit. Koloidní jíl. Skládá se převážně z montmorillonitu (CI 77004)

 

Absorbent/stabilizátor emulze/regulátor viskozity

BENZALDEHYDE

benzaldehyde

 

100-52-7

202-860-4

Benzaldehyd

 

Rozpouštědlo

BENZALKONIUM BROMIDE

 

 

91080-29-4

293-522-5

Alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy

VI/1,54/III/1,65

Konzervační přísada/antistatická přísada

BENZALKONIUM CETYL PHOSPHATE

 

 

 

 

Komplexní reakční směs alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridů a (1-hexadecyl)dihydrogenfosfátu

 

Antimikrobiální přísada/deodorační přísada

BENZALKONIUM CHLORIDE

 

benzalkonii chloridum

63449-41-2/8001-54-5

264-151-6

Alkyl(C8-C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy

VI/1,54/III/1,65

Konzervační přísada/antistatická přísada

BENZALKONIUM SACCHARINATE

 

 

68989-01-5

273-545-7

Alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl)amoniové soli 1,1-dioxo-14-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu

VI/1,54/III/1,65

Konzervační přísada/antistatická přísada

BENZALPHTHALIDE

 

 

575-61-1

209-388-8

3-benzyliden-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-on/3-benzylidenftalid

 

UV absorbent

1,2,4-BENZENETRIACETATE

 

 

613-03-6

210-327-2

Benzen-1,2,4-triyl-triacetát

 

Barva na vlasy

BENZETHONIUM CHLORIDE

benzethonium chloride

benzethonii chloridum

121-54-0

204-479-9

Benzyl(dimethyl)(2-{2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxy}ethyl)amonium-chlorid

VI/1,53

Konzervační přísada

BENZISOTHIAZOLINONE

 

 

2634-33-5

220-120-9

1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on

 

Antimikrobiální přísada

BENZOIC ACID

benzoic acid

acidum benzoicum

65-85-0

200-618-2

Benzoová kyselina

VI/1,1

Konzervační přísada

BENZOIC ACID/PHTHALIC ANHYDRIDE/PENTAERYTHRITOL/NEOPENTYL GLYCOL/PALMITIC ACID COPOLYMER

 

 

68647-39-2

 

Kopolymer 1,3-Isobenzofurandionu s benzoáty a hexadekanoáty 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propandiolu a 2,2-dimethyl-1,3-propandiolu

 

Filmotvorná přísada

BENZOPHENONE

 

 

119-61-9

204-337-6

Benzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-1

 

 

131-56-6

205-029-4

2,4-Dihydroxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-2

 

 

131-55-5

205-028-9

2,2',4,4'-Ttetrahydroxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-3

oxybenzone

 

131-57-7

205-031-5

2-Hydroxy-4-methoxybenzofenon

VII/1,4

UV absorbent/UV filtr

BENZOPHENONE-4

sulisobenzone

 

4065-45-6

223-772-2

5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzensulfonová kyselina

VII/1,22

UV filtr/UV absorbent

BENZOPHENONE-5

 

 

6628-37-1

 

Natrium-5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzensulfonát

VII/1,22

UV absorbent/UV filtr

BENZOPHENONE-6

 

 

131-54-4

205-027-3

2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-7

 

 

85-19-8

201-592-5

5-Chloro-2-hydroxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-8

dioxybenzone

 

131-53-3

205-026-8

2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-9

 

 

76656-36-5

278-520-4

Dinatrium-3,3'-karbonylbis[4-hydroxy-6-methoxybenzensulfonát]

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-10

mexenone

 

1641-17-4

216-688-2

2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzofenon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-11

 

 

1341-54-4

 

Bis(2,4-dihydroxyfenyl)methanon a bis(2-hydroxy-4-methoxyfenyl)methanon

 

UV absorbent

BENZOPHENONE-12

octabenzone

 

1843-05-6

217-421-2

2-Hydroxy-4-oktyloxybenzofenon

 

UV absorbent

BENZOTRIAZOLE

 

 

95-14-7

202-394-1

Benzotriazol

 

Antimikrobiální přísada

BENZOXIQUINE

benzoxiquine

 

86-75-9

201-697-6

8-Chinolyl benzoát

 

Antimikrobiální přísada

BENZOXONIUM CHLORIDE

benzoxonium chloride

 

19379-90-9

243-008-1

Benzyl-N-dodecyl-N,N-bis (2-hydroxyethyl)-amonium-chlorid

 

Antimikrobiální přísada

BENZYL ACETATE

 

 

140-11-4

205-399-7

Benzyl-acetát

 

Rozpouštědlo

BENZYL ALCOHOL

benzyl alcohol

alcohol benzylicus

100-51-6

202-859-9

Benzylalkohol

III/1,45 – VI/1,34

Konzervační přísada/rozpouštědlo

BENZYL BENZOATE

benzyl benzoate

benzylis benzoas

120-51-4

204-402-9

Benzyl-benzoát

 

rozpouštědlo

BENZYL CINNAMATE

 

 

103-41-3

203-109-3

benzyl-(3-fenylpropenoát)/benzyl-cinnamát

 

Přísada k maskování pachu

BENZYL HYALURONATE

 

 

111744-92-4

 

Benzyl-hyaluronát

 

Pleťový kondicionér/zvlhčující přísada

BENZYL LAURATE

 

 

140-25-0

205-405-8

Benzyl-laurát

 

Vyhlazující přísada

BENZYL NICOTINATE

 

 

94-44-0

202-332-3

Benzyl-nikotinát

 

Antistatická přísada

BENZYL SALICYLATE

 

 

118-58-1

204-262-9

Benzyl-salicylát

 

UV absorbent

BENZYL TRIETHYL AMMONIUM CHLORIDE

 

 

56-37-1

200-270-1

Benzyltriethylamonium-chlorid

 

Antistatická přísada

BENZYLHEMIFORMAL

 

 

14548-60-8

238-588-8

(Fenylmethoxy)methanol

VI/1,55

Konzervační přísada

3-BENZYLIDENE CAMPHOR

 

 

15087-24-8

239-139-9

1,7,7-Ttrimethyl-3-(fenylmethylen)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on

VII/1,19

UV absorbent/UV filtr

BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACID

 

 

56039-58-8

 

Alfa-(2-oxoborn-3-yliden)toluen-4-sulfonová kyselina

VII/1,9

UV absorbent/UV filtr

BENZYLIDENECAMPHOR HYDROLYZED COLLAGEN SULFONAMIDE

 

 

222400-12-6

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů s [4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyklo-[2.2.1]-hept-2-yliden)methyl]fenyl]sulfonylem

 

Vlasový kondicionér/přísada k ochraně pokožky

BENZYLPARABEN

 

 

94-18-8

202-311-9

Benzyl 4-hydroxybenzoát

 

Antimikrobiální přísada

BENZYLTRIMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

113089-56-8

 

Produkt reakce bílkovinných hydrolyzátů s N,N,N-trimethylbenzenamoniovými solemi

 

Antistatická přísada/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BERBERINE CHLORIDE

 

 

633-65-8

211-195-9

Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]chinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-chlorid

 

Antimikrobiální přísada

BERBERIS VULGARIS

 

 

 

 

Berberis Vulgaris je rostlinný materiál získávaný ze sušených oddenků a kořenů dřišťálu, Berberis vulgaris, Berberidaceae, dřišťál obecný, dřišťálovité

 

Antimikrobiální přísada

BERBERIS VULGARIS EXTRACT

 

 

84649-92-3

283-473-8

Berberis Vulgaris Extract je výtažek získávaný z kůry kořene dřišťálu, Berberis vulgaris, Berberidaceae, dřišťál obecný, dřišťálovité

 

Antimikrobiální přísada

BERTHOLLETIA EXCELSA NUT OIL

 

 

 

310-127-6

Bertholletia Excelsa Nut Oil je neprchavý olej vylisovaný z para ořechů, Bertholletia excelsa, Lecythidaceae

 

Rozpouštědlo

BETA VULGARIS

 

 

7659-95-2

231-628-5

[S-(R*,R*)]-4-[2-[2-karboxy-5-(.beta.-D-glukopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indol-1-yl]vinyl]-2,3-dihydropyridin-2,6-dikarboxylová kyselina

IV/1

Kosmetické barvivo

BETA VULGARIS EXTRACT

 

 

89957-89-1

289-610-8

Beta Vulgaris Extract je výtažek získávaný z kořenů řepy, Beta vulgaris, Chenopodiaceae, řepa obecná, merlíkovité

IV/1

Kosmetické barvivo

BETA-ALANINE DIACETIC ACID

 

 

6245-75-6

228-360-6

N,N-bis(karboxymethyl)-.beta.-alanin

 

Chelatační činidlo

BETA-CAROTENE

betacarotene

beta carotenum

7235-40-7

230-636-6

.beta.,.beta.-karoten

 

Pleťový kondicionér

BETAGLUCAN

 

 

26874-89-5

 

Homopolymer beta-d-glukosy

 

Pleťový kondicionér/přísada ke snížení objemové hmotnosti

BETAINE

betaine

 

107-43-7

203-490-6

(Trimethylamonio)acetát, vnitřní sůl betain

 

Antistatická přísada/regulátor viskozity

BETA-SITOSTEROL

 

 

83-46-5

201-480-6

Stigmast-5-en-3-.beta.-ol

 

Stabilizátor emulze/pleťový kondicionér/stabilizační přísada

BETA-SITOSTERYL ACETATE

 

 

915-05-9

213-019-6

Stigmast-5-en-3-.beta.-yl-acetát

 

Stabilizační přísada/pleťový kondicionér

BETULA ALBA BARK EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Bark Extract je výtažek získávaný z kůry břízy, Betula alba, Betulaceae bříza bělokorá, břízovité

 

Tonikum/astringentní přísada/přísada k uklidnění pokožky/čistící přísada

BETULA ALBA EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Extract je výtažek získávaný z listů a kůry břízy, Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Tonikum/astringentní přísada/přísada k uklidnění pokožky/čistící přísada

BETULA ALBA LEAF EXTRACT

 

 

84012-15-7

281-660-9

Betula Alba Leaf Extract je výtažek získávaný z listů břízy, Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Tonikum/astringentní přísada/přísada k uklidnění pokožky/čistící přísada

BETULA ALBA OIL

 

 

8001-88-5/8027-43-8

 

Betula Alba Oil je prchavý olej získávaný z listů břízy Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Přísada k maskování pachu

BETULA ALBA SAP

 

 

 

 

Betula Alba Sap je míza břízy, Betula alba, Betulaceae, bříza bělokorá, břízovité

 

Přísada k ochraně pokožky

BETULA PLATYPHYLLA JAPONICA EXTRACT

 

 

223748-09-2

 

Betula Platyphylla Japonica Extract je výtažek získávaný z kůry Betula platyphylla japonica, Betulaceae, břízovité

 

Pleťový kondicionér

BHA

butylated hydroxanisole

 

25013-16-5

246-563-8

Terc-butyl-4-methoxyfenol

 

Antioxidant

BHT

butylated hydroxytoluene

butylhydroxytoluenum

128-37-0

204-881-4

2,6-di-terc-butyl-p-kresol

 

Antioxidant

BIOFLAVONOIDS

 

 

61788-55-4

 

Flavonoidy získávané z citroníku

 

Přísada k uklidnění pokožky

BIOSACCHARIDE GUM-1

 

 

 

 

Homopolymer .alfa.-L-fukose-1,3-.alfa-D-galactose-1,3-.alfa-D-galakturonové kyseliny

 

Pleťový kondicionér

BIOTIN

biotin

biotinum

58-85-5

200-399-3

Hexahydro-2-oxo-,[3aS-(3a.alfa.,4.beta.,6a.alfa.)]-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-pentanová kyselina/biotin

 

Vlasový kondicionér/pleťový kondicionér/přísada proti mazotoku

BISABOLOL

 

 

515-69-5

208-205-9

(R*,R*)-.alfa.,4-dimethyl-.alfa.-(4-methyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-methanol

 

Přísada k uklidnění pokožky

1,3-BIS-(2,4-DIAMINOPHENOXY)PROPANE

 

 

81892-72-0

279-845-4

4,4'-(propan-1,3-diyldioxy)bisbenzen-1,3-diamin

 

Barva na vlasy

BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1

 

 

222722-06-7

406-144-4

Estery oxybispropandiolu a hexandiové kyseliny (diester), oktanové kyseliny, dekanové kyseliny, 16-methylheptadekanové kyseliny a 12-hydroxyoktadekanové kyseliny (směs)

 

Vyhlazující přísada

BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2

 

 

13095-60-1

406-144-4

Estery oxybispropandiolu a hexandiové kyseliny (diester), oktanové kyseliny, dekanové kyseliny, 16-methylheptadekanové kyseliny, oktadekanové a 12-hydroxyoktadekanové kyseliny (směs)

 

Vyhlazující přísada

4,6-BIS(2-HYDROXYETHOXY)-m-PHENYLENEDIAMINE HCl

 

 

94082-85-6

 

4,6-bis(2-hydroxyethoxy)benzen-1,3-diamin-hydrochlorid

 

Barva na vlasy

BIS-HYDROXYETHYL BISCETYL MALONAMIDE

 

 

149591-38-8

 

N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N'-bis(hexadecyl)-propandiamid

 

Přísada k ochraně pokožky/pleťový kondicionér/vlasový kondicionér

BIS-HYDROXYETHYL COCOMONIUM NITRATE

 

 

71487-00-8

 

Bis(hydroxyethyl)alkylamonium-nitrát, alkyl odvozen od mastných kyselin z kokosového oleje

 

Antistatická přísada

BIS-HYDROXYETHYL DIHYDROXYPROPYL STEARAMINIUM CHLORIDE

 

 

50744-86-0

 

(2,3-dihydroxypropyl)bis(2-hydroxyethyl)oktadecylamonium-chlorid

 

Antistatická přísada

BIS-HYDROXYETHYL RAPESEEDMONIUM CHLORIDE

 

 

223707-41-3