2006/183/ES2006/183/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, pokud jde o rozšíření seznamu zemí a prodloužení doby jeho použitelnosti (oznámeno pod číslem K(2006) 619) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L , 7.3.2006, s. 49-50 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. února 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. února 2006 Nabývá účinnosti: 28. února 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 28. února 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, pokud jde o rozšíření seznamu zemí a prodloužení doby jeho použitelnosti

(oznámeno pod číslem K(2006) 619)

(Text s významem pro EHP)

(2006/183/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (1), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Influenza ptáků je infekční virová choroba drůbeže a jiných ptáků, která je příčinou úmrtnosti a poruch, jež může rychle nabýt epizootických rozměrů, a tím představovat vážné nebezpečí pro zdraví zvířat a lidí a prudce snížit výnosnost chovu drůbeže. Hrozí, že původce choroby by mohl být zavlečen prostřednictvím mezinárodního obchodu s živou drůbeží a drůbežími produkty včetně nezpracovaného peří.

(2)

Poté, co se v celé řadě zemí jihovýchodní Asie počínaje prosincem 2003 objevilo ohnisko velmi závažné epizootie influenzy ptáků, způsobené vysoce patogenním kmenem viru H5N1, přijala Komise několik ochranných opatření souvisejících s influenzou ptáků s přihlédnutím ke skutečnosti, že tato choroba rovněž představuje významné riziko pro zdraví lidí.

(3)

V souladu s rozhodnutím Komise 2006/7/ES ze dne 9. ledna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s dovozem peří z některých třetích zemí (2) byly pozastaveny dovozy nezpracovaného peří a částí nezpracovaného peří z několika třetích zemí. Tyto třetí země jsou uvedeny v příloze rozhodnutí 2006/7/ES. Toto rozhodnutí se má použít do dne 30. dubna 2006.

(4)

Počet třetích zemí s ohnisky influenzy ptáků nebo podezřením na tato ohniska se v nedávné době zvýšil. Zdá se, že do uvedených zemí byla choroba rozšířena stěhovavými ptáky.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) došel ve svém vědeckém stanovisku k veterinárním hlediskům a k hlediskům dobrých životních podmínek zvířat u influenzy ptáků přijatém ve dnech 13.–14. září 2005 k závěru, že v zájmu omezení možného rizika šíření nízkopatogenní i vysoce patogenní influenzy ptáků prostřednictvím peří by toto peří mělo být před obchodováním náležitým způsobem zpracováno. Toto stanovisko bylo vydáno dříve, než se u vysoce patogenního viru influenzy ptáků H5N1 projevila tendence k šíření v celosvětovém měřítku.

(6)

Vzhledem k uvedenému stanovisku EFSA a současné mimořádné situaci má Komise v úmyslu přezkoumat stávající trvalá opatření Společenství týkající se dovozů peří, a zejména příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (3), jímž se stanoví požadavky, podle nichž lze z třetích zemí dovážet vedlejší produkty tak, aby nepředstavovaly riziko pro zdraví lidí nebo zvířat ve Společenství. Kapitola VIII přílohy VIII uvedeného nařízení stanoví požadavky pro uvedení peří a jeho částí na trh. V zájmu dosažení úplné harmonizace v této oblasti na úrovni Společenství je však rovněž zapotřebí vytvořit ustanovení týkající se veterinárních osvědčení pro dovoz peří a jeho částí, jakož i seznamu třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz uvedených vedlejších produktů živočišného původu.

(7)

Vzhledem k rychlému šíření vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 v posledních měsících, s ohledem na riziko zavlečení influenzy ptáků do Společenství prostřednictvím nezpracovaného peří, z důvodu zvýšení ochrany zdraví osob, jež manipulují s dováženými zásilkami nezpracovaného peří, a v očekávání přezkoumání kapitoly VIII přílohy VIII nařízení (ES) č. 1774/2002 by se mělo rozhodnutí 2006/7/ES použít do dne 31. července 2006. Je rovněž vhodné dočasně pozastavit dovozy nezpracovaného peří a částí peří ze všech třetích zemích, aniž by byla dotčena jakákoli jiná již stávající omezení dovozu Společenství z důvodu vysoce patogenní influenzy ptáků.

(8)

Rozhodnutí 2006/7/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2006/7/ES se mění takto:

1.

V článku 4 se datum „30. dubna 2006“ nahrazuje datem „31. července 2006“.

2.

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 28. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 5, 10.1.2006, s. 17.

(3)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 208/2006 (Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 25).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí 2006/7/ES se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

Země uvedené v článcích 1 a 2 tohoto rozhodnutí:

 

všechny třetí země.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU