2006/65/ES2006/65/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. února 2006 , kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Uruguay do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masa ptáků nadřádu běžců (oznámeno pod číslem K(2006) 233) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 32, 8.5.2007, s. 93-94 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. února 2006 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2006 Nabývá účinnosti: 11. února 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Uruguay do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masa ptáků nadřádu běžců

(oznámeno pod číslem K(2006) 233)

(Text s významem pro EHP)

(2006/65/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže (1), a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 97/467/ES ze dne 7. července 1997, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a masa farmové zvěře (2), stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet maso farmové zvěře, králičí maso a maso ptáků nadřádu běžců.

(2)

Uruguay předložila název jednoho zařízení produkujícího maso ptáků nadřádu běžci, o němž příslušné orgány osvědčují, že dané zařízení splňuje pravidla Společenství.

(3)

Toto zařízení by proto mělo být zahrnuto do seznamů stanovených rozhodnutím 97/467/ES.

(4)

Na dovoz z tohoto zařízení se nevztahuje snížená četnost fyzických kontrol podle směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3).

(5)

Rozhodnutí 97/467/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha II rozhodnutí 97/467/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 11. února 2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 3. února 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 199, 26.7.1997, s. 57. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/302/ES (Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 62).

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Do přílohy II se vkládá text, který zní:

„País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiż: L-Urugwaj/Land: Uruguay/Państwo: Urugwaj/País: Uruguai/Krajina: Uruguaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay

1

2

3

4

5

6

240

Caltes S.A.

Paso de los Toros

Tacuarembó

CP, SH“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU