(ES) č. 2115/2005Nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Publikováno: Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 3-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. prosince 2005 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/833 Pozbývá platnosti: 17. června 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2115/2005

ze dne 20. prosince 2005,

kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Rady (EHS) č. 3179/78 ze dne 28. prosince 1978 o uzavření úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku Evropským hospodářským společenstvím (2) byla uvedená úmluva (dále jen „úmluva NAFO“) schválena Společenstvím.

(2)

Úmluva NAFO stanoví vhodný rámec pro multilaterální spolupráci na racionálním zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti vymezené úmluvou.

(3)

Na svém zasedání v červnu 2003 oznámila vědecká rada NAFO, že populace platýse černého rychle klesá a doporučila prudké snížení úrovně celkových přípustných odlovů (TAC).

(4)

Na svém 25. výročním zasedání ve dnech 15. až 19. září 2003 přijala Organizace pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NAFO) patnáctiletý plán obnovy platýse černého v podoblasti NAFO 2 a divizích 3KLMNO (dále jen „plán obnovy NAFO“). Plán obnovy NAFO sleduje stejné cíle jako plány obnovy stanovené v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (3).

(5)

Pro obnovu populace tento plán obnovy NAFO stanoví snížení úrovně TAC až do roku 2007 a dodatečná opatření, kterými se zajistí účinnost uvedeného plánu.

(6)

Do přijetí nařízení Rady, kterým se zavádějí víceletá opatření pro obnovu populací platýse černého, byl plán obnovy NAFO Radou prozatímně proveden v nařízeních (ES) č. 2287/2003 (4) a (ES) č. 27/2005 (5), kterými se pro roky 2004 a 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů.

(7)

Z tohoto důvodu je nezbytné trvale provést plán obnovy NAFO prostřednictvím plánu obnovy stanoveného v článku 5 nařízení (ES) č. 2371/2002. V této souvislosti je třeba stanovit postup pro předávání seznamu plavidel, kterým bylo vydáno zvláštní povolení k rybolovu podle nařízení Rady (ES) č. 1627/94 ze dne 27. června 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu (6).

(8)

Pro splnění kontrolních opatření plánu obnovy NAFO je třeba uložit ohlašovací povinnost velitelům plavidel Společenství i povinnost členských států rozdělit jejich kvótu mezi jejich oprávněná plavidla.

(9)

Další kontrolní opatření jsou požadována pro zajištění efektivního provádění na úrovni Společenství a pro zajištění soudržnosti s plány obnovy, které byly přijaty Radou v jiných oblastech. Daná opatření by měla zahrnovat povinnost předem oznamovat vplutí do přístavu určeného členskými státy a omezování povolené odchylky v odhadu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecná pravidla a podmínky pro uplatňování plánu obnovy populace platýse černého Společenstvím v podoblasti NAFO 2 a divizích 3KLMNO.

Cílem tohoto plánu obnovy je získat pěti a víceletou využitelnou biomasu na průměrné úrovni 140 000 tun, umožňující stabilní dlouhodobé odlovy v rámci rybolovu platýse černého.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„podoblastí NAFO 2“ geografická oblast definovaná v příloze III odst. 3 písm. a) úmluvy NAFO;

2.

„divizí 3KLMNO“ geografická oblast definovaná v příloze III odst. 4 písm. b) úmluvy NAFO.

Článek 3

Celkové přípustné odlovy (TAC)

Pro populaci platýse černého v podoblasti NAFO 2 a divizích 3KLMNO se stanoví tyto TAC:

18 500 tun v roce 2006 a

16 000 tun v roce 2007.

Pokud se však v rámci NAFO dohodly nové úrovně TAC, upraví Rada kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise odpovídajícím způsobem TAC stanovené v prvním pododstavci.

Článek 4

Zákaz týkající se platýse černého

Rybářským plavidlům Společenství se zakazuje lovit platýse černého v podoblasti NAFO 2 a divizích 3KLMNO a uchovávat na palubě, překládat a vykládat platýse černého uloveného v této oblasti, pokud nenesou zvláštní povolení k rybolovu vydané členským státem vlajky.

Článek 5

Zvláštní povolení k rybolovu platýse černého

1.   Každý členský stát zajistí, aby byla plavidla, jimž byla vydána zvláštní povolení k rybolovu uvedená v článku 4, zapsána do seznamu, který obsahuje jméno a CFR (Community Fleet Register number) těchto plavidel, jak je definováno v příloze I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (7). Členské státy vydají zvláštní povolení k rybolovu pouze tehdy, pokud je plavidlo zapsáno v rejstříku plavidel NAFO.

2.   Každý členský stát zašle Komisi seznam uvedený v odstavci 1 a všechny následné změny seznamu v podobě snímatelné počítačem.

3.   Změny seznamu uvedeného v odstavci 1 se zašlou Komisi nejméně pět dnů přede dnem, kdy plavidlo, které je nově zapsáno do uvedeného seznamu, vpluje do podoblasti NAFO 2 a divizí 3KLMNO. Komise bezodkladně informuje o změnách sekretariát NAFO.

4.   Každý členský stát rozdělí svou kvótu pro platýse černého mezi svá plavidla zapsaná do seznamu uvedeného v odstavci 1. Členské státy informují Komisi o rozdělení kvót nejpozději do 15. ledna každého roku.

Článek 6

Zprávy

1.   Velitelé plavidel uvedených v čl. 5 odst. 1 předají členským státům vlajky tyto zprávy:

a)

množství platýse černého uchovávaná na palubě při vplutí plavidla Společenství do podoblasti NAFO 2 a do divizí 3KLMNO. Tato zpráva se předá nejdříve 12 hodin a nejpozději 6 hodin před vplutím každého plavidla do těchto oblastí;

b)

týdenní úlovky platýse černého. Tato zpráva se zašle poprvé nejpozději na konci sedmého dne po vplutí plavidla do podoblasti NAFO 2 a do divizí 3KLMNO, nebo trvá-li výjezd déle než sedm dní, nejpozději v pondělí u úlovků, které byly odloveny v podoblasti NAFO 2 a v divizích 3KLMNO během předcházejícího týdne, jenž končí v neděli o půlnoci;

c)

množství platýse černého uchovávaná na palubě při vyplutí plavidla Společenství z podoblasti NAFO 2 a divizí 3KLMNO. Tato zpráva, v níž je uveden počet dnů rybolovu a celkové odlovy v uvedené oblasti, se předá nejdříve 12 hodin a nejpozději 6 hodin před každým vyplutím plavidla z těchto oblastí;

d)

množství platýse černého, která byla naložena a vyložena při každé překládce provedené během pobytu plavidla v podoblasti NAFO 2 a v divizích 3KLMNO. Tyto zprávy se předají nejpozději do 24 hodin po ukončení překládky.

2.   Po obdržení zpráv uvedených v odst. 1 písm. a), c) a d) je členské státy předají Komisi.

3.   Pokud odlovy platýse černého oznámené v souladu s odstavcem 2 vyčerpají odhadem 70 % kvót přidělených členským státům, podávají velitelé plavidel zprávy uvedené v odst. 1 písm. b) každé tři dny.

Článek 7

Povolená odchylka v odhadu množství ohlášených v deníku

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států (8), a čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2868/88 ze dne 16. září 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (9), je povolená odchylka v odhadu množství platýse černého uloveného v podoblasti NAFO 2 a v divizích 3KLMNO v kilogramech 8 %.

Článek 8

Určené přístavy

1.   Vykládka množství platýse černého uloveného v podoblasti NAFO 2 a v divizích 3KLMNO z plavidel uvedených v čl. 5 odst. 1 kdekoliv mimo přístavy určené smluvními stranami NAFO se zakazuje. Vykládka platýse černého v přístavech zemí jiných než smluvních stran se zakazuje.

2.   Členské státy určí přístavy, v nichž lze provádět vykládku platýse černého, a určí související inspekční a sledovací postupy včetně podmínek zaznamenávání a sdělování množství platýse černého, která byla v jednotlivých případech vyložena.

3.   Členské státy předají Komisi nejpozději do 15. ledna každého roku seznam určených přístavů a do 31. ledna související inspekční a sledovací postupy uvedené v odstavci 2. Komise předá tyto informace bezodkladně sekretariátu NAFO.

4.   Komise předá bezodkladně všem členským státům seznam určených přístavů uvedených v odstavci 2 a přístavů určených jinými smluvními stranami NAFO.

Článek 9

Oznámení předem

Alespoň 72 hodin před odhadovaným připlutím do přístavu poskytnou velitelé rybářských plavidel uvedených v čl. 5 odst. 1 nebo jejich zástupci před vplutím do určeného přístavu příslušným orgánů členských států, jejichž přístavy mají v úmyslu použít, tyto informace:

1.

čas připlutí do určeného přístavu;

2.

kopii zvláštního povolení k rybolovu uvedeného v článku 4;

3.

množství platýse černého uchovávaného na palubě v kilogramech živé váhy,

4.

oblast nebo oblasti v oblasti NAFO, kde byly úlovky odloveny.

Článek 10

Přístavní inspekce

1.   Členské státy zajistí, aby všechna plavidla uvedená v čl. 5 odst. 1, která za účelem vykládky nebo překládky platýse černého uloveného v podoblasti NAFO 2 a divizích 3KLMNO vplují do určeného přístavu, byla podrobena přístavní inspekci v souladu s režimem přístavních inspekcí NAFO.

2.   Je zakázáno vykládat nebo překládat úlovky z plavidel uvedených v odstavci 1, dokud nejsou přítomni inspektoři.

3.   Všechna vyložená množství se před přepravou do chladírenského skladu nebo do jiného místa určení zváží podle jednotlivých druhů.

4.   Členské státy předají související zprávu o přístavní inspekci sekretariátu NAFO a v kopii také Komisi, a to do čtrnácti pracovních dnů ode dne, kdy byla inspekce ukončena.

Článek 11

Zákaz vykládky a překládky vztahující se na plavidla zemí jiných než smluvních stran

Vykládky a překládky platýse černého z plavidel zemí jiných než smluvních stran, která provozovala rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO, se zakazují.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 23. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (EHS) č. 653/80 (Úř. věst. L 74, 20.3.1980, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  Úř. věst. L 344, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(7)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25.

(8)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1804/2005 (Úř. věst. L 290, 4.11.2005, s. 10).

(9)  Úř. věst. L 257, 17.9.1988, s. 20. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 494/1997 (Úř. věst. L 77, 19.3.1997, s. 5).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU