(ES) č. 2111/2005Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. prosince 2005 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 16. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2111/2005

ze dne 14. prosince 2005

o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Akce Společenství v oblasti letecké dopravy by měla byt zaměřena v první řadě na zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících před bezpečnostními riziky. Rovněž je třeba plně brát v úvahu požadavky na ochranu spotřebitele obecně.

(2)

Na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří nesplňují bezpečnostní požadavky, by měli být v zájmu zaručení nejvyšší míry průhlednosti upozorněni cestující. Tento seznam Společenství by se měl zakládat na společných kritériích vypracovaných na úrovni Společenství.

(3)

Na letecké dopravce uvedené na seznamu Společenství by se měl vztahovat zákaz provozování letecké dopravy. Zákazy provozování letecké dopravy uvedené na seznamu Společenství by se měly uplatňovat na území členských států, na které se vztahuje Smlouva.

(4)

Letečtí dopravci, kteří nemají práva na provozování dopravy v jednom nebo více členských státech, mohou nicméně létat do Společenství a z něj, jestliže je jejich letadlo, ať už s posádkou nebo bez ní, pronajato společnostmi, které taková práva mají. Mělo by být stanoveno uplatňování zákazu provozování letecké dopravy uvedeného na seznamu Společenství i na takové letecké dopravce, neboť tito letečtí dopravci by jinak mohli provozovat lety ve Společenství bez dodržování příslušných bezpečnostních norem.

(5)

Leteckému dopravci, na kterého se vztahuje zákaz provozování letecké dopravy, by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použije letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(6)

Postup aktualizace seznamu Společenství by měl umožňovat rychlé přijímání rozhodnutí s cílem poskytovat cestujícím přiměřené a aktuální bezpečnostní informace a zaručit, že letečtí dopravci, kteří své bezpečnostní nedostatky napraví, jsou ze seznamu co nejdříve vymazáni. Tyto postupy by měly současně respektovat práva leteckého dopravce na obranu a měly by se uplatňovat, aniž by byly dotčeny mezinárodní smlouvy, jichž jsou členské státy nebo Společenství smluvními stranami, zejména Chicagská úmluva o mezinárodním civilním letectví z roku 1944. Tyto požadavky by měly být zabezpečené zejména prostřednictvím prováděcích opatření týkajících se procesních záležitostí, která přijme Komise.

(7)

Pokud byl na leteckého dopravce uvalen zákaz provozování letecké dopravy, měla by být přijata vhodná opatření s cílem pomoci tomuto leteckému dopravci odstranit nedostatky, které byly důvodem k tomuto zákazu.

(8)

Ve výjimečných případech by členským státům mohlo být dovoleno přijmout jednostranná opatření. Členské státy by v naléhavých případech a v případech, kdy se potýkají s nečekaným bezpečnostním problémem, měly mít možnost okamžitě uvalit zákaz provozování letecké dopravy vztahujících se na jejich vlastní území. Kromě toho by v případě, že Komise rozhodne nezahrnout leteckého dopravce do seznamu Společenství, členské státy měly mít také možnost uvalit nebo zachovat zákaz provozování letecké dopravy v souvislosti s bezpečnostním problémem, který v ostatních členských státech neexistuje. Členské státy by měly tyto možnosti uplatňovat v omezené míře a brát ohled na zájmy Společenství s cílem uplatňovat v oblasti letecké bezpečnosti společný postup. Tím by neměly být dotčeny článek 8 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (3) a článek 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (4).

(9)

Informace o bezpečnosti leteckých dopravců by měly být zveřejňovány účinně, například prostřednictvím internetu.

(10)

Aby rámec hospodářské soutěže v letecké dopravě přinášel co největší přínosy pro letecké společnosti a cestující, je důležité, aby spotřebitelé dostávali nezbytné informace tak, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout.

(11)

Totožnost leteckého dopravce nebo dopravců, kteří let ve skutečnosti provozují, je podstatnou informací. Spotřebitelé, kteří uzavírají smlouvu o přepravě, která může zahrnovat jak let na místo určení, tak zpáteční let, však nejsou vždy informováni o totožnosti leteckého dopravce nebo dopravců, kteří budou tento let nebo příslušné lety skutečně provozovat.

(12)

Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (5) vyžaduje určité informace, které musí mít spotřebitelé k dispozici, ale tyto informace nezahrnuje totožnost provozujícího dopravce.

(13)

Nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů (6) dává spotřebitelům, kteří si rezervují let prostřednictvím počítačového rezervačního systému, právo být informovaní o totožnosti provozujícího leteckého dopravce. Nicméně i v pravidelné letecké dopravě existují určité praktiky vlastní tomuto průmyslu, jako je pronájem letadla s posádkou nebo sdílení kódů v případech, kdy byla rezervace provedena bez počítačového rezervačního systému, při kterých letecký dopravce, který prodal let pod svým jménem, jej ve skutečnosti neprovozuje a kdy v současné době nemá cestující žádné zákonem stanovené právo být informován o totožnosti leteckého dopravce, který tuto službu skutečně poskytuje.

(14)

Tyto praktiky posilují pružnost a umožňují lepší poskytování služeb cestujícím. Kromě toho určitý počet změn na poslední chvíli, zejména z technických důvodů, je nevyhnutelný a přispívá k bezpečnosti letecké dopravy. Tato pružnost by však měla být vyvážena ověřením, že společnosti, které let skutečně provozují, splňují bezpečnostní požadavky, a průhledností vůči spotřebitelům, aby jim byla zaručeno právo kvalifikovaného výběru. Mezi rentabilitou leteckých dopravců a přístupem cestujících k informacím by měla být dosažena spravedlivá rovnováha.

(15)

Letečtí dopravci by měli vůči cestujícím uplatňovat politiku průhlednosti v souvislosti s poskytováním informací o bezpečnosti. Zveřejňování takových informací by mělo přispět k informovanosti cestujících o spolehlivosti leteckých dopravců z hlediska bezpečnosti.

(16)

Letečtí dopravci jsou odpovědní za informování vnitrostátních úřadů pro bezpečnost letectví o bezpečnostních nedostatcích a za urychlené odstraňování těchto nedostatků. Od posádky letadla a pozemního personálu se vyžaduje, aby v případě zjištění bezpečnostních nedostatků podnikli příslušná opatření. Bylo by v rozporu se zájmy bezpečnosti letecké dopravy, pokud by zaměstnanci měli být za takový čin postiženi, jak vyplývá z čl. 8 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví (7).

(17)

Vedle situací uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (8), by cestující měli mít právo na náhradu nebo v jiných určitých situacích na přesměrování v oblasti působnosti tohoto nařízení, pokud existuje dostatečně úzké propojení se Společenstvím.

(18)

Vedle pravidel uvedených v tomto nařízení by se důsledky změn totožnosti provozujícího leteckého dopravce pro dodržení smlouvy o přepravě měly řídit právem členských států vztahujícím se na smlouvy a souvisejícím právem Společenství, zejména směrnicí Rady 90/314/EHS a směrnicí Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (9).

(19)

Toto nařízení je součástí legislativního postupu, jehož cílem je účinný a ucelený přístup k posílení letecké bezpečnosti ve Společenství, v němž hraje důležitou úlohu Evropská agentura pro bezpečnost letectví. Úloha této agentury by v rámci tohoto nařízení mohla být dále posílena rozšířením jejích pravomocí, například ve vztahu k letadlům třetích zemí. Je třeba věnovat zvláštní pozornost dalšímu zlepšování kvality a počtu bezpečnostních inspekcí letadel a jejich harmonizaci.

(20)

Pokud existuje bezpečnostní riziko, které dotčený členský stát nebo členské státy uspokojivě neodstranily, měla by mít Komise možnost okamžitě přijmout prozatímní opatření. V takovém případě by měl výbor, který je Komisi v její práci podle tohoto nařízení nápomocen, jednat poradním postupem stanoveným v článku 3 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10).

(21)

Ve všech ostatních případech by měl výbor, který je Komisi v její práci podle tohoto nařízení nápomocen, jednat regulativním postupem stanoveným v článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(22)

Vzhledem k tomu, že vztah mezi tímto nařízením a článkem 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství (11), by jinak byl nejasný, měl by být tento článek v zájmu právní jistoty zrušen.

(23)

Členské státy by měly přijmout pravidla pro sankce za porušení kapitoly III tohoto nařízení a zajistit, že tyto sankce budou uplatňovány. Stanovené sankce, které by mohly být občanskoprávní nebo správní povahy, by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(24)

Komise by měla provést rozbor uplatňování tohoto nařízení a po dostatečně dlouhé době by měla podat zprávu o účinnosti jeho ustanovení.

(25)

Každý příslušný úřad pro civilní letectví ve Společenství může rozhodnout, že letečtí dopravci, včetně těch, kteří neprovozují lety na území členských států, na které se vztahuje Smlouva, mohou tento úřad požádat o to, aby podléhali pravidelným kontrolám s cílem prověřit jejich schopnost dodržování příslušných bezpečnostních norem.

(26)

Toto nařízení by nemělo členským státům bránit v zavedení vnitrostátního systému udělování známek kvality leteckým dopravcům, přičemž kritéria pro jejich udělování by mohla v souladu s právními předpisy Společenství zahrnovat i jiná hlediska než minimální bezpečnostní požadavky.

(27)

Dne 2. prosince 1987 byla v Londýně společným prohlášením ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království dohodnuta opatření pro užší spolupráci při využívání letiště na Gibraltaru. Tato opatření však dosud nevstoupila v platnost,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví pravidla:

a)

pro vypracování a zveřejnění seznamu Společenství založeného na společných kritériích a týkajícího se leteckých dopravců, na které se z bezpečnostních důvodů vztahuje zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství,

a

b)

pro informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti leteckého dopravce, který let, jehož využívají, provozuje.

2.   Má se za to, že použitím tohoto nařízení pro letiště Gibraltar nejsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází.

3.   Použitelnost tohoto nařízení pro letiště Gibraltar se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království budou Radu o tomto datu informovat.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„leteckým dopravcem“ podnik zabývající se leteckou dopravou s platnou provozní licencí nebo obdobným dokladem;

b)

„smlouvou o přepravě“ smlouva o službách v letecké dopravě nebo takové služby zahrnující, včetně případů, kdy se přeprava skládá ze dvou nebo více letů provozovaných stejnými nebo rozdílnými leteckými dopravci;

c)

„smluvním leteckým dopravcem“ dopravce, který uzavírá smlouvu o přepravě s cestujícím, nebo jestliže smlouva zahrnuje soubor služeb, provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy. Za smluvního leteckého dopravce se považuje také každý prodejce letenek;

d)

„prodejcem letenek“ prodejce letenek, který zprostředkuje smlouvu o přepravě s cestujícím, ať už jako samostatný let nebo jako část služby pro cesty, pobyty a zájezdy, a který není leteckým dopravcem ani provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy;

e)

„provozujícím leteckým dopravcem“ letecký dopravce, který provádí nebo zamýšlí provést let podle smlouvy s cestujícím nebo v zastoupení jiné právnické nebo fyzické osoby, která uzavřela smlouvu s tímto cestujícím;

f)

„oprávněním k provozování činnosti nebo technickým povolením“ každý legislativní nebo administrativní akt členského státu, který stanoví, že letecký dopravce může provozovat letecké služby na jeho letiště a z nich, že letecký dopravce může provozovat služby v jeho leteckém prostoru nebo že letecký dopravce může vykonávat práva provozování dopravy;

g)

„zákazem provozování letecké dopravy“ zamítnutí, pozastavení, zrušení nebo omezení oprávnění leteckého dopravce k provozování činnosti nebo technického povolení z bezpečnostních důvodů nebo obdobná bezpečnostní opatření týkající se leteckého dopravce, který nemá práva provozování dopravy ve Společenství, ale jehož letadla by jinak mohla provozovat lety ve Společenství na základě dohody o pronájmu;

h)

„souborem služeb“ ty služby, které jsou definovány v čl. 2 bodě 1 směrnice 90/314/EHS;

i)

„rezervací“ skutečnost, že cestující má letenku nebo jiný důkaz, který udává, že rezervace byla smluvním leteckým dopravcem přijata a evidována;

j)

„příslušnými bezpečnostními normami“ mezinárodní bezpečnostní normy obsažené v Chicagské úmluvě a jejích dodatcích a případně i normy zahrnuté v příslušných právních předpisech Společenství.

KAPITOLA II

SEZNAM SPOLEČENSTVÍ

Článek 3

Vypracování seznamu Společenství

1.   S cílem zvýšit bezpečnost leteckého provozu bude vypracován seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (dále jen „seznam Společenství“). Každý členský stát na svém území uplatňuje zákazy provozování letecké dopravy uvedené v seznamu Společenství vůči leteckým dopravcům, kteří těmto zákazům podléhají.

2.   Společná kritéria pro uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, která se zakládají na příslušných bezpečnostních normách (dále jen „společná kritéria“), jsou stanovena v příloze tohoto nařízení. Komise může postupem podle čl. 15 odst. 3 přílohu změnit, zejména s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj.

3.   Pro účely prvního vypracování seznamu Společenství sdělí členské státy do 16. února 2006 Komisi totožnost leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy na jejich území, důvody, které k přijetí těchto zákazů vedly, a další podstatné informace. Komise o těchto zákazech provozování letecké dopravy uvědomí ostatní členské státy.

4.   Do jednoho měsíce po obdržení informací od členských států rozhodne Komise na základě společných kritérií o uložení zákazu provozování letecké dopravy dotyčným leteckým dopravcům a postupem podle čl. 15 odst. 3 vypracuje seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kterým zákaz provozování letecké dopravy uložila.

Článek 4

Aktualizace seznamu Společenství

1.   Aktualizace seznam Společenství zahrnuje:

a)

uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckému dopravci a zahrnutí tohoto leteckého dopravce do seznamu Společenství na základě společných kritérií;

b)

vymazání leteckého dopravce ze seznamu Společenství, pokud byly bezpečnostní nedostatek či nedostatky, které byly důvodem zahrnutí leteckého dopravce do seznamu Společenství, odstraněny a pokud na základě společných kritérií již není jiný důvod, proč leteckého dopravce na seznamu Společenství ponechávat;

c)

změnu podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl leteckému dopravci zahrnutému do seznamu Společenství uložen.

2.   Komise z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu rozhodne postupem podle čl. 15 odst. 3 a na základě společných kritérií o aktualizaci seznamu Společenství, jakmile je to podle odstavce 1 požadováno. Komise nejméně každé tři měsíce ověřuje, zda je třeba seznam Společenství aktualizovat.

3.   Každý členský stát a Evropská agentura pro bezpečnost letectví sdělí Komisi veškeré informace, které mohou být v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství podstatné. Komise předá všechny podstatné informace členským státům.

Článek 5

Prozatímní opatření týkající se aktualizace seznamu Společenství

1.   Pokud je zřejmé, že pokračování provozování letů leteckým dopravcem ve Společenství bude pravděpodobně znamenat vážné bezpečnostní riziko a že toto riziko nebylo naléhavými opatřeními přijatými dotčeným členským státem nebo státy v souladu s čl. 6 odst. 1 uspokojivě odstraněno, může Komise postupem podle čl. 15 odst. 2 prozatímně přijmout opatření uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. a) a c).

2.   Co nejdříve, nejvýše však do deseti pracovních dnů, předloží Komise věc výboru uvedenému v čl. 15 odst. 1 a postupem podle čl. 15 odst. 3 rozhodne o potvrzení, změně, zrušení nebo rozšíření opatření, které přijala na základě odstavce 1 tohoto článku.

Článek 6

Výjimečná opatření

1.   Toto nařízení nebrání v naléhavých případech členskému státu v tom, aby při řešení nepředvídatelného bezpečnostního problému uložil okamžitý zákaz provozování letecké dopravy na jeho území, s přihlédnutím ke společným kritériím.

2.   Rozhodnutí Komise nezahrnout leteckého dopravce do seznamu Společenství postupem podle čl. 3 odst. 4 nebo čl. 4 odst. 2 nebrání členskému státu v uložení nebo prodloužení zákazu provozování letecké dopravy dotyčnému leteckému dopravci s ohledem na bezpečnostní problém, který postihuje konkrétně tento členský stát.

3.   V situacích uvedených v odstavcích 1 a 2 dotyčný členský stát okamžitě uvědomí Komisi, která uvědomí ostatní členské státy. V situaci uvedené v odstavci 1 podá dotyčný členský stát bez prodlení Komisi žádost o aktualizaci seznamu Společenství v souladu s čl. 4 odst. 2.

Článek 7

Právo na obranu

Komise zajistí, aby byla při přijímání rozhodnutí podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 2 a článku 5 dotčenému leteckému dopravci poskytnuta možnost slyšení, přičemž se v některých případech zohlední nutnost naléhavého postupu.

Článek 8

Prováděcí opatření

1.   Postupem podle v čl. 15 odst. 3 Komise v případě potřeby přijme prováděcí opatření s cílem stanovit podrobná pravidla k postupům uvedeným v této kapitole.

2.   Komise při rozhodování o těchto opatřeních náležitě přihlíží k potřebě, aby rozhodnutí byla při aktualizaci seznamu Společenství přijímána rychle, a podle potřeby umožní využít naléhavý postup.

Článek 9

Zveřejnění

1.   Seznam Společenství a jeho případné změny se ihned zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Komise a členské státy přijmou nezbytná opatření ke zpřístupnění co nejaktuálnějšího seznamu Společenství veřejnosti, zejména prostřednictvím internetu.

3.   Smluvní letečtí dopravci, vnitrostátní úřady civilního letectví, Evropská agentura pro bezpečnost letectví a letiště na území členských států zpřístupní seznam Společenství cestujícím prostřednictvím svých internetových stránek a popřípadě ve svých prostorách.

KAPITOLA III

INFORMACE CESTUJÍCÍM

Článek 10

Oblast působnosti

1.   Tato kapitola se vztahuje na leteckou přepravu cestujících, je-li let součástí smlouvy o přepravě, tato přeprava byla započata ve Společenství a

a)

místem odletu je letiště na území členského státu, na něž se vztahuje Smlouva,

nebo

b)

místem odletu je letiště ve třetí zemi a místem příletu je letiště na území státu, na něž se vztahuje Smlouva,

nebo

c)

místem odletu je letiště ve třetí zemi a místem příletu je jiné letiště ve třetí zemi.

2.   Tato kapitola se použije bez ohledu na to, zda je let pravidelný nebo nepravidelný, a bez ohledu na to, zda je let součástí souboru služeb nebo není.

3.   Tato kapitola se nedotýká práv cestujících podle směrnice 90/314/EHS a nařízení (EHS) č. 2299/89.

Článek 11

Informování o totožnosti provozujícího leteckého dopravce

1.   Při provedení rezervace informuje smluvní letecký dopravce cestujícího o totožnosti provozujícího leteckého dopravce nebo dopravců, a to bez ohledu na způsob provedení rezervace.

2.   Pokud není totožnost provozujícího leteckého dopravce v době rezervace dosud známa, smluvní letecký dopravce zajistí, že cestující je informován o jménu či jménech leteckého dopravce či dopravců, kteří budou příslušný let nebo lety pravděpodobně provozovat. Smluvní letecký dopravce v takovém případě zajistí, že cestující je o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců informován, jakmile je jeho totožnost určena.

3.   Pokud dojde ke změně provozujícího leteckého dopravce či dopravců po provedení rezervace, přijme smluvní letecký dopravce bez ohledu na důvod změny okamžitě veškerá nezbytná opatření, aby byl cestující o změně informován co nejdříve. Cestující musí být v každém případě informováni při odbavení nebo v případě, že pro navazující let není odbavení vyžadováno, při nástupu na palubu.

4.   Letecký dopravce nebo provozovatel souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy zajistí, aby byl dotyčný smluvní letecký dopravce informován o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců, jakmile je známa, zejména v případě změny této totožnosti.

5.   Pokud prodejce letenek není o totožnosti provozujícího leteckého dopravce informován, neodpovídá za nesplnění povinností stanovených v tomto článku.

6.   Povinnost smluvního leteckého dopravce informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či dopravců je vymezena ve všeobecných prodejních podmínkách, které se vztahují na smlouvu o přepravě.

Článek 12

Právo na náhradu nebo přesměrování

1.   Tímto nařízením není dotčeno právo na náhradu nebo přesměrování podle nařízení (ES) č. 261/2004.

2.   V případech, kdy se nařízení (ES) č. 261/2004 nepoužije a

a)

provozující letecký dopravce oznámený cestujícímu byl zapsán na seznam Společenství a podléhá zákazu provozování letecké dopravy, který vedl ke zrušení daného letu nebo který by k tomuto zrušení vedl, kdyby byl daný let provozován ve Společenství,

nebo

b)

provozující letecký dopravce oznámený cestujícímu byl nahrazen jiným provozujícím leteckým dopravcem, který byl zapsán na seznam Společenství a podléhá zákazu provozování letecké dopravy, který vedl ke zrušení daného letu nebo který by k tomuto zrušení vedl, kdyby byl daný let provozován ve Společenství,

musí smluvní letecký dopravce, který je stranou smlouvy o přepravě, cestujícímu poskytnout právo na náhradu nebo přesměrování podle článku 8 nařízení (ES) č. 261/2004, jestliže se cestující v případě, kdy let nebyl zrušen, rozhodne tímto spojem neletět.

3.   Odstavec 2 se použije, aniž je dotčen článek 13 nařízení (ES) č. 261/2004.

Článek 13

Sankce

Členské státy zajistí dodržování pravidel stanovených v této kapitole a stanoví sankce za nedodržení těchto pravidel. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Informace a změna

Do 16. ledna 2009 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení. K této zprávě v případě potřeby přiloží návrhy na změnu tohoto nařízení.

Článek 15

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 12 nařízení (EHS) č. 3922/91 (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Komise může s výborem konzultovat jakoukoli jinou záležitost týkající se provádění tohoto nařízení.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 16

Zrušení

Zrušuje se článek 9 směrnice 2004/36/ES.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 10, 11 a 12 se použijí ode dne 16. července 2006 a článek 13 se použije ode dne 16. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. prosince 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

C. CLARKE


(1)  Stanovisko ze dne 28. září 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. listopadu 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 5. prosince 2005.

(3)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2871/2000 (Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 47).

(4)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

(5)  Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59.

(6)  Úř. věst. L 220, 29.7.1989, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 323/1999 (Úř. věst. L 40, 13.2.1999, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29.

(10)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.


PŘÍLOHA

Společná kritéria pro rozhodování o zákazu provozování letecké dopravy z bezpečnostních důvodů na úrovni Společenství

Rozhodnutí o opatření na úrovni Společenství se přijímají podle okolností každého jednotlivého případu. V závislosti na okolnostech každého případu může opatření na úrovni Společenství podléhat dopravce nebo všichni dopravci, kteří získali oprávnění ve stejném státě.

Při rozhodování, zda uvalit na leteckého dopravce úplný nebo částečný zákaz provozování letecké dopravy, se posoudí, zda letecký dopravce plní příslušné bezpečnostní normy, a to s přihlédnutím k těmto bodům:

1.

Ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce:

zprávy poukazující na závažné nedostatky nebo trvalé zanedbávání ze strany dopravce řešit nedostatky zjištěné při inspekcích letištních ramp v rámci programu SAFA, o kterých byl dopravce včas informován,

závažné bezpečnostní nedostatky zaznamenané v rámci ustanovení o shromažďování informací podle článku 3 směrnice 2004/36/ES,

zákaz provozování letecké dopravy dopravcem uložený třetí zemí z důvodu průkazných nedostatků v souvislosti s mezinárodními bezpečnostními normami,

průkazné informace o nehodě a vážné události, které svědčí o skrytých systémových bezpečnostních nedostatcích.

2.

Neschopnost nebo neochota leteckého dopravce odstranit bezpečnostní nedostatky, o které svědčí:

nedostatek průhlednosti nebo dostatečné a včasné komunikace ze strany dopravce při poskytování odpovědi na dotaz úřadu civilního letectví členského státu ohledně bezpečnostních stránek jeho provozu,

nevhodný nebo nedostatečný nápravný akční plán předložený jako odpověď na zjištěný bezpečnostní nedostatek závažné povahy.

3.

Neschopnost nebo neochota orgánů příslušných pro dohled nad tím, zda letecký dopravce bezpečnostní nedostatky řeší, o nichž svědčí:

nedostatek spolupráce s úřadem civilního letectví v členském státě ze strany příslušných orgánů jiného státu v případě vzniku obav v souvislosti s bezpečností provozu dopravce, který v tomto státě získal licenci nebo oprávnění,

neschopnost příslušných orgánů, které mají nad dopravcem regulační dohled, uplatňovat a prosazovat příslušné bezpečnostní normy. Zvláštní pozornost by měla být věnována

a)

auditům a souvisejícím nápravným akčním plánům vypracovaným na základě všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) nebo na základě jakýchkoli platných právních předpisů Společenství,

b)

tomu, zda bylo dopravci, který podléhá dohledu ze strany tohoto státu, v dřívější době zamítnuto nebo zrušeno oprávnění k provozování letecké dopravy nebo technické povolení jiným státem,

c)

případům, kdy oprávnění provozovatele nebylo vydáno příslušným orgánem státu v místě, kde má dopravce hlavní provozovnu,

neschopnost příslušných orgánů státu, v němž je letadlo, které letecký dopravce používá, zaregistrováno, provádět kontrolu letadla používaného dopravcem v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími ze Chicagské úmluvy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU