(ES) č. 1036/2005Nařízení Komise (ES) č. 1036/2005 ze dne 1. července 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 171, 2.7.2005, s. 19-23 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. července 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. července 2005 Nabývá účinnosti: 5. července 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1036/2005

ze dne 1. července 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2) stanoví mimo jiné prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro mléko a mléčné výrobky podle evropských dohod mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a některými zeměmi střední a východní Evropy na straně druhé. Za účelem provádění koncesí stanovených v rozhodnutích Rady a Komise 2005/430/ES (3) a 2005/431/ES (4) o uzavření dodatkových protokolů k evropským dohodám zakládajícím přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bulharskem a Rumunskem na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, by od vstupu v platnost dodatkových protokolů, tedy od 1. července 2005, měly být otevřeny nové celní kvóty a určité stávající kvóty by měly být zvýšeny.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 747/2001 (5) stanoví, že kvóta č. 09.1302 týkající se určitých zemědělských produktů původem z Izraele, je spravována podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a až 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6). Je vhodné, aby se tato kvóta zohlednila v nařízení (ES) č. 2535/2001.

(3)

Příloha XII nařízení (ES) č. 2535/2001 obsahuje odkaz na subjekt vydávající osvědčení na Kypru, který by měl být zrušen z důvodu přistoupení Kypru k Evropské unii.

(4)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1.

V článku 5 se bod b) nahrazuje tímto:

„b)

kvóty stanovené v rozhodnutích Rady a Komise 2005/430/ES (7) a 2005/431/ES (8);

2.

Článek 19a se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   V rámci kvót stanovených v nařízeních Rady (ES) č. 312/2003 (9) a (ES) č. 747/2001 (10) a uvedených v příloze VIIa tohoto nařízení se uplatňují články 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Uplatňování snížené sazby cla podléhá předložení důkazu o původu vydaného v souladu s přílohou III dohody s Chile nebo s protokolem 4 dohody s Izraelem.“

3.

Část B přílohy I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

4.

Příloha VIIa se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

5.

V příloze XII se zrušuje řádek týkající se Kypru.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1 a 3 článku 1 se použijí ode dne 1. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. července 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 810/2004 (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 138).

(3)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 503/2005 (Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 13).

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).

(7)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 155, 17.6.2005, s. 26.“

(9)  Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2.“


PŘÍLOHA I

„I.B

CELNÍ KVÓTY PODLE EVROPSKÝCH DOHOD MEZI SPOLEČENSTVÍM A BULHARSKEM A RUMUNSKEM

1.   Produkty pocházející z Rumunska

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Použitelné clo (% DNV)

Množství (v tunách)

Roční kvóta

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Roční zvýšení od 1. července 2006

09.4771

0402 10 19

0402 21 11

Sušené odstředěné mléko

bez cla

1 500

0

0402 21 19

0402 21 91

Sušené plnotučné mléko

09.4772

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt (neochucený)

bez cla

1 000

0

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

0403 90 33

0403 90 39

0403 90 51

0403 90 53

0403 90 59

0403 90 61

0403 90 63

0403 90 69

Ostatní (neochuceno)

09.4758

0406

Sýry a tvaroh

bez cla (2)

3 000

200


2.   Produkty pocházející z Bulharska

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Použitelné clo (% DNV)

Množství (v tunách)

Roční kvóta

od 1.7.2005 do 30.6.2006

Roční zvýšení od 1. července 2006

09.4773

0402 10

Sušené odstředěné mléko

bez cla (2)

3 300

300

0402 21

Sušené plnotučné mléko

09.4675

0403 10 11

0403 10 13

0403 10 19

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

Jogurt (neochucený)

bez cla

770

70

09.4660

0406

Sýry a tvaroh

bez cla (2)

7 000

300


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se způsobnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.

(2)  Tato koncese se uplatňuje pouze na produkty, na které se nevztahují žádné vývozní subvence.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA VIIa

1.   Celní kvóty podle přílohy I dohody o přidružení s Chilskou republikou

 

Roční množství (v tunách)

(základ = kalendářní rok)

 

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Platná celní sazba (% celní sazby DNV)

od 1.2.2003

do 31.12.2003

2004

Roční nárůst od roku 2005

09.1924

0406

Sýry a tvaroh

Osvobozeno

1 375

1 500

75


2.   Celní kvóty podle přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 týkající se některých zemědělských produktů pocházejících z Izraele

 

Roční množství (v tunách)

(základ = kalendářní rok)

Číslo kvóty

Kód KN

Popis (1)

Platná celní sazba

2004

2005

2006

od roku 2007

09.1302

0404 10

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka

Osvobozeno

824

848

872

896


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno ‚ex‘, určuje se působnost preferenčního režimu současně vzhledem k základu kódu KN a odpovídajícímu popisu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU