(ES) č. 920/2005Nařízení Rady (ES) č. 920/2005 ze dne 13. června 2005, kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 156, 18.6.2005, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. června 2005 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. června 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU, Euratom) 2015/2264 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 920/2005

ze dne 13. června 2005,

kterým se mění nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství a nařízení č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii a kterým se zavádí dočasná odchylná opatření od těchto nařízení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 290 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 190 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 41 odst. 1 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Irská vláda požádala, aby byl irskému jazyku udělen stejný statut, jaký byl udělen národním úředním jazykům ostatních členských států, a aby byly za tímto účelem provedeny potřebné změny nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (1) a nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském společenství pro atomovou energii (2) (obojí dále jen „nařízení č. 1“).

(2)

Z článku 53 Smlouvy o Evropské unii a z článku 314 Smlouvy o založení Evropského společenství vyplývá, že irský jazyk je jedním z platných jazyků obou těchto smluv.

(3)

Irská vláda zdůrazňuje, že v souladu s článkem 8 irské ústavy je irský jazyk jakožto národní jazyk prvním úředním jazykem Irska.

(4)

Je vhodné odpovědět kladně na požadavek irské vlády a odpovídajícím způsobem změnit nařízení č. 1. Je nicméně vhodné rozhodnout, že z praktických důvodů a po přechodnou dobu nebudou orgány Evropské unie vázány povinností sepisovat všechny akty, včetně rozsudků Soudního dvora, v irském jazyce a překládat je do irského jazyka. Je také vhodné stanovit, aby tato odchylka byla částečná, vyloučit z její oblasti působnosti nařízení přijímaná společně Evropským parlamentem a Radou a zmocnit Radu, aby do čtyř let ode dne použitelnosti tohoto nařízení a poté vždy po pěti letech jednomyslně rozhodla, zda ukončit působnost uvedené odchylky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení č. 1 se mění takto:

1.

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Úředními a pracovními jazyky orgánů Evropské unie jsou angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.“

2.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují ve dvaceti jednom úředním jazyce.“

3.

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Úřední věstník Evropské unie vychází ve dvaceti jednom úředním jazyce.“

Článek 2

Odchylně od nařízení č. 1 nejsou orgány Evropské unie během pětiletého období, které může být opakovaně prodlouženo a které počíná dnem použitelnosti tohoto nařízení, vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině a zveřejňovat je v tomto jazyce v Úředním věstníku Evropské unie.

Tento článek se nevztahuje na nařízení přijímaná společně Evropským parlamentem a Radou.

Článek 3

Rada přezkoumá uplatňování článku 2 nejpozději čtyři roky po dni použitelnosti tohoto nařízení a poté vždy po pěti letech a jednomyslně rozhodne, zda ukončit působnost odchylky zmíněné v uvedeném článku.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 13. června 2005.

Za Radu

J. ASSELBORN

předseda


(1)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 401/58. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU