(ES) č. 545/2005Nařízení Komise (ES) č. 545/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v březnu 2005

Publikováno: Úř. věst. L 91, 9.4.2005, s. 4-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. dubna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 545/2005

ze dne 8. dubna 2005,

kterým se stanoví, do jaké míry lze vyhovět žádostem o dovozní práva pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, podaným v březnu 2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1206/2004 ze dne 29. června 2004 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (od 1. července 2004 do 30. června 2005) (2), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1206/2004 se nově přidělují množství, pro která nebyly k 18. únoru 2005 podány žádné žádosti o dovozní licence.

(2)

Článek 2 nařízení Komise (ES) č. 395/2005 ze dne 9. března 2005 o novém přidělení dovozních práv ve smyslu nařízení (ES) č. 1206/2004 o otevření a správě celní kvóty pro zmrazené hovězí maso určené ke zpracování (3) stanovil množství zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování, která mohou být do 30. června 2005 za zvláštních podmínek dovezena.

(3)

Dle čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1206/2004 mohou být požadovaná množství snížena. Požadovaná množství přesahují množství, která jsou k dispozici. V rámci zajištění spravedlivého rozdělení množství, která jsou k dispozici, je třeba požadovaná množství úměrně snížit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Každé žádosti o udělení dovozních práv podané v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1206/2004 se vyhovuje v následujícím rozsahu, vyjádřeno v množství nevykostěného masa:

8,9347 % požadovaného množství u masa určeného k výrobě konzerv dle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1206/2004,

50,0474 % požadovaného množství u masa určeného k výrobě produktů dle čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1206/2004.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 9. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 230, 30.6.2004, s. 42.

(3)  Úř. věst. L 63, 10.3.2005, s. 20.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU