(ES) č. 488/2005Nařízení Komise (ES) č. 488/2005 ze dne 21. března 2005 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 7-25 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. března 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 1. června 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 593/2007 Pozbývá platnosti: 1. června 2007

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 488/2005

ze dne 21. března 2005

o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci se správní radou Evropské agentury pro bezpečnost letectví,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příjmy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) pocházejí z příspěvku Společenství a všech třetích evropských zemí zúčastněných na dohodách podle článku 55 nařízení (ES) č. 1592/2002, z poplatků placených žadateli o osvědčení nebo o schválení agenturou vydávaných, udržovaných a měněných a z poplatků za publikace, vyřizování odvolání, školení a jakékoli jiné služby poskytované agenturou.

(2)

Příjmy a výdaje agentury musí být vyrovnané.

(3)

Poplatky a platby podle tohoto nařízení musí být agenturou účtovány a vybírány výhradně v eurech. Musí být stanoveny transparentně, spravedlivě a jednotně.

(4)

Platby vybírané agenturou nesmí ohrožovat konkurenceschopnost dotčeného evropského průmyslu. Kromě toho musí spočívat na základech, které zohledňují schopnost přispívání malých podniků. Navíc zeměpisné umístění podniků na území členských států nesmí představovat diskriminační faktor.

(5)

Před začátkem poskytování služby musí být žadatel pokud možno informován o předpokládané částce, kterou zaplatí za službu, která mu bude poskytnuta, a o způsobu placení. Kritéria sloužící jako základ pro stanovení této částky musí být jasná, jednotná a veřejná. Když není možné stanovit tuto částku předem, musí mít žadatel právo být informován před začátkem poskytování služby. V takovém případě musí být způsoby ohodnocení této částky v průběhu služby jasně dohodnuty před začátkem poskytování služby.

(6)

Výše poplatků, které má žadatel platit, musí záviset na složitosti úkolu vykonávaného agenturou a odpovídajícímu pracovnímu zatížení.

(7)

Průmysl musí těžit z dobré finanční zřetelnosti a musí mít možnost předvídat náklady na poplatky, které bude muset zaplatit. Současně je nutné udržet rovnováhu mezi celkovými výdaji vynaloženými agenturou na vydávání osvědčení a celkovým výnosem poplatků, které vybere. Na základě finančních výsledků a předpokladů agentury jí musí být povolena roční revize sazeb poplatků.

(8)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Toto nařízení se vztahuje na poplatky a platby vybírané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) za služby, které poskytuje, včetně dodávek zboží.

Stanoví zejména případy, ve kterých jsou poplatky a platby splatné podle čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002, výše těchto poplatků a plateb a způsoby jejich placení.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„poplatky“ rozumí částky vybírané agenturou a splatné žadateli využívajícími jiné služby než vydávání osvědčení, které agentura poskytuje;

b)

„platbami“ rozumí částky vybírané agenturou a splatné žadateli za získání, údržbu nebo změnu osvědčení nebo schválení uvedených v článku 15 nařízení (ES) č. 1592/2002, která jsou agenturou vydána, udržována nebo měněna;

c)

„vydáváním osvědčení“ rozumí veškeré úkony provedené agenturou přímo nebo nepřímo za účelem vydání, údržby nebo změny osvědčení a schválení uvedených v článku 15 nařízení (ES) č. 1592/2002;

d)

„žadatelem“ rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba žádající o možnost využívání služby poskytované agenturou, včetně údržby nebo změny osvědčení nebo schválení;

e)

„přímými náklady“ rozumí mzdové náklady pracovníků přímo zapojených do vydávání osvědčení a cestovní výdaje těchto pracovníků v rámci vydávání osvědčení;

f)

„zvláštními náklady“ rozumí výlohy na ubytování, stravování, jiné výlohy a cestovní náhrady poskytované pracovníkům v rámci udělování osvědčení;

g)

„nepřímými náklady“ rozumí podíl obecných nákladů agentury připadajících na vydávání osvědčení, včetně nákladů na vývoj části předepsaných materiálů;

h)

„skutečnými náklady“ rozumí výdaje skutečně vydané agenturou;

i)

„předepsanými materiály“ rozumí veškerá dokumentace vytvořená agenturou podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1592/2002.

KAPITOLA II

POPLATKY

Článek 3

Poplatky jsou vybírány agenturou za všechny služby a dodávku zboží, které poskytuje žadatelům, s výjimkou:

a)

vydávání osvědčení;

b)

předání dokumentů a informací v jakékoli formě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (2);

c)

dokumentů, které jsou zdarma k dispozici na internetových stránkách agentury.

Agentura vybírá také poplatky při podávání odvolání proti některému ze svých rozhodnutí podle článku 35 nařízení (ES) č. 1592/2002.

Článek 4

1.   Výše poplatků vybíraných agenturou je rovna skutečným nákladům na poskytnuté služby včetně nákladů na to, že je žadateli k dispozici.

2.   Poplatky, které je možno vybírat při podání odvolání podle článku 35 nařízení (ES) č. 1592/2002, mají formu paušální částky, jejíž výše je stanovena v příloze. Pokud je odvolací řízení uzavřeno ve prospěch navrhovatele, je mu tato paušální částka agenturou automaticky vrácena.

3.   Výše poplatků je vyjadřována v eurech. Je sdělena žadateli před poskytováním služeb stejně jako způsob jejich placení.

Článek 5

Poplatky jsou splatné žadatelem nebo případně navrhovatelem.

Jsou vybírány v eurech.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou poplatky vybírány před poskytnutím služby nebo případně před zahájením odvolacího řízení.

KAPITOLA III

PLATBY

Článek 6

1.   Platby zajišťují celkový příjem dostatečný na pokrytí veškerých přímých, nepřímých a zvláštních nákladů na vydávání osvědčení, včetně nákladů souvisejících s neustálou kontrolou.

2.   Agentura musí rozlišovat mezi svými příjmy a svými výdaji, které připadají na vydávání osvědčení.

Za tímto účelem:

a)

platby vybírané agenturou jako náhrada za vydávání osvědčení jsou ukládány na zvláštní účet a jsou předmětem odděleného účetnictví;

b)

agentura zřídí analytické účtování v příjmech a vydáních; pro každý výdaj uvedený v rozpočtové nomenklatuře určuje rozdělovací klíč podíl tohoto výdaje připadající na vydávání osvědčení.

3.   U plateb je prováděn přibližný celkový odhad na počátku každého finančního roku. Tento odhad je vytvořen na základě předchozích finančních výsledků agentury, jejího předvídaného stavu výdajů a příjmů a předběžného pracovního plánu.

4.   Aby byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi podniky se sídlem na území členských států, jsou náklady na dopravu spojené s vydáváním osvědčení vedenými na účet těchto podniků sečteny a rozdělovány rovnoměrně mezi žadatele.

5.   Příloha je přezkoumána a v případě potřeby revidována do 14 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Následně může být revidována každý rok.

Tyto částky a koeficienty uvedené v příloze jsou zveřejněny v úřední publikaci agentury.

Článek 7

Platby se skládají z jedné nebo více následujících složek:

a)

pevná část, jejíž výše se mění v závislosti na složitosti úkolu prováděného agenturou; různé hodnoty pevné části a koeficienty, které jí ovlivňují, jsou uvedeny v příloze;

b)

proměnná část úměrná odpovídajícímu pracovnímu vytížení, vyjádřenému v počtu hodin, který je vynásoben hodinovou sazbou vypočítanou podle článku 9; výše hodinové sazby je uvedena v příloze;

c)

částka odpovídající zvláštním nákladům na vydání osvědčení, které jsou plně kryty svými skutečnými náklady.

Článek 8

1.   Platby jsou vytvořeny na úrovních takto:

Σ R = x D

přičemž:

Σ R

=

roční úhrn plateb vybíraných agenturou;

D

=

roční výdaje zapsané do rozpočtu agentury;

x

=

procento ročních výdajů přímo nebo nepřímo připadajících na vydávání osvědčení

2.   Během přechodného období uvedeného v čl. 53 odst. 4 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1592/2002, může být příspěvek uvedený v čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení v případě potřeby použit na pokrytí nákladů vydaných agenturou na vydávání osvědčení. V takovém případě jsou během tohoto období platby stanoveny tak, že:

Σ R = x D – Cp

přičemž:

Cp

=

část příspěvku uvedená v čl. 48 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002 použitá na financování vydávání osvědčení agenturou.

Nejpozději od 1. ledna 2008 Cp = 0.

Článek 9

1.   Částka plateb závisí na složitosti vydávání osvědčení a odpovídajícím pracovním zatížení. Vypočítá se pomocí tohoto vzorce:

R = F + (nh * t) + S

přičemž:

R

=

splatná platba;

F

=

pevná část závislá na druhu prováděné operace (viz příloha);

nh

=

počet fakturovaných hodin (pokud se použije, viz příloha);

t

=

hodinová sazba (pokud se použije, viz příloha);

S

=

zvláštní náklady

2.   Hodinová sazba (t) je určena úhrnnými ročními mzdovými náklady pracovníků agentury přímo zapojenými do vydávání osvědčení. Vypočítá se pomocí tohoto vzorce:

t = Cs/N

přičemž:

Cs

=

úhrnné roční mzdové náklady (mzdy, důchodové a sociální pojištění) pracovníků agentury přímo zapojených do vydávání osvědčení;

N

=

roční součet pracovních hodin pracovníků agentury přímo zapojených do vydávání osvědčení

Článek 10

Aniž je dotčen článek 9, v případě, že je některé vydávání osvědčení vedeno zcela nebo zčásti mimo území členských států, zahrnou se cestovní náklady mimo toto území do platby fakturované žadateli. Pro tuto operaci nebo část této operace se částka splatné platby vypočítá pomocí vzorce:

R = F + (nh * t) + S + V

přičemž:

R

=

splatná platba;

F

=

pevná část závislá na druhu prováděné operace (viz příloha);

nh

=

počet fakturovaných hodin (pokud se použije, viz příloha);

t

=

hodinová sazba (pokud se použije, viz příloha);

S

=

zvláštní náklady;

V

=

náklady na dodatečnou dopravu

Náklady na dodatečnou dopravu fakturované žadateli obsahují skutečné náklady na dopravu mimo území členských států a na dobu strávenou odborníky při této dopravě, která je fakturována v hodinové sazbě.

Článek 11

Na návrh žadatele může být vydání osvědčení prováděno zvláštním způsobem, pokud s tím souhlasí výkonný ředitel.

V takovém případě vydání osvědčení probíhá následujícím způsobem:

a)

přidělením kategorií pracovníků, které by k této operaci agentura normálně nepřidělovala, pokud by dodržovala své obvyklé postupy, a/nebo

b)

přidělením lidských zdrojů tak, aby byla operace provedena v kratší lhůtě, než jsou lhůty normálně vyžadované obvyklými postupy agentury.

V takovém případě je uplatněno mimořádné zvýšení vybírané platby na plnou náhradu nákladů vzniklých agentuře na splnění této zvláštní žádosti.

Článek 12

1.   Platba je splatná žadatelem. Je vybírána v eurech.

2.   Vydání, udržování nebo změna osvědčení nebo schválení podléhá zaplacení celé splatné platby. V případě nezaplacení může agentura zrušit dotčené osvědčení nebo schválení poté, co o tom žadatele formálně vyrozuměla.

3.   Sazebník plateb použitý agenturou, stejně jako způsob jejich úhrady, je žadateli sdělen při podání žádosti.

4.   Pro vydávání osvědčení, které vede k platbě obsahující proměnnou část, dodá agentura žadateli rozpočet, který musí být žadatelem schválen ještě před zahájením příslušné operace. Tento rozpočet agentura změní, pokud se ukáže, že je operace jednodušší nebo rychleji proveditelná, než se původně předpokládalo, nebo naopak složitější a její provádění bude delší, než mohla agentura přiměřeně předpokládat.

5.   Pro operace, které vedou k platbě obsahující pouze pevnou část, je polovina této částky splatná před začátkem příslušné operace s tím, že zůstatek je splatný výměnou za vydání osvědčení nebo schválení.

6.   Pro operace, které vedou k platbě obsahující proměnnou část, je 30 % celé částky splatné platby (včetně případné pevné části) splatných před začátkem příslušné operace a 40 % této částky je splatných v závislosti na průběhu operace po čtvrtletních částech. Zůstatek 30 % je splatný výměnou za vydání osvědčení nebo schválení.

7.   Platby spojené s údržbou stávajících osvědčení a souhlasů jsou splatné podle harmonogramu stanoveného agenturou a sděleného držitelům osvědčení a schválení. Tento harmonogram vychází z kontrol prováděných agenturou na ověření údržby platnosti těchto osvědčení a schválení.

8.   Pokud agentura rozhodne po prvním posouzení, že nevyhoví žádosti, veškeré již vybírané platby jsou vráceny žadateli s výjimkou částky určené na pokrytí administrativních nákladů na zpracování žádosti. Tato částka se rovná pevné platbě D stanovené v příloze.

9.   Pokud musí být vydání osvědčení agenturou přerušeno z důvodu nedostatečných prostředků žadatele nebo z důvodu toho, že žadatel neplní své povinnosti, je celý zůstatek splatných plateb vyplacen v okamžiku, kdy agentura zastaví svou práci.

KAPITOLA IV

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Od 1. června 2005 jsou platby vymáhány a vybírány výhradně agenturou.

Členské státy nevybírají platby za vydávání osvědčení, i když je provádějí na účet agentury.

Agentura hradí členským státům vydávání osvědčení, která provádějí na svůj účet.

Pro vydávání osvědčení prováděná členskými státy na účet agentury, která probíhají k 1. červnu 2005, jsou platby vybírány agenturou tak, aby byly vyloučeny jakékoliv dvojité platby žadatele.

Článek 14

Pro účely provádění tohoto nařízení a nejpozději 30 dní přede dnem použitelnosti článků 1 až 13 agentura písemně potvrdí Komisi, že je schopna zhostit se úkolů, kterými ji pověřuje toto nařízení, a zejména vypočítat a fakturovat výši plateb splatných žadateli a provádět platby členským státům.

Článek 15

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Články 1 až 13 se použijí ode dne 1. června 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2005.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.


PŘÍLOHA

OBSAH

i)

Typová osvědčení a omezená typová osvědčení nebo rovnocenná osvědčení

ii)

Doplňková typová osvědčení

iii)

Významné změny a významné opravy

iv)

Nevýznamné změny a nevýznamné opravy

v)

Roční poplatek držitelů typových osvědčení EASA a omezených typových osvědčení

vi)

Oprávnění organizace k projektování

vii)

Prokázání projekční způsobilosti pomocí alternativních postupů

viii)

Oprávnění organizace k výrobě

ix)

Výroba bez oprávnění

x)

Oprávnění organizace k údržbě

xi)

Oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti

xii)

Poplatky za přijetí oprávnění rovnocenných s oprávněními podle části 145 v souladu s uplatňovanými dvoustrannými smlouvami

xiii)

Oprávnění organizace pro výcvik údržby

xiv)

Odvolání

Vysvětlivky

Specifikace pro vydání osvědčení (CS) uvedené v této příloze jsou přijaté podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1592/2002 a zveřejněny v úřední publikaci agentury v souladu s rozhodnutím EASA 2003/8 ze dne 30. října 2003 (www.easa.eu.int).

Pro účely této přílohy:

„Hodnota zařízení“ uvedená v tabulkách i), iii), iv) a v odkazuje na příslušný seznam cen příslušného výrobku.

„Hodnotou činností“ uvedenou v tabulkách vi), viii), x) a xiii) se rozumí: {počet technických zaměstnanců činných v organizaci v přísném poměru k činnosti, na kterou se vztahuje oprávnění} * {100 * 1 400 hodin = 140 000 EUR/činný zaměstnanec}, pokud žadatel neposkytne důkaz, že se má použít odlišná hodinová sazba.

Počet činných zaměstnanců je nezávislý na počtu jednotlivých provozoven, na které se vztahuje oprávnění, včetně subdodavatelů, a musí být sdělen žadatelem.

Správní zaměstnanci organizace žadatele se nezahrnou do výpočtu hodnoty činností.

Správní a techničtí zaměstnanci subdodavatelů (relevantní vzhledem k činnosti) se nezapočítají do hodnoty činností žadatele, pokud již bylo subdodavateli poskytnuto jeho vlastní přímé schválení.

Žadatelé a držitelé oprávnění agentury musí dodat osvědčení podepsané oprávněným zástupcem dotčené organizace, aby agentura mohla stanovit odpovídající kategorii poplatků.

i)   Typová osvědčení a omezená typová osvědčení nebo rovnocenná osvědčení (uvedená v hlavě B a hlavě O přílohy nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 (1))

Pro všechny žádosti platí pevně stanovený poplatek A uvedený v tabulce vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušný výrobek.

Pro výrobky označené šedou barvou platí také hodinová sazba za čas agentů EASA se sazbami uvedenými v tabulce.

Odvozené výrobky a důležité změny popisuje část 21 hlavy D přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 (zejména odst. 21A.101), které zahrnují změny geometrie letadla a/nebo pohonné skupiny, jsou zahrnuté do této tabulky.

Pevně stanovený poplatek A

21 000 EUR

 

Hodinová sazba

99 EUR

 


Typ výrobku

Komentáře

Koeficient pevně stanoveného poplatku

CS-25

velké letouny

8

— CS-25(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

4

CS-23.A

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.2 (letadlo pro sběrnou regionální dopravu)

6

— CS-23(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

3

CS-23.A

letadlo definované v CS-23 art 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 2 000 kg a 5 670 kg

0,5

— CS-23.(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,25

CS-29

velké letadlo s rotující nosnou plochou

5

— CS-29(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

2,5

CS-27

malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,8

— CS-27(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,4

CS-E.T.A

turbínové motory se vzletovým tahem 25 000 N nebo větším nebo výstupním výkonem 2 000 kW nebo větším

5,25

— CS-E.T.A(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

1,55

CS-E.T.B

turbínové motory se vzletovým tahem nižším než 25 000 N nebo výstupním výkonem nižším než 2 000 kW

2

— CS-E.T.B(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,55

CS-E.NT

jiné než turbínové motory

0,1

— CS-E.NT(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,03

CS-23.C

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 2 000 kg

0,2

— CS-23.C(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,1

CS-22

větroně a větroně s pomocným motorem

0,2

CS-VLA

ultralehké letadlo

0,2

CS-VLR

ultralehké malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,25

CS-APU

pomocný palubní zdroj

0,15

CS-P.A

při použití v letadle certifikovaném CS-25 (nebo rovnocenné)

0,2

— CS-P.A(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,1

CS-P.B

při použití v letadle certifikovaném CS-23, CS-VLA a CS-22 (nebo rovnocenné)

0,05

— CS-P.B(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,025

CS-22.J

při použití v letadle certifikovaném CS-22

0,04

— CS-22.J(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,02

CS-22.H

jiné než turbínové motory

0,07

CS-22.H(D)

— odvozené výrobky a jejich důležité změny

0,05

CS-balóny

není zatím k dispozici

0,1

CS-vzducholodě

není zatím k dispozici

0,5

CS-34

bez dodatečného pevného poplatku, pokud je zahrnuto s původním TC – dodatečné hodiny pouze v případě potřeby

 

CS-36

bez dodatečného pevného poplatku, pokud je zahrnuto s původním TC – dodatečné hodiny pouze v případě potřeby

 

CS-AWO

činnost po TC, vydání osvědčení pro AWO posuzované jako změna TC

 

CS-ETSO.A

Hodnota zařízení vyšší než 20 000 EUR

0,045

CS-ETSO.B

Hodnota zařízení mezi 2 000 a 20 000 EUR

0,025

CS-ETSO.C

Hodnota zařízení nižší než 2 000 EUR

0,01

ii)   Doplňková typová osvědčení (uvedená v hlavě E přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003)

Pro všechny žádosti platí pevně stanovený poplatek B uvedený v tabulce vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušný výrobek.

Pro výrobky označené šedou barvou platí také hodinová sazba za čas agentů EASA se sazbami uvedenými v tabulce.

Pro doplňkové typové osvědčení zahrnující změny geometrie letadla a/nebo pohonné skupiny se použije příslušný poplatek typového osvědčení nebo omezeného typového osvědčení podle písm. i).

Pevně stanovený poplatek B

680 EUR

 

Hodinová sazba

99 EUR

 


Typ výrobku

Komentáře

Koeficient pevně stanoveného poplatku

CS-25

velké letouny

důležité (úroveň 1)

5

úroveň 2

4

CS-23.A

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.2 (letadlo pro sběrnou regionální dopravu)

důležité (úroveň 1)

5

úroveň 2

4

CS-23.B

letadlo definované v CS-23 článku1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 2 000 a 5 670 kg

důležité (úroveň 1)

3

úroveň 2

2

CS-29

velké letadlo s rotující nosnou plochou

důležité (úroveň 1)

4

úroveň 2

4

CS-27

malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,5

CS-E.T.A

turbínové motory se vzletovým tahem 25 000 N nebo větším nebo výstupním výkonem 2 000 kW

důležité (úroveň 1)

1

úroveň 2

1

CS-E.T.B

turbínové motory se vzletovým tahem nižším než 25 000 N nebo výstupním výkonem nižším než 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

jiné než turbínové motory

0,2

CS-23.C

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 2 000 kg

1

CS-22

větroně a větroně s pomocným motorem

0,2

CS-VLA

ultralehké letadlo

0,2

CS-VLR

ultralehké malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,2

CS-APU

pomocný palubní zdroj

0,25

CS-P.A

při použití v letadle certifikovaném CS-25 (nebo rovnocenné)

0,25

CS-P.B

při použití v letadle certifikovaném CS-23, CS-VLA a CS-22 (nebo rovnocenné)

0,15

CS-22.J

při použití v letadle certifikovaném CS-22

0,15

CS-22.H

jiné než turbínové motory

0,15

CS-balóny

není zatím k dispozici

0,2

CS- vzducholodě

není zatím k dispozici

0,5

iii)   Významné změny a významné opravy (uvedené v hlavě D a M přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003)

Pro všechny žádosti platí pevně stanovený poplatek C uvedený v tabulce, vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušný výrobek.

Pro výrobky označené šedou barvou platí také hodinová sazba za čas agentů EASA se sazbami uvedenými v tabulce.

Pro důležité významné změny, které popisuje část 21 hlavy D přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 (zejména odst. 21A.101), zahrnující změny geometrie letadla a/nebo pohonné skupiny, se použije příslušný poplatek typového osvědčení/omezeného typového osvědčení podle písm. i) ve výše uvedené tabulce.

Poplatky stanovené v této tabulce se nepoužijí na významné změny provedené organizacemi k projektování v souladu s odst. 21A.263 písm. c) (5) části 21 hlavy D přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003.

Pevně stanovený poplatek C

385 EUR

 

Hodinová sazba

99 EUR

 


Typ výrobku

Komentáře

Koeficient pevně stanoveného poplatku

CS-25

velké letouny – „s rozšířeným technickým šetřením“

5

velké letouny – „s omezeným technickým šetřením“

4

CS-23.A

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.2 (letadlo pro sběrnou regionální dopravu)

5

CS-23.B

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 2 000 a 5 670 kg

3

CS-29

velké letadlo s rotující nosnou plochou

4

CS-27

malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,5

CS-E.T.A

turbínové motory se vzletovým tahem 25 000 N nebo větším nebo výstupním výkonem 2 000 kW nebo větším

1

CS-E.T.B

turbínové motory se vzletovým tahem nižším než 25 000 N nebo výstupním výkonem nižším než 2 000 kW

0,5

CS-E.NT

jiné než turbínové motory

0,2

CS-23.C

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 2 000 kg

1

CS-22

větroně a větroně s pomocným motorem

0,3

CS-VLA

ultralehké letadlo

0,3

CS-VLR

ultralehké malé letadlo s rotující nosnou plochou

0,3

CS-APU

pomocný palubní zdroj

0,4

CS-P.A

při použití v letadle certifikovaném CS-25 (nebo rovnocenné)

0,4

CS-P.B

při použití v letadle certifikovaném CS-23, CS-VLA a CS-22 (nebo rovnocenné)

0,3

CS-22.J

při použití v letadle certifikovaném CS-22

0,3

CS-22.H

jiné než turbínové motory

0,3

CS-balóny

není zatím k dispozici

0,3

CS- vzducholodě

není zatím k dispozici

0,5

CS-ETSO.A

Hodnota zařízení vyšší než 20 000 EUR

0,4

CS-ETSO.B

Hodnota zařízení mezi 2 000 a 20 000 EUR

0,3

CS-ETSO.C

Hodnota zařízení nižší než 2 000 EUR

0,25

iv)   Nevýznamné změny a nevýznamné opravy (uvedené v hlavě D a M přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003)

Pro všechny žádosti platí pevně stanovený poplatek D uvedený v tabulce vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušný výrobek.

Poplatky stanovené v této tabulce se nepoužijí na nevýznamné změny a opravy provedené organizacemi k projektování v souladu s odst. 21A.263 písm. c) (2) části 21 hlavy D přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003.

Pevně stanovený poplatek D

375 EUR

 


Typ výrobku

Komentáře

Koeficient pevně stanoveného poplatku

CS-25

velké letouny

2

CS-23.A

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.2 (letadlo pro sběrnou regionální dopravu)

2

CS-23.B

letadlo definované v CS-23 art 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 2 000 a 5 670 kg

1

CS-23.C

letadlo definované v CS-23 článku 1.a.1 s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 2 000 kg

0

CS-22

větroně a větroně s pomocným motorem

0

CS-VLA

ultralehké letadlo

0

CS-29

velké letadlo s rotující nosnou plochou

2

CS-27

malé letadlo s rotující nosnou plochou

1,5

CS-VLR

ultralehké malé letadlo s rotující nosnou plochou

0

CS-APU

pomocný palubní zdroj

1

CS-P.A

při použití v letadle certifikovaném CS-25 (nebo rovnocenné)

0

CS-P.B

při použití v letadle certifikovaném CS-23, CS-VLA a CS-22 (nebo rovnocenné)

0

CS-22.J

při použití v letadle certifikovaném CS-22

0

CS-E.T.A

turbínové motory se vzletovým tahem 25 000 N nebo větším nebo výstupním výkonem 2 000 kW nebo větším

1

CS-E.T.B

turbínové motory se vzletovým tahem nižším než 25 000 N nebo výstupním výkonem nižším než 2 000 kW

1

CS-E.NT/CS-22H

všechny jiné než turbínové motory

0

CS-balóny

není zatím k dispozici

0

CS-vzducholodě

není zatím k dispozici

0

CS-ETSO.A

Hodnota zařízení vyšší než 20 000 EUR

0

CS-ETSO.B

Hodnota zařízení mezi 2 000 a 20 000 EUR

0

CS-ETSO.C

Hodnota zařízení nižší než 2 000 EUR

0

v)   Roční poplatek držitelů typových osvědčení EASA a omezených typových osvědčení a jiných typových osvědčení považovaných za přijatelné podle nařízení (ES) č. 1592/2002

Roční poplatek se vybírá všem současným držitelům typových osvědčení agentury a omezených typových osvědčení.

Tento poplatek má pokrýt náklady agentury na pojištění toho, že typové osvědčení zůstane v platnosti včetně aspektu zachování letecké způsobilosti, která se nevztahuje na pozdější změny a opravy typových osvědčení.

Poplatek se vybírá každý rok. Poplatek se vybírá nejdříve na začátku kalendářního roku následujícím po původním osvědčení na ty výrobky, které byly osvědčeny po vstupu v platnost tohoto nařízení. U ostatních osvědčení se poplatek vybírá nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a potom každoročně.

Výše požadovaného poplatku je uvedena spolu s odpovídající kategorií výrobku v tabulce:

Typ výrobku (2)

Typové osvědčení výrobků projektových organizací ze státu EU (v EUR)

Typové osvědčení výrobků projektových organizací ze třetích zemí (v EUR)

Omezené typové osvědčení výrobků projektových organizací ze státu EU (v EUR)

Omezené typové osvědčení výrobků projektových organizací ze třetích zemí (v EUR)

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) vyšší než 50 tun)

120 000

40 000

30 000

10 000

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) mezi 22 a 50 tun)

50 000

16 667

12 500

4 167

CS-25 (velké letouny s maximální vzletovou hmotností (MTOW) nižší než 22 tun)

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

25 000

8 333

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

30 000

10 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balóny

300

100

100

100

CS-vzducholodě

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0

CS-ETSO.A (hodnota zařízení vyšší než 20 000 EUR)

1 000

333

250

100

CS-ETSO.B (hodnota zařízení mez 2 000 a 20 000 EUR)

500

167

125

100

CS-ETSO.C (hodnota zařízení nižší než 2 000 EUR)

250

100

100

100

Pro držitele více typových osvědčení a/nebo více omezených typových osvědčení se uplatní sleva ročního poplatku pro druhé a následující typové osvědčení ve stejné kategorii výrobků, jak je uvedeno v tabulce:

Výrobek ve stejné kategorii

Sleva na poplatek TC

první

0 %

druhý

10 %

třetí

20 %

čtvrtý

30 %

pátý

40 %

šestý

50 %

sedmý

60 %

osmý

70 %

devátý

80 %

desátý

90 %

jedenáctý a následující výrobky

100 %

Pro letadla, jejichž počet registrací v celém světě je nižší než 50 kusů, se činnosti k zachování letové způsobilosti budou účtovat podle hodinové sazby podle níže uvedené tabulky až do výše poplatku za příslušnou kategorii leteckého výrobku. Pro výrobky, části a zařízení, která nejsou letadlem, se omezení týká počtu letadel, do kterých se dotčený výrobek, část nebo zařízení umístí.

Hodinová sazba

99 EUR

vi)   Oprávnění organizace k projektování (uvedené v hlavě J přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003)

1.   Obecně

a)

Poplatky jsou vybírány za vydání oprávnění organizace k projektování a za výkon dozoru.

b)

Agentura vybírá dodatečné hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) na pokrytí dodatečných nákladů oprávnění a dozoru organizací s projekčním zařízením na více místech.

2.   Poplatek za podání žádosti

a)

Pro všechny nové žádosti o oprávnění organizace k projektování platí pevně stanovený poplatek E uvedený v tabulce, vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušnou kategorii výrobků pro dotčenou organizaci.

b)

Pokud jde o nová oprávnění a dozor, hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) se také použijí na ty žádosti, jejichž přezkoumání vedlo k nálezu první úrovně a/nebo více jak třem nálezům druhé úrovně za rok, jak popisuje část 21.A.258 přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003. Hodinové poplatky se vybírají na pokrytí nákladů na sledování těchto nálezů agenturou.

3.   Poplatek za dozor

a)

Na organizace oprávněné k projektování se vztahuje poplatek za dozor, rovnocenný poplatku E vynásobený koeficientem uvedeným pro odpovídající kategorii poplatků za dotčenou organizaci.

b)

Poplatek za dozor je splatný každé tři roky ve formě tří stejných ročních splátek. Pro současná oprávnění je první splátka splatná po vstupu tohoto nařízení v platnost. Pro následující oprávnění je první splátka splatná okamžitě po udělení oprávnění.

c)

Poplatky za dozor pokrývají změny současných oprávnění, aniž je dotčeno výše uvedené ustanovení odst. 2 písm. b).

Pevně stanovený poplatek E

12 000 EUR

Hodinová sazba

99 EUR


Kategorie poplatku podle hodnoty činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient pevně stanoveného poplatku

nižší než 500 001

0,1

mezi 500 001 a 700 000

0,2

mezi 700 001 a 1 200 000

0,5

mezi 1 200 001 a 2 800 000

1

mezi 2 800 001 a 4 200 000

1,5

mezi 4 200 001 a 5 000 000

2,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

3

mezi 7 000 001 a 9 800 000

3,5

mezi 9 800 001 a 14 000 000

4

mezi 14 000 001 a 50 000 000

5

mezi 50 000 001 a 140 000 000

8

mezi 140 000 001 a 250 000 000

10

mezi 250 000 001 a 500 000 000

25

mezi 500 000 001 a 750 000 000

50

nad 750 000 000

75

vii)   Prokázání projekční způsobilosti pomocí alternativních postupů (uvedené v hlavě B odst. 21.A.14 písm. b) přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003)

Certifikace projekční způsobilosti pomocí alternativních postupů se účtuje na hodinovém základě s níže uvedenou sazbou.

Hodinová sazba

99 EUR

viii)   Oprávnění organizace k výrobě (uvedené v hlavě G přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003)

1.   Obecně

a)

Poplatky jsou vybírány za vydání oprávnění organizace k výrobě a za výkon dozoru.

b)

Agentura vybírá dodatečné hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) na pokrytí dodatečných nákladů oprávnění a dozoru organizací s výrobním zařízením na více místech. Pro mezinárodní organizace se složitou strukturou s několika výrobními místy ve více než dvou členských státech se příslušný koeficient vynásobí dvěma, aby se pokryly dodatečné náklady nadnárodních dozorových činností.

2.   Poplatek za podání žádosti

a)

Pro všechny nové žádosti o oprávnění organizace k výrobě platí pevně stanovený poplatek F uvedený v tabulce, vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušnou kategorii poplatků pro dotčenou organizaci.

b)

Pokud jde o nová oprávnění a dozor, hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) se také použijí na ty žádosti, jejichž přezkoumání vedlo k nálezu první úrovně a/nebo více než třem nálezům druhé úrovně za rok, jak popisuje část 21.A.158 přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003. Hodinové poplatky se vybírají na pokrytí nákladů na sledování těchto nálezů agentury.

3.   Poplatek za dozor

a)

Na organizace oprávněné k výrobě se vztahuje poplatek za dozor, rovnocenný poplatku F, vynásobený koeficientem uvedeným pro odpovídající kategorii poplatků za dotčenou organizaci.

b)

Poplatek za dozor je splatný každé dva roky ve formě dvou stejných ročních splátek. Pro současná oprávnění je první splátka splatná po vstupu tohoto nařízení v platnost. Pro následující oprávnění je první splátka splatná okamžitě po udělení oprávnění.

c)

Poplatky za dozor pokrývají změny současných oprávnění, aniž je dotčeno výše uvedené ustanovení 2b).

Pevně stanovený poplatek F

12 000 EUR

Hodinová sazba

99 EUR


Kategorie poplatku podle hodnoty činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient pevně stanoveného poplatku

nižší než 500 001

0,1

mezi 500 001 a 700 000

0,25

mezi 700 001 a 1 400 000

0,5

mezi 1 400 001 a 2 800 000

1,25

mezi 2 800 001 a 5 000 000

2

mezi 5 000 001 a 7 000 000

4

mezi 7 000 001 a 14 000 000

6

mezi 14 000 001 a 21 000 000

8

mezi 21 000 001 a 42 000 000

12

mezi 42 000 001 a 70 000 000

16

mezi 70 000 001 a 84 000 000

20

mezi 84 000 001 a 105 000 000

25

mezi 105 000 001 a 140 000 000

30

mezi 140 000 001 a 420 000 000

40

mezi 420 000 001 a 700 000 000

55

mezi 700 000 001 a 1 400 000 000

65

mezi 1 400 000 001 a 2 100 000 000

75

nad 2 100 000 000

120

ix)   Výroba bez oprávnění (uvedená v hlavě F přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003)

Certifikace výroby bez oprávnění se účtuje na hodinovém základě s níže uvedenou sazbou.

Hodinová sazba

99 EUR

x)   Oprávnění organizace k údržbě (uvedené v hlavě F přílohy I a přílohy II nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 (3))

1.   Obecně

a)

Poplatky jsou vybírány za vydání oprávnění organizace k údržbě a za výkon dozoru.

b)

Agentura vybírá dodatečné hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) na pokrytí dodatečných nákladů oprávnění a dozoru organizací se zařízením na údržbu na více místech.

2.   Poplatek za podání žádosti

a)

Pro všechny nové žádosti o oprávnění organizace k údržbě platí pevně stanovený poplatek G uvedený v tabulce, vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušnou kategorii poplatků pro dotčenou organizaci.

b)

Pokud jde o nová oprávnění a dozor, hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) se také použijí na ty žádosti, jejichž přezkoumání vedlo k nálezu první úrovně a/nebo více jak třem nálezům druhé úrovně za rok, jak popisuje část M.A.619 přílohy I nebo část 145.B.50 přílohy II nařízení (ES) č. 2042/2003. Hodinové poplatky se vybírají na pokrytí nákladů na sledování těchto nálezů agentury.

3.   Poplatek za dozor

a)

Na organizace oprávněné k údržbě se vztahuje poplatek za dozor, rovnocenný poplatku G, vynásobený koeficientem uvedeným pro odpovídající kategorii poplatků za dotčenou organizaci.

b)

Poplatek za dozor je splatný každé dva roky ve formě dvou stejných ročních splátek. Pro současná oprávnění je první splátka splatná po vstupu tohoto nařízení v platnost. Pro následující oprávnění je první splátka splatná okamžitě po udělení oprávnění.

c)

Poplatky za dozor pokrývají změny současných oprávnění, aniž je dotčeno výše uvedené ustanovení odst. 2 písm. b).

Pevně stanovený poplatek G

12 000 EUR

Hodinová sazba

99 EUR


Kategorie poplatku podle hodnoty činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient pevně stanoveného poplatku

nižší než 500 001

0,1

mezi 500 001 a 700 000

0,25

mezi 700 001 a 1 400 000

0,5

mezi 1 400 001 a 2 800 000

1,25

mezi 2 800 001 a 5 000 000

2

mezi 5 000 001 a 7 000 000

4

mezi 7 000 001 a 14 000 000

6

mezi 14 000 001 a 21 000 000

8

mezi 21 000 001 a 42 000 000

12

mezi 42 000 001 a 70 000 000

16

mezi 70 000 001 a 84 000 000

20

mezi 84 000 001 a 105 000 000

25

nad 105 000 000

30

xi)   Oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti (uvedené v části M hlavě G přílohy I nařízení (ES) č. 2042/2003)

Poplatky jsou vybírány za vydání oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti a za výkon dozoru. Vybírané pevně stanovené poplatky jsou stejné jako pro oprávnění organizace k údržbě stanovené v tabulce x), na které se vztahuje uplatnění dodatečného koeficientu 1.5.

Odkazy na nálezy, které obsahuje tabulka x) se posuzují analogicky v souvislosti s těmi, které popisuje část M.A.716 přílohy I nařízení (ES) č. 2042/2003.

xii)   Poplatky za přijetí oprávnění rovnocenných s oprávněními podle části 145 v souladu s uplatňovanými dvoustrannými smlouvami

Pro nová oprávnění platí pevně stanovený poplatek H uvedený v tabulce.

Poplatek za prodloužení oprávnění, který je stejný jako pevně stanovený poplatek I uvedený v tabulce, je splatný každé dva roky.

Nová oprávnění

Pevně stanovený poplatek H

1 500 EUR


Prodloužení platnosti současných oprávnění

Pevně stanovený poplatek I

1 200 EUR

xiii)   Oprávnění organizace pro výcvik údržby (uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 2042/2003)

1.   Obecně

a)

Poplatky jsou vybírány za vydání oprávnění organizace pro výcvik údržby a za výkon dozoru.

b)

Agentura vybírá dodatečné hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) na pokrytí dodatečných nákladů oprávnění a dozoru organizací se zařízením pro výcvik údržby na více místech.

2.   Poplatek za podání žádosti

a)

Pro všechny nové žádosti o oprávnění organizace pro výcvik údržby platí pevně stanovený poplatek J uvedený v tabulce, vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušnou kategorii poplatků pro dotčenou organizaci.

b)

Pokud jde o nová oprávnění a dozor, hodinové poplatky (se sazbou uvedenou v tabulce) se také použijí na ty žádosti, jejichž přezkoumání vedlo k nálezu první úrovně a/nebo více jak třem nálezům druhé úrovně za rok, jak popisuje část 147.B.130 přílohy IV nařízení (ES) č. 2042/2003. Hodinové poplatky se vybírají na pokrytí nákladů na sledování těchto nálezů agentury.

3.   Poplatek za dozor

a)

Na organizace oprávněné pro výcvik údržby se vztahuje poplatek za dozor, rovnocenný poplatku J, vynásobený koeficientem uvedeným pro odpovídající kategorii poplatků za dotčenou organizaci.

b)

Poplatek za dozor je splatný každé dva roky ve formě dvou stejných ročních splátek. Pro současná oprávnění je první splátka splatná po vstupu tohoto nařízení v platnost. Pro následující oprávnění je první splátka splatná okamžitě po udělení oprávnění.

c)

Poplatky za dozor pokrývají změny současných oprávnění, aniž je dotčeno výše uvedené ustanovení 2b).

Pevně stanovený poplatek J

12 000 EUR

Hodinová sazba

99 EUR


Kategorie poplatku – hodnota činností, na které se vztahuje oprávnění (v EUR)

Koeficient pevně stanoveného poplatku

nižší než 500 001

0,1

mezi 500 001 a 700 000

0,25

mezi 700 001 a 1 400 000

0,75

mezi 1 400 001 a 2 800 000

1

mezi 2 800 001 a 5 000 000

1,5

mezi 5 000 001 a 7 000 000

3

mezi 7 000 001 a 14 000 000

6

mezi 14 000 001 a 21 000 000

8

mezi 21 000 001 a 42 000 000

10

mezi 42 000 001 a 84 000 000

15

nad 84 000 000

20

xiv)   Odvolání

Poplatky se vybírají za správu odvolání, jak je popsáno v článku 35 nařízení (ES) č. 1592/2002.

Pro všechny žádosti o odvolání platí pevně stanovený poplatek K uvedený v tabulce, vynásobený koeficientem uvedeným pro příslušnou kategorii poplatků pro dotčenou osobu nebo organizaci.

Poplatek se vrací v případech, pokud je zrušení rozhodnutí agentury výsledkem odvolání.

Organizace musí dodat osvědčení podepsané od oprávněného zástupce dotčené organizace, aby agentura mohla stanovit odpovídající kategorii poplatků.

Pevně stanovený poplatek K

10 000 EUR


Kategorie poplatku pro fyzické osoby

Koeficient pevně stanoveného poplatku

 

0,1


Kategorie poplatku pro organizace podle finančního obratu organizace, která podává odvolání (v EUR)

Koeficient pevně stanoveného poplatku

nižší než 100 001

0,25

mezi 100 001 a 1 200 000

0,5

mezi 1 200 001 a 2 500 000

0,75

mezi 2 500 001 a 5 000 000

1

mezi 5 000 001 a 50 000 000

2,5

mezi 50 000 001 a 500 000 000

5

mezi 500 000 001 a 1 000 000 000

7,5

nad 1 000 000 000

10


(1)  Nařízení (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací; (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6).

(2)  Pro nákladní typy letounu se použije koeficient 0.85 na poplatek za rovnocenný typ pro přepravu osob.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU