(ES) č. 469/2005Nařízení Komise (ES) č. 469/2005 ze dne 23. března 2005 o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 78, 24.3.2005, s. 12-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. března 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2005 Nabývá účinnosti: 24. března 2005
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 469/2005

ze dne 23. března 2005

o pokračování předchozí kontroly Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, (EHS) č. 1766/82 a (HS) č. 3420/83 (2), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradními výbory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 76/2002 (3) Komise zavedla předchozí kontrolu Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících ze třetích zemí. Toto nařízení bylo změněno nařízením Komise (ES) č. 1337/2002 (4), aby se rozsah kontroly rozšířil, a nařízením Komise (ES) č. 2385/2002 (5).

(2)

Statistiky zahraničního obchodu Společenství nejsou k dispozici ve lhůtách stanovených nařízením Komise (ES) č. 1917/2000 (6).

(3)

I když se situace od zavedení kontroly v roce 2002 změnila, nedávný vývoj na světovém trhu s ocelí stále vyžaduje spolehlivý a rychlý informační systém o budoucích dovozech Společenství.

(4)

Čínský trh je od roku 2003 hnacím motorem velmi významného růstu poptávky po výrobcích z oceli. Čína však zvýšila svoji výrobní kapacitu velmi rychlým tempem. Čínská výroba surové oceli vzrostla ze 129 milionů tun v roce 2000 na 270 milionů tun v roce 2004, čímž se její podíl na světovém trhu ve stejném období zvýšil z 15,4 % na 26,2 %, a dalším rozšířením výrobních kapacit by čínská kapacita mohla dosáhnout 300 milionů tun v roce 2005. Dovozy do Číny dosahovaly celkové výše 37 milionů tun v roce 2003 a 29 milionů tun v roce 2004. Ve stejných letech dosahoval vývoz celkové výše 7 milionů tun, popř. 14 milionů tun. Čisté dovozy klesly ze 30 milionů tun v roce 2003 na 15 milionů tun v roce 2004, čímž vznikl převis nabídky ve výši 15 milionů tun, pro které bylo nutné hledat jiné trhy. Lze předpokládat, že tento trend klesajících dovozů a rostoucích vývozů bude v Číně pokračovat, a tak bude na světový trh uvolněno značně velké množství výrobků z oceli, pro které bude nutné najít nové trhy.

(5)

Nejnovější statistiky dovozu, jež jsou k dispozici pro čtyři hlavní typy výrobků, konkrétně ploché výrobky, dlouhé výrobky, roury a trubky a předvýrobky, vykazují v letech 2002 a 2003 průměrný celkový roční růst 9 %, pro dlouhé výrobky a předvýrobky je to však 23 % a 43 %. Podobné platí pro roky 2003 a 2004, kdy byl v období deseti měsíců, od ledna do října, zaznamenán procentní růst v rozmezí od 3,4 % do 58,5 % v závislosti na druhu výrobku.

(6)

Analýza prvních třech čtvrtletí roku 2004 ukázala pokračování tohoto vzestupného trendu v daném období, kdy se procentní růst pohyboval mezi 26,7 % až 52 %, a i údaje za říjen tohoto roku poukazují na zrychlení tohoto trendu.

(7)

Navíc se ceny na trhu Společenství, které v roce 2003 zaostávaly za cenami na trhu USA, zařadily mezi nejvyšší na světě. Tato situace pravděpodobně posílí zájem vývozců ze třetích zemí.

(8)

Kromě toho statistiky týkající se zaměstnanosti výrobců z EU uvádějí značný pokles, z 414 500 pracovních míst v roce 2000 na 404 700 pracovních míst v roce 2001, na 390 200 v roce 2002, na 383 800 v roce 2003 a na 375 900 pracovních míst v roce 2004, což odpovídá poklesu zhruba o 10 % za 4 roky.

(9)

Na základě nejnovějších trendů v dovozech výrobků z oceli, nedávného vývoje na čínském trhu, zrychleného tempa rostoucích dovozů, velmi vysokých cen výrobků z oceli na trhu EU a již významných ztrát pracovních míst v posledních letech se dá hrozba újmy výrobců Společenství pro účely článku 11 nařízení (ES) č. 3285/94 považovat za reálnou.

(10)

V zájmech Společenství musí proto dovozy určitých výrobků z oceli i nadále podléhat předchozí kontrole Společenství, aby bylo možné získat podrobné statistické údaje umožňující rychlou analýzu trendů dovozu. S přihlédnutím na výše uvedený očekávaný vývoj je vhodné, aby byl systém zachován do 31. prosince 2006.

(11)

Je žádoucí, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem vyhlášení, aby bylo možné shromáždit příslušné údaje co nejdříve,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 76/2002, ve znění nařízení (ES) č. 1337/2002 a (ES) č. 2385/2002, se mění takto: v článku 6 se datum „31. března 2005“ nahrazuje datem „31. prosince 2006“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. března 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2200/2004 (Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 67, 10.3.1994, s. 89. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 427/2003 (Úř. věst. L 65,8.3.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 25.

(5)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 125.

(6)  Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 179/2005 (Úř. věst. L 30, 3.2.2005, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU