(ES) č. 381/2005Nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizacíText s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 3-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. března 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 8. března 2005 Nabývá účinnosti: 8. března 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 748/2012 Pozbývá platnosti: 10. září 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 381/2005

ze dne 7. března 2005,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro leteckou bezpečnost (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1592/2002 bylo provedeno nařízením Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. zaří 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (2).

(2)

Současný text bodu 21.A.163 c) přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 o právu organizace oprávněné k výrobě vydat pro výrobky osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář EASA 1) umožňuje odchylné výklady a neodráží původní úmysl, tj. svěřit toto právo organizacím oprávněným k výrobě výrobků.

(3)

Nařízení (ES) č. 1702/2003 proto musí být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená za tímto účelem v této směrnici jsou založena na stanovisku Evropské agentury pro leteckou bezpečnost (3) v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. b) a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1592/2002.

(5)

Opatření stanovená za tímto účelem v této směrnici jsou v souladu se stanoviskem výboru, který se zřizuje dle článku 54 nařízení (ES) č. 1592/2002,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V bodě 21A.163 c) přílohy nařízení (ES) č. 1702/2003 se zrušují slova „podle bodu 21A.307“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2005.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1701/2003 (Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(3)  Stanovisko č. 1/2004, 24.2.2004.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU