(ES) č. 348/2005Nařízení Komise (ES) č. 348/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků

Publikováno: Úř. věst. L 55, 1.3.2005, s. 11-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. února 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2005 Nabývá účinnosti: 2. března 2005
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. prosince 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 348/2005

ze dne 28. února 2005,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, pokud jde o dobu platnosti vývozních licencí se stanovením náhrady předem v odvětví mléka a mléčných výrobků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 31 odst. 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 6 nařízení Komise (ES) č. 174/1999 ze dne 26. ledna 1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), stanoví doby platnosti vývozních licencí.

(2)

Snížení intervenčních cen u másla a sušeného odstředěného mléka od 1. července 2005 může vést k nižším cenám na trhu mléka a mléčných výrobků v hospodářském roce 2005/2006.

(3)

S cílem ochránit rozpočet Společenství před nadbytečnými výdaji a zamezit spekulativnímu použití režimu vývozních náhrad v odvětví mléka a mléčných výrobků by se platnost vývozních licencí se stanovením náhrady předem měla preventivně omezit do 30. června 2005.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 174/1999 jsou vývozní licence se stanovením náhrady předem pro produkty uvedené v písmenech a) až d) uvedeného článku, o něž se požádá po datu vstupu tohoto nařízení v platnost, platné do 30. června 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2250/2004 (Úř. věst. L 381, 28.12.2004, s. 25).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU