(ES) č. 306/2005Nařízení Komise (ES) č. 306/2005 ze dne 24. února 2005, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve SpolečenstvíText s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 52, 25.2.2005, s. 9-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. února 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. března 2005 Nabývá účinnosti: 17. března 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 306/2005

ze dne 24. února 2005,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 stanovuje metodiku souhrnného zemědělského účtu ve Společenství (dále jen „metodika SZÚ“). Body 3.056 a 3.064 této přílohy uvádějí příklady subvencí na produkty a příklady jiných subvencí na výrobu s uvedením příslušné rozpočtové položky. Některé z těchto odkazů jsou již neplatné a oba body je třeba aktualizovat.

(2)

Aktualizací metodiky SZÚ je pověřena Komise.

(3)

Nařízení (ES) č. 138/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku zřízeného podle rozhodnutí Rady 72/279/EHS (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 138/2004 se mění podle přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. února 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 33, 5.2.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 138/2004 se mění takto:

1.

Bod 3.056 se nahrazuje tímto:

„3.056.

Způsob oceňování produkce v základních cenách vyžaduje zásadně rozlišovat subvence na produkty a jiné subvence na výrobu. Subvence na zemědělské produkty (1) mohou být vyplaceny buď zemědělským výrobcům, nebo jiným hospodářským subjektům. Pro získání základní ceny se k tržní ceně, kterou výrobci obdrží, přičítají pouze subvence na produkty vyplácené zemědělským výrobcům. Subvence na zemědělské produkty vyplácené hospodářským subjektům jiným než zemědělským výrobcům se na SZÚ nezachycují.“

(1)  Subvence na zemědělské produkty vyplácené zemědělským výrobcům zahrnují jakoukoliv subvenci ve formě „deficiency payment“ vyplácenou zemědělcům (tj. v případech, kdy vládní instituce hradí výrobcům zemědělských produktů rozdíl mezi průměrnou tržní cenou a garantovanou cenou zemědělských produktů)."

2.

Bod 3.064 se nahrazuje tímto:

„3.064.

V případě zemědělství jsou nejdůležitějšími typy ostatních subvencí spojených s výrobou:

subvence na objem mezd a platů,

subvence na úrokové úlevy (viz ESA 95, 4.37 písm. c)) poskytnuté rezidentským produkčním jednotkám, a to i když jsou určené na podporu tvorby kapitálu (2). Ve svém důsledky tyto běžné transfery vedou ke snížení provozních nákladů výrobce. V účtech se považují za subvence výrobcům, kteří z nich mají prospěch, dokonce i když rozdíl v úrocích je v praxi placen vládními institucemi přímo úvěrové instituci, která úvěry poskytuje (odchylně od kritéria výplaty subvence),

nadměrná náhrada DPH vyplývající z uplatnění daňového paušálu (viz 3.041 a 3.042),

převzetí příspěvků na sociální zabezpečení a daní z nemovitostí,

převzetí jiných nákladů jako podpora soukromého uskladnění vína a hroznového moštu a přeskladnění stolních vín (pokud je vlastníkem zásob zemědělská jednotka),

různé další subvence na výrobu:

podpory na vynětí půdy z produkce (povinné vynětí v souvislosti s podporou na základě výměry a dobrovolné vynětí),

finanční náhrady za stažení čerstvého ovoce a zeleniny z trhu. Tyto platby se často poskytují skupinám tržních výrobců a měly by být považovány za subvence do zemědělství, neboť jsou přímou náhradou výrobních ztrát,

prémie na skot související s očišťováním od sezónních vlivů a extenzifikační prémie,

podpory na zemědělskou výrobu ve znevýhodněných nebo horských oblastech,

ostatní podpory mající za cíl ovlivnit způsob produkce (extenzifikace, postupy zaměřené na snížení znečištění atd.),

částky vyplacené zemědělcům jako náhrada za běžné ztráty na zásobách, jako jsou rostlinné nebo živočišné produkty, které jsou považovány za nedokončenou výrobu, nebo na výsadbách kultur, pokud jsou stále ještě v období růstu (viz 2.040 až 2.045). Naproti tomu transfery vyrovnávající ztráty na produktech v zásobách nebo na výsadbách kultur, které se používají jako výrobní činitelé, se zachycují na kapitálovém účtu jako ostatní kapitálové transfery.“

(2)  Pokud však subvence slouží dvojímu účelu financování, totiž splácení dluhu i splácení úroků z něho, a pokud není možné subvenci mezi tyto dvě části rozdělit, považuje se celá subvence za investiční dotaci."© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU