(ES) č. 241/2005Nařízení Komise (ES) č. 241/2005 ze dne 11. února 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele

Publikováno: Úř. věst. L 42, 12.2.2005, s. 11-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. února 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. února 2005 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 241/2005

ze dne 11. února 2005,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 747/2001 o celních kvótách Společenství pro některé výrobky pocházející z Izraele

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Dohodu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 747/2001 ze dne 9. dubna 2001 o správě celních kvót Společenství a referenčních množství v případě produktů, které mají na základě dohod s některými zeměmi Středomoří nárok na preference, a o zrušení nařízení (ES) č. 1981/94 a (ES) č. 934/95 (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise svým rozhodnutím ze dne 31. ledna 2005 (2) dala s platností od 1. května 2004 oprávnění k podepisování a umožnila prozatímní použití Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Státem Izrael na straně druhé, aby se zohlednilo přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovenské republiky, a Slovinské republiky k Evropské unii.

(2)

Tento protokol stanovuje nové celní kvóty a změny ve stávajících celních kvótách stanovených nařízením (ES) č. 747/2001.

(3)

Z důvodu zavedení nových celních kvót a provedení změn ve stávajících celních kvótách je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 747/2001.

(4)

Pro rok 2004 by měly být objemy nových celních kvót a zvýšení objemů stávajících celních kvót počítány poměrným dílem ze základních objemů uvedených v protokolu, se zohledněním té části období, která uplynula před 1. květnem 2004.

(5)

Pro zjednodušení správy některých stávajících celních kvót stanovených nařízením (ES) č. 747/2001 by měla být množství dovážená v rámci těchto kvót zohledněna při přepočtu celních kvót otevřených podle nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.

(6)

Vzhledem k tomu, že protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskou unií a Izraelem se provizorně používá od 1. května 2004, mělo by se toto nařízení použít od téhož data a mělo by vstoupit v platnost v nejbližším možném termínu.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu s názorem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VII nařízení (ES) č. 747/2001 je pozměněna přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Množství, která byla podle přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 propuštěna do volného oběhu ve Společenství v rámci celních kvót pod pořadovými čísly 09.1303, 09.1306, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1352 a 09.1360, se odečtou od příslušných celních kvót otevřených v souladu s přílohou VII nařízení (ES) č. 747/2001 ve znění tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné od 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. února 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 109, 19.4.2001, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2279/2004 (Úř. věst. L 396, 31.12.2004, s. 38).

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA

Tabulka uvedená v části A přílohy VII nařízení (ES) č. 747/2001 se mění takto:

1.

vkládají se nové řádky:

Pořadove čislo

Kód KN

Podpoložka TARIC

Popis zboží

Obelodzí

Objem (t)

Porzinnosti

„09.1361

0105 12 00

 

krocani a krůty o hmotnosti nejvýše 185 g

od 1.5. do 31.12.2004

79 653 kusů

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

122 960 kusů

od 1.1. do 31.12.2006

126 440 kusů

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

129 920 kusů

09.1362

0407 00

 

ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

od 1.5. do 31.12.2004

357 067 kusů

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

551 200 kusů

od 1.1. do 31.12.2006

566 800 kusů

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

582 400 kusů

09.1363

0604 99 90

 

barvené, bělené, impregnované nebo jinak upravené listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, na kytice nebo k okrasným účelům

od 1.5. do 31.12.2004

6,87

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

10,6

od 1.1. do 31.12.2006

10,9

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

11,2

09.1364

0701 90 50

 

rané brambory, čerstvé nebo chlazené

od 1.5. do 30.6.2004

103

osvobozeno

od 1.1. do 30.6.2005

318

od 1.1. do 30.6.2006

327

od 1.1. do 30.6.2007 a pro každé další období od 1.1. do 30.6.

336

09.1365

ex 2004 90 98

12

19 (1)

30

80

ostatní zelenina a zeleninové směsi, upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená, jiná než produkty čísla 2006, jiná než celer nebo mrkev

od 1.5. do 31.12.2004

103

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

159

od 1.1. do 31.12.2006

163,5

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

168

09.1366

2009 80 89

 

šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu jiného ovoce nebo zeleniny, o Brixově hodnotě nejvýše 67, v hodnotě nejvýše 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti, o obsahu cukru nejvýše 30% hmotnostních, jiná než hrušková šťáva nebo šťávy z tropického ovoce

od 1.5. do 31.12.2004

240,33

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

371

od 1.1. do 31.12.2006

381,5

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

392“

2.

řádky pro celní kvóty s pořadovými čísly 09.1306, 09.1303, 09.1310, 09.1318, 09.1329, 09.1360 a 09.1352 se nahrazují následujícími řádky v uvedeném pořadí:

Pořadove čislo

Kód KN

Podpoložka TARIC

Popis zboží

Obelodzí

Objem (t)

Porzinnosti

„09.1306

0603 10

 

čerstvé řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům

od 1.1. do 31.12.2004

20 085 + 206 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

20 988

od 1.1. do 31.12.2006

21 582

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

22 176

09.1303

0709 60 10

 

paprika zeleninová, čerstvá nebo chlazená

od 1.1. do 31.12.2004

15 450 + 274,67 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

16 324

od 1.1. do 31.12.2006

16 786

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

17 248

09.1310

0709 90 60

 

kukuřice cukrová, čerstvá nebo chlazená

od 1.1. do 31.12.

1 500 (1)

osvobozeno

09.1318

0712 90 50

 

sušená mrkev, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

od 1.1 do 31.12.2004

103 + 54,93 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004

osvobozeno

0712 90 90

ostatní sušená zelenina a zeleninové směsi, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

od 1.1. do 31.12.2005

190,8

0910 40 19

tymián drcený nebo v prášku

od 1.1. do 31.12.2006

196,2

0910 40 90

bobkový list

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

201,6

0910 91 90

směsi různých druhů koření drcené nebo v prášku

0910 99 99

ostatní koření, drcená nebo v prášku

09.1329

0807 19 00

 

ostatní melouny, čerstvé

od 1.11.2003 do 31.5.2004

11 400 + 14,29 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.5.2004

osvobozeno

od 15.9.2004 do 31.5.2005

11 845

od 15.9.2005 do 31.5.2006

12 190

od 15.9.2006 do 31.5.2007

12 535

od 15.9.2007 do 31.5.2008 a pro každé další období od 15.9. do 31.5.

12 880

09.1360

ex 2009 90 59

30

směsi šťáv z citrusových plodů s tropickými šťávami a směsi šťáv z citrusových plodů, o Brixově hodnotě nejvýše 67, v hodnotě vyšší než 30 € za 100 kg čisté hmotnosti, bez přídavku cukru

od 1.1. do 31.12.2004

1 545 + 892,67 tun netto hmotnosti zvýšení od 1.5. do 31.12.2004

osvobozeno

od 1.1. do 31.12.2005

2 968

od 1.1. do 31.12.2006

3 052

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

3 136

09.1352

2204 21 10

 

víno z čerstvých hroznů, včetně alkoholizovaného vína, v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry

od 1.1. do 31.12.2004

3 718,3 hl + 103 hl zvýšení od 1.5. do 31.12.2004

osvobozeno

ex 2204 21 79

79, 80

od 1.1. do 31.12.2005

3 985,6 hl

ex 2204 21 80

79, 80

od 1.1. do 31.12.2006

4 098,4 hl

ex 2204 21 83 (2)

10, 79, 80

od 1.1. do 31.12.2007 a pro každé další období od 1.1. do 31.12.

4 211,2 hl

ex 2204 21 84 (3)

10, 79, 80

ex 2204 21 94

10, 30 (4)

ex 2204 21 98

10, 30 (4)

ex 2204 21 99

10“


(1)  Od 1. ledna 2005 podpoložky TARIC č. 12 a 19 budou nahrazeny č. 10.

(2)  Od 1. ledna 2005 kód KN ex 2204 21 83 bude změněn na ex 2204 21 84 a podpoložky TARIC č. 10, 79 a 80 budou nahrazeny č. 59 a 70.

(3)  Od 1. ledna 2005 kód KN ex 2204 21 84 bude změněn na ex 2204 21 85 a podpoložky TARIC č. 10, 79 a 80 budou nahrazeny č. 79 a 80.

(4)  Od 1. ledna 2005 podpoložky TARIC č. 10 a 30 budou nahrazeny č. 20.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU