(ES) č. 125/2005Nařízení Komise (ES) č. 125/2005 ze dne 27. ledna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí

Publikováno: Úř. věst. L 25, 28.1.2005, s. 8-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. ledna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 125/2005

ze dne 27. ledna 2005,

kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 14 odst. 3 a odst. 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 lze u produktů, na něž odkazuje článek 1 uvedeného nařízení, rozdíl mezi kótacemi nebo cenami těchto produktů na světovém trhu a cenami ve Společenství vyrovnat vývozní náhradou.

(2)

Podle čl. 14 nařízení (ES) č. 1785/2003 se při stanovování náhrad musí přihlížet ke stávající situaci a k budoucímu vývoji cen a dostupnosti rýže a zlomkové rýže na trhu Společenství na jedné straně a cen rýže a zlomkové rýže na světovém trhu na druhé straně. Týž článek stanoví, že je také nutné zajistit rovnováhu a přirozený vývoj cen a obchodu na trhu s rýží a zároveň přihlédnout k hospodářskému aspektu zamýšlených vývozů, k nutnosti vyhnout se narušení trhu Společenství i k limitům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.

(3)

Nařízení Komise (EHS) č. 1361/76 (2) stanoví maximální procentní podíl zlomkové rýže povolený v rýži, pro niž je stanovena vývozní náhrada, a stanoví procento snížení, které se na takovou náhradu použije, pokud procentní podíl zlomkové rýže ve vyvážené rýži překročí stanovené maximum.

(4)

Nabídkové řízení na stanovení náhrady při vývozu kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné rýže A zamítlo podané nabídky. Z tohoto důvodu není v současné době vhodné stanovit všeobecné vývozní náhrady pro rýži.

(5)

Čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1785/2003 vymezuje zvláštní kritéria, k nimž je nutné přihlížet při výpočtu vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži.

(6)

Kvůli situaci na světovém trhu nebo zvláštním požadavkům některých trhů může být u určitých produktů nezbytné rozlišit náhrady podle místa určení.

(7)

Je vhodné stanovit samostatnou vývozní náhradu pro balenou dlouhozrnnou rýži s cílem přihlédnout k existující poptávce po tomto produktu na některých trzích.

(8)

Náhrada musí být stanovena nejméně jednou za měsíc a lze ji v průběhu této doby měnit.

(9)

Použití těchto pravidel a kritérií na současnou situaci na trhu s rýží, zejména na kótace nebo ceny rýže a zlomkové rýže ve Společenství a na světovém trhu, vede k stanovení náhrad v souladu s přílohou tohoto nařízení.

(10)

Pro účely správy objemových omezení, která vyplývají ze závazků Společenství přijatých v rámci WTO, je třeba pozastavit vydávání vývozních licencí se stanovením náhrady předem.

(11)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vývozní náhrady pro produkty v nezměněném stavu vyjmenované v článku 1 nařízení (ES) č. 1785/2003, s výjimkou produktů vyjmenovaných v odst. 1 písm. c) uvedeného článku, se stanovují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vydávání vývozních licencí s náhradami stanovenými předem je pozastaveno.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 28. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 154, 15.6.1976, s. 11.


PŘÍLOHA

Nařízení Komise ze dne 27. ledna 2005, kterým se stanoví vývozní náhrady pro rýži a zlomkovou rýži a kterým se pozastavuje vydávání vývozních licencí

Kód produktu

Místa určení

Měrná jednotka

Výše náhrad (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 a 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 a 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

Pozn.: Kódy produktů i kódy míst určení řady „A“ jsou vymezeny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Číselné kódy míst určení jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

R01

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, samosprávné obce Livigno a Campione d'Italia.

R02

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Sýrie, bývalá Španělská Sahara, Jordánsko, Irák, Írán, Jemen, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie, Eritrea, Předjordánsko/pásmo Gazy, Norsko, Faerské ostrovy, Island, Rusko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Albánie, Bulharsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko, Ukrajina, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán.

R03

Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazílie, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Bermudy, Jihoafrická republika, Austrálie, Nový Zéland, Hongkong SAR, Singapur, A40 vyjma: Nizozemských Antil, Aruby, ostrovů Turks a Caicos, A11 vyjma: Surinamu, Guyany a Madagaskaru.


(1)  Postup stanovený v čl. 3 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12) se použije na licence, o něž bylo požádáno podle uvedeného nařízení, pro následující množství rozdělená podle míst určení:

místa určení R01:

0 tun,

místa určení R02 a R03:

0 tun,

místa určení 021 a 023:

0 tun,

místa určení 066:

0 tun,

místa určení A97:

0 tun.

Pozn.: Kódy produktů i kódy míst určení řady „A“ jsou vymezeny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1), ve znění pozdějších předpisů.

Číselné kódy míst určení jsou vymezeny v nařízení (ES) č. 2081/2003 (Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 11).

Ostatní místa určení jsou vymezena takto:

R01

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, samosprávné obce Livigno a Campione d'Italia.

R02

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Sýrie, bývalá Španělská Sahara, Jordánsko, Irák, Írán, Jemen, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie, Eritrea, Předjordánsko/pásmo Gazy, Norsko, Faerské ostrovy, Island, Rusko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Albánie, Bulharsko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Moldavsko, Ukrajina, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán.

R03

Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazílie, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Bermudy, Jihoafrická republika, Austrálie, Nový Zéland, Hongkong SAR, Singapur, A40 vyjma: Nizozemských Antil, Aruby, ostrovů Turks a Caicos, A11 vyjma: Surinamu, Guyany a Madagaskaru.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU