(ES) č. 77/2005Nařízení Komise (ES) č. 77/2005 ze dne 13. ledna 2005, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 3-42 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. ledna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2005 Nabývá účinnosti: 9. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 77/2005

ze dne 13. ledna 2005,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (1), a zejména na článek 122 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé členské státy nebo jejich příslušné orgány požádaly o provedení změn příloh nařízení (EHS) č. 574/72 postupem, který je v něm uveden.

(2)

Navržené změny vyplývají z rozhodnutí přijatých dotyčnými členskými státy nebo jejich příslušnými orgány, které určují úřady příslušné pro provádění právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení podle právních předpisů Společenství.

(3)

Systémy, které je třeba vzít v úvahu při výpočtu průměrných ročních nákladů na věcné dávky v souladu s článkem 94 a 95 nařízení (EHS) č. 574/72, jsou uvedeny v příloze 9.

(4)

Bylo obdrženo jednomyslné stanovisko Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy 1 až 5 a přílohy 7, 9 a 10 nařízení (EHS) č. 574/72 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2005.

Za Komisi

Vladimir ŠPIDLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 631/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

1.

Příloha 1 se mění takto:

a)

Oddíl „F. ŘECKO“ se mění takto:

Body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.

Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Αθήνα (ministr zaměstnanosti a sociální ochrany, Atény).

2.

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθήνα (ministr zdravotnictví a sociální solidarity, Atény).“

b)

Oddíl „P. Malta“ se nahrazuje tímto:

„P.   MALTA

1.

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (ministerstvo rodiny a sociální solidarity).

2.

Ministeru tas-Sahha, 1-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (ministerstvo zdravotnictví, pro problematiku seniorů a péče společenství).“

c)

Oddíl „S. Polsko“ se mění takto:

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Minister Polityki Spolecznej (ministr sociální politiky, Varšava).“

2.

Příloha 2 se mění takto:

a)

Oddíl „B. ČESKÁ REPUBLIKA“ se mění takto:

i)

V bodu 1 písm. b) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

pro příslušníky ozbrojených sil:

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení ministerstva obrany,

příslušníci policie a hasičský sbor: útvar sociálního zabezpečení ministerstva vnitra,

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení ministerstva spravedlnosti,

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení ministerstva financí.“

ii)

V bodu 2 písm. b) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

pro příslušníky ozbrojených sil:

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení ministerstva obrany,

příslušníci policie a hasičský sbor: útvar sociálního zabezpečení ministerstva vnitra,

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení ministerstva spravedlnosti,

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení ministerstva financí.“

iii)

V bodu 3 písm. b) se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

pro příslušníky ozbrojených sil:

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení ministerstva obrany,

příslušníci policie a hasičský sbor: útvar sociálního zabezpečení ministerstva vnitra,

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení ministerstva spravedlnosti,

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení ministerstva financí.“

iv)

Bod 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Pohřebné: Orgány státní sociální podpory podle místa bydliště/pobytu dotyčné osoby.“

v)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Rodinné dávky: Orgány státní sociální podpory podle místa bydliště/pobytu dotyčné osoby.“

b)

Oddíl „D. NĚMECKO“ se mění takto:

i)

V bodu 2 písm. a) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

Byl-li poslední příspěvek zaplacen do systému důchodového pojištění dělníků:

má-li dotyčná osoba bydliště v Nizozemsku nebo je nizozemským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster,

má-li dotyčná osoba bydliště v Belgii či Španělsku nebo je belgickým či španělským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf,

má-li dotyčná osoba bydliště v Itálii nebo na Maltě nebo je italským nebo maltským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg,

má-li dotyčná osoba bydliště ve Francii nebo v Lucembursku nebo je francouzským nebo lucemburským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer,

má-li dotyčná osoba bydliště v Dánsku, Finsku nebo Švédsku nebo je dánským, finským nebo švédským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Zemská pojišťovna Šlesvicka-Holštýnska), Lübeck,

má-li dotyčná osoba bydliště v Estonsku, Lotyšsku nebo Litvě nebo je estonským, lotyšským nebo litevským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Zemská pojišťovna Meklenburska-Předního Pomořanska), Neubrandenburg,

má-li dotyčná osoba bydliště v Irsku nebo ve Spojeném království nebo je státním příslušníkem Irska nebo Spojeného království s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Zemská pojišťovna svobodného hansovního města Hamburku), Hamburg,

má-li dotyčná osoba bydliště v Řecku nebo na Kypru nebo je řeckým nebo kyperským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,

má-li dotyčná osoba bydliště v Portugalsku nebo je portugalským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Zemská pojišťovna Dolního Francka), Würzburg,

má-li dotyčná osoba bydliště v Rakousku nebo je rakouským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Zemská pojišťovna Horního Bavorska), München,

má-li dotyčná osoba bydliště v Polsku nebo je polským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlínská zemská pojišťovna), Berlin,

má-li dotyčná osoba bydliště na Slovensku, ve Slovinsku nebo České republice nebo je slovenským, slovinským nebo českým státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Zemská pojišťovna Dolního Bavorska-Horního Falcka), Landshut,

má-li dotyčná osoba bydliště v Maďarsku nebo je maďarským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Zemská pojišťovna Duryňska), Erfurt.

Byl-li však poslední příspěvek zaplacen ve prospěch subjektů:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken, a má-li dotyčná osoba bydliště ve Francii, Itálii nebo Lucembursku nebo je francouzským, italským nebo lucemburským státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main,

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg, nebo pokud byly příspěvky hrazeny po dobu alespoň 60 měsíců ve prospěch Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Námořní pokladna) (systém důchodového pojištění pro dělníky nebo zaměstnance), Hamburg:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg.“

ii)

V bodu 2 písm. b) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

byl-li poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen do systému důchodového pojištění dělníků,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen nizozemské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen belgické nebo španělské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen italské nebo maltské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen francouzské nebo lucemburské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen dánské, finské nebo švédské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Zemská pojišťovna Šlesvicka-Holštýnska), Lübeck,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen estonské, lotyšské nebo litevské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Zemská pojišťovna Meklenburska-Předního Pomořanska), Neubrandenburg,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen instituci důchodového pojištění v Irsku nebo ve Spojeném království:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Zemská pojišťovna svobodného hansovního města Hamburku), Hamburg,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen řecké nebo kyperské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen portugalské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Zemská pojišťovna Dolního Francka), Würzburg,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen rakouské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Zemská pojišťovna Horního Bavorska), München,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen polské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlínská zemská pojišťovna), Berlin, nebo

v případech, kdy se použije pouze dohoda ze dne 9.10.1975 o důchodovém a úrazovém pojištění: místně příslušná zemská pojišťovna podle německých právních předpisů,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen slovenské, slovinské nebo české instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Zemská pojišťovna Dolního Bavorska-Horního Falcka), Landshut,

byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen maďarské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Zemská pojišťovna Duryňska), Erfurt.

Pokud má však dotyčná osoba bydliště na území Německa v Sársku nebo pokud je německým státním příslušníkem s bydlištěm na území třetí země, byl-li poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen instituci důchodového pojištění se sídlem v Sársku, byl-li poslední příspěvek podle právních předpisů jiného členského státu zaplacen francouzské, italské nebo lucemburské instituci důchodového pojištění:

Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken.

Byl-li však poslední příspěvek podle německých právních předpisů zaplacen ve prospěch:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg,

nebo pokud byly příspěvky v důsledku zaměstnání u německého námořnictva či námořnictva jiné země hrazeny po dobu alespoň 60 měsíců:

Seekasse (Námořní pokladna), Hamburg,

Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main:

Bahnversicherungsanstalt (Železniční pojišťovna), Frankfurt am Main,“.

c)

Oddíl „E. ESTONSKO“ se mění takto:

Bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Nezaměstnanost: Eesti Töötukassa (Estonský fond pojištění pro případ nezaměstnanosti)“.

d)

Oddíl „F. ŘECKO“ se mění takto:

i)

V bodu 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

obecně:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn,“.

ii)

V bodu 1 písm. d) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

úředníci:

 

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Nemocenská pokladna pro zaměstnance (OPAD)), Atény;“.

iii)

V bodu 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

obecně:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn;“.

iv)

V bodu 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

obecně:

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn;“.

v)

V bodu 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

obecně:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény), nebo pojišťovací subjekt, u kterého je nebo byl pracovník pojištěn,“.

e)

Oddíl „G. ŠPANĚLSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v případě nezaměstnanosti: Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Místní ředitelství Státní veřejné služby zaměstnanosti. INEM)“.

ii)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Pro nepříspěvkové starobní a invalidní důchody: Instituto de Mayores y Servicios Sociales“.

f)

Oddíl „J. ITÁLIE“ se nahrazuje tímto:

„J.   ITÁLIE

1.

Nemoc (včetně tuberkulózy) a mateřství:

A.

Zaměstnané osoby:

a)

věcné dávky:

i)

obecně:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast),

ii)

pro určité kategorie úředníků, osob zaměstnaných v soukromém sektoru a osob v podobném postavení, pro důchodce a jejich rodinné příslušníky:

SSN – MIN SALUTE (Státní zdravotní systém – ministerstvo zdravotnictví), Roma,

Regione (Oblast),

iii)

pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

SSN – MIN SALUTE (Státní zdravotní systém – ministerstvo zdravotnictví) (příslušný zdravotní úřad v dané oblasti pro obchodní loďstvo nebo civilní letectví),

Regione (Oblast);

b)

peněžité dávky:

i)

obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady,

ii)

pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti);

c)

potvrzení týkající se dob pojištění:

i)

obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady,

ii)

pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti).

B.

Osoby samostatně výdělečně činné:

a)

věcné dávky:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast).

2.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

A.

Zaměstnané osoby:

a)

věcné dávky:

i)

obecně:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast),

ii)

pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

SSN – MIN SALUTE (Státní zdravotní systém – ministerstvo zdravotnictví) (příslušný zdravotní úřad v dané oblasti pro obchodní loďstvo nebo civilní letectví),

Regione (Oblast);

b)

protézy a hlavní přístroje, zdravotně-právní dávky a související prohlídky a osvědčení:

i)

obecně:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady,

ii)

pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti);

c)

peněžité dávky:

i)

obecně:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady,

ii)

pro námořníky a členy civilních leteckých posádek:

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – ústav sociální péče v námořní oblasti),

iii)

popřípadě také pro pracovníky v zemědělství a v lesnictví:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati agricoli (Národní úřad sociální péče a pomoci pro zemědělské pracovníky).

B.

Osoby samostatně výdělečně činné (pouze pro zdravotníky – rentgenology):

a)

věcné dávky:

ASL (příslušný místní zdravotní orgán, u kterého je dotyčná osoba pojištěna),

Regione (Oblast);

b)

protézy a hlavní přístroje, zdravotně-právní dávky a související prohlídky a osvědčení:

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady;

c)

peněžité dávky: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady.

3.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody:

A.

Zaměstnané osoby:

a)

obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)

pro pracovníky v zábavním průmyslu:

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Národní úřad sociální péče a pomoci pro pracovníky zábavního průmyslu ), Roma;

c)

pro řídící pracovníky v průmyslových podnicích:

Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Národní ústav sociální péče pro řídící pracovníky v průmyslu), Roma;

d)

pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma.

B.

Osoby samostatně výdělečně činné:

a)

pro praktické lékaře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Národní úřad sociální péče a pomoci pro praktické lékaře);

b)

pro lékárníky:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Národní úřad sociální péče a pomoci pro lékárníky);

c)

pro veterináře:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Národní úřad sociální péče a pomoci pro veterináře);

d)

pro ošetřovatelky, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatelky:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI) (Národní fond sociální péče a pomoci pro ošetřovatele z povolání, pomocné zdravotní pracovníky a dětské ošetřovatelky);

e)

pro inženýry a architekty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro samostatně výdělečně činné inženýry a architekty);

f)

pro geometry:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Italský fond sociální péče pro samostatně výdělečně činné geometry);

g)

pro právní zástupce a právníky:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Národní fond sociální péče a pomoci pro právní zástupce a právníky);

h)

pro ekonomické experty:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Národní fond sociální péče a pomoci pro ekonomické experty);

i)

pro účetní:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Národní fond sociální péče a pomoci pro účetní);

j)

pro experty v oblasti zaměstnanosti:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Národní úřad sociální péče a pomoci pro experty v oblasti zaměstnanosti);

k)

pro notáře:

Cassa nazionale notariato (Národní fond pro notáře);

l)

pro celníky:

Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (Národní fond sociální péče pro pracovníky dopravních podniků, loďařských agentur a námořních zprostředkovatelů);

m)

pro biology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Národní úřad sociální péče a pomoci pro biology);

n)

pro zemědělské techniky a vědce:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Národní úřad sociální péče pro zemědělské techniky a vědce);

o)

pro obchodní zástupce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Národní úřad sociální péče pro obchodní zástupce);

p)

pro průmyslové techniky:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Národní úřad sociální péče pro průmyslové techniky);

q)

pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Národní úřad sociální péče pro pojistné techniky, chemiky, agronomy, lesníky a geology).

4.

Pohřebné:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady.

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Národní ústav pro pojištění proti pracovním úrazům), oblastní úřady.

IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo – Ústav sociální péče v námořní oblasti).

5.

Nezaměstnanost (pro zaměstnané osoby):

a)

obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)

pro novináře:

Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma.

6.

Rodinné přídavky (zaměstnané osoby):

a)

obecně:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady;

b)

pro novináře:

Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani „G. Amendola“ (Národní ústav sociální péče pro italské novináře G. Amendoly), Roma.

7.

Důchody pro úředníky:

INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche) (Národní ústav sociální péče pro osoby odkázané na veřejnou správu), Roma.“

g)

Oddíl „M. LITVA“ se mění takto:

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Nezaměstnanost: Lietuvos darbo birža (Litevský úřad pro trh práce)“.

h)

Oddíl „S. POLSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

věcné dávky: Narodowy Fundusz Zdrowia (Státní zdravotní fond), Warszawa.“

ii)

V bodu 2 se písmena a), b), c), d) a e) nahrazují tímto:

„a)

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Łódźi – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty.

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – sídlo pobočky: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: České republiky či Slovenska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: České republiky či Slovenska.

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Opole – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Německa;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa.

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Szczecinu – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska.

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Tarnówě – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Rakouska, Maďarska či Slovinska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Rakouska, Maďarska či Slovinska.

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království;

b)

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka ve Varšavě – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Rakouska, Dánska, Finska či Švédska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Rakouska, Dánska, Finska či Švédska.

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – sídlo oblastní pobočky: Tomaszów Mazowiecki – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Španělska, Itálie či Portugalska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Španělska, Itálie či Portugalska.

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Częstochowé – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Francie, Belgie, Lucemburska či Nizozemska;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Francie, Belgie, Lucemburska či Nizozemska.

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – sídlo oblastní pobočky: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: České republiky, Estonska, Lotyšska, Maďarska, Slovinska, Slovenska či Litvy;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: České republiky, Estonska, Lotyšska, Maďarska, Slovinska, Slovenska či Litvy.

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Poznańi – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území: Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru.

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – sídlo oblastní pobočky: Ostrów Wielkopolski – pro osoby, jež získaly:

a)

výhradně polské doby pojištění a mají bydliště na území Německa;

b)

polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

c)

pro vojáky z povolání:

i)

v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období vojenské služby,

ii)

v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň:

10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. lednem 1983, nebo

15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. prosinci 1982,

iii)

v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. c) podbodu i) nebo ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě);

d)

pro příslušníky policie, Úřadu na ochranu státu, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky (veřejných bezpečnostních složek), pohraniční stráže, Bezpečnostního úřadu vlády a Národního hasičského sboru:

i)

v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období služby v jednom z uvedených útvarů,

ii)

v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň:

10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. dubnem 1983, nebo

15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. březnu 1983;

iii)

v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. d) podbodu i) nebo ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě);

e)

pro příslušníky vězeňské služby:

i)

v případě invalidního důchodu, pokud jako poslední předcházelo období takovéto služby,

ii)

v případě starobního důchodu, pokud období výkonu služby uvedené v písmenech c) až e) představuje celkem alespoň:

10 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby před 1. dubnem 1983, nebo

15 let v případě osob, u nichž došlo k ukončení výkonu služby po 31. březnu 1983,

iii)

v případě pozůstalostního důchodu, je-li splněna podmínka písm. e) podbodu i) nebo ii):

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě).“

i)

Oddíl „U. SLOVINSKO“ se mění takto:

V bodu 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Rodinné a mateřské dávky: ‚Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo v družinske prejemke (Středisko sociální práce Ljubljana Bežigrad – ústřední jednotka zaměřená na ochranu rodičů a rodinné dávky).‘“

j)

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„1.

Nemoc a mateřství:

A.

Peněžité dávky:

a)

obecně:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu: Bratislava.

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

B.

Věcné dávky: zdravotní pojišťovny.

2.

Invalidita, dávky ve stáří a pozůstalostní dávky:

a)

obecně:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky a Železničního vojska:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d)

pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

3.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

A.

Peněžité dávky:

a)

obecně:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky a Železničního vojska:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

B.

Věcné dávky: zdravotní pojišťovny.

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

4.

Pohřebné:

a)

příspěvek na pohřeb obecně:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny);

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

5.

Nezaměstnanost:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

6.

Rodinné dávky:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny).“

k)

Oddíl „X. ŠVÉDSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 1 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

pro námořníky, kteří nemají bydliště ve Švédsku:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Státní sociální pojišťovna, úsek pro námořníky);

c)

pro účely článků 35 až 59 prováděcího nařízení pro osoby, které nemají bydliště ve Švédsku:

 

Gotlands läns allmänna försäkringskassa, utlandskontoret (Státní sociální pojišťovna, místní úřad v Gotlandu, mezinárodní úsek).“

ii)

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Dávky v nezaměstnanosti:

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Rada pojištění pro případ nezaměstnanosti)“.

3.

Příloha 3 se mění takto:

a)

Oddíl „B. ČESKÁ REPUBLIKA“ se mění takto:

V bodu 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

rodinné a ostatní dávky:

Orgány státní sociální podpory podle místa bydliště/pobytu dotyčné osoby.“

b)

Oddíl „D. NĚMECKO“ se mění takto:

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Důchodové pojištění

a)

Důchodové pojištění pro dělníky

i)

vztahy s Belgií a Španělskem:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf,

ii)

vztahy s Francií:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

iii)

vztahy s Itálií:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

iv)

vztahy s Lucemburskem:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken,

v)

vztahy s Maltou:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg,

vi)

vztahy s Nizozemskem:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster,

vii)

vztahy s Dánskem, Finskem a Švédskem:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Zemská pojišťovna Šlesvicka-Holštýnska), Lübeck,

viii)

vztahy s Estonskem, Lotyšskem a Litvou:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Zemská pojišťovna Meklenburska-Předního Pomořanska), Neubrandenburg,

ix)

vztahy s Irskem a Spojeným královstvím:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Zemská pojišťovna svobodného hansovního města Hamburku), Hamburg,

x)

vztahy s Řeckem a Kyprem:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe,

xi)

vztahy s Portugalskem:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Zemská pojišťovna Dolního Francka), Würzburg,

xii)

vztahy s Rakouskem:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Zemská pojišťovna Horního Bavorska), München,

xiii)

vztahy s Polskem:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlínská zemská pojišťovna), Berlin, nebo

v případech, kdy se použije pouze dohoda ze dne 9.10.1975 o důchodovém a úrazovém pojištění: místně příslušná zemská pojišťovna podle německých právních předpisů,

xiv)

vztahy se Slovenskem, Slovinskem a Českou republikou:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Zemská pojišťovna Dolního Bavorska-Horního Falcka), Landshut,

xv)

vztahy s Maďarskem:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Zemská pojišťovna Duryňska), Erfurt.“

c)

Oddíl „E. ESTONSKO“ se nahrazuje tímto:

„E.   ESTONSKO

1.

Nemoc a mateřství:

Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění).

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, rodinné a rodičovské dávky, pohřebné:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění).

3.

Nezaměstnanost:

Tööhõiveamet (místní úřad práce podle místa bydliště nebo pobytu dotyčné osoby).“

d)

Oddíl „F. ŘECKO“ se mění takto:

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Ostatní dávky:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

e)

Oddíl „G. ŠPANĚLSKO“ se mění takto:

V bodu 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

nezaměstnanost, s výjimkou námořníků: „Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Místní ředitelství Státní veřejné služby zaměstnanosti. INEM)“.

f)

Oddíl „M. LITVA“ se mění takto:

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Nezaměstnanost: Teritorinės darbo biržos (místní úřady pro trh práce).“

g)

Oddíl „S. POLSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Státní zdravotní fond – oblastní pobočka) v oblasti bydliště nebo pobytu dotyčné osoby.“

ii)

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Invalidita, stáří a úmrtí (důchody):

a)

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v podbodech c), d) a e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Łódźi – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – sídlo pobočky: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: České republiky či Slovenska,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Opole – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Szczecinu – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Tarnówě – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Rakouska, Maďarska či Slovinska,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království;

b)

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a nebyly vojáky z povolání nebo příslušníky jednotlivých útvarů uvedenými v podbodech c), d) a e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka ve Varšavě – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Rakouska, Dánska, Finska či Švédska,

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – sídlo oblastní pobočky: Tomaszów Mazowiecki – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Španělska, Itálie či Portugalska,

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Częstochowé – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Francie, Belgie, Lucemburska či Nizozemska,

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – sídlo oblastní pobočky: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: České republiky, Estonska, Lotyšska, Maďarska, Slovinska, Slovenska či Litvy,

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – oblastní pobočka v Poznańi – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Spojeného království, Irska, Řecka, Malty či Kypru,

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) – sídlo oblastní pobočky: Ostrów Wielkopolski – pro osoby, jež získaly polské a zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa;

c)

pro vojáky z povolání v případě polských období výkonu služby a zahraničních dob pojištění: Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c);

d)

pro příslušníky policie, Úřadu na ochranu státu, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky (veřejných bezpečnostních složek), pohraniční stráže, Bezpečnostního úřadu vlády a Národního hasičského sboru, v případě polských období výkonu služby a zahraničních dob pojištění: Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. d);

e)

pro příslušníky vězeňské služby v případě polských období výkonu služby a zahraničních dob pojištění: Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e);

f)

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary ministerstva spravedlnosti;

g)

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Łódźi – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Španělska, Portugalska, Itálie, Řecka, Kypru či Malty,

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – sídlo pobočky: Nowy Sącz – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: České republiky či Slovenska,

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Opole – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území Německa,

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Szczecinu – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Dánska, Finska, Švédska, Litvy, Lotyšska či Estonska,

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – pobočka v Tarnówě – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Rakouska, Maďarska či Slovinska,

6.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Pobočka I ve Varšavě – Ústřední kancelář pro mezinárodní dohody) – pro osoby, jež získaly zahraniční doby pojištění včetně dob získaných v poslední době na území: Belgie, Francie, Nizozemska, Lucemburska, Irska či Spojeného království.“

iii)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

a)

věcné dávky: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Státní zdravotní fond – oblastní pobočka) v oblasti bydliště nebo pobytu dotyčné osoby;

b)

peněžité dávky:

i)

pro případ nemoci:

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu,

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu,

ii)

invalidita nebo smrt hlavního živitele:

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci:

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

pro vojáky z povolání v případě polských období výkonu vojenské služby, pokud jako poslední předcházelo období uvedené služby a zahraniční doby pojištění:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 3 písm. b) podbodě ii) třetí odrážce,

pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodu 2 písm. d) v případě polských období výkonu vojenské služby, pokud jako poslední předcházelo období služby v jednom z útvarů uvedených v bodu 2 písm. d) a zahraniční doby pojištění:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 3 písm. b) podbodě ii) čtvrté odrážce,

pro příslušníky vězeňské služby v případě polských období výkonu vojenské služby, pokud jako poslední předcházelo období uvedené služby a zahraniční doby pojištění:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 3 písm. b) podbodě ii) páté odrážce,

pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti,

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. g).“

iv)

V bodu 4 se písmena c), d) a e) nahrazují tímto:

„c)

pro vojáky z povolání:

specializované útvary ministerstva národní obrany;

d)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády:

specializované útvary ministerstva vnitřních věcí a správy;

e)

pro příslušníky vězeňské služby:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti;“

v)

V bodu 4 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pro důchodce s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. a),

pro důchodce s nárokem na dávky ze systému sociálního pojištění pro zemědělce:

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v bodě 2 písm. b),

pro důchodce s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro vojáky z povolání:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě),

pro důchodce s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodu 2 písm. d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě),

pro důchodce s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro příslušníky vězeňské služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě),

pro důchodce s nárokem na dávky ze systému penzijního zabezpečení pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti,

pro osoby, jež jsou příjemci výhradně zahraničních důchodů:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v bodě 2 písm. g).“

vi)

V bodu 5 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

věcné dávky: Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Wojewódzki (Státní zdravotní fond – oblastní pobočka) v oblasti bydliště nebo pobytu dotyčné osoby.“

vii)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Rodinné dávky: oblastní středisko sociální politiky příslušné z hlediska bydliště nebo pobytu pro osobu s nárokem na dávky.“

h)

Oddíl „U. SLOVINSKO“ se mění takto:

V bodu 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Rodinné mateřské dávky:

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad – Centralna enota za starševsko varstvo v družinske prejemke (Středisko sociální práce Ljubljana Bežigrad – ústřední jednotka zaměřená na ochranu rodičů a rodinné dávky).“

i)

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„V.   SLOVENSKO

1.

Nemoc, mateřství a invalidita:

A.

Peněžité dávky:

a)

obecně:

 

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

B.

Věcné dávky:

 

zdravotní pojišťovny.

2.

Dávky ve stáří a pozůstalostní dávky:

a)

obecně:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky a Železničního vojska:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d)

pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

3.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

A.

Peněžité dávky:

a)

obecně:

 

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky a Železničního vojska:

 

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

 

Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie:

 

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

 

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

 

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

 

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

 

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

4.

Pohřebné:

a)

příspěvek na pohřeb obecně:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny) příslušné podle místa bydliště nebo pobytu zemřelé osoby;

b)

pro vojáky z povolání ozbrojených sil Slovenské republiky:

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c)

pro příslušníky Policejního sboru:

Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d)

pro příslušníky Železniční policie:

Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e)

pro příslušníky Slovenské informační služby:

Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f)

pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže, Útvar sociálního zabezpečení sboru), Bratislava;

g)

pro celníky:

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava;

h)

pro příslušníky Národního bezpečnostního úřadu:

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad), Bratislava.

5.

Nezaměstnanost:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

6.

Rodinné dávky:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny) příslušné podle místa bydliště nebo pobytu žadatele.“

4.

Příloha 4 se mění takto:

a)

Oddíl „D. NĚMECKO“ se mění takto:

V bodu 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

pro účely článku 51 a čl. 53 odst. 1 prováděcího nařízení a v souvislosti s „vyplácejícím subjektem“ uvedeným v článku 55 prováděcího nařízení:

i)

vztahy s Belgií a Španělskem:

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Zemská pojišťovna oblasti Porýní), Düsseldorf;

ii)

vztahy s Dánskem, Finskem a Švédskem:

Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Zemská pojišťovna Šlesvicka-Holštýnska), Lübeck;

iii)

vztahy s Estonskem, Lotyšskem a Litvou:

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern (Zemská pojišťovna Meklenburska-Předního Pomořanska), Neubrandenburg;

iv)

vztahy s Francií:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken;

v)

vztahy s Řeckem a Kyprem:

Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Zemská pojišťovna Bádenska-Württemberska), Karlsruhe;

vi)

vztahy s Itálií:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken;

vii)

vztahy s Lucemburskem:

Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Zemská pojišťovna Porýní-Falce), Speyer, nebo

jako příslušná instituce uvedená v příloze 2, Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Zemská pojišťovna Sárska), Saarbrücken;

viii)

vztahy s Maltou:

Landesversicherungsanstalt Schwaben (Zemská pojišťovna Švábska), Augsburg;

ix)

vztahy s Nizozemskem:

Landesversicherungsanstalt Westfalen (Zemská pojišťovna Vestfálska), Münster;

x)

vztahy s Irskem a Spojeným královstvím:

Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Zemská pojišťovna svobodného hansovního města Hamburku), Hamburg;

xi)

vztahy s Polskem:

Landesversicherungsanstalt Berlin (Berlínská zemská pojišťovna), Berlin;

xii)

vztahy s Portugalskem:

Landesversicherungsanstalt Unterfranken (Zemská pojišťovna Dolního Francka), Würzburg;

xiii)

vztahy s Rakouskem:

Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Zemská pojišťovna Horního Bavorska), München;

xiv)

vztahy se Slovenskem, Slovinskem a Českou republikou:

Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Zemská pojišťovna Dolního Bavorska-Horního Falcka), Landshut;

xv)

vztahy s Maďarskem:

Landesversicherungsanstalt Thüringen (Zemská pojišťovna Duryňska), Erfurt.“

b)

Oddíl „E. ESTONSKO“ se nahrazuje tímto:

„E.   ESTONSKO

1.

Nemoc a mateřství: Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění).

2.

Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, rodinné a rodičovské dávky, pohřebné:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění).

3.

Nezaměstnanost:

Eesti Töötukassa (Estonský fond pojištění pro případ nezaměstnanosti)“.

(c)

Oddíl „F. ŘECKO“ se mění takto:

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

1. Obecně:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

d)

Oddíl „G. ŠPANĚLSKO“ se mění takto:

Body 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.

Dávky v nezaměstnanosti, s výjimkou námořníků:služba zaměstnanosti. INEM, Madrid)

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Státní veřejná Employment Service. INEM, Madrid).

4.

Pro nepříspěvkové starobní a invalidní důchody:

Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid (Ústav pro problematiku seniorů a sociálních služeb, Madrid).“

e)

Oddíl „H. FRANCIE“ se nahrazuje tímto:

„H.   FRANCIE

Pro všechny pobočky a pojistné události:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale – Středisko pro evropskou a mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení (dříve Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Středisko pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků), Paris.“

f)

Oddíl „M. LITVA“ se mění takto:

Body 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„4.

Pohřebné: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění).

5.

Nezaměstnanost: Lietuvos darbo birža (Litevský úřad pro trh práce).

6.

Rodinné dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění).“

g)

Oddíl „S. POLSKO“ se nahrazuje tímto:

„S.   POLSKO

1.

Věcné dávky: Narodowy Fundusz Zdrowia (Státní zdravotní fond), Warszawa.

2.

Peněžité dávky:

a)

v nemoci, mateřství, invaliditě, stáří, při úmrtí, pracovních úrazech a nemocích z povolání:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala (Instituce sociálního zabezpečení – ZUS – ústředí), Warszawa,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala (Zemědělský fond sociálního zabezpečení – KRUS – ústředí), Warszawa,

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy), Warszawa;

b)

v nezaměstnanosti:

Ministerstwo Gospodarki i Pracy (ministerstvo hospodářství a práce), Warszawa;

c)

rodinné dávky a ostatní nepříspěvkové dávky:

Ministerstwo Polityki Społecznej (ministerstvo sociální politiky), Warszawa.“

h)

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„V.   SLOVENSKO

1.

Peněžité dávky:

a)

Nemoc a mateřství:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

b)

Dávky v invaliditě:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

c)

Dávky ve stáří:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

d)

Dávky pozůstalým:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

e)

Pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

f)

Pohřebné:

Ústredie práce, sociálnych vecí rodiny (Ústřední úřad práce, sociálních věcí a rodiny), Bratislava;

g)

Nezaměstnanost:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

h)

Rodinné dávky:

Ústredie práce, sociálnych vecí rodiny (Ústřední úřad práce, sociálních věcí a rodiny), Bratislava.

2.

Věcné dávky:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úřad pro dohled nad zdravotní péčí), Bratislava“.

i)

Oddíl „X. ŠVÉDSKO“ se nahrazuje tímto:

„X.   ŠVÉDSKO

1.

Ve všech případech s výjimkou dávek v nezaměstnanosti:

 

Försäkringskassan (Státní sociální pojišťovna).

2.

Dávky v nezaměstnanosti: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Rada pojištění pro případ nezaměstnanosti).“

5.

Příloha 5 se mění takto:

a)

Oddíl „9 BELGIE – ITÁLIE“ se mění takto:

Doplňuje se nové písmeno, které zní:

„f)

Dohoda ze dne 21. 11. 2003 o podmínkách zúčtování vzájemných pohledávek na základě článků 94 a 95 nařízení 574/72.“

b)

Oddíl „102. ESTONSKO – NIZOZEMSKO“ se nahrazuje tímto:

„102.   ESTONSKO – NIZOZEMSKO

Žádné.“

c)

Oddíl „82 NĚMECKO – NIZOZEMSKO“ se mění takto:

Písmena g) a h) se nahrazují tímto:

„g)

Články 2 až 8 dohody o provádění smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 18. dubna 2001.“

d)

Oddíl „87. NĚMECKO – SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„87.   NĚMECKO – SLOVENSKO

Žádné.“

e)

Oddíl „126. ŘECKO – SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„126.   ŘECKO – SLOVENSKO

Žádná úmluva.“

f)

Oddíl „144. ŠPANĚLSKO – SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„144.   ŠPANĚLSKO – SLOVENSKO

Žádné.“

g)

Oddíl „242. LUCEMBURSKO – SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„242.   LUCEMBURSKO – SLOVENSKO

Žádné.“

h)

Oddíl „276. RAKOUSKO – SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„276.   RAKOUSKO – SLOVENSKO

Žádné.“

6.

Příloha 7 se mění takto:

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se nahrazuje tímto:

„V.

SLOVENSKO: Národná banka Slovenska (Národní banka Slovenska), Bratislava. Štátna pokladnica (Státní pokladna), Bratislava.“

7.

Příloha 9 se mění takto:

a)

Oddíl „E. ESTONSKO“ se nahrazuje tímto:

„E.   ESTONSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované v souladu s aktem o zdravotním pojištění, aktem o organizaci zdravotních služeb a článkem 12 zákona o sociálním zabezpečení (ustanovení o protetických, ortopedických a jiných přístrojích)“;

b)

Oddíl „F. ŘECKO“ se nahrazuje tímto:

„F.   ŘECKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezme v úvahu obecný systém sociálního zabezpečení spravovaný ústavem Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)).“

8.

Příloha 10 se mění takto:

a)

Oddíl „E. ESTONSKO“ se nahrazuje tímto:

„E.   ESTONSKO

1.

Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, článku 17, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění).

2.

Pro účely článku 8 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:

Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění).

3.

Pro účely čl. 80 odst. 2 a článku 81 prováděcího nařízení:

Eesti Töötukassa (Estonský fond pojištění pro případ nezaměstnanosti).

4.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)

Nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání:

Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění);

b)

Nezaměstnanost:

Eesti Töötukassa (Estonský fond pojištění pro případ nezaměstnanosti).

5.

Pro účely článku 109 prováděcího nařízení:

Maksuamet (Rada pro daně).

6.

Pro účely článku 110 prováděcího nařízení:

 

Konkrétní příslušný orgán.“

b)

Oddíl „F. ŘECKO“ se mění takto:

i)

Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1.

Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

ii)

V bodu 2 písm. b) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

obecně: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

iii)

V bodu 3 písm. a), b) a c) se podbod i) nahrazuje tímto:

„i)

obecně: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

iv)

V bodu 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

obecně: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

v)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Pro účely článku 81 prováděcího nařízení:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

vi)

V bodu 7 písm. c) se podbody i) a ii) nahrazují tímto:

„i)

pro zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance místní samosprávy:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény),

ii)

pro úředníky:

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), Αθήνα (Nemocenská pokladna pro zaměstnance (OPAD)), Atény.“

vii)

V bodu 8 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

ostatní dávky:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

viii)

V bodu 9 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

ostatní dávky:

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Αθήνα (Ústav sociálního pojištění – Jednotný fond pojištění pro zaměstnance (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Atény).“

c)

Oddíl „G. ŠPANĚLSKO“ se mění takto:

Body 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5.

Pro účely čl. 102 odst. 2 z hlediska dávek v nezaměstnanosti:

Servicio Público de Empleo Estatal. INEM, Madrid (Státní veřejná služba zaměstnanosti. INEM, Madrid).

6.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení, z hlediska dávek v nezaměstnanosti s výjimkou námořníků:

Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal. INEM (Místní ředitelství Státní veřejné služby zaměstnanosti. INEM).“

d)

Oddíl „H. FRANCIE“ se mění takto:

i)

Bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Středisko pro evropskou a mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení) (dříve Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Středisko pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků), Paris.“

ii)

Body 8 a 9 se nahrazují tímto:

„8.

Pro účely společného uplatnění článků 36 a 63 nařízení a článku 102 prováděcího nařízení:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Středisko pro evropskou a mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení) (dříve Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Středisko pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků), Paris.

9.

Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení:

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Středisko pro evropskou a mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení) (dříve Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants – Středisko pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků), Paris.“

e)

Oddíl „J. ITÁLIE“ se mění takto:

Bod 2 se nahrazuje tímto:

„2. a)

Pro účely článku 17 nařízení:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady.

b)

Pro účely čl. 11 odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3 a čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení:

Istituto nazionale della previdenza sociale (Národní ústav sociální péče), oblastní úřady.“

f)

Oddíl „M. LITVA“ se mění takto:

i)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení:

Lietuvos darbo birža (Litevský úřad pro trh práce).“

ii)

V bodu 4 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

náhrady podle čl. 70 odst. 2:

Lietuvos darbo birža (Litevský úřad pro trh práce).“

iii)

V bodu 5 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

peněžité dávky podle hlavy III kapitoly 6 nařízení:

Lietuvos darbo birža (Litevský úřad pro trh práce).“

g)

Oddíl „S. POLSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Státní zdravotní fond), Warszawa.“

ii)

V bodu 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

věcné dávky:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Státní zdravotní fond), Warszawa.“

iii)

Bod 5 se nahrazuje tímto:

„5.

Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení:

a)

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v příloze 2 bodu 2 písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. a);

b)

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v příloze 2 bodu 2 písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. b);

c)

pro vojáky z povolání:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c);

d)

pro příslušníky policie, Úřadu na ochranu státu, vnitřní rozvědky, zahraniční rozvědky (veřejných bezpečnostních složek), pohraniční stráže, Bezpečnostního úřadu vlády a Národního hasičského sboru:

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 2 písm. d);

e)

pro příslušníky vězeňské služby:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e);

f)

pro soudce a státní zástupce:

specializované útvary ministerstva spravedlnosti;

g)

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. g).“

iv)

Bod 6 se nahrazuje tímto:

„6.

Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení:

a)

dlouhodobé dávky:

i)

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v příloze 2 bodu 2 písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. a);

ii)

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v příloze 2 bodu 2 písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. b);

iii)

pro vojáky z povolání:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c);

iv)

příslušníci jednotlivých útvarů uvedení v bodě 5 písm. d):

 

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 2 písm. d);

v)

pro příslušníky vězeňské služby:

 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e);

vi)

pro soudce a státní zástupce:

 

specializované útvary ministerstva spravedlnosti;

vii)

pro osoby, jež získaly výhradně zahraniční doby pojištění:

 

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. g).“

v)

Bod 7 se nahrazuje tímto:

„7.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 83 odst. 1, čl. 84 odst. 2 a článku 108 prováděcího nařízení:

 

Wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.“;

vi)

Bod 9 se nahrazuje tímto:

„9.

Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení:

 

Oblastní středisko sociální politiky příslušné z hlediska bydliště nebo pobytu pro osobu s nárokem na dávky.“;

vii)

Bod 10 se nahrazuje tímto:

„10.

Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)

pro účely článku 77 nařízení:

Oblastní středisko sociální politiky příslušné z hlediska bydliště nebo pobytu pro osobu s nárokem na dávky;

b)

pro účely článku 78 nařízení:

i)

pro osoby, jež byly v poslední době zaměstnanci či osobami samostatně výdělečně činnými s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, a pro vojáky z povolání a příslušníky jednotlivých útvarů, jimž skončilo období výkonu služby jiné, než jak je uvedeno v příloze 2 bodu 2 písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

 

složky Instituce sociálního zabezpečení (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. a),

ii)

pro osoby, jež byly v poslední době samostatně hospodařícími zemědělci a jimž neskončilo období výkonu služby uvedené v příloze 2 bodu 2 písm. c) podbodě i) a ii), v písm. d) podbodě i) a ii), jakož i v písm. e) podbodě i) a ii):

 

složky Zemědělského fondu sociálního zabezpečení (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) uvedené v příloze 3 bodě 2 písm. b),

iii)

pro vojáky z povolání:

 

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Vojenský penzijní úřad ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. c),

iv)

pro příslušníky jednotlivých útvarů uvedené v bodě 5 písm. d):

 

Zakład Emerytalno – Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Penzijní úřad ministerstva vnitřních věcí a správy ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodu 2 písm. d),

v)

pro příslušníky vězeňské služby:

 

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Penzijní úřad vězeňské služby ve Varšavě), pokud se jedná o příslušnou instituci uvedenou v příloze 2 bodě 2 písm. e),

vi)

pro bývalé soudce a státní zástupce:

 

specializované útvary ministerstva spravedlnosti.“

viii)

Bod 11 se nahrazuje tímto:

„11.

Pro účely článků 36 a 63 nařízení a čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:

Narodowy Fundusz Zdrowia (Státní zdravotní fond), Warszawa.“

h)

Oddíl „V. SLOVENSKO“ se mění takto:

i)

V bodu 4 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

Rodinné dávky:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny) příslušné podle místa bydliště nebo pobytu žadatele;

c)

dávky v nezaměstnanosti:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.“

ii)

Bod 8 se nahrazuje tímto:

„8.

Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.“

iii)

Bod 11 se nahrazuje tímto:

„11.

Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení (v souvislosti s vyplácením dávek podle článků 77 a 78 nařízení):

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (Úřady práce, sociálních věcí a rodiny) příslušné podle místa bydliště nebo pobytu žadatele.“

iv)

Bod 12 se nahrazuje tímto:

„12.

Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení:

a)

ve věci náhrad nákladů uvedených v článcích 36 a 63 nařízení:

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úřad pro dohled nad zdravotní péčí), Bratislava;

b)

v souvislosti s náhradou nákladů podle článku 70 nařízení:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.“;

v)

V bodu 13 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

dávky v nezaměstnanosti:

Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.“

i)

Oddíl „X. ŠVÉDSKO“ se mění takto:

i)

Bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Pro účely článku 14b odst. 1 a 2 v případech, kdy je daná osoba vyslána do Švédska na dobu delší než 12 měsíců:

 

Försäkringskassan i Västra Götaland, sjöfartskontoret (Státní sociální pojišťovna, místní úřad Västra Götaland, úsek pro námořníky).“

ii)

V bodu 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Försäkringskassan (Státní sociální pojišťovna).“;

iii)

V bodu 7 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF (Rada pojištění pro případ nezaměstnanosti).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU