(ES) č. 33/2005Nařízení Komise (ES) č. 33/2005 ze dne 10. ledna 2005, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

Publikováno: Úř. věst. L 8, 12.1.2005, s. 9-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. ledna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2005
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 1. prosince 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 33/2005

ze dne 10. ledna 2005,

kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 (1) ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŽÁDOST O PŘEZKUM

(1)

Komise obdržela žádost o přezkum pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost South Asian Petrochem Limited (dále jen „žadatel“), která je vyvážejícím výrobcem v Indii (dále jen „dotčená země“).

B.   VÝROBEK

(2)

Výrobkem, který je předmětem přezkumu, je polyetylentereftalát s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g podle DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, původem z Indie (dále jen „dotčený výrobek“), obvykle deklarovaný pod kódem KN 3907 60 20. Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(3)

Stávající platná opatření představují konečná antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 2604/2000 (2), podle kterého podléhají dovozy dotčeného výrobku pocházejícího mimo jiné z Indie a vyrobeného žadatelem do Společenství konečným antidumpingovým clům ve výši 181,7 EUR na tunu, s výjimkou dovozů z několika jmenovitě uvedených společností, které podléhají individuálním sazbám cla.

D.   DŮVODY PRO PŘEZKUM

(4)

Žadatel tvrdí, že v době trvání šetření, jež vedlo k antidumpingovým opatřením, tj. od 1. října 1998 do 30. září 1999 (dále jen „doba trvání původního šetření“), nevyvážel dotčený výrobek do Společenství a že není spřízněn se žádným z vyvážejících výrobců dotčeného výrobku, na které se vztahují výše uvedená antidumpingová opatření.

(5)

Žadatel dále tvrdí, že dotčený výrobek začal do Společenství vyvážet po uplynutí doby trvání původního šetření.

E.   POSTUP

(6)

Známí dotčení výrobci ve Společenství byli o výše uvedené žádosti informováni a byla jim dána příležitost k vyjádření. Nebyly obdrženy žádné připomínky.

(7)

Po přešetření dostupných důkazů dospěla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k ospravedlnění zahájení přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem stanovení individuálního dumpingového rozpětí pro žadatele a v případě zjištění dumpingu úrovně cla, kterému by měly podléhat jeho dovozy dotčeného výrobku do Společenství.

a)

Dotazníky

S cílem získat informace, které považuje pro své šetření za nutné, Komise zašle žadateli dotazník.

b)

Shromažďování informací a pořádání slyšení

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise krom toho může zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a doloží, že pro takové slyšení mají zvláštní důvody.

F.   ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A CELNÍ EVIDENCE DOVOZŮ

(8)

Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by měla být zrušena platná antidumpingová cla, pokud jde o dovozy dotčeného výrobku, který žadatel vyrábí a prodává na vývoz do Společenství. Zároveň by takové dovozy měly podléhat celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení, aby byla zajištěna možnost zpětného uvalení antidumpingových cel ode dne zahájení přezkumu, pokud by tento přezkum vedl ke zjištění dumpingu u žadatele. Částku možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stadiu řízení určit.

G.   LHŮTY

(9)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

mohou zúčastněné strany samy kontaktovat Komisi, zaslat písemně svá stanoviska, odpovědi na dotazník uvedený v 7. bodě odůvodnění písm. a) tohoto nařízení, nebo poskytnout další informace, které by měly být při šetření vzaty v úvahu,

mohou zúčastněné strany písemně požádat Komisi o slyšení.

H.   ODMÍTÁNÍ SPOLUPRÁCE

(10)

V případech, kdy jakákoli zúčastněná strana odmítá ve stanovených lhůtách poskytnout přístup k nezbytným informacím nebo je jiným způsobem neposkytuje či značně zabraňuje šetření, lze podle článku 18 základního nařízení ke zjištěním, ať již pozitivním či negativním, dospět na základě dostupných údajů.

(11)

Je-li zjištěno, že jakákoli zúčastněná strana předložila nesprávné či zavádějící informace, nebere se na takové informace ohled a podle článku 18 základního nařízení lze použít dostupné údaje. Pokud jakákoli zúčastněná strana nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může být výsledek pro dotčenou stranu méně příznivý, než kdyby spolupracovala,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podle čl. 11 odst. 4 nařízení (ES) č. 384/96 se zahajuje přezkum nařízení (ES) č. 2604/2000 s cílem zjistit, zda a do jaké míry by měly dovozy polyetylentereftalátu s viskozitním číslem nejméně 78 ml/g podle DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, deklarovaného pod kódem KN 3907 60 20, původem z Indie, vyráběného a prodávaného na vývoz do Společenství společností South Asian Petrochem Limited (doplňkový kód TARIC A585), podléhat antidumpingovým clům uloženým nařízením Rady č. 2604/2000.

Článek 2

Antidumpingové clo uložené nařízením Rady č. 2604/2000 se zrušuje, pokud jde o dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Celním orgánům se podle čl. 14 odst. 5 nařízení Rady č. 384/96 ukládá, aby podnikly vhodné kroky k vedení celní evidence dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Celní evidence končí devět měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 4

1.   Má-li být při šetření brán ohled na námitky zúčastněných stran, musejí tyto strany kontaktovat Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník uvedený v bodu 7 odůvodnění písm. a) tohoto nařízení nebo jakékoli jiné informace do 40 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li uvedeno jinak. Je třeba věnovat pozornost skutečnosti, že výkon většiny práv v rámci daného postupu, jež jsou vymezena nařízením Rady (ES) č. 384/96, závisí na tom, zda daná strana kontaktovala Komisi ve výše uvedené lhůtě.

Zúčastněné strany mohou Komisi ve stejné lhůtě 40 dnů požádat o slyšení.

2.   Veškeré informace a žádosti zúčastněných stran musejí být předloženy písemně (nikoli v elektronickém formátu, není-li uvedeno jinak) a musejí uvádět název, adresu, e mailovou adresu, telefonní, faxová a/nebo telexová čísla zúčastněné strany. Veškeré písemně předložené informace, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, odpovědi na dotazník a korespondence, jež zúčastněné strany poskytují na bázi důvěrnosti, se označí poznámkou „Vyhrazené“ (3) a v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 je doprovází verze, která není důvěrná a označí se poznámkou „PRO KONTROLU ZE STRANY ZÚČASTNĚNÝCH STRAN“.

Jakékoli informace související s touto záležitostí a/nebo žádost o slyšení je třeba zaslat na adresu Evropské komise, generálního ředitelství pro obchod:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 461/2004 (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 823/2004 (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 7).

(3)  Rozumí se tím, že dokument je určen pouze pro interní použití. Je chráněn podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Jde o důvěrný dokument podle článku 19 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 56, 6.3.1996 s. 1) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU